Koulutustarjonta

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmassa koulutetaan uuden sukupolven insinöörejä, tutkijoita ja yrittäjiä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kehittämällä innovatiivisia tieteellisiä ja teknisiä ratkaisuja.
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Teknologinen kehitys vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Maailma tarvitseekin yhä enemmän asiantuntijoita kehittämään tekniikoita ja menetelmiä terveydenhuoltojärjestelmien luomiseen ja yhtenäistämiseen sekä lääkkeiden, diagnostiikan ja hoitojen tuotantokustannusten alentamiseen – toisin sanottuna asiantuntijoita, jotka mahdollistavat ihmisten terveystason ja elämänlaadun kohenemisen. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma vastaa nopeasti kasvavien ja jatkuvasti kehittyvien terveys- ja hyvinvointialojen tarpeisiin kouluttamalla uuden sukupolven insinöörejä, tutkijoita ja yrittäjiä, jotka ovat sitoutuneet luomaan pysyviä parannuksia ihmisten elämään. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmasta valmistuneilla on:

 • Asiantuntemusta ja pätevyyttä toimia omalla erikoistumisalallaan sekä hyvä yleiskuva life science -alojen nykyisistä ja kehittyvistä tekniikoista ja menetelmistä.
 • Tarvittavat taidot kehittää innovatiivisia tieteellisiä ja teknisiä ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialoille ja huomioida samalla teknologian vastuullisen käytön merkitys.
 • Kyky suunnitella ja toteuttaa life sciences -alojen tutkimusta, analysoida dataa ja raportoida tuloksista sekä suullisesti että kirjallisesti eri sidosryhmille.
 • Vankka perusta myöhemmälle uusien ammatillisten taitojen oppimiselle hankkimalla, arvioimalla ja käsittelemällä tieteellistä, teknistä ja ammatillista tietoa.
 • Kyky työskennellä yksin tai monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelman opinnot koostuvat yhteensä 120 opintopisteestä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (60–65 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (25–30 op)
 • diplomityö (30 op)

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelmaan valittava hakija saa valita pääaineensa itse, kunhan hänellä on tarvittavat taustatiedot. Opiskelija valitsee pääaineensa opintojen alussa laatiessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmassa on kuusi pääainetta:

Bioinformatics and Digital Health kattaa monenlaisia bioinformatiikan ja laskennallisten järjestelmien biologian aiheita. Pääaine antaa opiskelijoille kattavan taustan todennäköisyyspohjaiseen mallinnukseen, koneoppimiseen ja datatieteeseen, joiden avulla he ymmärtävät paremmin alalla yleisesti käytettyä metodologista perustaa.

Pääaine on suunniteltu antamaan vahvaa osaamista mm. seuraavissa aiheissa:

 • tietojenkäsittelytiede ja datatiede
 • uusien laskennallisten menetelmien ja mallien kehittäminen sekä
 • niiden soveltaminen todelliseen biomolekulaariseen dataan.

Tutkimuskysymyksiämme:

 • lääkkeen ja käyttäjän välisen vuorovaikutuksen ennustaminen
 • biologisten verkostojen rekonstruointi
 • genotyyppien ja tautien välisten yhteyksien löytäminen
 • monimutkaisten biologisten reittien dynaamisen käyttäytymisen mallintaminen

Biomedical Engineering perustuu vankkaan fysiikan ja teknologian osaamiseen joiden avulla luonnehditaan, seurataan ja kuvataan biologisia järjestelmiä sekä vaikutetaan niihin. Tässä pääaineessa opiskelija tutustuu biologisten järjestelmien fysiikkaan ja niihin liittyvän kuvantamisen ja signaalianalyysin keskeisiin käsitteisiin. Lisäksi pääaine tarjoaa tietoja ja taitoja uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseen terveydenhuollon diagnosointi- ja hoitotarpeisiin. Biomedical Engineering -pääaine tarjoaa erinomaisen perustan uralle lääketieteellisen tekniikan alalla tai tieteen parissa.

Pääaineen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:

 • luonnehtia biofysikaalisia järjestelmiä käsitteellisten ja määrällisten mallien avulla
 • selittää, miten fysiikan lait mahdollistavat ja rajoittavat biologisten järjestelmien toimintaa
 • seurata lääketieteen tekniikan etenemistä
 • syventää tietämystään lääketieteen tekniikan erityisaiheista ja syventää niihin liittyviä taitojaan
 • soveltaa alan olemassa olevaa tieteellistä tietoa alan tutkimukseen ja kehittämiseen
 • alkaa käyttää uusia tutkimustuloksia biolääketieteen teknologian tuotekehitykseen.

Biosensing and Bioelectronics -pääaine kouluttaa insinööritekniikan asiantuntijoita, joilla on monipuolinen ymmärrys eri lähteistä tulevien biosignaalien havaitsemisesta, käsittelystä ja analysoinnista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi opiskelija tutustuu nanomittakaavan ilmiöihin, mikrovalmistustekniikoihin, biomateriaalitieteeseen, biomolekyylien biokemialliseen tunnistamiseen, fysikaalisiin antureihin, anturiteknologioihin ja erilaisiin kliinisiin laitteisiin. Opiskelijat saavat biomittauksen ja bioelektroniikan alan innovaatioiden kehittämisessä tarvittavaa perustietoa. Opiskelijoita kannustetaan myös pohtimaan opintojen aikana oman osaamisensa käytännön näkökohtia ja mahdollisia sovelluksia.

Biosensing and Bioelectronics -pääaineen opiskelijat tutustuvat seuraaviin aiheisiin:

 • nanomittakaavan ilmiöt
 • mikrovalmistustekniikat
 • biomateriaalitiede
 • biomolekyylien biokemiallinen tunnistaminen
 • fysikaaliset muuntimet
 • sensoriteknologia
 • kliiniset laitteet kuten lääketieteellinen kuvantaminen

Biosystems and Biomaterials Engineering -pääaine luo vankkaa ymmärrystä life science -alalla tärkeistä biologisista ilmiöistä, biomateriaaleista ja pienistä orgaanisista molekyyleistä. Opetuksen ytimessä ovat:

 • molekyyli- ja solutason ilmiöiden ymmärtäminen
 • solujen uudelleenohjelmointi
 • pienten, farmaseuttisesti aktiivisten molekyylien suunnittelu ja luonnehdinta
 • biomateriaalien synteesi ja luonnehdinta

Pääaineen aikana valittu erikoistumisala mahdollistaa syvällisen ymmärryksen hankkimisen jollakin valituista aloista tai opiskelemisen eri alojen rajapinnassa.

Biosystems and Biomaterials Engineering -pääaine on vahvasti tutkimuslähtöinen ja läheisesti kytköksissä Kemian tekniikan korkeakoulun biotekniikkaan, orgaaniseen kemiaan, kemiallisiin ja biologisiin mikrolaitteisiin sekä polymeereihin liittyvään tutkimukseen. Valmistuneiden työllistymisalat ovat laajasti tekemisissä lääke- ja lääketeknologiateollisuuden insinööritieteiden ja biotekniikan kanssa.

Complex Systems on monitieteinen tutkimusalue, joka pohjautuu muiden muassa tilastolliseen fysiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen, datatieteeseen ja soveltavaan matematiikkaan. Complex Systems -pääaine tarjoaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää järjestelmiä, joissa on paljon vuorovaikutteisia elementtejä ihmisen aivoista sosiaalisiin verkostoihin sekä elollisista teknologisiin järjestelmiin.

Pääaineen opinnoissa keskitytään järjestelmätasoiseen ymmärrykseen ja tarjotaan opiskelijoille käytännön kokemusta dataintensiivisestä tutkimuksesta. Opetussuunnitelman työkaluja ovat:

 • verkostotiede,
 • epälineaarinen dynamiikka,
 • tilastot ja stokastiikka sekä
 • koneoppiminen ja
 • empiirisen datan ja laskennallisen data-analyysin perusteet.

Tämä poikkitieteellinen pääaine sopii eri taustoista tuleville opiskelijoille (esim. fysiikka, bioinformatiikka, tietojenkäsittelytiede), ja opiskelijat voivat halutessaan keskittyä enemmän laskennalliseen data-analyysiin, teoriaan tai sovellusalueihin omien toiveidensa ja kiinnostustensa mukaisesti.

Human Neuroscience and Technology -pääaine kouluttaa opiskelijoita ymmärtämään kaikkein monimutkaisinta elintä – aivoja – ja sen rakennetta ja toimintaa sekä menetelmiä, joilla mitataan ja vaikutetaan aivojen toimintaan useilla paikka- ja aika-asteikoilla. Opetus perustuu neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen maailmanluokan tutkimukseen sähköfysiologian, systeemitason neurotieteen, kognitiivisen neurotieteen ja neuroteknologian, kuten aivokuvantamisen ja aivojen stimulaation, aloilla. Yhteys kliinisiin sovelluksiin on olennainen osa tätä pääainetta.

Pääaineen tavoitteena on tarjota opiskelijoille:

 • syvällinen ymmärrys ihmisaivojen rakenteesta ja toiminnoista,
 • syvällistä ymmärrystä aivotutkimuksen menetelmistä ja instrumentoinnista sekä
 • yleiskatsaus muihin neuroteknologioihin.

Opetushenkilökunta koostuu tunnustetuista tutkijoista, jotka tutkivat mm. ihmisen aisti- ja kognitiivisia funktioita ja kehittävät aivotutkimuksen teknologioita. Opetussuunnitelma heijastaa opetushenkilökunnan tutkimuslinjoja.

Human Neuroscience and Technology -pääaineen opetussuunnitelma on huolellisesti räätälöity yhdistelmä seuraavia aiheita:

 • aivojen rakenne ja toiminta soluista järjestelmiin
 • kognitiivinen neurotiede
 • nykyaikaiset kokeelliset menetelmät
 • mallinnus ja laskennallinen analyysi

Opetussuunnitelmassa korostetaan kokeellista tiedettä. Vaikka myös säännöllistä luento- ja kurssityötä tarvitaan, osa opinnoista tapahtuu pienryhmissä vanhemman tutkijan ohjauksessa.

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma tukee tekemällä oppimista. Perinteisiä luentokursseja on hyvin vähän, ja ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset muodostavat merkittävän osan opetusmenetelmistä. Uusimman teknologian käytännön asiantuntemuksen hankkiminen on olennaisen tärkeää, kun opiskelija valmistautuu tieteellisen tutkimuksen ja terveysteknologian eturintamassa työskentelemiseen.

Opiskelijat saavat vankan metodologisen perustan, jonka tarjoamat tiedot ovat aina ajankohtaisia riippumatta uusien teknologioiden kehityksestä. Heillä on syvällistä tietoa ja asiantuntemusta valitsemastaan pääaineesta sekä laaja näkemys koko ohjelman aiheista yhteisissä opinnoissa. Kaikissa pääaineissa yhdistyvät luennot, seminaarit, vierailut, monialaiset projektit, vertaistyöskentely ja yksittäiset projektit, ja pääaineopiskelut vaihtelevat lähiopetuksesta ja henkilökohtaisista tapaamisista verkko-opiskeluun.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelma on luonteeltaan kansainvälinen. Koulutus tunnustetaan maailmanlaajuisesti, ja koska tiede on universaali kieli, tutkinnon suorittaneet voivat käyttää osaamistaan missä päin maailmaa tahansa. Koulut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon ympäri maailmaa. Tutkintoon voidaan sisällyttää vaihto-opintoja esimerkiksi kansainvälisenä sivuaineena. Muita mahdollisuuksia globaalin osaamisen kehittämiseen ovat harjoittelu tai kesäkurssi ulkomailla.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä nopeasti kasvavista teknologia-aloista sekä globaalisti että Suomessa. Se on myös Suomessa yksi nopeimmin kasvavista huipputeknologian vientialoista, ja alalla työskentelee tällä hetkellä yli 12 000 henkilöä 300 eri yrityksessä. Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelman opiskelijat suorittavat opintojaan pääkaupunkiseudulla, joka on yksi Pohjois-Euroopan terveysteknologian tärkeimmistä keskuksista. HealthTech Finlandin mukaan suomalaisissa terveysteknologiayrityksissä yhdistyvät usein kehittynyt teknologia – kuten tekoäly, robotiikka, esineiden internet, digitaaliset palvelut – ja kansallisten terveysviranomaisten keräämät tiedot kuten genomitieto. Nämä tuotteet, palvelut ja ratkaisut perustuvat usein myös kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten yritysten uuteen ja innovatiiviseen yhteistyöhön.

Tyypillisiä tutkinnon suorittaneiden urapolkuja ovat:

 • Maailmanlaajuisen terveysteknologiayrityksen tai startup-yrityksen tutkimus- ja kehitystyö
 • Lääke- ja terveysteknologiateollisuuden konsultin työt
 • Akateeminen polku ja alan tutkijaksi ryhtyminen

Biotieteiden tutkimusryhmien suuri määrä (useita satoja) alueella tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoitteluun ja opinnäytetyöhön. Life Science Technologies -ohjelmassa tarjotut pääaineet tarjoavat valmistuneille huipputason tieteellisiä tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat integroitua kansainvälisille bioteknologioiden työmarkkinoille tai suorittaa erikoistumisalojen tohtoriopintoja.

Aalto-yliopisto tarjoaa vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat oppilaiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät maailmanluokan tutkimukseen, jota tehdään useilla Aalto-yliopiston laitoksilla, joihin kuuluvat tietotekniikan laitos, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, sähkötekniikan ja automaation laitos ja biotuotteiden ja biotekniikan laitos.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Life Science Technologies -maisteriohjelmassa tehdään runsaasti laitosrajat ylittävää yhteistyötä. Ohjelman ensisijainen tavoite on opettaa tieteen universaalia kieltä. Opiskelija oppii soveltamaan kehittyneitä menetelmiä, teorioita ja malleja eri tieteenaloilla.

Aalto-yliopisto tunnetaan yliopistona, jossa tiede ja taide yhdistyvät tekniikkaan ja talouteen. Eloisa kampus ja laaja valinnanvapaus koko yliopiston kurssivalikoimasta tuovat eri alojen opiskelijoita yhteen. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin startup-yrityksiä.

Programme-specific admission requirements

Life Science Technologies applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Heli Julkunen seisoo talvisessa maisemassa ja katsoo hymyillen pois kamerasta. Hänellä on päällään valkoinen talvitakki ja taustalla näkyy sumua, puita ja lumihankia.

Tietotekniikkaa opiskellut voi soveltaa tekoälyä vaikkapa parempien syöpähoitojen kehittämiseen

Heli Julkunen kehitti diplomityötään varten koneoppimismenetelmää, joka ennustaa, miten eri lääkeyhdistelmät tappavat syöpäsoluja. Nyt hän työskentelee datatieteilijänä ja kehittää ennakoivaa terveydenhoitoa.

Uutiset
Ali Salloum walking at Laajalahti Nature Reserve in summer, surrounded by green bushes, trees and grass

”Tutkijoiden pitäisi kilpailla Netflixin, Spotifyn ja Youtuben kanssa”

Maisteriopiskelija Ali Salloumin mielestä tutkijoilla on velvollisuus viestiä tieteestä nuorille ja innostaa heitä sen pariin.

Uutiset
Opiskelija Reetta Kälvälä, kuva: Markus Toivonen

Opiskelija Reetta Kälvälä haluaa kehittää parempia syöpähoitoja tekniikan avulla

Bioinformaatioteknologiaa opiskelevan Reetan mielestä yliopisto tuntuu lukiota helpommalta, koska opiskelua voi ajoittaa omien aikataulujen mukaan.

Uutiset
Four Aalto University students sitting outside on rocks and talking

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Networking at Aalto

Aalto Networking Platform

Aalto Networking Platform -yhteistyöalusta tuo tutkimusosaamista yhteen yli laitosrajojen.

Yhteystiedot

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluille

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu