Koulutustarjonta

Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä pääset mukaan rakentamaan tekniikkaa, joka jatkuvasti mullistaa maailmaa ja muuttaa ihmisten arkea.
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikan ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika alkaa 18.3.2020 08:00 (UTC+2)

Koulutuksen tavoite

Tietotekniikan diplomi-insinöörinä pääset mukaan rakentamaan tekniikkaa, joka jatkuvasti mullistaa maailmaa ja muuttaa ihmisten arkea.

Tietotekniikan opintojen tavoitteena on laaja-alaisuus: opiskelijoita koulitaan näkemään tietotekniikan kenttä kokonaisuutena. Opinnot yhdistävät teoriaa ja käytäntöä ja sisältävät erilaisia harjoitus- ja ryhmätöitä. Projekteissa opitaan ongelmanratkaisua ja saadaan valmiuksia soveltaa teoreettisia taitoja käytäntöön. Koulutus tarjoaa opiskelijoille kattavan pohjan, jolle rakentaa ammattitaitoa nopeasti kehittyvällä alalla.

Opiskelijan ei tarvitse osata tietotekniikkaa ennalta: ohjelmoinnin ja muiden perustaitojen opettelun voi aloittaa aivan alkeista. Tärkeintä on avoin mieli ja asenne tavoitteelliseen työntekoon sekä kyky jäsentää laajoja kokonaisuuksia. Opintojen aikana voit perehtyä esimerkiksi teknologiaoikeuteen, mobiilisovelluksiin, tietokonegrafiikkaan, käyttöjärjestelmiin, tiedonlouhintaan, salaustekniikoihin tai sulautettuihin järjestelmiin.

Koulutukseen halutaan monenlaisia opiskelijoita. Alalla tarvitaan niin tietokoneisiin keskittyviä ammattilaisia, luovia yksilöitä kuin laaja-alaisia ihmisten tarpeista, tiimityöstä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita tekijöitä.

Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan laitos tarjoaa maan laajinta ja monipuolisinta tietotekniikan opetusta.

Koulutuksen sisältö

Tietotekniikan kandidaattiohjelman opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (65 op) sekä sivuaineopinnoista (20-25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (25-30 op).  Useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.

Opintojen rakenne

Tietotekniikan hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tietotekniikka.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä (mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä oman pääaineeseen suuntaavia opintoja)
 • Pääaine 65 opintopistettä (tietotekniikan opiskelijoilla mm. ohjelmointia, tietokantoja, tietokoneverkkoja, projektikursseja sekä kandidaatintyö ja -seminaari)
 • Sivuaine 20–25 opintopistettä (useimmat Aalto-yliopiston tekniikan alojen aineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineiksi. Kauppatieteen ja taidealan sivuaineopintoihin haetaan erikseen. Opiskelija voi hakea suorittamaan sivuaineopintoja myös jossain muussa suomalaisessa yliopistossa. Sivuaineen voi suorittaa myös vaihto-opintoina ulkomailla.)
 • Vapaasti valittavat opinnot 25–30 opintopistettä (vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esim. pää- tai sivuaineen valinnaisia kursseja)

Katso opintojen tarkemmat sisällöt opiskelijaportaali Intosta. Intossa kurssitiedot näkyvät 2018-2020 opetussuunnitelman mukaan. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia uuteen 2020-2022 opetussuunnitelmaan. Uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhti-toukokuussa 2020 Into-sivuilla.

 

Lisätietoa opetuskielestä

Tietotekniikan hakukohteen pääaineissa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. 

Uramahdollisuudet

Tietotekniikan diplomi-insinöörit päätyvät hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tyypillisiä ensimmäisiä työtehtäviä ovat ohjelmisto- ja tietoliikenneyritysten tuotekehitys, projektipäällikkö sekä teollisuuden ja julkishallinnon asiantuntijatehtävät. Yleensä valmistuvilla on jo työpaikka. Nykyään useimmat työllistyvät pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Monet ryhtyvät myös yrittäjiksi.

Opinnäytetyö

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

 • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman.
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti.
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Pääaineen valinta

Pääaine on tietotekniikka.

Kansainvälistyminen

Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseen. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat.  Paitsi akateemista hyötyä, ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

• lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
• opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
• tekemällä työharjoittelun ulkomailla
• opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
• opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
• toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
• tekemällä diplomityön ulkomailla
• hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa on mahdollista yhdistää kolmen eri alan: tekniikan, taiteen ja talouden, opintoja. Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine).

Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Kandidaatintutkintoon sisältyy SCI-projektikurssi (5 op). Kurssi on teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineita yhdistävä projektiryhmätyökurssi, joka antaa opiskelijoille valmiuksia toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä, soveltaa iteratiivista suunnitteluprosessia monitahoisten ongelmien ratkaisemiseen, sekä ideoiden konkreettiseen testaamiseen ja analysointiin.

Yhteystiedot

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected]i. Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

Tietotekniikan opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Elsa Kivi-Koskiseen, [email protected], 050 537 3352.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Tutustu meihin

Aalto-yliopisto / Tietokillan logo

Tietokilta

Tietokilta ry (TiK) on Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Kilta toimii kaikkien Aalto-yliopiston opiskelijoiden etuja ajavan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) piirissä.

Katso, mitä tapahtuu, kun yli tuhat ihmistä kokoontuu Euroopan suurimpaan hackathoniin, Junctioniin. Aalto-yliopiston voittoisa joukkue ratkoi tulevaisuuden liikenteeseen liittyvän tehtävän, jossa itseohjautuvan bussin piti ottaa matkustajat kyytiinsä oikeilta pysäkeiltä. Voittajatiimiin kuuluivat: Henri Nurmi, Matti Parkkila, Aleksi Jokela, Aleksi Tella ja Jere Vaara. Kaksi heistä opiskelee informaatioverkostoja ja loput tietotekniikkaa.

Hakuaika alkaa 18.3.2020 08:00 (UTC+2)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu