Koulutustarjonta

Creative Sustainability, Master of Science (Economics and Business Administration)

Creative Sustainability -ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet vastata polttavimpiin maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen haasteisiin liiketoiminnan avulla. Erilaisista taustoista tulevia opiskelijoitamme yhdistävät luovat ratkaisut, käytännönläheiset työskentelytavat ja yhteiseen arvopohjaan nojautuminen. Valmistuessaan he soveltuvat johtotehtäviin, joissa vaaditaan liiketoimintaosaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (engl. Sustainable Development Goals, SDG).
Aalto Business students browsing course books around a table

Tutkinto:

Kauppatieteiden maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Kestävyys on systeeminen haaste, joka edellyttää eri alojen välistä yhteistyötä. Creative Sustainability -maisteriohjelma perustettiin vuonna 2010 korjaamaan aidosti monialaisen oppimisympäristön puutetta. Ohjelma kehottaa opiskelijoita lähestymään käsillä olevia haasteita toisistaan eroavien näkökulmiensa ja parhaiden ideoidensa kautta. Ohjelma tarjoaa kansainvälisen alustan liiketoiminnan, muotoilun, materiaalien ja kemian tekniikan alojen väliseen yhteistyöhön.

Kestävän kehityksen suurimpia kehityshaasteita ovat ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden väheneminen sekä maailmanlaajuinen köyhyys ja sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Maailmanlaajuiset ja paikalliset haasteet sekä tulevaisuudennäkymien hankaluudet edellyttävät entistä enemmän monialaista osaamista. Tämä edellyttää koulutusta, jolla voidaan puuttua kestävään kehitykseen liittyvien ympäristö-, talous- ja sosiokulttuuristen seikkojen välisiin systeemisiin yhteyksiin. Liiketoiminnan ja kestävän kehityksen väliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä liiketoiminnan ja johtamisen kannalta nykyaikaisissa organisaatioissa, oli kyse sitten liiketoiminnan kestävän kehityksen asiantuntijasta tai jollain muulla alalla toimivasta johtamisen ammattilaisesta.

Maisterin tutkinto antaa nykyisille ja tuleville muutoksentekijöille perusteelliset akateemiset tiedot ja soveltavat taidot kestävän kehityksen edistämiseen liiketoiminnan avulla. Ohjelman oppimistavoitteet ovat:

Systeemiajattelu: Opiskelija osaa systeemiajattelun avulla luoda uusia kokonaisvaltaisia ja kriittisiä käsityksiä monimutkaisista kestävään kehitykseen liittyvistä haasteista ja sosioekonomisista suhteista.

Monialainen osaaminen: Opiskelija osaa toimia tiimeissä eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, yhdistää eri tieteenalojen tietoja ja taitoja sekä luoda yhdessä innovatiivisia ratkaisuja tosielämän haasteisiin.

Muutosten tekeminen: Opiskelija kehittää ajatteluaan muutosten tekemisen suuntaan ja osaa luoda toiminnallisia strategioita, toimia tehokkaasti ja edistää muutosta kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta.

Materiaalien kestävä käyttö: Opiskelija ymmärtää luonnonvarojen käytön rajoitteet sekä resurssitehokkuuden, kiertotalouden ja innovaatioiden periaatteet uusia kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja ajatellen. Lisäksi opiskelija osaa käyttää analyyttisiä työkaluja materiaalien kestävään käyttöön.

Muotoiluajattelu: Opiskelija osaa käyttää työkaluja ja menetelmiä luovuuden ja mielikuvituksen tukena sekä vuoropuhelun, empatian ja yhteistyön edistämisessä luovissa prosesseissa.

Kestävän kehityksen hallinta: Opiskelija osaa kehittää, edistää ja johtaa yritysten ja muiden organisaatioiden kestävyysaloitteita. Lisäksi opiskelija pystyy ennakoivasti edistämään kestävää kehitystä työssään vastuullisen liiketoiminnan kautta ja tunnistamaan julkisen politiikan valmiuksia edistää kestävän kehityksen innovaatioita.

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Opetuskieli

Opetuskielenä on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Kauppakorkeakoulun kaksivuotinen Creative Sustainability -ohjelma koostuu 120 opintopisteestä, jotka on jaettu pakollisiin yhteisiin Creative Sustainability -opintoihin, johtamisen opintoihin, vapaasti valittaviin sivuaineopintoihin ja pro gradu -tutkielmaan.

Pedagoginen lähestymistapa perustuu opetuksen ja tutkimuksen integrointiin, haastepohjaiseen oppimiseen sekä vahvaan kytkökseen käytännön tulosten kanssa. Opetustavat vaihtelevat interaktiivisista luennoista ryhmätöihin ja organisaatiokumppaneiden kanssa tehtäviin käytännön projekteihin.

Lue lisää opintojen rakenteesta.

Master's Programme in Creative Sustainability
The picture shows a world cloud
Nykyisten opiskelijoiden syitä valita Creative Sustainability -maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Creative Sustainability sisältää kolme opintopolkua, joihin suuntaudutaan Kauppakorkeakoulun, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Kemian tekniikan korkeakoulun erillisten sisäänottojen kautta.

Opintopolun sisällä opiskelija voi räätälöidä tutkinnon itselleen kiinnostavimpiin suuntiin. Opiskelijalla voi valita kursseja muualta Aalto-yliopistosta tai muista yliopistoista Suomessa tai ulkomailla. Lisätietoa kurssitarjonnasta löydät ohjelman verkkosivuilta.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

● Materials for a World in Transition (5 op)

● How to Change the World: Innovating toward Sustainability (6 op)

● Sustainable Entrepreneurship, Markets, and Systems Change (6 op)

● Business Ethics (6 op)

● Sustainable Supply Chains (6 op)

Lue lisää opintojen rakenteesta ja sisällöstä.

Kansainvälistyminen

Creative Sustainability -ohjelma on aidosti kansainvälinen. Oppimiskokemus tapahtuu monimuotoisessa ryhmässä, joka koostuu samanmielisistä, kannustavista ja motivoituneista opiskelijoista ja tiedekunnasta.

Creative Sustainability -ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua opiskelijavaihtoon ja suorittaa lukuvuosi jossakin Aalto-yliopiston monista korkeatasoisista kansainvälisistä yliopistokumppaneista. Kursseilla tutkittavat tosielämän tapaukset voivat avata kenttätyömahdollisuuksia Afrikassa ja Aasiassa kehittyvien maiden kestävyysratkaisuista kiinnostuneille opiskelijoille.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Nämä opiskelijat liittyvät monipuoliseen Aalto-yhteisöön paitsi opintojen kautta myös osallistumalla lukuisiin vapaa-ajan tapahtumiin, juhliin ja koulun ulkopuoliseen toimintaan kampuksella. Tutkinto-ohjelmavastaavien, aktiivisten opiskelijatuutoreiden ja opiskelijoiden tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden tohtorikoulutukseen.

Uramahdollisuudet

Kestävä kehitys on suuri haaste ympäristön kannalta ja humanitaarisesti. Se tarjoaa lisäksi valtavasti mahdollisuuksia yrityksille ja organisaatioille. Pääset työskentelemään nopeasti kasvavalla alalla vaikuttaen samalla sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin asioihin. Henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteidesi mukaan voit suuntautua erilaisiin ammatillisiin profiileihin. Haluatko muuttaa yritysmaailmaa kestävämmäksi? Siinä tapauksessa uran aloittaminen kestävän kehityksen asiantuntijana on sinulle oikea seuraava askel. Haluatko olla mukana käynnistämässä muutosta ja yhdistää kestävästä kehityksestä kiinnostuneet ihmiset? Siinä tapauksessa saatat löytää kutsumuksesi startup-yrittäjänä tai asiantuntijana ruohonjuuritason liikkeessä tai yhteiskunnallisessa mikroyrityksessä. Haluatko antaa neuvoja kestävään kehitykseen liittyen ja luoda kestäviä ratkaisuja? Siinä tapauksessa täydellisiä vaihtoehtoja sinulle on työskentely joko liikkeenjohdon konsultointiyrityksessä tai oman kestävän kehityksen konsulttiyrityksen perustaminen. Haluatko vaikuttaa kestävyyteen liittyviin toimintaperiaatteisiin? Siinä tapauksessa voisit työskennellä julkishallinnossa poliittisena päättäjänä. Jos viestintä on vahvuutesi, voit auttaa kestävää kehitystä saamaan lisää näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja julkisuudessa. Vaihtoehtoja on monia.

Yleisesti ottaen Kauppakorkeakoulun Creative Sustainability -ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä konsultteina monikansallisissa yrityksissä ja muissa suurissa organisaatioissa, startup-yrittäjinä tai perinteisinä yrittäjinä, tai ratkaista liiketoiminnan kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä kansalaisjärjestöjen tai julkisen sektorin tehtävissä. Ohjelma valmistaa opiskelijoita myös akateemiseen uraan.

Aalto-yliopisto tarjoaa vakiintuneet urapalvelut, jotka tukevat opiskelijoiden ja valmistuneiden työllistymistä Suomessa ja ulkomailla. Opintojen joustavuus mahdollistaa sen, että monet Aallon opiskelijoista ovat töissä jo opiskeluaikanaan ja varmistavat siten itselleen ensimmäisen oman alan työpaikkansa jo ennen valmistumistaan. Aallossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille.Sustainability represents a great environmental and humanitarian challenge, while also holding enormous potential for businesses and organisations. You get to work in a fast-growing job sector, while making a difference in social and environmental issues. Depending on your personal interests, you may orient yourself towards different professional profiles. Do you want to change the corporate world toward sustainability? Then starting a career as a sustainability specialist in a company is the right next step for you. Do you want to initiate change and connect people around sustainability? Then you might find your calling as an entrepreneur in a startup, or as part of a grass-root movement or a social enterprise. Do you want to provide advice for sustainability and create sustainable solutions? Then working in a management consultancy or launching your own sustainability consultancy business is the perfect option for you. Do you want to influence sustainability-related policies and their implementation? Then you could find yourself working in public administration in a city or at the national level. Or, if communication is your strong suit, you could help sustainability issues gain momentum in media and publishing – the choices are plenty.

Generally speaking, graduates from the Creative Sustainability programme at the School of Business can work in multinational companies and other large organisations, as consultants, in start-ups and as entrepreneurs, or they may deal with sustainability issues in business from positions in NGOs or the public sector. They are also prepared for academic careers.

Aalto University has well-established career services to support students’ and graduates’ employment in Finland and abroad. Thanks to the flexible curriculum, many Aalto students work already during their studies and guarantee themselves entry positions before graduation. There is also a very active entrepreneurship community at Aalto, working as a springboard for founding a company.

Creative sustainability - possible work positions
CS-opiskelijoiden mahdollisia ammatti-identiteettejä ja niitä vastaavia työtehtäviä

Tutkimuksen painopisteet

Creative Sustainability -opinnot perustuvat tutkimukseen kestävän kehityksen, kestävän kulutuksen, kestävän kehityksen innovaatioiden ja hallinnan sekä uusien materiaalien ja kiertotalouden suunnittelun alalla.

Lue lisää uusimmista tutkimuksista

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Creative Sustainability -ohjelmasta vastaavat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Kauppakorkeakoulu ja Kemian tekniikan korkeakoulu.

Ohjelma tuo yhteen opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet kehittämään systeemisiä ratkaisuja, työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja haastamaan itsensä käytännön oppimistehtävissä. Eri taustoista tulevat aktiiviset Creative Sustainability -opiskelijat muodostavat tiiviin yhteisön ja verkoston, ja kanssakäyminen tiedekunnassa on ystävällistä ja vapaamuotoista.

Ohjelman luova ote merkitsee keskittymistä uusiin, kokonaisvaltaisiin ja kehittyvillä oleviin innovaatioihin ja kauaskantoisiin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Opinnot sisältävät tuoreimpia kestävän kehityksen ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiokulttuurisia näkökohtia sekä oppimista käytännön projekteissa, joita toteutetaan yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Rankings & listings

  Financial times_ranking

  Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

  Eduniversal ranking_CS

  Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

  Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

  Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

  Juttele opiskelijoidemme kanssa!
  Aalto students walking at campus during summer

  Hakuprosessi:

  Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterivalinnassa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 30.11.2023 – 2.1.2024.

  Tärkeimmät päivämäärät:

  • 30.11.2023 – Hakuaika alkaa ja sähköinen hakujärjestelmä avautuu
  • 2.1.2024 – Hakuaika päättyy ja sähköinen haku- ja valintajärjestelmä sulkeutuu 
  • 5.4.2024 – Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan
  • 25.4.2024 – Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

  Programme-specific Admission Requirements

  In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

  Admission group 1

  Bachelor’s degree from a university in Finland

  Phase 1

  Phase 2

  Admission group 2

  Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

  Phase 1

  Phase 2

  Tutustu meihin

  Four students descending stairs in the School of Economics building. Photo taken by Unto Rautio.

  Kauppakorkeakoulu

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa teemme työtä paremman liiketoiminnan ja yhteiskunnan puolesta.

  Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

  Otaniemi on suomalaisen arkkitehtuurin helmi

  Otaniemen ytimessä on 1950-luvulla rakennettu puistokampus, jossa on Alvar Aallon suunnittelema asemakaava ja yksittäisiä hänen ja muiden tunnettujen suomalaisten arkkitehtien, kuten Reima ja Raili Pietilän sekä Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelemia rakennuksia.

  Kampus
  Kauppakorkeakoulu

  Seuraa meitä somessa!

  Yhteystiedot

  Kauppakorkeakoulu

  [email protected] / [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: