Jichen Bao

Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
T107 Bioproducts and Biosystems
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Phone number
+358505122915

Research groups

  • Biochemistry, Postdoctoral Researcher

Publications

CRISPR/Cas12a toolbox for genome editing in Methanosarcina acetivorans

Ping Zhu, Tejas Somvanshi, Jichen Bao, Silvan Scheller 2023 Frontiers in Microbiology

Efficient CRISPR/Cas12a-Based Genome-Editing Toolbox for Metabolic Engineering in Methanococcus maripaludis

Jichen Bao, Enrique de Dios Mateos, Silvan Scheller 2022 ACS Synthetic Biology

Cas9表达对酿酒酵母细胞生长和生产天然产物的影响及CRISPR-Cas9编辑系统的优化

Hao Tang, Ya Tian Cheng, Juan Guo, Ji Chen Bao, Lu Qi Huang 2022 Zhongguo Zhongyao Zazhi