Yinjia Zhang

Data Mining; Statistical Association Mining; Machine Learning.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Publications

Category tree distance: a taxonomy-based transaction distance for web user analysis

Yinjia Zhang, Qinpei Zhao, Yang Shi, Jiangfeng Li, Weixiong Rao 2023 Data Mining and Knowledge Discovery

Chinese diabetes datasets for data-driven machine learning

Qinpei Zhao, Jinhao Zhu, Xuan Shen, Chuwen Lin, Yinjia Zhang, Yuxiang Liang, Baige Cao, Jiangfeng Li, Xiang Liu, Weixiong Rao, Congrong Wang 2023 Scientific Data