Koulutustarjonta

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä pääset mukaan rakentamaan tekniikkaa, joka jatkuvasti mullistaa maailmaa ja muuttaa ihmisten arkea.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Kandiopinnot antavat opiskelijalle tietotekniikan alan perusteiden laajan tuntemuksen. Kandiopintojen pohjalta opiskelija pystyy omaksumaan jatkuvasti uutta ja soveltamaan uusinta tekniikkaa luovalla tavalla tietojenkäsittelyn muuttuviin tehtäviin. Opinnot vastaavat kansainvälistä computer science -alan perustutkintoa. Kandiopinnot ovat myös perusta tietotekniikan DI-opinnoille, joissa syvennytään valittuun erityisalueeseen.

Tietotekniikan ytimessä ovat ohjelmistot, digitaalisen tiedon käsittely sekä ihminen tietoteknisten palvelujen käyttäjänä ja kehittäjänä. Kandiopintojen ensimmäinen tavoite on vankka ohjelmointitaito. Opiskelija osaa määritellä tietojenkäsittelyn tehtäviä abstrakteina ongelmina, ratkaista niitä algoritmisesti ja toteuttaa ratkaisun tietokoneohjelmana. Opinnoissa tutustutaan tietojenkäsittelyn käsitteisiin, ilmiöihin ja lainalaisuuksiin sekä ohjelmistojärjestelmien keskeisiin rakennuspalikoihin kuten tietokantoihin, internetin palveluihin, rinnakkaisohjelmointiin, käyttöliittymiin, koneoppimiseen ja datan käsittelyyn sekä tietoturvatekniikoihin. Näiden teknisten perusteiden hallinta antaa mahdollisuuden sekä systemaattiseen ongelmaratkaisuun että mielikuvituksen käyttöön tietojärjestelmiä toteutettaessa. Lisäksi opitaan analysoimaan käyttäjän ja asiakkaan tarpeita, ymmärtämään tuotteiden ja palveluiden elinkaarta ja hallitsemaan ohjelmistotuotannon prosesseja.

DI-opinnoissa opiskelija kehittyy valitsemansa erityisalueen asiantuntijaksi. Opetuksen perustana on toisaalta tieteellinen tutkimus ja toisaalta alan teollisuuden uusimmat menetelmät. Koska kyse on insinöörialasta, teoreettinen sisältö yhdistyy aina sovelluksiin ja tuotekehitystaitoihin. Valmistuneiden keskeistä osaamista on tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltaminen, alan kehityksen jatkuva seuraaminen ja vastuun ottaminen uuden tekniikan kehittämisestä. Valmistuneet pystyvät ottamaan hoitaakseen alan vaativimpia tehtäviä tuotekehityksessä ja asiantuntijarooleissa. DI-tutkinto antaa myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kandiohjelmaan hakevan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta: ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelun voi aloittaa aivan alkeista. Alalle halutaan monenlaisia ihmisiä: tarvitaan niin tietokoneisiin keskittyviä ammattilaisia, luovia yksilöitä kuin laaja-alaisia ihmisten tarpeista, tiimityöstä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita tekijöitä.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan kandidaattiohjelman opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (75 op) sekä sivuaineopinnoista (20-25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (15-20 op). 

Opintojen rakenne

Tietotekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tietotekniikka.

Alla on esitetty pääaineen kurssitiedot pääpiirteittäin. Tarkemmat opetussuunnitelmat ovat nähtävillä opiskelijaportaali Intossa. Opetuksen järjestää Tietotekniikan laitos, joka tarjoaa maan laajinta ja monipuolisinta tietotekniikan opetusta.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

  • Perusopinnot 65 opintopistettä: matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmoinin perusteita, taloutta, kieliopintoja
  • Pääaine 75 opintopistettä: oman alan keskeiset sisällöt, projektikursseja, kandidaatintyö
  • Sivuaine 20–25 opintopistettä: Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan ja kauppatieteen alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi suorittaa sivuaineopintoja myös toisessa suomalaisessa yliopistossa tai vaihto-opintoina ulkomailla.
  • Vapaasti valittavat opinnot 15-20 opintopistettä

Tietotekniikan kandiopintojen kursseja

Pakollisia opintoja:

•    Ohjelmointi 1-2
•    Tietokannat
•    Ohjelmointistudio 1-2
•    Data Structures and Algorithms
•    Software Project 1-2
•    Theory of Computation
•    Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti
•    Kandidaatintyö ja -seminaari

Valinnaisia kursseja:

•    Computer Graphics
•    Human-Computer Interaction
•    Machine Learning
•    Operating Systems
•    Web Software Development
•    Information Security
•    Software Engineering
•    Programming Parallel Computers
•    Tietokoneverkot

Tutustu DI-vaiheen opintoihin tarkemmin Into-portaalissa.

Lisätietoa opetuskielestä

Tietotekniikan hakukohteen pääaineissa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. 

Uramahdollisuudet

Tietotekniikan kanditutkinnon suoritettuaan opiskelija on IT-alan ammattilainen, joka voi aloittaa esimerkiksi ohjelmistokehityksen perustehtävissä. Useimmat kuitenkin jatkavat opintoja DI-tutkintoon asti.

Tietotekniikan diplomi-insinöörit päätyvät urallaan hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tyypillisiä ensimmäisiä työtehtäviä ovat ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten tuotekehitys, projektipäällikkö sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntijatehtävät. Yleensä valmistuvilla on jo työpaikka ja -kokemusta. Nykyään useimmat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Monet ryhtyvät myös yrittäjiksi.

Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii muodostamaan tutkimussuunnitelman, hakemaan tieteellistä tietoa, käyttämään sitä valitun tutkimuskysymyksen ratkaisuun ja esittelemään tulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu laajempi opinnäyte, diplomityö, joka tavallisesti tehdään teollisuuden tai yliopiston tutkimus- tai tuotekehitysprojektissa. Diplomintyön laajuus on 30 opintopistettä eli noin puoli vuotta. Projektissa opiskelija määrittelee ja ratkaisee haastavan teknisen tai tieteellisen ongelman soveltaen alansa keskeisiä menetelmiä ja sekä tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Opinnäyte kirjoitetaan yleensä englanniksi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla.

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy Into-portaalista.

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Pääaineen valinta

Pääaine on tietotekniikka.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

• lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
• opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
• tekemällä työharjoittelun ulkomailla
• opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
• opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
• toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
• tekemällä diplomityön ulkomailla
• hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalintaiset kurssit tuovat eri alojen opiskelijoita tehokkaasti yhteen. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Tietotekniikan hakukohteeseen valittu opiskelija voi valita kursseja Aallon koko tarjonnasta. Halutessaan hän voi sisällyttää tutkintoonsa kursseja oman korkeakoulun ja alan ulkopuolelta. Lisäksi hän voi JOO-sopimuksen avulla suorittaa opintoja missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. Aalto-yliopisto tekee aktiivista yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa verkko-opetuksen kehittämisessä ja avaamisessa kaikille kiinnostuneille.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]i. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Tietotekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Elsa Kivi-Koskiseen, [email protected], 050 537 3352.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta (ulkoinen linkki)

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Aalto University podcast 'Kahvit näppikselle' illustration

Kahvit näppikselle -podcast paljastaa, miten tietotekniikka liittyy vähän kaikkeen

Uusi podcast selittää, miten teknologia on avainasemassa ratkomassa hyvinkin erilaisia ongelmia.

Uutiset

Katso, mitä tapahtuu, kun yli tuhat ihmistä kokoontuu Euroopan suurimpaan hackathoniin, Junctioniin. Aalto-yliopiston voittoisa joukkue ratkoi tulevaisuuden liikenteeseen liittyvän tehtävän, jossa itseohjautuvan bussin piti ottaa matkustajat kyytiinsä oikeilta pysäkeiltä. Voittajatiimiin kuuluivat: Henri Nurmi, Matti Parkkila, Aleksi Jokela, Aleksi Tella ja Jere Vaara. Kaksi heistä opiskelee informaatioverkostoja ja loput tietotekniikkaa.

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu