Peng Xu

Visiting Doctoral Researcher
Visiting Doctoral Researcher
T410 Dept. Electrical Engineering and Automation
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

Contact information

Research groups

  • Robot Learning, Visitor (Doctoral Researcher)

Publications

A Closed-Loop Shared Control Framework for Legged Robots

Peng Xu, Zhikai Wang, Liang Ding, Zhengyang Li, Junyi Shi, Haibo Gao, Guangjun Liu, Yanlong Huang 2023 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics