Nyheter

Sätt data i cirkulation! Arbetslivsprofessor Pekka Nikander hjälper att bygga informationdatasmarknaden

Till skillnad från flertalet produktionsfaktorer kan information användas på nytt otaliga gånger. En fungerande datamarknad skulle göra det möjligt att utnyttja den insamlade datan för att skapa nya innovationer.
Aalto University / data center / photo: Linda Koskinen
På datamarknader ställer företag den data de hopsamlat till andra aktörers förfogande.

Begreppet datamarknad avser en struktur eller en marknadsplats där företag och övriga aktörer i ekonomin ställer den data de hopsamlat till andra aktörers förfogande så att dessa kan använda och kombinera datan på nytt. Arbetslivsprofessor Pekka Nikander vid Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (COMNET) undersöker tillsammans med sitt team hur datamarknaden tekniskt kunde fås att fungera, särskilt i sakernas internet (IoT).

”Från den ekonomiska synpunkt är datans största värde dess förmåga att skapa innovationer", säger Nikander.

”I motsats till de flesta varor och tjänster växer datans och informationens värde när de används och kombineras. När tillförlitliga dataset kombineras är kombinationens värde större än datasetens värde var för sig. Ju flera möjligheter det finns att använda datan på nytt, desto större är det mervärde den skapar för hela samhället." 

Öppenheten hos  exempelvis trafik- och positionsdata kunde vara till stor nytta inom trafikplanering eller för att undvika överbelastning inom hälsovården.

I dagens ekonomiska system fungerar dock datamarknaden inte. De företag som samlar in dataset kan skapa kombinationer som har klart större värde för företaget självt än för de användare om vilka datan samlats in.

Å andra sidan vill företagen inte sälja sina data vidare eftersom de är rädda att andra aktörer skulle använda datan mot dem. Dessutom är det väldigt svårt att enas om datans finansiella värde. Följden är att datan inte rör sig på ett sätt som skulle tjäna samhället och mången innovation ser inte dagens ljus.

Aalto University / Työelämäprofessori Pekka Nikander
Arbetslivsprofessor Pekka Nikander.

Orsakerna till marknadsstörningen är enligt Nikander strukturella: det kapitalistiska systemet är uppbyggt för byteshandel med sinsemellan konkurrerande, varandra uteslutande varor, alltså inte information.

Exempel på redan fungerande men begränsade datamarknader är digitala affärsplattformar, sådana som Uber eller AirBnB. Dessa plattformar har en klar operatör, dvs. ägare som disponerar över de datasystem med vilka plattformen upprätthålls och i praktikten äger ensamrätt till de data som systemen samlar in, till exempel om hur dess användare beter sig.

Eftersom samma datasystem används också för verifiering av de affärshändelserplattformarna möjliggör – en Uberkörning eller uthyrning av en bostad via AirBnB – bildar plattformarna de fakto monopol och deras ägare kan ta ut förmedlingsavgifter som inte står i proportion till kostnaderna.

I en blockkedja är informationen i säkert förvar

Blockkedjesystemen kan vara en möjlig lösning på datamarknadens problem. Blockkedjan är lagrad i ett nätverk med hundra- eller tusentals operatörer, dvs. datautvinnare. I kedjans block kan lagras data, såsom betalningstransaktioner, vilka fritt kan kontrolleras och vars riktighet vem som helst kan verifiera.

Eftersom vem som helst kan börja utvinna data bildar blockkedjesystemen en transparent och distribuerad databas där affärstransaktionerna kan verifieras utan att vara beroende av någon enskild aktörs datorer.

Förutom öppenheten är blockkedjan ett säkert sätt att förvara data. När en affärstransaktion eller någon annan information lagras i ett block i kedjan beräknas datans och blockets sk. hashvärden, som kopieras till nästa block i kedjan. Av det kopierade hashvärdet och den lagrade datan beräknas ett nytt hashvärde som kopieras till nästa block i kedjan osv. En följd är att om datan i något block ändras ändras också alla därpå följande blocks hashvärden. Därför är det omöjligt att ändra information som lagrats i blockkedjan utan att någon märker det. Dessutom är blockkedjan utspridd på många datorer och om man vill förfalska informationen borde också alla hundra- eller tusentals kopior av kedjans block förfalskas.

Blockkedjor kunde frigöra informationen till samhällets tjänst

Enligt Nikanders forskarteam skulle det med blockkedjesystem vara möjligt att skapa affärsplattformar av nytt slag utan ägare. På dessa plattformar skulle man förutom det nuvarande monetära systemet kunna använda belöningssystem vars struktur skulle vara helt annan än belöning med pengar.

När ägare saknas kunde ockerliknande serviceavgifter av dagens typ inte tas ut, utan plattformens avkastning skulle i sin helhet gå till dess användare. Den obefintliga ägaren skulle inte heller kunna använda den insamlade informationen till kundernas förfång, utan informationen skulle vara tillgänglig för var och en.

Den forskning Nikanders team hittills bedrivit har visat att det inte finns några tekniska hinder för att skapa sådana affärsplattformar. Det nuvarande marknadssystemet ställer dock hinder i vägen, som teamet nu kartlägger och på sikt strävar efter att eliminera.

”Under kommande decennier med de utmaningar vi står inför måste potentialen i datan kunna utnyttjas effektivare. Praktiska experiment med nya ekonomiska system som skiljer sig väsentligt från det nuvarande kunde åtminstone i teorin skapa alternativa modeller som i bästa fall kunde mynna i ett hållbarare samhälle."

 

Kolla här en utbildningsvideo av Nikanders forskarteam som noggrannare beskriver de strukturella skillnaderna mellan data och andra produktionsfaktorer.

Teamets under konferensen ITS Europe 2019 publicerade ställningstagande hittar du här.

Aalto University, Aki-Pekka Sinikoski

Network Security and Trust

Professor Raimo Kantola

Department of Communications and Networking
Two Aalto University students working on a laptop together / photo by Unto Rautio

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering

Our world is digitally revolutionised, highlighting the increasing importance of internet technologies, wireless communication and communications ecosystems. The Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Communications Engineering covers both theoretical fundamentals and the hottest hands-on applications of communications technology, including topics like 5G, IoT, machine learning, and cybersecurity. The study option consists of a hard technological core surrounded by human-centred behavioural economics and sciences.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Economicum-rakennuksen käytäviä ja kerroksia sisäpuolelta kuvattuna
Vetenskap & konst Publicerat:

Lägesrummet vid Helsinki GSE: Distansundervisningens inverkan på coronasmitta, preliminära resultat

Förekomsten av coronasmitta bland unga i åldern 16–18 år och deras familjemedlemmar minskade avsevärt efter distansundervisningen.
Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa
Vetenskap & konst Publicerat:

Helsingfors GSE:s Lägesrum: Analys: Hotet om konkursvåg mindre än befarat?

Ändå till exempel statistiken för februari visar ett ökat antal konkurser. Om den utvecklingen fortsätter kan vi se en konkursvåg.
Economicum-rakennuksen käytäviä ja kerroksia sisäpuolelta kuvattuna
Vetenskap & konst Publicerat:

Lägesrummets senaste rapport: Kommunerna i Nyland ska få exakta uppgifter om coronans effekter på deras ekonomi

Lägesrummet vid Helsinki GSE kommer att presentera sin senaste rapport i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.3.2021 kl. 8:30.
NPHarvest
Vetenskap & konst Publicerat:

Pilotförsök med återvinning av näringsämnen ur avloppsvatten i Helsingborgs stadsdel för cirkulär ekonomi

I den unika stadsdelen Oceanhamnen återvinns näringsämnen, energi och vatten ur avlopp. Aalto-universitetets vattenforskare utvecklade processen NPHarvest som är den första metoden att testas.