Koulutustarjonta

Kemian tekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Haluaisitko päästä konkreettisesti luomaan jotakin uutta ja hyödyllistä: biohajoavia muoveja, vettähylkiviä pintoja tai yhä parempia lääkeaineita? Kemian tekniikka on jännittävä ala, jossa kemiasta tuttuja ilmiöitä sovelletaan monialaisesti tieteessä ja teollisuudessa. Haasteet, joihin kemistien ratkaisukykyä tarvitaan, liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotalouteen ja puhtaan veden, ilman ja ravinnon riittävyyteen. Kemian tekniikan diplomi-insinöörit ovat kestävän kehityksen ja vastuullisen kuluttamisen edistäjiä, joiden osaaminen on sekä Suomessa että maailmalla erittäin ajankohtaista ja arvostettua.
Students studying in groups in the laboratory

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Webinaari | Kemian tekniikan kandidaattiohjelma

Tässä webinaaritallenteessa kuulet lisää Kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa opiskelusta, hakemisesta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

Katso webinaaritallenne
Opiskelijoita opiskelemassa kahvitilassa

Koulutuksen kuvaus

Kemia on läsnä kaikkialla elinympäristössämme – hengitysilmasta juomaveteen, kosmetiikasta terveydenhoitotuotteisiin, kännyköistä sähköautojen akkuihin. Kemistit ovat ratkaisujen mahdollistajia ja avainasemassa etenkin uusien materiaalien ja energiaratkaisujen kehittämisessä. Kun vielä huomioidaan, että kemian tekniikkaan linkittyvät metsä-, metalli- ja kemianteollisuus kattavat puolet Suomen tavaraviennistä, voidaan sanoa, että kemian osaamista todellakin tarvitaan – nyt ja tulevaisuudessa.

Kemian tekniikan kandidaatiksi valmistuneilla on:

 • Vahva kemian tekniikan sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden perusta. Opiskelijalla on valmiudet myöhempien opintojen myötä syventää osaamistaan ja kehittyä alansa asiantuntijaksi.
 • Kyky soveltaa alansa teoreettista osaamista. Opiskelijoiden ongelmanratkaisutaidot ovat erinomaisella tasolla, etenkin monialaisissa yhteyksissä.
 • Ymmärrys oman alansa merkityksestä kestävyyden näkökulmasta. Koulutuksessa painotetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, uusien energiateknologioiden mahdollisuuksia ja biomateriaalien monipuolista hyödyntämistä.
 • Kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa. Opiskelijalla on valmiudet kriittiseen ajatteluun ja tutkittuun tietoon perustuvaan päätöksentekoon.
 • Taito osallistua monipuolisesti ammatilliseen ja tieteelliseen viestintään. Opiskelijat ovat taitavia viestijöitä niin oman ammattiyhteisönsä sisällä kuin myös vuorovaikutuksessa alan ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Opetuskieli

Kandidaatin tutkinnossa opetus järjestetään pääosin suomeksi, mutta osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. Opiskelija voi vastata suomenkielisten kurssien tentteihin ja oppimistehtäviin myös ruotsiksi. Osa pääaineopinnoista suoritetaan englanniksi.

Opintojen rakenne

Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK, 180 op) opinnot koostuvat:

 • 70 opintopisteen laajuisista perusopinnoista,
 • 70 opintopisteen laajuisesta pääaineesta,
 • 20 - 25 opintopisteen laajuisesta sivuaineesta sekä
 • 15 - 20 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena painottuvat kaikille yhteiset opinnot, joihin sisältyy kemian, luonnontieteiden ja tekniikan perusteita. Opiskelijat tutustuvat lisäksi kandidaattiohjelman kolmeen pääaineeseen: kemiaan ja materiaalitieteisiin, kemian tekniikkaan ja prosesseihin sekä biotuotteisiin. Toinen ja kolmas opiskeluvuosi koostuvat pääaineen opinnoista, sivuaineopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Kemian tekniikan kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Valinta suuntautumisesta tehdään pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden keväänä. Kandidaattiohjelman kolme pääainetta ovat:

 • Kemia ja materiaalitiede

Puhdas vesi, ilma sekä ravinnon ja energian riittävyys ovat maailmanlaajuisia haasteita, joihin kemia ja uudet materiaalit luovat ratkaisuja. Kemian ja materiaalitieteen avulla pystytään esimerkiksi valmistamaan tehokkaita akkuja, uusia lääkemolekyylejä, biohajoavia muoveja, timantinkovia pintoja, halpoja katalyyttejä ja likaa hylkiviä pintoja.

Kemian ja materiaalitieteen opiskelijana olet mukana ratkaisemassa näitä suuria haasteita. Tutkit ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolla, teet kokeita sekä laboratoriossa että koelaitoksilla, ja osallistut kenttäkokeiden analysointiin. Tehtäviisi kuuluu myös atomitason ilmiöiden ja uusien materiaalien mallintaminen tietokoneella. Lisäksi saat koulutusta kaupallisissa ja ympäristöasioissa, kuten raaka-aineiden, energian ja kiertotalouden perusteissa.

Diplomi-insinööriksi voit valmistua esimerkiksi kemian, materiaalitieteen tai energiateknologian aloilta.

 • Kemian tekniikka ja prosessit

Luonnontieteet kertovat mikä on mahdollista, insinööritieteet miten se on järkevää tehdä. Tässä pääaineessa opit näitä molempia, muun muassa perehtymällä kiertotalouden, biotalouden, ympäristöystävällisten tuotteiden ja tuotantoteknologioiden periaatteisiin, sekä siihen kuinka kaikki materiaalit kierrätetään takaisin hyötykäyttöön. Osallistut opinnoissasi kestävän ja vastuullisen teollisuustuotannon suunnitteluun käyttäen nykyaikaisia prosessien simulaatio-ohjelmistoja. Perehdyt myös siihen, kuinka digitalisaatio ja prosessien ohjaus ovat läsnä kaikissa tuotantoprosesseissa.

Tämä pääaine valmistaa sinut jatkamaan esimerkiksi kemianteollisuuden, metallurgian, ympäristötekniikan, biojalostamoiden tai energiatekniikan asiantuntijaksi. Voit edetä tutkijana uusien prosessien tai tuotteiden kehittämiseen, tai voit aloittaa urasi alan teollisuudessa monipuolisissa myynti-, suunnittelu- tai tuotantotehtävissä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tai teknologia-asiantuntijana.

 • Biotuotteet

Jos haluat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä, tämä on oikea pääaine sinulle. Esimerkiksi synteettisten muovien ja tekstiilien korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla on olennaisen tärkeää niin elinolojen ja elämänlaadun säilyttämiseksi kuin myös talouskasvun ja tulevaisuuden liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Mahdollisuuksien kirjo biopohjaisten tuotteiden kehityksessä on laaja: rakennusmateriaaleista, kevyistä ja lujista komposiiteista sekä erilaisista metsäteollisuuden tuotteista, kuten pakkauksista ja tekstiileistä, biopolttoaineisiin sekä lääketieteen sovelluksiin.

Kemian- ja biotekniikan valjastaminen insinööriosaamisen käyttöön mahdollistaa uusien kestävään kehitykseen pohjautuvien innovatiivisten materiaalien ja tuotteiden suunnittelun ja valmistamisen.

Tässä pääaineessa opit keskeiset ja oleelliset tiedot ja taidot siitä, kuinka voimme siirtyä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kestävän kehityksen vaatimien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen. Voit jatkaa maisteriopintoihin, joissa syvennyt esimerkiksi biotekniikkaan tai biopohjaisten tuotteiden valmistamiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto sijoittui maailmanlaajuisesti 28. sijalle ja Pohjoismaiden toiselle sijalle vuoden 2021 Times Higher Educationin nuorten yliopistojen ranking-listalla. Vertailussa painotettiin erityisesti tutkimusta, opetusta, kansainvälisyyttä sekä yhteistyötä yritysten ja teollisuuden kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan lähtemään vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon opintojensa aikana. Kandidaatin tutkinnossa vaihtoa suositellaan kolmannelle opiskeluvuodelle. Opiskelija voi hakeutua vaihtoon opiskellakseen sivuainetta, vapaasti valittavia opintoja tai kumpaakin. Vaihto-opiskelujakso kestää tyypillisesti puolesta vuodesta vuoteen.

Korkeakoulun henkilöstöstä ja opiskelijoista moni tulee ulkomailta. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet tutustua ulkomaisiin opiskelijoihin opintojen aikana. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös kansainvälisen harjoittelun.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti voi jatkaa opintojaan suoraan useimpiin diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

 • Biotekniikka / Biotechnology 
 • Biotuotetekniikka / Bioproducts Engineering
 • Kemia ja materiaalitiede / Chemistry and Materials Science
 • Kemian tekniikka ja metallurgia / Chemical and Metallurgical Engineering
 • Biosysteemit ja biomateriaalit / Biosystems and Biomaterials Engineering
 • Teollisuuden kestävät energiaprosessit / Industrial Energy Processes and Sustainability
Kemian tekniikka ratkoo aikamme isoimpia ongelmia

Uramahdollisuudet

Kemian tekniikan opiskelijoita odottavat monipuoliset uranäkymät ja käytännönläheistä kokemusta kerrytetään jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Olipa intohimona sitten uusien kemiallisten ja biokemiallisten energiaratkaisujen kehittäminen tai puhtaan ravinnon tuotanto, diplomi-insinöörin tutkinto avaa ovet monipuolisesti erilaisiin tehtäviin. Esimerkkejä mahdollisista valmistumisen jälkeisistä ammateista ovat:

 • Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
 • Ympäristöasiantuntija
 • Tuotekehitysinsinööri
 • Kemisti
 • Tutkija
 • Tuotantoinsinööri
 • Prosessimallintaja
 • Laboratoriopäällikkö
 • Laatupäällikkö

Aalto-yliopiston urapalvelut auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Niinpä yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Voit tutustua myös meiltä valmistuneiden opiskelijoiden tarinoihin täällä

Kemian tekniikan korkeakoulun ihmiset

Tutkimuksen painopisteet

Kemian tekniikan tutkimus linkittyy lähes kaikkiin globaaleihin haasteisiin, olipa kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta, luonnonvarojen riittävyydestä, uusista biomateriaaleista, kestävästä kehityksestä tai kiertotalouden edistämisestä. Opiskelijoilla on käytössään huipputason tutkimusinfrastruktuuri, jonka Aalto-yliopisto jakaa yhdessä Otaniemessä toimivien tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelma on vahvasti verkottunut teollisuuden ja yritysten kanssa ja opiskelijat pääsevät erilaisissa uratapahtumissa tutustumaan yrityksiin, jotka ovat samalla myös potentiaalisia työnantajia. Yritysmaailma näkyy päivittäisessä opiskelussa myös esimerkiksi vierailijaluennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yritysten kanssa yhteistyössä tehtävien projektikurssien kautta.

Kemian tekniikan korkeakoulu kannustaa poikkitieteelliseen yhteistyöhön, ja opiskelijat valitsevatkin tyypillisesti sivuaineen toisesta koulusta. Esimerkki radikaalia luovuutta edustavasta yhteistyöstä ovat CHEMARTS-kurssit, joissa kemian tekniikan opiskelijat yhdistävät voimansa taiteiden ja suunnittelun opiskelijoiden kanssa. Tuloksena on esimerkiksi täysin uusia ulottuvuuksia kotimaisten biomateriaalien kestävälle soveltamiselle ihmisten arjessa.

Tutustu opiskelijoihimme

Rovaniemeltä muuttanut Meri Mänty on viihtynyt Aallossa: “Otaniemi on ihan oma maailmansa”

Toista vuotta Aalto-yliopistossa opiskeleva Meri Mänty muutti pääkaupunkiseudulle Rovaniemeltä heinäkuussa 2022. Erityisesti kemiasta ja materiaalien toiminnasta kiinnostunut Meri pääsi nopeasti sisään Otaniemen opiskelijayhteisöön.

Meristä Otaniemen kampus vaikutti aluksi isolta ja vieraalta, mutta punatiilisten rakennusten seassa kulkiessa paikat tulivat äkkiä tutuiksi.

Meri Mänty siniharmaan seinän edessä.

Biotuotteet-pääaineen opiskelija Mariina Tikka vaihtoi lentoemännän työn kemian tekniikkaan

Tekniikan kandidaatin + diplomi-insinöörin tutkintoa suorittava Mariina Tikka aloitti opiskelun syksyllä 2020. Mariina valitsi pääaineekseen biotuotteet, mikä on yksi kolmesta kandidaattiohjelman vaihtoehdosta. Luonnontieteistä ja erityisesti biologiasta kiinnostunut Mariina kokee löytäneensä oman paikkansa kemian tekniikan alalta.

Mariina Tikka hymyilee kameralle, taustalla vihreä seinä.

Mimi Tran siirtyi tekniikan väylän opintojen kautta estenomista insinööriksi

Toisen vuoden kemian tekniikan opiskelija Mimi Tran valmistui vuonna 2019 kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi, mutta halusi jatkaa opiskelua ja osaamisensa kehittämistä. Tällä hetkellä Mimi suorittaa biotuotteet-pääaineen opintoja ja lukee sivuaineena tuotantotaloutta.

A selfie of Mimi Tran facing the camera, wearing a white shirt

Elizaveta haluaa tehdä elämästä helpompaa biotekniikan avulla

Elizaveta Sidorova aloitti syksyllä 2022 maisteriopinnot Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa. Aiemmin solubiologian ja biotuotteiden parissa työskennellyt Elizaveta keskittyy nyt opinnoissaan biotekniikan alaan. Hän toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa tekemään työtä, jolla voi olla aidosti myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoinnille.

Elizaveta sitting on a rock at the seaside. There is a small green ferry in the background.

”Kemialla on keskeinen rooli nykymaailman suurimpien ongelmien ratkaisemisessa"

Kolmannen vuoden kemian tekniikan opiskelija Akseli Rautakorpi valitsi kandiopintojensa pääaineeksi kemian ja materiaalitieteen. Tällä hetkellä Akseli kirjoittaa kandityötään ja työskentelee samalla osa-aikaisesti tutkimusryhmän jäsenenä.

Akseli Rautakorpi kuvattuna lumisessa metsämaisemassa, aurinkolasit päässä.

”Opiskelijavaihto oli elämäni parasta aikaa”

Songwen He opiskelee neljättä vuottaan Kemian tekniikan korkeakoulussa. Tekniikan kandidaatiksi valmistunut Songwen valitsi pääaineekseen kemian tekniikan ja prosessit ja on jatkanut samalla alalla myös maisterivaiheessa. Songwen toimii myös yhtenä koulun opintoneuvojista.

Songwen He seisoo valkoisen auton edessä Hongkongin kadulla. Taustalla kylttejä ja mainostekstejä kantoninkiinaksi.

Elizaveta haluaa tehdä elämästä helpompaa biotekniikan avulla

Elizaveta Sidorova aloitti syksyllä 2022 maisteriopinnot Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa. Aiemmin solubiologian ja biotuotteiden parissa työskennellyt Elizaveta keskittyy nyt opinnoissaan biotekniikan alaan. Hän toivoo pääsevänsä tulevaisuudessa tekemään työtä, jolla voi olla aidosti myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvoinnille.

Elizaveta sitting on a rock at the seaside. There is a small green ferry in the background.

Meishan Lin haluaa perustaa yrityksen, joka voi auttaa ihmiskuntaa

Meishan Linin unelma on perustaa oma syöpätutkimus- ja lääkekehitysyritys. Hän suorittaa parhaillaan toista vuotta kandidaatin opintojaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa.

Meishan Lin.
Haku kandidaattikoulutuksiin

Seuraa Kemian tekniikan korkeakoulua

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit ry ottaa vastaan Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa aloittavat uudet opiskelijat ja perehdyttää heidät yliopistoelämään sekä Aalto-yhteisöön.

Lue lisää
An image of two students wearing blue overalls

Yhteystiedot

Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto

[email protected]

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijapalvelut

[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/ohjelmat/kemian-tekniikan-kandidaattiohjelma

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: