Hongwei Tan

Research Fellow
Research Fellow
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Phone number
+358503059101

Research groups

  • Nanomagnetism and Spintronics, Research Fellow

Publications

Dynamic machine vision with retinomorphic photomemristor-reservoir computing

Hongwei Tan, Sebastiaan van Dijken 2023 Nature Communications

Editorial: Neuro-inspired sensing and computing: Novel materials, devices, and systems

Hongwei Tan, Zhong Sun, Xiaojian Zhu 2023 FRONTIERS IN COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE

Magnetic field-driven particle assembly and jamming for bistable memory and response plasticity

Xianhu Liu, Hongwei Tan, Carlo Rigoni, Teemu Hartikainen, Nazish Asghar, Sebastiaan van Dijken, Jaakko V.I. Timonen, Bo Peng, Olli Ikkala 2022 Science Advances

Bioinspired multisensory neural network with crossmodal integration and recognition

Hongwei Tan, Yifan Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2021 Nature Communications

Tactile sensory coding and learning with bio-inspired optoelectronic spiking afferent nerves

Hongwei Tan, Quanzheng Tao, Ishan Pande, Sayani Majumdar, Fu Liu, Yifan Zhou, Per O.Å. Persson, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2020 Nature Communications

Energy-Efficient Organic Ferroelectric Tunnel Junction Memristors for Neuromorphic Computing

Sayani Majumdar, Hongwei Tan, Qi Hang Qin, Sebastiaan van Dijken 2019 Advanced Electronic Materials

Mimicking Neurotransmitter Release and Long‐Term Plasticity by Oxygen Vacancy Migration in a Tunnel Junction Memristor

Hongwei Tan, Sayani Bhattacharya, QiHang Qin, Jouko Lahtinen, Sebastiaan van Dijken 2019 Advanced Intelligent Systems

Light-Gated Memristor with Integrated Logic and Memory Functions

Hongwei Tan, Gang Liu, Huali Yang, Xiaohui Yi, Liang Pan, Jie Shang, Shibing Long, Ming Liu, Yihong Wu, Run-Wei Li 2017 ACS Nano

An Optoelectronic Resistive Switching Memory with Integrated Demodulating and Arithmetic Functions

Hongwei Tan, Gang Liu, Xiaojian Zhu, Huali Yang, Bin Chen, Xinxin Chen, Jie Shang, Wei D. Lu, Yihong Wu, Run-Wei Li 2015 Advanced Materials