Koulutustarjonta

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma kouluttaa uuden sukupolven insinöörejä, tutkijoita ja yrittäjiä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan ihmisten terveyttä ja lisäämään hyvinvointia kehittämällä innovatiivisia tieteellisiä ja teknisiä ratkaisuja. Ohjelma keskittyy life science -alan teknisiin näkökulmiin ja on kiinteästi yhteydessä Aalto-yliopiston huippututkimukseen seuraavilla aloilla: biologisen datan analysointi ja mallintaminen, bioinformatiikka, bioelektroniikka ja bioanturit, biolääketieteen tekniikka, neurotieteet ja -teknologia, biomateriaalitekniikka ja synteettinen biologia.
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Teknologinen kehitys vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maailma tarvitseekin yhä enemmän asiantuntijoita kehittämään tekniikoita ja menetelmiä terveydenhuoltojärjestelmien luomiseen ja yhtenäistämiseen sekä lääkkeiden, diagnostiikan ja hoitojen tuotantokustannusten alentamiseen – toisin sanottuna asiantuntijoita, jotka mahdollistavat ihmisten terveystason ja elämänlaadun kohenemisen.  Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma vastaa nopeasti kasvavien ja jatkuvasti kehittyvien terveys- ja hyvinvointialojen tarpeisiin kouluttamalla uuden sukupolven insinöörejä, tutkijoita ja yrittäjiä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan pysyvästi ihmisten elämää. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmasta valmistuneilla on: 

 • vankat perustiedot alalta ja soveltavaa osaamista sekä asiantuntemusta ja pätevyyttä toimia omalla erikoistumisalallaan sekä hyvä yleiskuva life science -alojen nykyisistä ja kehittyvistä tekniikoista ja menetelmistä. 
 • tarvittavat taidot kehittää innovatiivisia tieteellisiä ja teknisiä ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialoille ja huomioida samalla teknologian vastuullisen käytön merkitys. 
 • kyky suunnitella ja toteuttaa life sciences -alojen tutkimusta, analysoida dataa ja raportoida tuloksista sekä suullisesti että kirjallisesti eri sidosryhmille. 
 • vankka perusta myöhemmälle uusien ammatillisten taitojen oppimiselle hankkimalla, arvioimalla ja käsittelemällä tieteellistä, teknistä ja ammatillista tietoa. 
 • kyky työskennellä yksin tai monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista: 

 • Pääaineopinnot (60–65 op) 
 • Vapaasti valittavat opinnot (25–30 op) 
 • Diplomityö (30 op) 
Master's Programme in Life Science Technologies

Suuntautumisvaihtoehdot

Master's Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma tarjoaa kuusi pääainevaihtoehtoa.Ohjelmaan valittava hakija saa valita pääaineensa itse, kunhan hänellä on tarvittavat taustatiedot. Opiskelija valitsee pääaineensa opintojen alussa laatiessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa.  

Bioinformatics and Digital Health

Bioinformatics and Digital Health kattaa monenlaisia bioinformatiikan ja laskennallisten järjestelmien biologian aiheita. Pääaine antaa opiskelijoille kattavan taustan todennäköisyyspohjaiseen mallinnukseen, koneoppimiseen ja datatieteeseen, joiden avulla he ymmärtävät paremmin alalla yleisesti käytettyä metodologista perustaa. 

Pääaine antaa vahvan osaamispohjan mm. seuraaviin aiheisiin: 

 • tietojenkäsittelytiede ja datatiede 
 • uusien laskennallisten menetelmien ja mallien kehittäminen sekä 
 • yllä mainittujen menetelmien ja mallien soveltaminen todelliseen biomolekulaariseen dataan. 

Tutkimuskysymyksiämme: 

 • lääkkeen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen ennustaminen 
 • biologisten verkostojen rekonstruointi 
 • genotyyppien ja tautien välisten yhteyksien löytäminen 
 • monimutkaisten biologisten reittien dynaamisen käyttäytymisen mallintaminen. 

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering perustuu vankkaan fysiikan ja teknologian osaamiseen joiden avulla luonnehditaan, seurataan ja kuvataan biologisia järjestelmiä sekä vaikutetaan niihin. Tässä pääaineessa opiskelija tutustuu biologisten järjestelmien fysiikkaan ja niihin liittyvän kuvantamisen ja signaalianalyysin keskeisiin käsitteisiin. Lisäksi pääaine tarjoaa tietoja ja taitoja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen terveydenhuollon diagnosointi- ja hoitotarpeisiin. Biomedical Engineering -pääaine tarjoaa erinomaisen perustan uralle lääketieteellisen tekniikan alalla tai tieteen parissa. 

Pääaineesta valmistunut osaa: 

 • luonnehtia biofysikaalisia järjestelmiä käsitteellisten ja määrällisten mallien avulla 
 • selittää, miten fysiikan lait mahdollistavat ja rajoittavat biologisten järjestelmien toimintaa 
 • seurata biolääketieteen tekniikan kehitystä 
 • syventää tietämystään biolääketieteen tekniikan erityisaiheista ja syventää niihin liittyviä taitojaan 
 • soveltaa alan olemassa olevaa tieteellistä tietoa alan tutkimukseen ja kehittämiseen 
 • alkaa käyttää uusia tutkimustuloksia biolääketieteen teknologian tuotekehitykseen. 

Biosensing and Bioelectronics

Biosensing and Bioelectronics -pääaine kouluttaa insinööritekniikan asiantuntijoita, joilla on monipuolinen ymmärrys eri lähteistä tulevien biosignaalien havaitsemisesta, käsittelystä ja analysoinnista.  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opiskelija tutustuu nanomittakaavan ilmiöihin, mikrovalmistustekniikoihin, biomateriaalitieteeseen, biomolekyylien biokemialliseen tunnistamiseen, fysikaalisiin antureihin, anturiteknologioihin ja erilaisiin kliinisiin laitteisiin. Opiskelijat saavat biomittauksen ja bioelektroniikan alan innovaatioiden kehittämisessä tarvittavaa perustietoa. Opiskelijoita kannustetaan myös pohtimaan opintojen aikana oman osaamisensa käytännön näkökohtia ja mahdollisia sovelluksia. 

Biosensing and Bioelectronics -pääaineen opiskelijat tutustuvat seuraaviin aiheisiin: 

 • nanomittakaavan ilmiöt 
 • mikrovalmistustekniikat 
 • biomateriaalitiede 
 • biomolekyylien biokemiallinen tunnistaminen 
 • fysikaaliset muuntimet 
 • anturiteknologia 
 • kliiniset laitteet kuten lääketieteellinen kuvantaminen. 

Biosystems and Biomaterials Engineering

Biosystems and Biomaterials Engineering -pääaine luo vankkaa ymmärrystä life science -alalla tärkeistä biologisista ilmiöistä, biomateriaaleista ja pienistä orgaanisista molekyyleistä. Opetuksen ytimessä ovat: 

 • molekyyli- ja solutason ilmiöiden ymmärtäminen 
 • solujen uudelleenohjelmointi 
 • pienten, farmaseuttisesti aktiivisten molekyylien suunnittelu ja luonnehdinta 
 • biomateriaalien synteesi ja luonnehdinta. 

Pääaineen aikana valittu erikoistumisala mahdollistaa syvällisen ymmärryksen hankkimisen jollakin valituista aloista tai opiskelemisen eri alojen rajapinnassa. 

Biosystems and Biomaterials Engineering -pääaine on vahvasti tutkimuslähtöinen ja läheisesti kytköksissä Kemian tekniikan korkeakoulun biotekniikkaan, orgaaniseen kemiaan, kemiallisiin ja biologisiin mikrolaitteisiin sekä polymeereihin liittyvään tutkimukseen. Valmistuneiden työllistymisalat ovat laajasti tekemisissä lääke- ja lääketeknologiateollisuuden insinööritieteiden ja biotekniikan kanssa. 

Complex Systems

Complex Systems on monitieteinen tutkimusalue, joka pohjautuu muun muassa tilastolliseen fysiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen, datatieteeseen ja soveltavaan matematiikkaan. Complex Systems -pääaine tarjoaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää järjestelmiä, joissa on paljon vuorovaikutteisia elementtejä ihmisen aivoista sosiaalisiin verkostoihin sekä elollisista teknologisiin järjestelmiin. 

Pääaineen opinnoissa keskitytään järjestelmätasoiseen ymmärrykseen ja tarjotaan opiskelijoille käytännön kokemusta dataintensiivisestä tutkimuksesta. Opetussuunnitelman työkaluja ovat: 

 • verkostotiede 
 • epälineaarinen dynamiikka 
 • tilastot ja stokastiikka sekä 
 • koneoppiminen ja 
 • empiirisen datan ja laskennallisen data-analyysin perusteet. 

Tämä poikkitieteellinen pääaine sopii eri taustoista tuleville opiskelijoille (esim. fysiikka, bioinformatiikka, tietojenkäsittelytiede), ja opiskelijat voivat halutessaan keskittyä enemmän laskennalliseen data-analyysiin, teoriaan tai sovellusalueihin omien toiveidensa ja kiinnostustensa mukaisesti. 

Human Neuroscience and Technology

Human Neuroscience and Technology -pääaine kouluttaa opiskelijoita ymmärtämään kaikkein monimutkaisinta elintä – aivoja – ja sen rakennetta ja toimintaa sekä menetelmiä, joilla mitataan ja vaikutetaan aivojen toimintaan useilla paikka- ja aika-asteikoilla.  Opetus perustuu neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen maailmanluokan tutkimukseen sähköfysiologian, systeemitason neurotieteen, kognitiivisen neurotieteen ja neuroteknologian, kuten aivokuvantamisen ja aivojen stimulaation, aloilla. Yhteys kliinisiin sovelluksiin on olennainen osa tätä pääainetta. 

Pääaineen tavoitteena on tarjota opiskelijoille: 

 • syvällinen ymmärrys ihmisaivojen rakenteesta ja toiminnoista 
 • syvällistä ymmärrystä aivotutkimuksen menetelmistä ja instrumentoinnista 
 • sekä yleiskatsaus muihin neuroteknologioihin. 

Opetushenkilöstö koostuu tunnustetuista tutkijoista, jotka tutkivat mm. ihmisen aisti- ja kognitiivisia funktioita ja kehittävät aivotutkimuksen teknologioita. Opetussuunnitelma heijastaa opetushenkilöstön tutkimuslinjoja. 

Human Neuroscience and Technology -pääaineen opetussuunnitelma on huolellisesti räätälöity yhdistelmä seuraavia aiheita: 

 • aivojen rakenne ja toiminta soluista järjestelmiin 
 • kognitiivinen neurotiede 
 • nykyaikaiset kokeelliset menetelmät 
 • mallinnus ja laskennallinen analyysi 

Opetussuunnitelmassa korostetaan kokeellista tiedettä. Vaikka myös säännöllistä luento- ja kurssityöskentelyä vaaditaan, osa opinnoista tapahtuu pienryhmissä vanhemman tutkijan ohjauksessa. 

Opetusmenetelmät

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma kannustaa tekemällä oppimiseen. Perinteisiä luentokursseja on hyvin vähän, ja ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset muodostavat merkittävän osan opetusmenetelmistä. Uusimman teknologian käytännön asiantuntemuksen hankkiminen on olennaisen tärkeää, kun opiskelija valmistautuu tieteellisen tutkimuksen ja terveysteknologian eturintamassa työskentelemiseen. 

Opiskelijat saavat vankan metodologisen perustan, jonka tarjoamat tiedot ovat aina ajankohtaisia riippumatta uusien teknologioiden kehityksestä.  Heillä on syvällistä tietoa ja asiantuntemusta valitsemastaan pääaineesta sekä laaja näkemys koko ohjelman aiheista yhteisten opintojen kautta. Kaikissa pääaineissa yhdistyvät luennot, seminaarit, vierailut, monialaiset projektit, vertaistyöskentely ja yksittäiset projektit, ja pääaineopiskelut vaihtelevat lähiopetuksesta ja henkilökohtaisista tapaamisista verkko-opiskeluun. 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma on luonteeltaan kansainvälinen. Koulutus tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja koska tiede on universaali kieli, tutkinnon suorittaneet voivat käyttää osaamistaan missä päin maailmaa tahansa. Koulut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ympäri maailmaa. Tutkintoon voidaan sisällyttää vaihto-opintoja esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Muita mahdollisuuksia globaalin osaamisen kehittämiseen ovat harjoittelu tai kesäkurssi ulkomailla. 

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla). 

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Uramahdollisuudet

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä nopeasti kasvavista teknologia-aloista sekä globaalisti että Suomessa. Se on myös Suomessa yksi nopeimmin kasvavista huipputeknologian vientialoista, ja alalla työskentelee tällä hetkellä yli 12 000 henkilöä 300 eri yrityksessä. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelman opiskelijat suorittavat opintojaan pääkaupunkiseudulla, joka on yksi Pohjois-Euroopan terveysteknologian tärkeimmistä keskuksista. HealthTech Finlandin mukaan suomalaisissa terveysteknologiayrityksissä yhdistyvät usein kehittynyt teknologia – kuten tekoäly, robotiikka, esineiden internet, digitaaliset palvelut – ja kansallisten terveysviranomaisten keräämät tiedot kuten genomitieto. Nämä tuotteet, palvelut ja ratkaisut perustuvat usein myös kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten yritysten uuteen ja innovatiiviseen yhteistyöhön. 

Tyypillisiä tutkinnon suorittaneiden urapolkuja ovat: 

 • maailmanlaajuisen terveysteknologiayrityksen tai startup-yrityksen tutkimus- ja kehitystyö 
 • lääke- ja terveysteknologiateollisuuden konsultin työt 
 • akateeminen urapolku ja alan tutkijaksi ryhtyminen 

Biotieteiden tutkimusryhmien suuri määrä (useita satoja) alueella tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoitteluun ja opinnäytetyöhön. Life Science Technologies -ohjelmassa tarjotut pääaineet tarjoavat valmistuneille huipputason tieteellisiä tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat päästä kansainvälisille bioteknologioiden työmarkkinoille tai suorittaa erikoistumisalojen tohtoriopintoja. 

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut tukemassa opiskelijoiden työllistymistä Suomeen ja ulkomaille. Opetussuunnitelman joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista käyvät töissä opintojen ohessa ja varmistavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan jo ennen valmistumista. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. 

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät maailmanluokan tutkimukseen, jota tehdään useilla Aalto-yliopiston laitoksilla, joihin kuuluvat tietotekniikan laitos, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, sähkötekniikan ja automaation laitos ja biotuotteiden ja biotekniikan laitos.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmassa tehdään runsaasti laitosrajat ylittävää yhteistyötä.  Ohjelman ensisijainen tavoite on opettaa tieteen universaalia kieltä. Opiskelija oppii soveltamaan kehittyneitä menetelmiä, teorioita ja malleja eri tieteenaloilla. 

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä. 

Programme-specific admission requirements

Life Science Technologies applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Get to know us

Heli Julkunen seisoo talvisessa maisemassa ja katsoo hymyillen pois kamerasta. Hänellä on päällään valkoinen talvitakki ja taustalla näkyy sumua, puita ja lumihankia.

Tietotekniikkaa opiskellut voi soveltaa tekoälyä parempien syöpähoitojen kehittämiseen

Heli Julkunen kehitti diplomityötään varten koneoppimismenetelmää, joka ennustaa, miten eri lääkeyhdistelmät tappavat syöpäsoluja. Nyt hän työskentelee datatieteilijänä ja kehittää ennakoivaa terveydenhoitoa.

Uutiset
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen

Opiskelija Reetta Kälvälä haluaa kehittää parempia syöpähoitoja tekniikan avulla

Bioinformaatioteknologiaa opiskelevan Reetan mielestä yliopisto tuntuu lukiota helpommalta, koska opiskelua voi ajoittaa omien aikataulujen mukaan.

Uutiset
Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Networking at Aalto

Aalto Networking Platform

Aalto Networking Platform -yhteistyöalusta tuo tutkimusosaamista yhteen yli laitosrajojen.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: