Utbildningsutbud

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies utbildar en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Programmet fokuserar starkt på de tekniska aspekterna av biovetenskap och har stark anknytning till forskningen i världsklass vid Aalto-universitetet inom analys och modellering av biologiska data, bioinformatik, bioelektronik, bioavkänning, biomedicinsk teknik, mänsklig neurovetenskap och neuroteknik, biomaterialteknik och syntetisk biologi.
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Teknologiska framsteg har en betydande inverkan på människan hälsa och välbefinnande. Det finns ett växande behov av experter som utvecklar teknologier och metoder som kan bidra till att utforma och utjämna hälso- och sjukvårdssystemen, sänka produktionskostnaderna för läkemedel, avancerad diagnostik och behandlingsmetoder och helt enkelt få människor att leva friskare och bättre liv. För att möta behoven från de snabbt växande och ständigt föränderliga sektorerna för hälsa och välbefinnande utbildar magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att långsiktigt förbättra människors liv. Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Life Science Technologies har: 

 • relevant grundläggande och tillämpad kunskap och kompetens inom inriktningsalternativet samt en god överblick över nuvarande och framväxande teknik och metoder inom biovetenskap. 
 • den kompetens som krävs för att utveckla innovativa vetenskapliga och tekniska lösningar för hälso- och välfärdssektorerna, med erkännande av vikten av ansvarsfull användning av teknik. 
 • kunna planera och genomföra forskning inom biovetenskap, analysera data och rapportera resultaten både muntligen och skriftligen till olika intressenter. 
 • ha en solid grund för vidare lärande av yrkeskunskaper genom att förvärva, utvärdera och bearbeta vetenskaplig, teknisk och yrkesmässig information. 
 • kunna arbeta enskilt eller som medlem i en tvärvetenskaplig expertgrupp. 

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master’s Programme in Life Science Technologies omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av: 

 • Huvudämnesstudier (60-65 studiepoäng) 
 • Fritt valbara studier (25–30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 
Master's Programme in Life Science Technologies

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies erbjuder sex huvudämnen. Studerande som antas till programmet kan fritt välja huvudämne, förutsatt att de har bakgrunden som krävs. Huvudämnet väljs som en del av den individuella studieplanen i början av studierna. 

Bioinformatics and Digital Health

Bioinformatics and Digital Health täcker ett brett urval av teman inom bioinformatik och beräkningsbiologi. För att bättre förstå den metodologiska bas som vanligen används på området ger huvudämnet de studerande en omfattande bakgrund inom probabilistisk modellering, maskininlärning och datavetenskap. 

Huvudämnet är utformat för att ge stark kompetens i: 

 • beräknings- och datavetenskap 
 • utveckling nya beräkningsmetoder och modeller och 
 • förmåga att tillämpa dem på reella biomolekylära data. 

Exempel på forskningsfrågor är att: 

 • förutsäga interaktioner hos biologiska måltavlor 
 • rekonstruera biologiska nätverk 
 • hitta kopplingar mellan genotyper och sjukdomar 
 • modellera dynamiska beteenden hos komplexa biologiska banor. 

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering bygger på en solid grund av fysik och teknologi för att karakterisera, övervaka, avbilda och påverka biologiska system. Detta huvudämne introducerar de studerande till fysikaliska egenskaper hos biologiska system och till nyckelkoncept hos relaterade avbildning och signalanalys. Dessutom erbjuder huvudämnet kunskap och färdigheter för att utveckla nya ingenjörslösningar för diagnostik och vårdbehov inom hälsovården. Huvudämnet Biomedical Engineering erbjuder en utmärkt grund för en karriär i industrin för medicinteknik eller för en akademisk karriär. 

Utexaminerade kan: 

 • karakterisera biofysikaliska system genom konceptuella och kvantitativa modeller 
 • förklara hur fysikens lagar möjliggör och begränsar driften av biologiska system 
 • följa framstegen hos biomedicinsk teknik 
 • fördjupa sina kunskaper om specifika ämnen inom biomedicinsk teknik 
 • tillämpa befintlig vetenskaplig kunskap i området på forskning och utveckling inom industrin 
 • börja omsätta nya forskningsresultat i produktutveckling inom biomedicinsk teknik. 

Biosensing and Bioelectronics

Huvudämnet Biosensing and Bioelectronics utbildar teknikexperter som har en mångsidig förståelse av avkänning, bearbetning och analys av biosignaler från olika källor. För att uppnå detta introduceras studerande i nanofenomen, mikrotillverkningsteknik, biomaterialvetenskap, biokemisk igenkänning av biomolekyler, fysiska givare, sensorteknik och olika typer av klinisk utrustning. De grundläggande kunskaper som behövs för att utveckla innovationer inom biosensorer och bioelektronik tillhandahålls. De studerande uppmuntras också starkt att beakta praktiska aspekter och eventuella tillämpningar av sin kunskap under hela studierna. 

Studerande i huhvudämnet Biosensing and Bioelectronics introduceras till: 

 • nanofenomen 
 • mikrotillverkningstekniker 
 • biomaterialvetenskap 
 • biokemisk igenkänning av biomolekyler 
 • fysiska givare, 
 • sensortekniker 
 • klinisk utrustning såsom medicinsk avbildning. 

Biosystems and Biomaterials Engineering

Biosystems and Biomaterials Engineering ger en gedigen förståelse för biologiska fenomen, biomaterial och små organiska molekyler som är viktiga för biovetenskapen. Undervisningens kärna är: 

 • förståelse av fenomen på molekyl- och cellnivå 
 • omprogrammering av celler 
 • molekylär utformning och karakterisering av små farmakologiskt aktiva molekyler 
 • syntes och karakterisering av biomaterial. 

Inriktning under huvudämnets gång möjliggör djupgående förståelse i ett av de valda områdena eller studier i gränssnittet mellan olika områden. 

Huvudämnet Biosystems and Biomaterials Engineering är starkt forskningsdrivet och nära kopplat till forskningsverksamhet inom bioteknik, organisk kemi, kemisk och biologisk mikroutrustning och polymervetenskap vid Högskolan för kemiteknik. Sysselsättningssektorerna för utexaminerade ingår i det breda sammanhanget ingenjörsvetenskap i kombination med kemi och bioteknik inom läkemedels- och den medicinska teknikindustrin.

Complex Systems

Complex Systems är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som bygger på statistisk fysik, datavetenskap och tillämpad matematik. Huvudämnet Complex Systems ger de studerande verktyg för att förstå system med ett stort antal interagerande element, från den mänskliga hjärnan till sociala nätverk och från levande till tekniska system.

Studierna i huvudämnet fokuserar på förståelse på systemnivå och på att ge de studerande praktisk erfarenhet av dataintensiv forskning. Undervisningsplanens verktygsback inkluderar: 

 • nätverksvetenskap 
 • icke-linjära dynamiker 
 • statistik och stokastik 
 • maskininlärning 
 • grunderna i att handskas med empiriska data och beräkningsbaserad dataanalys. 

Detta tvärvetenskapliga huvudämne är lämpligt för studerande med olika bakgrund (t.ex. fysik, bioinformatik, datavetenskap) och studerande kan välja att betona analys av beräkningsdata, teori eller tillämpningsområden utifrån sina egna önskemål och intressen. 

Human Neuroscience and Technology

Human Neuroscience and Technology utbildar studerande i strukturen och funktionen hos vårt mest komplexa organ – hjärnan – och om metoderna för att mäta och påverka hjärnans aktivitet i flera rumsliga och tidsmässiga skalor. Undervisningen bygger på forskning i världsklass som bedrivs vid institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik om elektrofysiologi, neurovetenskap på systemnivå, kognitiv neurovetenskap och neuroteknik såsom hjärnavbildning och hjärnstimulering. Vägen till kliniska tillämpningar är en integrerad del av detta huvudämne. 

Målet med huvudämnet är att ge de studerande: 

 • en djupgående förståelse för den mänskliga hjärnans struktur och funktioner 
 • en djup inblick i metoder och instrument för hjärnforskning 
 • en översikt över annan neuroteknik. 

Den akademiska personalen består av erkända vetenskapsmän som bl.a. forskar i sensoriska funktioner, kognitiva funktioner samt utvecklar hjärnforskningsteknik. Undervisningsplanen avspeglar forskningen vid institutionen. 

Undervisningsplanen i huvudämnet Human Neuroscience and Technology är en skräddarsydd kombination av: 

 • hjärnans struktur och funktion från celler till system 
 • kognitiv neurovetenskap 
 • moderna experimentella metoder 
 • modellering och beräkningsanalys 

Undervisningsplanen betonar experimentell vetenskap. Även om regelbundet föreläsnings- och kursarbete krävs sker en del av studierna i små grupper under handledning av en senior forskare. 

Metoder 

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies fokuserar på att lära sig genom att göra. Huvudämnet har väldigt få regelrätta föreläsningskurser, istället utgörs en stor del av undervisningsmetoderna av grupparbeten och praktiska övningar. Det är viktigt att få praktisk sakkunskap om den senaste tekniken för att förbereda sig för att jobba i spetsen för vetenskaplig forskning och medicinsk teknik. 

De studerande får en stabil metodologisk grund som förblir relevant trots utvecklingen av ny teknik. De får djupgående kunskaper och expertis i huvudämnet som de själva väljer, i kombination med en bred syn på de ämnen som omfattas av hela programmet i samband med de gemensamma studierna. Alla huvudämnen kombinerar föreläsningar, seminarier, besök, tvärvetenskapliga projekt, kollegialt arbete och individuella projekt, och varierar från kontaktundervisning och personliga möten till e-lärande. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Internationell verksamhet

Master’s Programme in Life Science Technologies är ett internationellt program. Utbildningen är internationellt erkänd, och eftersom vetenskap är ett universellt språk kan de utexaminerade söka sig till vilket land som helst i världen för att arbeta. De involverade högskolorna erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte över hela världen. Utbytesstudier kan inkluderas i examen, t.ex. som ett internationellt biämne. Andra möjligheter för att utveckla sin globala kompetens är att genomföra praktik eller gå en sommarkurs utomlands. 

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Personalen inom programmet, de aktiva tutorerna och stödtjänsterna arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Så här söker du till ett doktorandprogram

Karriärmöjligheter

Medicinsk teknik är en av de viktigaste tekniksektorerna med hög tillväxt både globalt och i Finland. Det är också en av de snabbast växande högteknologiska exportsektorerna i Finland, med 300 företag med för närvarande över 12 000 anställda. Studerande i programmet genomför sina studier i huvudstadsregionen, som är ett av de viktigaste naven inom medicinsk teknik i Nordeuropa. Enligt HealthTech Finland kombinerar finska företag inom medicinsk teknik ofta avancerad teknik som artificiell intelligens, robotteknik, sakernas internet, digitala tjänster och information som samlas in av nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter, t.ex. genomiska data. Dessa produkter, tjänster och lösningar bygger också ofta på ett nytt och innovativt samarbete mellan kommuner, sjukvårdsdistrikt och privata företag. 

Utexaminerade från programmet jobbar ofta inom: 

 • Forskning och utveckling vid ett globalt företag inom medicinsk teknik eller vid ett startupföretag 
 • Konsulttjänster i industrin 
 • Den akademiska världen och forskar i området. 

Det höga antalet forskningsgrupper i biovetenskap i området erbjuder goda möjligheter för praktik och för att skriva diplomarbetet. Huvudämnena som erbjuds inom programmet ger de utexaminerade spetskunskap och färdigheter som tillåter dem att bli en del av den internationella arbetsmarknaden för biovetenskap eller inleda doktorandstudier i specialområden. 

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. 

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid flera institutioner, inklusive institutionen för datateknik, institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik, institutionen för elektroteknik och automation och institutionen för bioprodukter och bioteknik

Samarbete med andra aktörer

Master’s Programme in Life Science Technologies främjar samarbete mellan institutioner. Programmets främsta fokus är att undervisa i vetenskapens universella språk. De studerande lär sig att tillämpa avancerade metoder, teorier och modeller på varierande discipliner. 

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag. 

Programme-specific admission requirements

The programme-specific admission requirements for the next student intake will be updated below by the end of August 2024.

Life Science Technologies applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Heli Julkunen seisoo talvisessa maisemassa ja katsoo hymyillen pois kamerasta. Hänellä on päällään valkoinen talvitakki ja taustalla näkyy sumua, puita ja lumihankia.

Den som studerat datateknik kan tillämpa artificiell intelligens till exempel för att utveckla bättre cancerbehandlingar

För sitt diplomarbete utvecklade Heli Julkunen en maskininlärningsmetod som förutspår hur olika läkemedelskombinationer dödar cancerceller. Nu arbetar hon som dataforskare och utvecklar förebyggande hälsovård.

Nyheter
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: