Koulutustarjonta

Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa.
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

Koulutuksen tavoite

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa.

Opinnoissa korostuu tieteen merkitys tulevaisuuden uusien teknologioiden synnyttäjänä. Opiskelijat opiskelevat syvälliset perustiedot fysiikasta ja matematiikasta ja oppivat soveltamaan niitä monipuolisesti tieteessä ja tekniikassa, mikä auttaa löytämään uusia ratkaisuja niin nykypäivän kuin tulevaisuudenkin haasteisiin. Opinnoista saa tukevan perustan, jolle rakentaa osaamista niin aivotutkimukseen, fuusiovoiman kehittämiseen, kvanttilaskentaan kuin tuotantojärjestelmien matemaattiseen mallintamiseen liittyen.

Opinnoissa on vahva tieteellinen pohjavire ja ne ohjaavat alusta asti tutkimuslähtöisyyteen. Perinteisestä fysiikan ja matematiikan yliopisto-opetuksesta opinnot eroavat konkretiansa vuoksi. Kytkentä käytäntöön ja käytännön ongelmiin on välitön niin ohjelman sisällä kuin Aalto-yliopistossa tarjolla olevan muun opetuksen kautta.

Matematiikan ja fysiikan lisäksi voit perehtyä esimerkiksi nanotekniikkaan, energiatieteisiin, matemaattiseen mallinnukseen tai riskienhallinnan teoriaan. Opintojen alkuvaiheessa emme tee eroa fyysikoiden ja matemaatikoiden välillä, joten sinulle jää aikaa kartuttaa perustieteiden osaamista ja tunnustella omaa erikoisalaasi myöhemmin.

Teoreettisesta pohjavireestä huolimatta opintoihin on mahdollista sisällyttää myös käytännönläheisiä, yritystoimintaan ja eri tekniikan aloihin liittyviä aiheita.

Koulutuksen sisältö

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (65 op) sekä sivuaineopinnoista (20-25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25-30 op).  Opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteet viimeistään 2. opiskeluvuoden syksyllä. Perusopinnot ovat samat molemmissa pääaineissa. Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.

Lisätietoa opinnoista:

Teknillisen fysiikan pääaine

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaine

Opintojen rakenne

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan teknillinen fysiikka tai matematiikka ja systeemitieteet. Alla on esitetty kurssitiedot 2018-2020 opetussuunnitelman mukaan. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia uuteen 2020-2022 opetussuunnitelmaan. Uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhti-toukokuussa 2020 ja ne ovat siitä lähtien nähtävillä Into-portaalissa.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä omaan pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä (Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä (Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi ulkomailla suoritettuja vaihto-opintoja.)

 

Lisätietoja opetuskielistä

Teknillisen fysiikan ja matematiikan hakukohteen pääaineissa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

Uramahdollisuudet

Tiedepohjaisen koulutuksen ansiosta ohjelmasta valmistuneet kykenevät toimimaan mitä erilaisimmissa tehtävissä ja sopeutumaan toiminnan nopeisiin muutoksiin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan luoman analyyttisen ajattelukyvyn pohjalta voi ponnistaa huippututkijaksi, asiantuntijatehtäviin tai esimerkiksi yrittäjäksi tai liikkeenjohdon tehtäviin. Tutkinto avaa uramahdollisuuksia myös teollisuudessa ja julkisella sektorilla, etenkin tutkimus- ja kehitystehtävissä. Teknillisen fysiikan ja matematiikan taitajia on siellä, missä luodaan uutta ilman valmiita traditioita.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman.
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti.
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkimuksen painopisteet

Teknillisen fysiikan laitos tekee aktiivista fysiikan tutkimusta aloilla, jotka ovat tärkeitä teollisten sovellusten ja uuden teknologian synnyttämisen kannalta. Suuri osa tutkimuksesta keskittyy tiiviin aineen fysiikkaan ja materiaalifysiikkaan, kvanttifysiikkaan ja nano-optiikkaan sekä edistyneisiin energiatieteisiin.

Matematiikan ja systeemianalyysin laitoksella tehdään kunnianhimoista tutkimusta, joka suuntautuu erityisesti matemaattiseen analyysiin, numeeriseen analyysiin, stokastiikkaan sekä systeemi- ja operaatiotutkimukseen.

Pääaineen valinta

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat valitsevat pääaineekseen joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteet.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla, esimerkiksi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:issä
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa on mahdollista yhdistää kolmen eri alan: tekniikan, taiteen ja talouden, opintoja. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine).

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Kandidaatintutkintoon sisältyy SCI-projektikurssi (5 op). Kurssi on teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineita yhdistävä projektiryhmätyökurssi, joka antaa opiskelijoille valmiuksia toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä, soveltaa iteratiivista suunnitteluprosessia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä ideoiden konkreettiseen testaamiseen ja analysointiin.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Johanna Bovellániin, [email protected], 050 511 3169.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

TFM

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

MS

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, sovellettu matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

Aalto-yliopisto / Fyysikkokillan logo

Fyysikkokilta

Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys, joka on avoin muillekin kiinnostuneille. Killan historia ulottuu vuoteen 1947 ja sillä on nykyisellään noin 450 jäsentä.

Hakuaika on päättynyt. Yhteishakujen hakuajat vuonna 2021 ovat seuraavat: 
1. yhteishaku 7.1.-20.1.2021
2. yhteishaku 17.-31.3.2021

Huom! Vuoden 2021 hakukohteet ja hakuohjeet julkistetaan syksyllä 2020. Tämän hetkiset tiedot koskevat vuoden 2020 hakukierrosta.  

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu