Koulutustarjonta

Visual Cultures, Curating and Contemporary Art - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

ViCCA-pääaine tutkii kriittisesti vakiintuneita ja kehittyviä käytäntöjä visuaalisissa kulttuureissa, kuratoinnissa ja nykytaiteessa. Edistämme opiskelijavetoisia oppimisprosesseja näiden kolmen yhä enemmän toisiinsa limittyvän kontekstin sisällä ja välillä. Pääaine on avoin eri taustoista ja kokemuspohjista tuleville taiteilijoille, kuraattoreille, tutkijoille ja toimijoille, jotka etsivät mahdollisuuksia ja työkaluja ymmärtää, haastaa ja muuttaa nykytaiteen ja maailmamme paradigmoja.
The ViCCA prograne

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

ViCCA-pääaine tarjoaa runsaita, monitieteellisiä ja kokeellisia ympäristöjä ja tilanteita. Niissä pääset kehittämään yksilöllistä polkuasi, jonka perustukset ovat yhdistelmä taiteellista työtä, kuratointia ja teoriaa mutta joka ulottuu perinteisten puitteiden ulkopuolelle erilaisiin sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin, ekologisiin, tieteellisiin ja teknologisiin ympäristöihin. Lähtökohta tähän on kannustava, kansainvälinen opiskelija- ja henkilökunta, joilla on kokonaisvaltainen lähestymistapa tutkimukseen, käytännön työhön ja opettamiseen. Keskeisenä tavoitteenamme on luoda yhdessä tiloja, joissa sulautuu yhteen monenlainen oppimiseen johtava toiminta kuten taiteellinen ajattelu ja kriittinen yrittäjyys, materiaalilähtöinen työskentely ja teoreettinen tutkimus, kehollinen tutkimus ja kokeellinen kirjoittaminen – sillä niitä kaikkia tarvitaan, jos haluamme ratkoa nykypäivän haasteita.

Kun valmistut taiteen maisteriksi taiteen ja median maisteriohjelman ViCCA-pääaineesta, et ehkä pysty muuttamaan koko maailmaa aivan välittömästi. Yhteisömme tekee kuitenkin parhaansa tarjotakseen käyttöösi kriittisen ajattelun taitoja, kuratoinnin asiantuntemusta ja tutkimusosaamista. Niiden avulla pystyt uudistamaan työtä ja maailmaa tavoilla, jotka vastaavat koko ihmiskuntaa kohtaaviin akuutteihin yhteiskunnallis-poliittisiin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin. ViCCA-pääaine todellakin antaa, mitä lupaa. Siitä todistaa se, että meiltä valmistuneita tuotteliaita ja työssään palkittuja asiantuntijoita työskentelee kaikkialla taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan osa-alueilla arvostetuissa asemissa niin Suomessa, Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

ViCCA-pääaineesta valmistunut:

  • tuntee kattavasti kansainvälisen ja laajan visuaalisen kulttuurin alan nykyiset ja kehittyvät käytännöt, taiteellisen tutkimuksen, teoriat ja julkisen keskustelun sekä nykytaiteen ja kuratoinnin käytännöt.
  • pystyy kontekstualisoimaan työnsä eri ammattialoihin, sosiokulttuurisiin ilmiöihin ja tutkimuskehyksiin. Valmistuneella on vakavan leikkisiä, luovasti disruptiivisia, ketteriä ja yhteiskunnallis-yrittäjämäisiä asenteita, joita hän tarvitsee ollakseen uuden vuosisadan luovan talouden aktiivinen osallistuja.
  • pystyy tarjoamaan avointen, monitieteisten tutkimusprosessien käyttöön alansa teoreettisten perusteiden, filosofian ja estetiikan tuntemuksensa sekä kykynsä toteuttaa uusinta osaamista edustavia taiteellisia ja kuratointiin liittyviä kokeiluja. Valmistuneella on monipuolisia taitoja ja näkökulmia, joilla hän saattaa pystyä kuromaan umpeen eli alojen ja yhteiskunnan osa-alueiden välisiä kuiluja, vastaamaan uusiin haasteisiin ja kumoamaan infrastruktuurin asettamia rajoituksia nykymaailmassa.
  • on saanut kattavat perustiedot siitä, miten taiteelliset lähestymistavat käyvät vuoropuhelua yhteiskunnallisten, teknologisten, esteettisten, kestävien ja intersektionaalisten lähestymistapojen kanssa, kun arvioimme uudelleen, monimuotoistamme ja rikastamme modernin taidemaailman tehtäviä, infrastruktuureja ja talouksia. ViCCA-pääaineesta saamansa työkalupakin avulla valmistunut pystyy laatimaan, aloittamaan, muovaamaan ja johtamaan korkeatasoisia kulttuurisia, kestäviä ja yhteiskuntavastuullisia aloitteita.
  • on saanut täsmälliset, tutkittuun tietoon perustuvat tiedot, joiden avulla hän pystyy reflektoimaan tietämystään ja toimintaansa, mikä mahdollistaa hänelle etenemisen omalla yksilöllisellä polulla. Valmistunut on oppinut arvostamaan ja kunnioittamaan muiden opiskelijoiden näkökulmia ja toimintaa.
  • on saanut kattavat tutkimus- ja tieteellisen kirjoittamisen taidot jatko-opintoja kuten tohtorikoulutusta varten. Nämä taidot valmistunut on saanut tarjoamiltamme kursseilta sekä tehdessään opinnäytetyötään ViCCA:n henkilökunnan ohjauksessa.

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti.    

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Taiteen ja median maisteriohjelman ViCCA-pääaineen opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Opintoihin sisältyy opinnäytetyö sekä pakollisia, edistyneen tason ja vapaasti valittavia kursseja. Opiskeltavat aiheet vaihtelevat filosofiasta kuratoinnin teoriaan ja käytäntöön, monitieteisiin taide-, tiede- ja teknologia-aiheisiin, ympäristönsuojeluun sekä erilaisissa aihe- ja asiayhteyksissä tehtävään taiteeseen. Pääaineen opetussuunnitelma suunnitellaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, minkä ansiosta pystymme uudistamaan pääaineen kurssitarjontaa. Seuraava opetussuunnitelmakausi on syksystä 2024 kevääseen 2026.

Pedagogisen lähestymistapamme keskiössä ovat osaamisen jakaminen, kokeilemisen kautta oppiminen ja taiteellisen tutkimuksen käytännöt. Niiden kautta luomme tilan avoimelle keskustelulle ja dialogille sekä yhteisön, joka oppii, toimii ja keskustelee yhdessä. Pääaineen monipuolinen opetussuunnitelma tarjoaa lähtökohdan opiskelijoille, jotka haluavat tehdä tutkimusta ja käytännön työtä yli tieteenalojen rajojen. Pääaine kannustaa opiskelijoita luomaan hybridituotantoja, jotka pohjautuvat taiteen ja kuratoinnin teoreettisiin ja tutkimuslähtöisiin näkökulmiin. ViCCA-pääaineen opiskelijat pääsevät hyötymään opetushenkilökunnan tutkimusosaamisesta. Henkilökuntamme tämänhetkisiä tutkimusaiheita: taiteellinen tutkimus; kuratointi; uudet materialismit; taide, tiede ja teknologia; biotaide; ekologiat ja muut elämänmuodot kuin ihmiset; ilmastokestävyys; relationaalinen media; feministinen toiminta; kokeellinen ja akateeminen kirjoittaminen; narratiiviset ympäristöt; taide ja finansialisaatio; taiteen infrastruktuurit; työn teoria ja post-work-teoriat. Opetushenkilökunta kannustaa opiskelijoita pitämään kriittistä teoriaa ja filosofiaa radikaalisti luovina toimintamuotoina, keinoina purkaa dualismia ja paljastaa ajattelun ja tekemisen, mielen ja kehon, luonnon ja kulttuurien sisäsyntyiset keskinäiset yhteydet. Painopiste on teorioissa ja käytännöissä, jotka osoittavat taiteen ja estetiikan keskeisen roolin maailmassamme.

Opiskelijoilla on Aallossa mahdollisuus hakea myös monenlaisiin sivuaineopintoihin. Niitä on tarjolla paitsi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa myös Aallon muissa korkeakouluissa (Perustieteiden, Insinööritieteiden, Kemian tekniikan ja Sähkötekniikan korkeakoulut sekä Kauppakorkeakoulu).

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta.

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

ViCCA-pääaineen opiskelijana saat opetushenkilökunnalta henkilökohtausta ohjausta, joka kannustaa sinua olemassa olevien taitojesi hiomiseen sekä uudenlaisten oppimistapojen kokeilemiseen. Kannustamme sinua aktiivisesti sukeltamaan rohkeasti tuntemattomiinkin aiheisiin, sillä siten kehityt innovoijaksi, joka luo uusia lähestymistapoja tulevaisuuden taiteelliseen tutkimukseen ja kuratointiin.

Opiskelijamme voivat valita syventää haluamiensa aiheiden osaamistaan valitsemalla pääaineen vapaasti valittavia kursseja oman taustansa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Omaa erikoistumista voi syventää myös suorittamalla harjoittelujakson, joka sisällytetään omien opintojen vapaasti valittaviin kursseihin.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ViCCA:n opetushenkilökuntaan kuuluvan ohjaajan avulla. HOPS auttaa opiskelijaa tekemään opintopolustaan omien kiinnostuksenkohteidensa, osaamisensa ja tavoitteidensa mukaisen ja noudattamaan samalla maisteriohjelman tutkintovaatimuksia. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen etenemisen seurantaan.

Kansainvälistyminen

ViCCA-pääaine on kansainvälinen ja monikulttuurinen. Kaikki opetus järjestetään englanniksi. Monilla opettajistamme on kansainvälinen tausta, ja he ovat tuoneet meille tutkimussuuntauksia ja tietoa visuaalisista kulttuureista, kuratoinnista ja taiteellisesta toiminnasta kaikkialta maailmasta. Pääaineen opetussuunnitelmassa, opetuksessa ja oppimisprosesseissa korostetaan globaaleja näkökulmia ja monimuotoisuutta. Kursseillamme ei liioin sivuuteta paikallisia olosuhteita, mikä auttaa ulkomaisia opiskelijoita ymmärtämään Suomea, Pohjoismaita ja arktisia alueita sekä nykymaailmassa vallitsevia suuria maailmanlaajuisia haasteita. Kansainvälisten opiskelijoiden osuus on vuosittain 26–50 % aloittaneista (tilastot vuosilta 2016–2020).

ViCCA-pääaineessa on ollut opiskelijoita Euroopasta (esim. Alankomaista, Belgiasta, Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Kreikasta, Ukrainasta, Sloveniasta, Venäjältä, Puolasta, Virosta ja Saksasta), Yhdysvalloista ja Kanadasta, Latinalaisesta Amerikasta (Meksikosta, Argentiinasta, Brasiliasta) ja Aasiasta (Iranista, Pakistanista, Intiasta, Japanista, Hongkongista, Taiwanista, Indonesiasta, Kiinasta) – ja tietenkin myös Suomesta

Jatko-opintomahdollisuudet

ViCCA-pääaineopiskelijat saavat osaamista ja tutkimustaitoja, jotka mahdollistavat etenemisen tohtoriopintoihin ja muille työurille yliopistoissa, oppilaitoksissa ja kulttuuriin liittyvillä yhteiskunnan aloilla. Ne mahdollistavat myös toimimisen asiantuntijoina monitieteisissä hankkeissa ja tutkimusryhmissä. Opiskelijat saavat valmiudet ja taidot toteuttaa omia ainutlaatuisia luovia näkökulmiaan, mikä avaa uramahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvassa ja monitieteisessä maailmassa. 

Uramahdollisuudet

ViCCA:sta valmistuu fasilitointiin, sillanrakentamiseen ja kriittiseen ajatteluun kykeneviä asiantuntijoita, jotka osaavat navigoida sosiaalisten ja ympäristöllisten muutosten halki. Meiltä valmistuneet edistävät taidealan kulttuurista, institutionaalista ja rakenteellista monimuotoisuutta. He ovat taidealan tulevia johtajia, ajattelijoita ja vaikuttajia.    Nykyiset yhteiskunnat ovat kehittymässä poispäin yksialaisista ammateista kohti sumearajaisempia, toisiinsa sidoksissa olevia, monimuotoisia kulttuurityön muotoja. ViCCA-pääaineesta valmistuneena sinulla on hyvät valmiudet työuralle, jolla vastaat tulevaisuuden yhteiskuntien vasta kehittymässä oleviin monitieteisiin vaatimuksiin sekä yliopistomaailmassa että sen ulkopuolella.

ViCCA-pääaineesta valmistuneet voivat luoda uraa itsenäisinä taiteilijoina, joille Aallossa suoritetut opinnot tarjoavat laajan kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien ja vaihtoehtojen verkoston. Jotkut opiskelijat ovat perustaneet valmistuttuaan myös kollektiiveja, minkä ansiosta heistä on tullut kulttuuri- ja taidealan arvostettuja toimijoita ja alan yrittäjiä. Meiltä valmistuneita työllistyy myös monenlaisiin kulttuurilaitoksiin, museoihin, taidejärjestöihin, muotoiluyrityksiin, kulttuurihankkeisiin ja säätiöihin. Monet jatkavat tutkijanuralle tai suuntaavat luomaan uraa esimerkiksi muotoilu-, viestintä-, arkkitehtuuri-, taide- ja tiedealoille. (Katso myös kohta ”Jatko-opintomahdollisuudet”.)

Tutkimuksen painopisteet

Keskeinen osa ViCCA-opiskelukokemusta on se, että opiskelijat oppivat yhdessä tekemään tutkimusta, leikkimään vakavasti ja tukemaan toisiaan eroavaisuuksista huolimatta. Opiskelijoidemme ja henkilökuntamme tutkimusaiheiden kirjo laajenee jatkuvasti. Tämänhetkisiä tutkimusaiheitamme ovat esimerkiksi filosofia ja estetiikka, tiede ja teknologia, uusmedia ja digitaalisuuden teoria, kuratoinnin teoria, taide osana elämää, talous ja yhteiskuntapolitiikka, tarinankerronta ja narratiiviset ympäristöt, tieteisfiktiot, infrastruktuurit, finansialisaatio, post-work-teoriat, ilmastokestävyys, ekologinen ajattelu ja mielenterveys, uudet materialismit ja ihmistä laajempi (more-than-human) toimijuus, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, feministiset yhteistyökäytännöt, somaattiset käytännöt ja hoivan politiikka.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ViCCA-pääaineessa käydään keskusteluja ja tehdään yhteistyötä erilaisten kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja instituutioiden kanssa kurssien, harjoittelujen, verkostoitumistapahtumien ja pääaineeseen vierailijoiksi kutsuttujen kansainvälisten asiantuntijoiden kautta. Opiskelijoille tiedotetaan erilaisista mahdollisuuksista virallisten viestintäkanavien kautta. Aiempia yhteistyökumppaneitamme ovat olleet muun muassa Frame (Suomi), Aalborgin yliopisto (Tanska), Bioart Society (Suomi), Helsingin yliopisto (Suomi), Helsinki Biennaali, Taideyliopisto (Suomi), International Association for Aesthetics, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, nykytaiteen museo Kiasma ja monia muita. Ohjelma tarjoaa muita akateemisia ohjelmia paremmin opiskelijoillensa mahdollisuuden kulttuuriseen tasa-arvoon ja osallistavaan moniäänisyyteen.[

More than any other academic experience, the program provides learning minds with the possibility of cultural equity and engaged pluralism.

The ViCCA graduates; Vidha Saumya and Ali Mehta from the Museum of Impossible Forms Helsinki.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman Visual Culture, Curating and Contemporary Art -pääaineeseen (ViCCA) arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: