Utbildningsutbud

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Master's program in Creative Sustainability (CS) ger de studerande färdigheter och kunskap att främja hållbar utveckling genom ekonomi. För att övervinna samhälleliga och miljöbetingade utmaningar förenas studerande med olika bakgrunder av de kreativa lösningar, praktiska metoder och delade värderingar som karaktäriserar programmet. De utexaminerade är väl förberedda för ledarbefattningar som kräver starka insikter i ekonomi för att nå globala mål för hållbar utveckling.
School of Business Creative Sustainability

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Beskrivning

Magisterprogrammet Creative Sustainability (CS) erbjuder en internationell och mångvetenskaplig grund för studier i affärsverksamhet, design, materialteknik och kemiteknik. Programmet Creative Sustainability vid Aalto-universitetets handelshögskola ger de studerande färdigheter att främja hållbar utveckling genom affärsverksamhet. Våra studerande, som har olika bakgrund och har följt olika studiestigar, tacklar samhällets och miljöns stora utmaningar genom kreativa, praktiknära arbetssätt och en gemensam värdegrund.

Betydande utmaningar vad gäller utveckling är kopplade till hållbarhet, såsom klimatkrisen, den minskade biologiska mångfalden och andra miljöproblem, samt den världsomspännande fattigdomen och samhällelig och ekonomisk ojämlikhet. Globala och lokala utmaningar samt de framtida scenariernas komplexitet ökar behovet för mångvetenskaplig kunskap och utbildning, där de systemiska kopplingarna mellan hållbarhetens miljömässiga och ekonomiska dimensioner och sociokulturella faktorer granskas. Vad gäller kopplingarna mellan affärsverksamhet och hållbarhet i en modern organisation så är de oerhört viktiga oberoende av om den studerande har som mål att bli hållbarhetsexpert inom företagsvärlden eller ledarskapsproffs inom någon annan bransch.

Magisterprogrammet Creative Sustainability för samman studerande som brinner för att utveckla heltäckande lösningar, arbeta i mångvetenskapliga team och utmana sig själva genom praktiska uppgifter. De aktiva CS-studerande med olika bakgrund bildar en tät gemenskap och ett nätverk där relationerna till undervisningspersonalen  är vänskapliga och informella. Creative, alltså kreativ, i programmets namn syftar på att man i programmet fokuserar på nya, holistiska innovationer under utveckling och på vittomfattande, alternativa lösningar. I CS-studierna kombineras de senaste insikterna om den hållbara utvecklingens miljömässiga och ekonomiska dimensioner och om sociokulturella faktorer med praktiskt lärande genom projekt som genomförs med partnerorganisationer.

School of Business Creative Sustainability word cloud
Varför nuvarande studerande valde Creative Sustainability

 

Kompetensmål

Kompetensmålen för programmet:

 • Systemtänkande: De studerande kan tillämpa systemtänkande för att skapa ny och holistisk kunskap om komplexa utmaningar som rör hållbarhet och om socioekologiska förhållanden.
 • Mångvetenskapligt kunnande: De studerande kan samarbeta med experter och intressentgrupper från olika områden för att kombinera information och färdigheter från olika områden och för att gemensamt utveckla innovativa lösningar på reella utmaningar.
 • Förändringsskapande: De studerande anammar förändringsskaparens sätt att tänka och kan utveckla praktiskt inriktade strategier, förverkliga effektiva interventioner och främja förändring som leder mot en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid.
 • Hållbar användning av material: De studerande förstår begränsningarna i användningen av naturresurser, principerna för effektiv användning av dem, cirkulär ekonomi och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla nya hållbara material. De kan även dra nytta av analysverktyg för att säkerställa hållbar användning av material.
 • Designtänkande: De studerande kan utnyttja verktyg och metoder som stöder kreativiteten och fantasin och kan främja den växelverkan, empati och det samarbete som hör till kreativa processer.
 • Ledarskap inom hållbarhet: De studerande kan utveckla, presentera och leda olika hållbaretsinitiativ inom företag och andra organisationer; de kan främja hållbar utveckling proaktivt genom metoder för hållbar affärsverksamhet och identifierar samhällspolitikens möjligheter att stöda innovationsverksamhet inriktad på hållbarhet.

Utexaminerade från Handelshögskolans program Creative Sustainability har en unik och konkurrenskraftig professionell profil som kombinerar specialkunnande inom hållbar utveckling med färdigheter i ledarskap, design och kommunikation som alla kan tillämpas på ett brett sätt.

Rankings& listings

Financial times_ranking

Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

Eduniversal ranking_CS

Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land.
Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Utbildningens innehåll

Ansvariga för programmet Creative Sustainability är Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, Aalto-universitetets handelshögskola och Aalto-universitetets högskola för kemiteknik. De som kommer till CS-programmet via Handelshögskolan avlägger ekonomie magisterexamen. Centralt för programmet är hållbarhet, som granskas både mångvetenskapligt och ur affärsverksamhetens perspektiv.

Handelshögskolans två år långa CS-program omfattar 120 studiepoäng. Programmer består av Creative Sustainability-studier som är gemensamma för alla, studier i ledarskap och en avhandling pro gradu samt fritt valbara studier, i vilka ett fritt valbart biämne kan inkluderas. Programmet är flexibelt, vilket betyder att de studerande kan skräddarsy studierna enligt sina egna intressen.

CS-programmets pedagogiska angreppssätt betonar en kombination av undervisning och forskning, utmaningsfokuserat lärande och fokus på praktiska resultat. Undervisningssätten varierar mellan interaktiva föreläsningar, grupparbeten och praktiska projekt som utförs tillsammans med organisationspartner.

De studerande kan även inkludera andra studier genomförda vid Aalto eller andra inhemska eller utländska universitet i sin examen. Mer information om kursutbudet finns på programmets webbsidor.

Exempel ur vårt digra kursutbud:

 • Design Approaches to Sustainable Consumption (5 sp)
 • Sustainability Politics (5 sp)
 • State of the World and Development (2 sp)
 • Accounting for Sustainability (6 sp)
 • Sustainability in Business (6 sp)

Se alla kurser

Inriktningsalternativ

Programmet Creative Sustainability har tre inriktningsalternativ, alla med egen antagning. Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, Aalto-universitetets handelshögskola och Aalto-universitetets högskola för kemiteknik ansvarar alla för ett eget inriktningsalternativ.

 

Internationella möjligheter

Det genuint internationella programmet Creative Sustainability har en väldigt motiverad studerande- och lärarkår som bildar en mångfaldig men likasinnad och uppmuntrande grupp.

CS-studerande har möjlighet att åka på ett en termin långt utbyte till något av Aalto-universitetets högklassiga internationella partneruniversitet. Under kurserna behandlas fall från det verkliga livet som kan öppna möjligheter för fältarbete i Afrika och Asien för studerande intresserade av utvecklingsländers hållbarhetslösningar.

Aalto-universitetet är ett internationellt universitet och välkomnar årligen tusentals examens- och utbytesstuderande från runtom i världen. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester på campus. Tack vare utbildningsprogrammens personal, de aktiva studerandetutorerna och stödtjänsterna får de internationella studerandena ta del av den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Fortsatta studiemöjligheter

Examen ger behörighet att ansöka till doktorandutbildning.

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från programmet kan arbeta som sakkunniga inom hållbar utveckling i många olika organisationer – även sådana, vars strategiska vision är en förändring i riktning mot hållbarhet. Studerande kan skapa en egen professionell profil som enligt deras egna intressen betonar exempelvis forskningsfärdigheter eller praktiska ledarförmågor, designkunnande och tekniskt kunnande i olika miljöer.

Hållbarhetsperspektivet är viktigt för alla organisationer, så många karriäralternativ är öppna för sakkunniga inom hållbar affärsverksamhet. Utexaminerade från Handelshögskolans Creative Sustainability-program kan arbeta i multinationella företag och andra stora organisationer, i startupföretag, som konsulter eller som företagare. De kan även jobba med hållbar utveckling i medborgarorganisationer eller inom den offentliga sektorn. De har även färdigheter för en akademisk karriär.

Aalto-universitetets karriärtjänster hjälper studerande och utexaminerade att hitta jobb. De flexibla studierna möjliggör att många av Aaltos studerande jobbar redan under sin studietid och på så vis får anställning inom det egna området redan innan utexamineringen. Aalto-universitetet har även en väldigt aktiv företagarkultur som fungerar som språngbräda för många företag.

CS - possbile work positions

 

Forskningsområden

Studierna i Creative Sustainability baserar sig på forskning inom följande områden: design av hållbar utveckling (Design for Sustainability, DfS), hållbar konsumtion, hållbarhetsfrämjande innovationsverksamhet och ledarskap inom hållbarhet samt forskning om nya material och cirkulär ekonomi.

Samarbete

Programmet är planerat för att främja samarbete mellan områdena. Aalto-universitetet är annars också känt som ett universitet där vetenskap och konst kombineras med teknik och ekonomi. Ett livligt campus och omfattande frihet att välja kurser ur hela universitets kursutbud för samman studerande från olika områden. Vid Aalto finns det rum för spontan mångvetenskaplighet, som väcker nya idéer, för samman inspirerade människor och får till stånd vänskapsrelationer, nätverk och till och med startupföretag. CS-programmets pedagogiska angreppssätt betonar reella utmaningar och de studerande erbjuds också under studierna många möjligheter att verka och nätverka med intressentgrupper och organisationer som jobbar med hållbarhetsteman.

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta programmets planerande tjänsteman [email protected]. Vänligen notera att programmet inte bedömer sökandes dokument eller tidigare studier i förväg.

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

Du kan läsa mer om programmet på programmets webbplats.

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Kauppakorkeakoulu

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden börjar 1.12.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat