Hongwei Tan

Research Fellow
Research Fellow
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Kontakuppgifter

Telefonnummer
+358503059101

Forskningsgrupp

  • Nanomagnetism and Spintronics, Research Fellow

Publikationer

Neuromorphic Nanoionics for Human–Machine Interaction : From Materials to Applications

Xuerong Liu, Cui Sun, Xiaoyu Ye, Xiaojian Zhu, Cong Hu, Hongwei Tan, Shang He, Mengjie Shao, Run Wei Li 2024 Advanced Materials

A Discolorable Flexible Synaptic Transistor for Wearable Health Monitoring

Cui Sun, Xuerong Liu, Quanxing Yao, Qian Jiang, Xiangling Xia, Youfeng Shen, Xiaoyu Ye, Hongwei Tan, Runsheng Gao, Xiaojian Zhu, Run Wei Li 2024 ACS Nano

Gustation-Inspired Dual-Responsive Hydrogels for Taste Sensing Enabled by Machine Learning

Ziyue Miao, Hongwei Tan, Lotta Gustavsson, Yang Zhou, Quan Xu, Olli Ikkala, Bo Peng 2023 Small

Dynamic machine vision with retinomorphic photomemristor-reservoir computing

Hongwei Tan, Sebastiaan van Dijken 2023 Nature Communications

Editorial: Neuro-inspired sensing and computing: Novel materials, devices, and systems

Hongwei Tan, Zhong Sun, Xiaojian Zhu 2023 FRONTIERS IN COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE

Magnetic field-driven particle assembly and jamming for bistable memory and response plasticity

Xianhu Liu, Hongwei Tan, Carlo Rigoni, Teemu Hartikainen, Nazish Asghar, Sebastiaan van Dijken, Jaakko V.I. Timonen, Bo Peng, Olli Ikkala 2022 Science Advances

Bioinspired multisensory neural network with crossmodal integration and recognition

Hongwei Tan, Yifan Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2021 Nature Communications

Tactile sensory coding and learning with bio-inspired optoelectronic spiking afferent nerves

Hongwei Tan, Quanzheng Tao, Ishan Pande, Sayani Majumdar, Fu Liu, Yifan Zhou, Per O.Å. Persson, Johanna Rosen, Sebastiaan van Dijken 2020 Nature Communications

Energy-Efficient Organic Ferroelectric Tunnel Junction Memristors for Neuromorphic Computing

Sayani Majumdar, Hongwei Tan, Qi Hang Qin, Sebastiaan van Dijken 2019 Advanced Electronic Materials