Utbildningsutbud

Hydrogen and Electric Systems, Master of Science (Technology)

Framväxten av vätelösningar och andra lösningar för förnybar energi formar snabbt världens energisystem. I takt med att länder runt om i världen närmar sig sina koldioxidneutralitetsmål ökar behovet av ingenjörer som är specialiserade på vätesystem snabbt. Magisterprogrammet Hydrogen and Electric Systems ger dig en heltäckande bild av värdekedjan för väte och möjligheten att spela en viktig roll i kampen mot klimatförändringen.
Project work course final gala

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Energisystemen runt om i världen genomgår en revolutionerande förändring i takt med att samhällena fortsätter att övergå från fossil till förnybar energi. Mitt i detta har användningen av rent väte i produktionen och lagringen av energi varit en allt mer aktuell fråga.

Som föregångare i den gröna omställningen har Finland ett av världens mest ambitiösa klimatmål – vårt land strävar efter att vara koldioxidneutralt senast 2035. De lokala industri- och energiföretagen är mycket engagerade i detta mål och de investerar kraftigt i förnybar energi. Samtidigt ökar deras behov av ingenjörer som är specialiserade på vätelösningar och väteproduktion snabbt. För att nå sitt klimatmål behöver Finland minst 200 nya experter från väteekonomi varje år, och efterfrågan ökar bara.

Magisterprogrammet ger dig en heltäckande bild av energi- och vätesystemet och ett utmärkt tillfälle att skapa en karriär – i Finland eller utomlands – på ett växande område där det finns ett stort behov av arbetskraft. Aalto-universitetet har utvecklat programmet i samarbete med industrin och behandlar de ämnen som företag på området anser vara de viktigaste och mest nyttiga. Dessutom erbjuder många andra högskolor, såsom Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik, kurser som rör teman som rör väteekonomin och ger de studerande en tvärvetenskaplig syn på vätevärdekedjan.

Utöver de färdigheter som förvärvats från det valda huvudämnet har våra utexaminerade samma grundläggande kunskaper inom väteområdet. De utexaminerade har förmåga att: 

 • Utveckla och analysera scenarier om vätets betydelse i det framtida elektrifierade och hållbara samhället.  
 • Utvärdera vätets roll när det gäller att koppla samman energiindustrins områden (el, gas, värme, vatten, trafik) samt väteekonomins inverkan på relevanta intressenter.  
 • Identifiera befintlig och ny vätebaserad teknik, analysera flaskhalsar och möjligheter samt tillämpa den korrekt på systemnivå. 
 • Skapa och driva på nya affärsmodeller i värdekedjan för väte. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Aalto-universitetets läsårsavgift för magisterprogram på engelska är 15 000 euro. Läsårsavgifter uppbärs av medborgare utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Aalto-universitetet har ett stipendieprogram som stöder medborgare utanför EU/EES som studerar i ett program som uppbär avgifter. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av avgiften. 

Mer information om avgifter och stipendier vid Aalto-universitetet finns här.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng: 

 • Huvudämnesstudier (65 studiepoäng) 
 • Fritt valbara studier (25 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 

Alla gemensamma kurser och huvudämneskurser är avsedda för det första magisteråret. Under det andra studieåret ligger fokus på fritt valbara studier och lärdomsprovet. Du kan välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen. Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

I detta program varierar undervisningsmetoderna från föreläsningar till energisystemsimuleringar och projektarbeten som genomförs i samarbete med industrin och andra Aalto-högskolor, t.ex. Handelshögskolan och Högskolan för kemiteknik.

Inriktningsalternativ

Beroende på intressen och mål kan studerande välja ett av följande huvudämnen: 

1. Electric Energy and Hydrogen Systems 

Detta huvudämne ger de studerande en systematisk syn på väteekonomin och dess värdekedja.  Särskild uppmärksamhet ägnas vätets roll i den gröna omställningen och synergierna mellan väteekonomin och energi- och energisektorn. 

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet kan den utexaminerade bland annat: 

 • Utforma, utveckla och optimera komplexa integrerade energisystem och tillhandahålla globala lösningar för att bygga ett koldioxidneutralt samhälle. 
 • Agera i osäkra situationer och vid hanteringen av oförutsedda utmaningar i framtidens energisystem. 
 • Utvärdera vilken roll eventuella framtida banbrytande energiåtgärder spelar. 

2. Electric Components of Hydrogen Technology 

Detta ger studenterna möjlighet att utveckla tekniska lösningar för värdekedjan för väte – från produktion, transport, lagring, omvandling och förbrukning till interaktion med energi- och energisektorn. Fokus ligger särskilt på att stödja energisektorn.       

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet kan den utexaminerade bland annat: 

 • Klassificera och utvärdera den teknik i värdekedjan för väte som syftar till att fasa ut fossila bränslen i energi- och energisektorn samt industriella processer. 
 • Genomföra analyser av funktionaliteten och samhällseffekterna av befintlig och framväxande vätgasteknik. 
 • Analysera vätes roll i olika led i värdekedjan och utvärdera deras beteende, anslutning, kontroll och synergier med energisektorn. 
 • Känna igen sätt att lagra och använda produkter och biprodukter av väte. 

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att 

 • Avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande.
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande.
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands.
 • Ta sommarkurser utomlands. 

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Vätgas håller på att bli en allt viktigare del av framtidens energisystem, och efterfrågan på väteexperter fortsätter att öka snabbt på global nivå. Redan Finland behöver ett stort antal utexaminerade från väteprogram varje år för att uppnå sitt koldioxidneutralitetsmål senast 2035.  

Programmet ger eleverna de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta i de olika delarna av vätgasvärdekedjan – från produktion, lagring och överföring till användning. De kan till exempel arbeta som tekniska utvecklare eller affärsanalytiker samt chefer senare i karriären. Arbetsgivarna omfattar en mängd olika intressenter i värdekedjan, såsom ingenjörsbyråer, konsultföretag och tjänsteleverantörer.

Project Work course, photo: Teemu Ullgrén

Nytt magisterprogram utbildar väteexperter för utveckling av hållbarare energisystem

Magisterprogrammet Hydrogen and Electric Systems svarar på arbetslivets mest brännande behov, berättar programchef Matti Lehtonen.

Nyheter
Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Under många år har forskningsinsatserna från institutionen för elektroteknik och automation vägletts av den gröna omställningen och det globala behovet av koldioxidneutrala lösningar. Forskningsämnena varierar från utveckling av kraft- och energisystem till integrering av mer förnybara energikällor i elnätet. Våra investeringar i förstklassiga anläggningar och forskningsutrustning säkerställer att vårt hårda arbete hjälper samhället att utvecklas.

Du kan läsa mer om forskningen vid institutionen för elektroteknik och automation här.

Samarbete med andra aktörer

Vid Aalto-universitetet är det lätt att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. Under många år har forskningsinsatserna från institutionen för elektroteknik och automation vägletts av den gröna omställningen och det globala behovet av koldioxidneutrala lösningar.

Teman relaterade till väteekonomin behandlas i många olika kurser vid Aaltos högskolor vilket ger de studerande ett brett perspektiv. De olika högskolorna deltar också i programmets olika kurser och projekt. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Programmet samarbetar även med industrin i form av t.ex. kursprojekt. Dessutom görs diplomarbetet ofta för ett företag.

Study-option-specific application instructions


Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University.

Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to the Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Kontakt information

För frågor om ansökningsprocessen, ansökningsdokument och språktest kontakta

[email protected]

Om du vill veta mer om programmets innehåll och studier vid Högskolan för elektroteknik kan du kontakta lärandetjänsterna

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: