Research & Art

Latest publications from the Industrial Chemistry group

The latest publications from the Industrial Chemistry research group.

A complete publication list of Prof. Yongdan Li is available at Google Scholar

updated with researcher ID L-7304-2017.

Photocatalytic N-formylation of amines with CO2 over Pt-Bi bimetallic decorated CeO2−x

Yi He, Peng Bai, Shibo Yuan, Jiafa Chen, Yicheng Zhao, Yongdan Li 2024

Acid-Treated RuO2/Co3O4 Nanostructures for Acidic Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysis

Xinhui Huang, Carmen Lee, Yongdan Li, Junhua Xu, Daobin Liu 2024

Distinct structure-activity relationship and reaction mechanism over BaCoO3/CeO2 catalysts for NO direct decomposition

Running Kang, Xuehai Wang, Junqin Huang, Sufeng An, Lu Wang, Gang Wang, Hong Chen, Cuijuan Zhang, Feng Bin, Yongdan Li 2024

Support effect and reaction pathway for NO direct decomposition over CuMn/A (A=ZSM-5, Beta, SSZ-13) catalysts

Running Kang, Sufeng An, Xuehai Wang, Gang Wang, Hong Chen, Cuijuan Zhang, Feng Bin, Yongdan Li 2024

BaO-modified finger-like nickel-based anode for enhanced performance and durability of direct carbon solid oxide fuel cells

Lin Li, Yujiao Xie, Tingting Han, Jinjin Zhang, Fangyong Yu, Gen Li, Jaka Sunarso, Naitao Yang, Yongdan Li 2024

Innovative application of tomato straw biochar in direct carbon solid oxide fuel cells for power generation

Lin Li, Tingting Han, Yuxi Wu, Jiahao Cheng, Penghui Yao, Fangyong Yu, Jinjin Zhang, Wei Zeng, Naitao Yang, Yongdan Li 2024
More information on our research in the Aalto research portal.
Research portal
  • Published:
  • Updated: