Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Tiden för avläggande av examen

Tillämpas på studerande som har inlett sina studier läsåret 2005–2006 och därefter. 

1 Föreskrivna tider för avläggande av examen (40 § och 41 §)

Den målsatta studietiden för kandidatexamen är 3 år och för magisterexamen 2 år. Studerande som har studierätt endast för kandidatexamen har rätt att avlägga examen inom 4 år. Studerande som har studierätt endast för magisterexamen har rätt att avlägga examen inom 4 år. Studerande som har studierätt för både kandidat- och magisterexamen har rätt att avlägga båda examina inom 7 år.

2 Frånvaroperioders inverkan på tiden för avläggande av examen (39 §, 40 § och 41 § i universitetslagen)

Den tid studerande varit anmäld som närvarande räknas in i tiden för avläggande av examen (nedan studietiden). Studeranden har rätt till vissa frånvaroperioder som inte räknas in i studietiden. Med frånvaro avses perioder, under vilka studeranden varit frånvaroanmäld.

Obs! Studeranden måste anmäla sig som närvarande eller frånvarande inom de anmälningstider som Aalto fastställer. Tiden då en studerande har försummat att anmäla sig som när- eller frånvarande räknas in i studietiden.

2.1 Frånvaro som gäller studerande som inlett sina studier före 1.8.2015

Frånvaro på grund av värnplikt, civiltjänst eller frivillig militärtjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet räknas inte in i studietiden. Frånvaro på grund av ovan nämnda orsaker som inleds 1.8.2016 eller därefter beaktas vid beräkningen av studietiden endast för de perioder då studeranden har anmält sig som frånvarande. De ovan nämna orsakerna kan dock tas i betraktande vid beviljandet av tilläggstid om studeranden har varit anmäld som närvarande.

I studietiden inräknas inte heller annan frånvaro på högst 4 terminer (2 läsår) under vilka studeranden har anmält sig som frånvarande.

2.2 Frånvaro som gäller studerande som inlett sina studier 1.8.2015 och därefter

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Frånvaro på grund av ovan nämnda orsaker som inleds 1.8.2016 eller därefter beaktas vid beräkningen av studietiden endast för de perioder då studeranden har anmält sig som frånvarande. De ovan nämna orsakerna kan dock tas i betraktande vid beviljandet av tilläggstid om studeranden har varit anmäld som närvarande.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte heller annan frånvaro på högst 2 terminer (1 läsår) under vilka studeranden har anmält sig som frånvarande.

När en studerande har tagit emot sin studieplats kan hen under det första läsåret anmäla sig som frånvarande endast om hen: 1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), 2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller 3) är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Ifall orsaken till en frånvaroanmälan under det första läsåret uppkommer först efter att anmälningstiden har gått ut och studeranden har anmält sig som närvarande, kan orsaken tas i betraktande vid beviljandet av tilläggstid.

3 Frånvaroperiodernas inverkan på eventuell tilläggstid som beviljas för avläggande av examen

Den beviljade tilläggstiden löper även om studeranden under tilläggstiden skulle anmäla sig som frånvarande, oberoende av orsak. En beviljad tilläggstid förlängs alltså inte av sådan frånvaro som nog inverkar på tiden för avläggande av examen (militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet). Frånvaro p.g.a. de ovan nämnda orsakerna tas dock vid behov i betraktande till studerandens fördel vid prövning av beviljade av ny tilläggstid.

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Godkänd av Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden 9.10.2012

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid (pdf) 

Denna anvisning träder i kraft 1.1.2013 så att anvisningen tillämpas för första gången vid behandlingen av ansökningar om tilläggstid som lämnas in av studerande vilkas tid för att avlägga examen, eller en beviljad tilläggstid för studierna, upphör 31.7.2013 i enlighet med föreskrifterna i universitetslagen.

Utgångspunkten är att den studerande bör få stöd för att få sin examen klar

Föreskrifter om de målsatta och tillåtna tiderna för avläggande av kandidat- och magisterexamen finns i universitetslagen. Universitetet kan bevilja tilläggstid, dvs. extra tid, för studier för avläggande av examen. Det är universitetets uppgift att i första hand ordna studierna och stöda de studerande på olika sätt så att de studerande utan hinder kan fullgöra sina studier utan tilläggstid. Universitetet ska se till att de studerande förbinder sig att studera målinriktat genast i början av studierna och universitetet ska följa med hur studierna framskrider under hela studietiden. De huvudsakliga stödåtgärderna till studeranden är ISP-handledning och tutorverksamhet. Dessutom ska studerande som sackat efter i tidtabellen kontaktas i god tid innan tiden för avläggande av examen tar slut.

Den studerande visar sina möjligheter att bli klar med sin examen genom att avlägga studieprestationer. De studerande måste sporras till att i god tid söka lösningar på eventuella problem som hindrar att studierna framskrider.

Väsentligt är att den studerande påminns om de målsatta studietiderna om det förefaller att han eller hon inte kan hålla sig till dem. Utbildningsprogrammen bör aktivt ta kontakt och erbjuda information om handledningen och stödet som finns att tillgå för studerande som studerar för kandidatexamen, men som ännu inte efter 3,5 års närvaro vid universitetet har avlagt sin examen. Utbildningsprogrammen ska skicka ut motsvarande information till sådana magisterexamensstuderande som ännu inte har avlagt magisterexamen efter 2,5 års närvaro. Högskolorna bör i mån av möjlighet se till att utbildningsprogrammen har denna möjlighet att ta kontakt. Informationen till de studerande om t.ex. hur frånvaroterminer inverkar på studietiden måste bli bättre. Positiv uppmuntran bör utvecklas i den riktningen att den studerande hela tiden har ett stadigt och planmässigt grepp om sina studier. Utbildningsprogrammets roll i att fundera ut hur detta lämpligen kunde åstadkommas är betydande.

De allmänna principerna

En studerande kan på ansökan beviljas tilläggstid för att avlägga examen utgående från en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet av studierna.  Vid prövningen av om tilläggstid ska beviljas ska hänsyn tas till om den studerande har möjlighet att utexamineras inom en skälig tid, till tidigare beviljade tilläggstider och till den studerandes livssituation. Före prövningen av om tilläggstid ska beviljas för första gången ska hänsyn tas till sådan frånvaro som den studerande har anmält och som beror på orsaker som nämns i universitetslagen och som automatiskt förlänger studierätten (frivillig militärtjänst eller skyldigheten att försvara landet eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet).

Då tilläggstid beviljas för första gången ska hela planen för slutförandet av studierna granskas, även om det endast är kortare perioder av tilläggstid som beviljas per gång. Om det gäller beviljande av ny tilläggstid beaktas hur studierna har framskridit med hänsyn till planen under tidigare beviljade tilläggstider.

En målinriktad och genomförbar plan för hur studierna ska slutföras

I planen ska ingå en specifikation av fullgjorda och ännu återstående studier och en tidtabell för fullgörandet av dem. En implementeringsplan inklusive tidtabell som godkänts av den övervakande professorn bör bifogas till en ansökan som gäller ett examensarbete. Dessutom ska den studerande presentera en plan över tiden som han eller hon kan anslå för studier samt sina möjligheter att delta i undervisningen. I planen bör ingå en redogörelse för hur eventuella tidigare tilläggstider har använts samt vid behov orsakerna till att studierna har fördröjts. Om den studerande vill vädja till sin livssituation eller någon annan orsak, bör han eller hon lämna in en redogörelse samt behövliga intyg (t.ex. ett läkarintyg).

Skälig tid: kandidatexamen

Den målsatta tiden för avläggande av kandidatexamen är 3 år. Den studerande har rätt att använda 4 läsår som närvarande (den tillåtna tiden) för att avlägga examen.

Skälig tid för avläggande av examen och längd på tilläggstiden:
1 gången: Behovet beaktas, tilläggstid dock högst 1 år

I allmänhet beviljas mera tilläggstid efter en beviljad ettårig tilläggstid endast

a. om studierna har framskridit i enlighet med planen för slutförandet av studierna och planen för de återstående studierna överensstämmer med den ursprungliga planen för slutförandet
ELLER
b. om studierna har framskridit under tilläggstiden och kan, i enlighet med planen för slutförandet av studierna, fullgöras inom en termin
ELLER
c. om orsaker i anslutning till livssituationen talar för beviljande av tilläggstid.

Saknas orsaker i anslutning till livssituationen är den sammanlagda längden på tilläggstiderna, dvs. den skäliga tiden, 1--1,5 år. Då har den studerande använt som mest 5,5 läsår som närvarande för att studera för en examen för vilken den målsatta tiden är 3 år.

Skälig tid: kandidat+magisterexamen

Den målsatta tiden för avläggande av kandidat- och magisterexamen är 5 år. Den studerande kan använda 7 läsår som närvarande (den tillåtna tiden) för att avlägga examen.

Om avläggandet av kandidatexamen ännu tydligt är på hälft, beviljas tilläggstid till en början endast för fullgörande av kandidatexamen. I fråga om magisterexamen prövas beviljandet av tilläggstid på nytt. Endast undantagsvis kan tilläggstider på 2 år beviljas på en och samma gång.

Skälig tid för avläggande av examen och längd på tilläggstiden:
1 gången: Behovet beaktas, tilläggstid dock för högst 1 år
2 gången: Användningen av den första tilläggstiden samt behovet beaktas, tilläggstid dock för högst 1 år

I allmänhet beviljas mera tilläggstid efter en 2 år lång tilläggstid endast

d. om studierna har framskridit i enlighet med planen för slutförandet av studierna och planen för de återstående studierna överensstämmer med den ursprungliga planen för slutförandet
ELLER
e. om studierna har framskridit under tilläggstiden och kan i enlighet med planen för slutförande av studierna fullgöras inom ett läsår
ELLER
f. om orsaker i anslutning till livssituationen talar för beviljande av tilläggstid

Saknas orsaker i anslutning till livssituationen är den sammanlagda längden på tilläggstiderna, dvs. den skäliga tiden, 2--3 år för kandidat- och magisterexamen. Då har den studerande använt som mest 10 läsår som närvarande för att studera för en examen för vilken den målsatta tiden är totalt 5 år.

Skälig tid: magisterexamen

Den målsatta tiden för avläggande av magisterexamen är 2 år. Den studerande har rätt att lägga ned 4 läsår som närvarande (den tillåtna tiden) för att avlägga examen.

Skälig tid för avläggande av examen och längd på tilläggstiden:
1  gången: Behovet beaktas, tilläggstid dock för högst 1 år

I allmänhet beviljas mera tilläggstid efter en 1-års tilläggstid endast

a. om studierna har framskridit i enlighet med planen för slutförande av studierna och planen för de återstående studierna överensstämmer med den ursprungliga planen för slutförandet
ELLER
b. om studierna har framskridit under tilläggstiden och kan, i enlighet med planen för slutförande studierna, avläggas inom en termin
ELLER
c. om orsaker i anslutning till livssituationen talar för beviljande av tilläggstid

Saknas orsaker i anslutning till livssituationen är den sammanlagda längden på tilläggstiderna, dvs. den skäliga tiden, 1-1,5 år. Då har den studerande använt som mest 5,5 läsår som närvarande för att studera för en examen för vilken den målsatta tiden är 2 år.

Maximum för återstående studier och kraven på studiernas framskridande

Definitionen av en skälig tid innebär att åtminstone en studerande för vilken 1/3 av studierna för examen återstår då studietiden går ut har möjlighet att göra en målinriktad och genomförbar plan för slutförandet av studierna och få tilläggstid. Maximimängden studier som saknas är dock inte villkorslös. Ju mera studier återstår, dess bättre måste motiveringarna till ansökningen om tilläggstid vara. Vidare har takten på studiernas framskridande på den senaste tiden betydelse för bedömningen av hur genomförbar planen för studiernas slutförande är. Det räknas till den studerandes fördel om studierna framskridit i rask takt under tiden strax före studierättens upphörande, även om mera än 1/3 av studierna saknas då den studerande ansöker om tilläggstid. En studerande som inte alls har avlagt studieprestationer som ingår i examen vid universitetet, eller mycket få sådana, kan inte få tilläggstid utan verkligen tungt vägande orsaker som beror på livssituationen. Exempelvis räcker inte studier för en annan examen eller arbete som motivering.

Livssituationens inverkan

Hur den studerandes livssituation inverkar på studierna beaktas till den studerandes fördel vid beviljandet av tilläggstid. Detta gäller såväl vid bedömningen av om orsakerna till att de avlagda studierna är så fåtaliga är godtagbara som vid bedömningen av om takten för studiernas framskridande är realistisk i planen för slutförande av studierna. Livssituationerna kan variera. Det krävs alltid omdöme när livssituationen ska tas i betraktande.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: