Yinjia Zhang

Data Mining; Statistical Association Mining; Machine Learning.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Publikationer

STIP

Weixiong Rao, Guangda Yang, Qinpei Zhao, Yuzhi Liu, Hongming Zhu, Ming Li, Xuefeng Li, Yinjia Zhang 2023 Advanced Data Mining and Applications - 19th International Conference, ADMA 2023, Proceedings

Category tree distance: a taxonomy-based transaction distance for web user analysis

Yinjia Zhang, Qinpei Zhao, Yang Shi, Jiangfeng Li, Weixiong Rao 2023 Data Mining and Knowledge Discovery

Chinese diabetes datasets for data-driven machine learning

Qinpei Zhao, Jinhao Zhu, Xuan Shen, Chuwen Lin, Yinjia Zhang, Yuxiang Liang, Baige Cao, Jiangfeng Li, Xiang Liu, Weixiong Rao, Congrong Wang 2023 Scientific Data

DualTaxoVec

Qinpei Zhao, Lingjun Fan, Yinjia Zhang, Jiangfeng Li, Yang Shi, Weixiong Rao, Xiang Liu 2023 KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS