Utbildningsutbud

Industrial Engineering and Management, Master of Science (Technology)

Vilka möjligheter för ny teknologi med sig för företag? Hur kan de nödvändiga ändringarna göras? Hur kan man som ledare motivera anställda att omfamna förändring? Programmet Industrial Engineering and Management (IEM) besvarar dessa frågor och utbildar samtidigt framtida ledare och förändringsskapare som vet vad som krävs för att skapa, leda och förändra teknologibaserade företag.
Aalto University / students doing teamwork / photography Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Webinar | Industrial Engineering and Management

Lära mer om magisterprogrammet Industrial Engineering and Management. Se webbinariets inspelning där programrepresentanter och studerande berättar mer om studierna och karriärmöjligheter och svarar på några andra frågor du kan tänkas ha.

Se på det inspelade webbinariet
Students doing group work

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Master's Programme in Industrial Engineering and Management är en unik kombination av ingenjörsvetenskaper, ekonomi och studier i ledarskap. Den senaste tidens ökning av den digitala teknikens betydelse och den pågående digitaliseringen av företag och samhälle gör de färdigheter som våra utexaminerade har ännu mer värdefulla. Särskilt förmågan att förstå och integrera teknologi och ingenjörsvetenskap å ena sidan och ekonomi och ledning å andra sidan blir allt viktigare.

Utexaminerade från magisterprogrammet Master’s Programme in Industrial Engineering and Management har:

 • En integrerad förståelse av teknik och ekonomi. Du förstår hur teknik och affärsprocesser är kopplade till värdeskapande och skapande av konkurrensfördelar.
 • Starkt ledarskap och social kompetens. Du kommer att vara rustad för att leda och utveckla organisationer och motivera människor att förverkliga sin inneboende potential.
 • Praktisk problemlösningsförmåga och stark analytisk förmåga. Du får färdigheter i data crunching, att bygga statistiska modeller och i att tillämpa data för att lösa problem och skapa affärsvärde.
 • En positiv attityd. Du är självsäker och villig att möta utmaningar och ta dig an nya uppgifter med beslutsamhet.
 • Entreprenörsanda Du kan identifiera innovativa möjligheter att skapa mervärde för teknikbaserade företag.
 • Bred kunskap om olika organisationer. Du kommer att kunna tillämpa lärdomarna på ett brett spektrum av teknikbaserade företag, från nystartade företag i inledningsskedet till stora multinationella företag.
 • Praktisk erfarenhet. Du får praktisk erfarenhet av att förverkliga vad du lär dig i samband med teknikbaserade företag.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet organiseras av Högskolan för teknikvetenskaper och består sammanlagt av 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

 • Huvudämne (45 studiepoäng)
 • Biämne (20 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (25 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Variationen på kurserna som erbjuds är omfattande och omfattar ämnen som entreprenörskap, innovation, finansiering, organisationsutformning och ledarskap. Det finns många gemensamma kurser för alla tre huvudämnen. Mer information om dem finns i nästa del.

Biämnet väljs ur ett tekniskt område och garanterar att den studerande får tillräcklig kunskap i en teknisk disciplin. Biämnet kan väljas ur ett lämpligt tekniskt område, där lämpligheten beror på den studerandes utbildningsbakgrund. Besök Studentguiden för att läsa mer om att välja biämne.

Master's Programme in Industrial Engineering and Management

Inriktningsalternativ

Programmet erbjuder fyra huvudämnen. De studerande uppmanas välja sitt biämne innan de inleder sina studier vid programmet. Det bör dock nämnas att huvudämnena har många överlappande teman och att det finns ett varierande utbud valfria kurser. Det här betyder att ett huvudämne inte binder den studerande till en undervisningsplan, utan ger dem flexibiliteten att utveckla sina unika kompetensprofiler.

Magisterprogrammet Master's Programme in Industrial Engineering and Management har fyra huvudämnen:

Organization Design and Leadership

Hur kan företag växa och blomstra samtidigt som deras anpassningsförmåga, kreativitet och företagaranda bevaras? Vilka är de viktigaste faktorerna för att bygga upp en högpresterande företagskultur? Huvudämnet Organization Design and Leadership fokuserar på frågor om organisationsutformning, motivation och ledarskap som är avgörande för skapandet och omvandlingen av teknikbaserade företag. Typiska instegspositioner för studerande efter examen är företagsutveckling, konsultverksamhet (särskilt när det gäller förändringshantering), utveckling av metoder för kunskapsarbete och funktioner som möjliggör och stöder utvecklingen av den mänskliga potentialen.

Operations Management

Hur organiserar och bygger man upp verksamhet och system som är effektiva och bäst bidrar till organisationens mål och konkurrensfördelar? Vilken typ av strategier, åtgärder och tekniker hjälper ett företag att uppnå sina miljömål? Operations Management är ett brett område med många olika karriärvägar. Driftchef är ett exempel på en typisk befattning som gradvis kan leda till en verkställande roll, såsom COO (Chief Operating Officer), i en större organisation. Eftersom driftledning innefattar prioritering och att få rätt saker gjorda är det utmärkt träning för allmänna ledaruppgifter och ger även färdigheter att driva ett nytt företagsprojekt. Det finns också flera specialiseringsområden inom driftledning som möjliggör olika befattningar i olika organisationer redan från början av karriären. Dessutom är det möjligt med expertpositioner inom konsult-, forsknings- eller utbildningsorganisationer.

Product and Innovation Management

Hur kanaliseras ny teknik och innovationer till nya produkter? Huvudämnet Product and Innovation Management behandlar frågor om hur innovativ driftledning kan användas för att utforma existerande verksamheter för att stöda innovation och nya produkter, och hur produktledning kan användas för att orkestrera utvecklingen av företag, i synnerhet inom nya företagsprojekt och under snabb tillväxt. Huvudämnet är i synnerhet riktat till studerande som är intresserade av att utforska möjligheter i roller som är nära anknutna teknik, produkter, verksamhet och för dem som siktar på en karriärstig i riktning mot Head of Product- eller CTO-befattningar. Sådana roller finns i startup- och scaleupföretag och i motsvarande delar av stora organisationer.

Strategy

Hur identifierar, utformar och genomför man genomförbara åtgärder som förbättrar eller upprätthåller företags resultat? Huvudämnet Strategy lägger särskild vikt vid utvecklingen av en stark analys- och omdömesförmåga. Det utsätter de studerande för en rad olika kritiska affärssituationer som kräver analys och omdöme, och ger dem därmed ett brett och holistiskt perspektiv på teknikbaserade företag. Huvudämnet ger de studerande många attraktiva karriärmöjligheter. Vanliga positioner efter utexaminering är strategi- och affärsutvecklingsfunktioner i bolag, konsulttjänster inom företagsledning, investeringsbanktjänster, grundare/verkställande direktörer i startupföretag, positioner i riskkapitalbolag och private equity-företag eller andra organisationer som bygger upp och omvandlar teknikbaserade verksamheter. Senare i karriären arbetar våra utexaminerade ofta som verkställande direktörer, medlemmar i höga ledningsgrupper och investerare.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Studies in Industrial Engineering and Management are the best field for high-growth entrepreneurship.

Risto Siilasmaa, Chairman of Nokia, Founder of F-Secure, Alumnus of Aalto IEM

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper. De studerande kan åka på studentutbyte till något av Aaltos högklassiga partneruniversitet runtom i världen. Andra alternativ för att få internationell erfarenhet är att inkludera en sommarkurs eller praktik utomlands i examen.

Utöver studierna är IEM-studerandenas studentliv välkomnande och aktivt. Nya studerande kan gå med i studentorganisationen Prodeko som organiserar olika aktiviteter, evenemang och andra möjligheter att balansera studierna med en rolig fritid. Prodeko ordnar även nätverksevenemang och alumnmentorverksamhet. De ordnar även ett årligt seminar för studerande, alumner och personal. Besök prodeko.org för mer information.

Utöver det ovärderliga stödet från Prodeko agerar programmets alumner mentorer för internationella studerande, vilket underlättar deras integrering in i gemenskaperna vid IEM och Aalto.

Som medlemmar av Prodeko blir de studerande även medlemmar av den internationella studentorganisationen ESTIEM som organiserar evenemang och aktiviteter runt Europa för IEM-studerande. Den består av över 60 studentorganisationer runt kontinenten och erbjuder inte bara utmärkta nätverksmöjligheter men även möjligheter att ta på sig ansvar i form av olika ledarpositioner – redan som studerande. Besök estiem.org för mer information.

Många av våra studerande deltar i Slush, ett årligt startupevenemang (ett av de största i Europa) som ordnas av studerande. Besök slush.org för mer information.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). Många utexaminerade har även framgångsrika akademiska karriärer och jobbar nu vid ledande universitet i Europa eller Nordamerika.

Karriärmöjligheter

Våra alumner har expert- och ledarpositioner i varierande typer av företag, från startupföretag till stora, multinationella konsultföretag, såväl som offentliga och icke-statliga organisationer. De har medgrundat många startupföretag, inkluderat några av de snabbast växande företagen i Europa (t.ex. Supercell, Relex) och varit involverade i några av de största strategiska besluten som fattats av ett urval multinationella företag (t.ex. Nolia, Kone, Stora Enso).

Vår institutions nära samarbete med industrin och att aktivt alumnnätverk hjälper de studerande att bygga relationer med företag under hela studietiden. Företag är involverade i många kurser, t.ex. genom gästföreläsningar eller företagsuppdrag, vilket låter de studerande knyta kontakter. Majoriteten av de studerande skriver sitt diplomarbete för ett företag, vilket ofta leder till anställning efter utexamineringen. Vanliga första jobb efter utexamineringen för de studerande är experter, analytiker, konsulter eller projektledare (se huvudämnesbeskrivningarna för mer information om typiska instegspositioner.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Unto Rautio

School of Science graduates in working life

School of Science Master's graduates are highly successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Science

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för produktionsekonomi bedriver forskning i världsklass med fokus på att skapa och omvandla det teknikbaserade affärslivet. Exempel på aktuella forskningsområden är:

 • Digitala plattformar och plattformsekonomi
 • Artificiell intelligens (AI) i företags strategiprocesser
 • Digital driftledning
 • Prognoser i ledning av detaljhandel
 • Covid-19-pandemins inverkan på globala distributionskedjor
 • Ledande företagsprojekt
 • Crowdfunding

Forskningen bedrivs i regel i nära samarbete med företag och målet är att ha en inverkan på reella affärsverksamhetssätt. Mer information om forskningen som bedrivs finns på webbsidan för institutionen för produktionsekonomi. Se följande länkar för exemplar på artiklar inom ämnet:

Samarbete med andra aktörer

Programmet är internationellt i sig självt. Vi samarbetar nära med nationella och internationella företag – från startupföretag till multinationella bolag – genom t.ex. gästföreläsningar och möjligheter för studerande att lösa reella affärsproblem. Den akademiska personalen och de studerande är aktiva i organiserandet av evenemang, affärsbesök och mentormöjligheter. Alumnerna är nära involverade med den nuvarande generationen av studerande och deltar aktivt i evenemang som gemensamt ordnas av alumner, studerande och personal. Dessutom har institutionen forskningssamarbeten med ledande internationella universitet.

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programme-specific admission requirements

Industrial Engineering and Management applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

IEM Aalto

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: