Koulutustarjonta

Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoita, jotka osaavat lähestyä monimutkaisia haasteita useista näkökulmista ja ymmärtävät yksilön, yhteiskunnan ja ympäröivän maailman välisiä riippuvuuksia. Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot tarjoavat haastavan ja monipuolisen kokonaisuuden Suomen terävimmässä kärjessä.
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan yhä enemmän asiantuntijoita, jotka osaavat lähestyä monimutkaisia haasteita useista näkökulmista ja ymmärtävät yksilön, yhteiskunnan ja ympäröivän maailman välisiä riippuvuuksia. Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot tarjoavat haastavan ja monipuolisen kokonaisuuden Suomen terävimmässä kärjessä. Syvällisen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen lisäksi hakukohde antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet soveltaa taitojaan tieteessä ja tekniikassa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan varaan rakentuvan analyyttisen ajattelukyvyn pohjalta voi ponnistaa huippututkijaksi, hakeutua asiantuntijatehtäviin, edetä liikkeenjohtoon tai vaikka ryhtyä uutta teknologiaa kehittäväksi yrittäjäksi. 

Teknilliseen fysiikkaan ja matematiikkaan suuntautuneilla tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on: 

Vahvat laskennalliset taidot ja kyky hyödyntää niitä käytäntöön haastavien ongelmien ratkaisemisessa. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat matemaattisen mallintamisen sekä teknillistieteellisen ajattelun. He osaavat soveltaa oppimaansa käytäntöön ja muokata monimutkaisista tosielämän haasteista ratkaistavissa olevia ongelmia.

Valmiudet kokeellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat uusimmat tieteellisessä tutkimuksessa tarvittavat työvälineet. 

Kyky kriittiseen ajatteluun. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida lähdekriittisesti saamaansa tietoa ja pystyvät tarkastelemaan omaa alaansa asianmukaisella kriittisyydellä. 

Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Tutkinnon suorittaneet osaavat työskennellä ryhmän osana ja viestiä työstään tuloksellisesti sekä kirjallisesti että suullisesti. 

Ymmärrys systeemiajattelusta. Tutkinnon suorittaneet osaavat hahmottaa kokonaisuuksien osat ja niiden toimintalogiikan. He tiedostavat tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Valmiudet ylempien tutkintojen suorittamiseen. Laaja-alainen fysiikan ja matematiikan peruskoulutus antaa tutkinnon suorittaneille erinomaiset valmiudet jatkaa opintojaan haluamassaan maisteriohjelmassa. Aalto-yliopistossa teknillisen fysiikan ja matematiikan pääaineopiskelijalla on suora tutkinnonsuoritusoikeus fysiikan, matematiikan ja operaatiotutkimuksen sekä tietotekniikan maisteriohjelmiin. 

Opetuskieli

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. 

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti. 

Opintojen rakenne

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan joko teknillinen fysiikka tai matematiikka ja systeemitieteet.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö 

 • Perusopinnot 65 opintopistettä: mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja 
 • Pääaine 75 opintopistettä 
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä: useimmat Aalto-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla. 
 • Vapaasti valittavat opinnot 15–20 opintopistettä: vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi ulkomailla suoritettuja vaihto-opintoja. 

Kandidaatin tutkinnon alkuvaiheessa luodaan kaikille yhteinen vahva perusfysiikan ja -matematiikan pohja. Toisena opiskeluvuonna erityisosaamista syvennetään joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineessa. 

 • Matematiikan ja systeemitieteiden pääaine antaa perustiedot tekniikan kannalta keskeisestä matematiikasta niin teorioiden, laskentamenetelmien kuin sovellustenkin osalta. Pääainetta voi suunnata matematiikkaan, sovellettuun matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineopinnoista voi lukea lisää Opiskelijan oppaasta
 • Teknillisen fysiikan pääaineopinnot luovat tukevan pohjan fyysikon koulutukselle. Aallon Fysiikka (Aalto Physics) -kokonaisuuden suorittanut opiskelija muodostaa näkemyksen fysiikan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteelliseen tutkimukseen. Hän oppii tunnistamaan fysiikan keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät sekä soveltamaan näitä käytännössä erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Teknillisen fysiikan pääaineopinnoista voi lukea lisää Opiskelijan oppaasta

Kolmantena opintovuonna painopiste on sivuaineopinnoissa, vapaasti valittavissa opinnoissa sekä kandidaatintyössä. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa varsin vapaasti kursseja Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) tai ulkomaisista (vaihto-opinnot) yliopistoista. Lisäksi teknillistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintonsa vapaasti valittaviin opintoihin 1-10 opintopisteen verran harjoittelua, joka voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. 

Aiheet 

Yhteiset perusopinnot tarjoavat läpileikkauksen matematiikan, fysiikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden perusteisiin. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lisäksi opiskelija suorittaa yleis- ja kieliopintoja sekä monialaisia opintoja. Tämän jälkeen opinnot suuntautuvat pitkälti opiskelijan valitsemaan pääaineeseen. 

Matematiikan ja systeemitieteiden pääainetta voi suunnata joko matematiikkaan, sovellettuun matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Suuntautumisesta riippuen kursseilla opiskeltavia aiheita ovat muun muassa algebra, metriset avaruudet, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, lineaarialgebra, optimoinnin perusteet sekä stokastiset prosessit. Kurssivalikoimasta poimittuja esimerkkejä ovat: 

 • Partial Differential Equations (5 ECTS) 
 • Metric Spaces (5 ECTS) 
 • Fourier-analyysi (5 ECTS) 
 • Prediction and Time Series Analysis (5 ECTS) 
 • Introduction to Optimization (5 ECTS) 

Teknillisen fysiikan pääaineopintoihin kuuluu kvanttimekaniikkaa, termodynamiikkaa, statistista fysiikkaa, sähkömagneettisen kenttäteorian perusteita, materiaalifysiikkaa sekä klassista dynamiikkaa. Kurssit kattavat laajasti ne aihepiirit, joille nykyfysiikka ja sen tärkeimmät sovellusalat perustuvat. Esimerkkejä 2022-2024 opetussuunnitelmaan sisältyvistä kursseista ovat: 

 • Kvanttimekaniikka (5 ECTS) 
 • Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet (5 ECTS) 
 • Fundamentals of New Energy Sources (5 ECTS) 
 • Säteilyfysiikka ja -turvallisuus (5 ECTS) 
 • Materiaalifysiikka (5 ECTS) 

Opetussuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävillä Opiskelijan oppaassa. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Oppiminen 

Opinnoissa on vahva tieteellinen pohjavire, joka ohjaa alusta asti tutkimuslähtöisyyteen. Esimerkiksi Teknillisen fysiikan laitoksella toimii kaksi Suomen akatemian huippuyksikköä: Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö HYBER (2014–2019) ja Kvanttiteknologian huippuyksikkö (2018–2025). Perinteisestä fysiikan ja matematiikan yliopisto-opetuksesta opinnot eroavat edukseen konkretiansa vuoksi, sillä niissä tiede kytkeytyy vahvasti käytäntöön ja käytännön ongelmiin. Opiskelijat kehittävät työelämävalmiuksia myös erilaisten tuotekehitysprojektien kautta. Opiskelijat oppivat tekemään yhteistyötä monialaisissa ryhmissä oman alansa edustajina. Projektityökurssit opettavat ryhmän johtamista, projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. 

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteet. 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Näiden kahden tutkinnon yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. 

Teknilliseen fysiikkaan ja matematiikkaan suuntautuneilla tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on suora oikeus seuraaviin Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin: 

 • Master’s Programme in Engineering Physics 
 • Master's Programme in Mathematics and Operations Research 
 • Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (pl.Game Design and Development -pääaine, johon erillinen haku) 
 • Master’s Programme in Life Science Technologies (SCI-pääaineet) 

Opiskelija voi myös hakea muihin maisteriohjelmiin sillä ehdolla, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja mahdollinen arvosanavaatimus täyttyy. Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy Opiskelijan oppaasta

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa. 

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat. Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta opitut tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin: 

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla 
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla 
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla 
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää 
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan 
 • tekemällä diplomityön ulkomailla 
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa 

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. 

Uramahdollisuudet

Useiden selvitysten mukaan matemaattisia taitoja tarvitaan yhä enemmän tulevaisuuden työelämässä. Samoin tarvitaan kriittistä ajattelua, laajojen kokonaisuuksien hahmottamistaitoa sekä kykyä rakentaa perinteiset toimialarajat ylittäviä innovatiivisia ratkaisuja. Näitä tulevaisuudessa tarvittavia valmiuksia teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot kehittävät erinomaisesti. 

Tiedepohjaisuutensa ansiosta ohjelmasta valmistuneet pystyvät toimimaan mitä erilaisimmissa tehtävissä ja jatkuvasti kehittämään osaamistaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Teknilliseen fysiikkaan ja matematiikkaan perustuvaa analyyttistä ajattelukykyä tarvitaan mitä erilaisimmilla aloilla. Teknillisen fysiikan ja matematiikan taitajia tarvitaan eritoten siellä, missä luodaan uutta ilman valmiita traditioita. Yrittäjyys, konsultointi ja muut asiantuntijatehtävät sekä tutkimus- ja kehitystehtävät ovat tyypillisiä esimerkkejä valmistuneiden urasuunnista. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös tieteellisen uran rakentamiseen: monet alumnit luovat uraa kansainvälisesti ansioituneina huippututkijoina. 

Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoita työllistymisessä sekä Suomeen että ulkomaille. Myös Aallon yrittäjyysyhteisö on todella aktiivinen ja auttaa opiskelijoita omien yritysten perustamisessa. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Teknillisen fysiikan laitos tekee aktiivista fysiikan tutkimusta aloilla, jotka ovat tärkeitä teollisten sovellusten ja uuden teknologian synnyttämisen kannalta. Suuri osa tutkimuksesta keskittyy tiiviin aineen fysiikkaan ja materiaalifysiikkaan, kvanttifysiikkaan ja nano-optiikkaan sekä edistyneisiin energiatieteisiin. 

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella tehdään kunnianhimoista tutkimusta, jonka painopisteitä ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, matemaattinen fysiikka, numeerinen analyysi, systeemi- ja operaatiotutkimus sekä tilasto- ja datatiede.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit tuovat eri alojen opiskelijoita tehokkaasti yhteen. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä. 

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteeseen valittu opiskelija voi valita kursseja Aallon koko tarjonnasta. Halutessaan hän voi sisällyttää tutkintoonsa vapaasti kursseja oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Lisäksi hän voi JOO-sopimuksen avulla suorittaa opintoja missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. 

Tutustu meihin

Photo: Tuukka Mattlar.

Wappua valmisteleva Pinja Helasuo: Olemme yhdessä tässä tilanteessa

Fysiikan opiskelija Pinja Helasuon mukaan korona-arjessa haasteellisinta on ollut saman huoneen sietäminen. Fyysikkokilta ja oma lähipiiri ovat auttaneet häntä jaksamaan. Helasuo oli myös mukana käynnistämässä WappuApu-keräystä opiskelijoiden yksinäisyyttä ehkäisevään työhön.

Uutiset
Päivi Törmä ja Sebastiaan van Dijken

Tietokoneet haaskaavat valtavasti energiaa – nyt tutkijat kehittävät laskentaa, joka tuottaa huomattavasti vähemmän hukkalämpöä

Nykyiset tietokoneet ovat suuria energiasyöppöjä. Aalto-yliopiston tutkijat ovat juuri saaneet merkittävän Tulevaisuuden tekijät -rahoituksen ongelman ratkaisemiseksi.

Uutiset
InteraktiiQuantum Garden on interaktiivinen elektroninen valotaideteos, jota koskettamalla teoksen värit muuttuvat. Tummasävyisessä kuvassa kaksi kättä kurkottaa eriväristen valoantureiden päälle.

Kvanttilukutaitoa kaikille

Mikä yhdistää tietokonetta, matkapuhelimia ja GPS-järjestelmää? Entä digikameroita, aurinkopaneeleita ja kuituoptiikkaa? Niiden kaikkien toiminta perustuu kvanttifysiikan ilmiöihin.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Fyysikkokillan logo

Fyysikkokilta (ulkoinen linkki)

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 450 jäsentä.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille:

[email protected]

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: