Ohjelmajohtajan käsikirja

Opetussuunnitelmatiedot opintojaksoista

Opintojakso on opintojen osa, joka käsittelee tiettyä aihetta, sisältöä tai osaamisen alaa. Opetussuunnitelmassa opintojaksolle määritellään sisällöt, toteutustavat ja muut koko opetussuunnitelmakauden voimassa olevat tiedot. Opintojaksoista puhutaan arkikielessä usein kursseina.

Opintojaksokuvaukset

Opintojakson vastuuopettaja laatii kurssikuvauksen, eli antaa vahvistettavat opetussuunnitelmatiedot kahdelle seuraavalle lukuvuodelle Curriculum Planner -työkalulla. Korkeakoulun oppimispalvelut tukee ja koordinoi opintojaksojen kuvaustietojen laatimista. Osa tiedoista viedään Sisussa opintojakson tietoihin, osa suoritustavan tai suoritustapojen tietoihin.

Opetuksen ja opintojaksojen toteutusten jatkuva kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Opetussuunnitelmaan kirjattavat kuvaustiedot kannattaakin pitää riittävän väljinä.

Esimerkiksi tarkkoja arvosanan laskentaperusteita (tentti 60%, harjoitustehtävät 40%) tai tuntimääriä lähiopetukselle (luennot 16h, laboratoriotyöskentely 10h) ei kannata ilmoittaa opetussuunnitelmassa, mutta arvosteluperusteet (tentti, laboratoriotyöt) ja opetusmenetelmät (luennot, laskuharjoitukset) tulee ilmoittaa.

Opintojakson suoritustavat

Opintojaksolle voidaan määritellä yksi tai useampi suoritustapa. Aallossa käytetään kolmea eri suoritustapaa: Osallistuminen opetukseen (tavallinen luentokurssi, joka voi sisältää esim. luentoja, harjoituksia, välikokeita ja kurssitentin), Tentti (niin sanottu lopputentti tai rästitentti) ja Itsenäinen työskentely (opiskelija suorittaa itsenäisesti tehtäviä tarjotun materiaalin tukemana). Opiskelija valitsee, millä suoritustavalla haluaa suorittaa opintojakson ja ilmoittautuu kyseisen suoritustavan toteutukseen.

Kurssiesite

Jokaisesta opintojakson toteutuksesta laaditaan kurssiesite, joka julkaistaan MyCoursesissaviimeistään kolme viikkoa ennen totetuksen alkamista. Kurssiesitteessä kuvataan tarkemmin toteutusta ja tarkennetaan tarvittaessa esimerkiksi arvosteluperusteita ja työmuotoja. Kurssiesite esitellään tarkemmin alla kohdassa Kurssiesitteen laatiminen.

Curriculum Planner

Curriculum Planner -järjestelmää käytetään opintojaksojen kuvaustietojen keräämiseen ja päivittämiseen, sekä opetusaikoihin ja -paikkoihin liittyvien toiveiden esittämiseen lukujärjestys- ja tilasuunnittelua varten.

Materiaalia kurssien suunnittelun tueksi

ITP student team working outside

Koulutuksen palauteperiaatteet ja Aallon opiskelijapalaute

Aallossa kerätään opiskelijoilta palautetta eri vaiheissa opintoja. Opiskelijoiden palautteen hyödyntäminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palautetta käytetään usealla eri tavalla ja tasolla. Tämän lisäksi palautteen vaikuttavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteiden tuloksista.

Palvelut

Opetusperiodit 2024-2025 ja 2025-2026

Aalto-yliopistossa opetus järjestetään viidessä periodissa. Periodit ovat pääasiassa 7 viikon pituisia sisältäen arviointiviikon. Tällä sivulla on lukuvuosien 2024-2025 ja 2025-2026 periodien aikataulu.

Ohjelmajohtajan käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu