Erxiong Ding

Publications

Multi-nucleation of single-walled carbon nanotubes in floating catalyst chemical vapor deposition

Saeed Ahmad, Qiang Zhang, Er Xiong Ding, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2023

Highly Sensitive MoS2 Photodetectors Enabled with a Dry-Transferred Transparent Carbon Nanotube Electrode

Er-Xiong Ding, Peng Liu, Hoon Hahn Yoon, Faisal Ahmed, Mingde Du, Abde Mayeen Shafi, Naveed Mehmood, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun, Harri Lipsanen 2023

Single-Step Fabrication of Iron Single-Walled Carbon Nanotube Film from Ferrocene as a Conductive-Electrocatalyst Interlayer in Lithium-Sulfur Batteries

Aqeel Hussain, Kirill Murashko, Alexey P. Tsapenko, Er Xiong Ding, Esko I. Kauppinen, Anna Lähde 2023

Direct Synthesis of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Toward High-Performance Electronics

Peng Liu, Abu Taher Khan, Er Xiong Ding, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Xueyin Bai, Nan Wei, Ying Tian, Diao Li, Hua Jiang, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Esko I. Kauppinen 2023

Towards the synthesis of semiconducting single-walled carbon nanotubes by floating-catalyst chemical vapor deposition

Er Xiong Ding, Peng Liu, Abu Taher Khan, Qiang Zhang, Nan Wei, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2022

Direct Epitaxial Growth of InP Nanowires on MoS2 with Strong Nonlinear Optical Response

Abde Mayeen Shafi, Susobhan Das, Vladislav Khayrudinov, Md Gius Uddin, Er-Xiong Ding, Faisal Ahmed, Zhipei Sun, Harri Lipsanen 2022

Dry-transferred single-walled carbon nanotube thin films for flexible and transparent heaters

Zhao Zhang, Haohao Dong, Yongping Liao, Er Xiong Ding, Lihua Lv, Hong Li, Jun Yan, Esko I. Kauppinen 2022

Large-Diameter Carbon Nanotube Transparent Conductor Overcoming Performance–Yield Tradeoff

Qiang Zhang, Jeong Seok Nam, Jiye Han, Sukanta Datta, Nan Wei, Er Xiong Ding, Aqeel Hussain, Saeed Ahmad, Viera Skakalova, Abu Taher Khan, Yong Ping Liao, Mohammad Tavakkoli, Bo Peng, Kimmo Mustonen, Dawoon Kim, In Chung, Shigeo Maruyama, Hua Jiang, Il Jeon, Esko I. Kauppinen 2022

Aerosol synthesis of single-walled carbon nanotubes by tuning feeding flow configuration for transparent conducting films

Yongping Liao, Haohao Dong, Qiang Zhang, Nan Wei, Er Xiong Ding, Saeed Ahmad, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2021

Colors of Single-Wall Carbon Nanotubes

Nan Wei, Ying Tian, Yongping Liao, Natsumi Komatsu, Weilu Gao, Alina Lyuleeva-Husemann, Qiang Zhang, Aqeel Hussain, Er Xiong Ding, Fengrui Yao, Janne Halme, Kaihui Liu, Junichiro Kono, Hua Jiang, Esko I. Kauppinen 2021