Nyheter

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Vårens AllWell?-studentenkät genomfördes 1.–14.2.2024. Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande. Samplet bestod i år av 4 890 studerande. Av dessa svarade 36 % på enkäten. AllWell? tackar alla som svarade på enkäten!
AllWell SQ

Resultat

Årets enkät förnyades för att bättre motsvara mallen för studieförmåga utvecklad av SHVS. AllWell?-enkäten ger studerande möjlighet att berätta om sina upplevelser i anknytning till undervisning och handledning och om hur de upplever Aalto som studiemiljö. Dessutom utvärderar de sina egna resurser och studiefärdigheter. 

Enligt årets resultat upplevde majoriteten av respondenterna (73 %) att deras välbefinnande i studierna var någorlunda bra eller bra, och 11 % upplevde att det var utmärkt. 16 % av respondenterna bedömde att deras välbefinnande i studierna var dåligt eller mycket dåligt. I vårens enkät sjönk andelen studerande som löper risk för utmattning i studierna jämfört med i fjol. I år löper 17 % av respondenterna risk för utmattning i studierna medan motsvarande procentandel 2023 var 23 %. Även om antalet personer som var i risk att bli utmattade hade minskat, upplevde cirka 40 % av respondenterna att programmets belastningsgrad var för hög (12 % av samma åsikt, 29 % delvis av samma åsikt) och ungefär hälften av respondenterna instämde helt (17 %) eller delvis (34 %) att arbetsmängden vid utbildningsprogrammet är mycket ojämnt fördelad och att belastningen hopar sig på ett orimligt sätt till följd av lärande- och undervisningsmetoderna. Också i de öppna svaren framkom även önskningar om jämnare fördelad arbetsbörda under året vad gäller kurser och arbetsmängd. 

Erfarenheterna av undervisningens kvalitet har utvecklats positivt vid Aalto-universitetet flera år i rad, och även i år har upplevelsen av samordning i undervisningen förbättrats jämfört med i fjol. I de öppna svaren efterfrågades dock bland annat flexibilitet i studierna, exempelvis i schemaläggningen av kurserna, i form av olika sätt att genomföra kurserna, inspelade föreläsningar och möjlighet att studera på distans. Av undervisningspersonalen önskade respondenterna mera respons på kursarbeten och tentamina. Cirka 40 % av respondenterna upplevde att de inte fick tillräckligt med respons som stödde lärandet (10 % av samma åsikt, 30 % delvis av samma åsikt). På Aalto-nivå upplevdes studiemiljön i allmänhet mycket positivt bland respondenterna.

Följande steg 

Alla studerande som besvarade enkäten har fått återkoppling på sina svar och länk till en responssida som har närmare beskrivningar av enkätens olika delar och tips för att förbättra dem. Högskolorna och ledarna för utbildningsprogrammen kommer åt att granska resultaten för sin egen högskola och sitt eget program i rapporten för ledare för utbildningsprogram och de erbjuds stöd för att utveckla undervisningen på basis av resultaten i AllWell?-enkäten. All personal vid Aalto kan ta del av resultaten genom Key Information-rapporten i Power BI med Aalto staff-inloggningsuppgifter. 

Resultaten behandlas vid tillställningar som ordnas av högskolorna och programmen under våren och hösten. Målet är att använda resultaten i utvecklingen av undervisningsplanerna, programmen och undervisningen. AllWell?-resultaten ger viktig information om hur de studerande mår och hur universitetets verksamhet och tjänster kan utvecklas för att bättre motsvara de studerandes behov. Tack än en gång till alla studerande som svarade på enkäten! 

AllWell?

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
Studieförmåga, modell

AllWell?-studentenkätens delområden som stöd för studeranden

Enkäten AllWell? mäter de olika delområdena för studieförmåga samt den studerandes upplevelse av studievälbefinnande.

Stöd för studierna
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kaksi opiskelijaa Aalto-yliopiston kampuksella.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet antog 2 027 nya studerande

Sammanlagt sökte 13 500 sökande till Aalto i vårens andra gemensamma ansökan
campus på hösten
Studier Publicerat:

Öppna universitetets höststudier 2024 har publicerats

Anmälan till höstens kurser startar tidigast i augusti.
Kaksi mieshenkilöä juhlapuvuissa kiltalippujen edessä
Pris och utmärkelser, Universitetet Publicerat:

68 doktorer och fem hedersdoktorer – se bilderna från doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna

Doktorspromotionen vid de tekniska högskolorna för 2024 ordnades fredagen den 14 juni i Dipoli.
Aalto Space mockup ravintolatarjonnasta
Campus, Universitetet Publicerat:

Restaurangtjänster till Aalto Space - testa och vinn!

Testa om du kan hitta campusets restauranger i Aalto Space-appen och vinn sommarpriser.