Hongwei Tan

Research Fellow
Research Fellow
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Phone number
+358503059101

Research groups

  • Nanomagnetism and Spintronics, Research Fellow

Publications

Neuromorphic Nanoionics for Human–Machine Interaction : From Materials to Applications

Xuerong Liu, Cui Sun, Xiaoyu Ye, Xiaojian Zhu, Cong Hu, Hongwei Tan, Shang He, Mengjie Shao, Run Wei Li 2024

Trainable bioinspired magnetic sensitivity adaptation using ferromagnetic colloidal assemblies

Xianhu Liu, Hongwei Tan, Emil Stråka, Xichen Hu, Min Chen, Sebastiaan van Dijken, Alberto Scacchi, Maria Sammalkorpi, Olli Ikkala, Bo Peng 2024

A Discolorable Flexible Synaptic Transistor for Wearable Health Monitoring

Cui Sun, Xuerong Liu, Quanxing Yao, Qian Jiang, Xiangling Xia, Youfeng Shen, Xiaoyu Ye, Hongwei Tan, Runsheng Gao, Xiaojian Zhu, Run Wei Li 2024

Gustation-Inspired Dual-Responsive Hydrogels for Taste Sensing Enabled by Machine Learning

Ziyue Miao, Hongwei Tan, Lotta Gustavsson, Yang Zhou, Quan Xu, Olli Ikkala, Bo Peng 2023

Magnetic field-driven particle assembly and jamming for bistable memory and response plasticity

Xianhu Liu, Hongwei Tan, Carlo Rigoni, Teemu Hartikainen, Nazish Asghar, Sebastiaan van Dijken, Jaakko V.I. Timonen, Bo Peng, Olli Ikkala 2022

Bioinspired multisensory neural network with crossmodal integration and recognition

Hongwei Tan, Yifan Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2021

Tactile sensory coding and learning with bio-inspired optoelectronic spiking afferent nerves

Hongwei Tan, Quanzheng Tao, Ishan Pande, Sayani Majumdar, Fu Liu, Yifan Zhou, Per O.Å. Persson, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2020