Koulutustarjonta

Hydrogen and Electric Systems, Master of Science (Technology)

Vetytalouden ja uusiutuvien energianlähteiden nousu muuttaa maailman energiajärjestelmiä nopeasti. Kaikkialla maailmassa pyritään hiilineutraaliustavoitteisiin, minkä vuoksi tarve vetyjärjestelmiä kehittäville insinööreille kasvaa koko ajan. Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelma antaa kattavan käsityksen vedyn arvoketjusta sekä mahdollisuuden olla avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Project work course final gala

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Koulutuksen kuvaus

Energiajärjestelmät kaikkialla maailmassa ovat muuttumassa vallankumouksellisesti yhteiskuntien siirtyessä fossiilista polttoaineista uusiutuvan energian käyttöön. Tässä muutoksessa puhtaan vedyn käyttäminen energian tuotannossa ja varastoinnissa on ajankohtainen aihe.  

Suomi on vihreän siirtymän edelläkävijä ja sillä on yksi maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista: haluamme olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Maamme teollisuus ja energia-ala on sitoutunut tähän tavoitteeseen ja panostaa runsaasti uudistuvaan energiaan. Samaan aikaan tarve vetypohjaisiin ratkaisuihin ja vedyn tuottamiseen erikoistuneiden insinöörien tarve kasvaa. Ilmastotavoitteeseen pääsemiseksi Suomi tarvitsee joka vuosi vähintään 200 uutta vetytalouden osaajaa, ja tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelma antaa kattavan kuvan energia- ja vetyjärjestelmistä ja erinomaiset uranäkymät Suomessa tai ulkomailla tällä kehittyvällä alalla, joka kaipaa kipeästi uusia osaajia. Aalto-yliopisto on kehittänyt ohjelman yhteistyössä alan yritysten kanssa, joten ohjelma keskittyy teemoihin, joita yritykset pitävät tärkeimpinä ja hyödyllisimpinä. Lisäksi monet muut Aallon korkeakoulut, kuten Kauppakorkeakoulu ja Kemian tekniikan korkeakoulu, tarjoavat vetytalouteen liittyviä kursseja. Näin opiskelijat pääsevät tarkastelemaan vedyn arvoketjua monitieteisesti. 

Valitsemansa pääaineen antamien taitojen lisäksi kaikilla valmistuneilla on perustiedot vetyalalta. He osaavat: 

  • kehittää ja analysoida ennusteita vedyn merkityksestä tulevaisuuden sähköistetyissä ja ekologisesti kestävissä yhteiskunnissa.
  • arvioida vedyn roolia energiateollisuuden eri alojen (sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, ja liikennealat) yhdistämisessä ja vetytalouden vaikutuksia eri sidosryhmiin.
  • tunnistaa nykyisiä ja kehittyviä vetyteknologioita, analysoida niiden pullonkauloja ja mahdollisuuksia sekä soveltaa niitä tehokkaasti järjestelmätasolla.
  • luoda ja edistää uusia vedyn arvoketjuun liittyviä liiketoimintamalleja.

Opetuskieli

Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukuvuosimaksu on 15 000 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksu peritään muilta kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisilta.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma, jolla tuetaan lukuvuosimaksullisissa koulutusohjelmissa opiskelevia EU-/ETA-maiden ulkopuolisia opiskelijoita. Apuraha kattaa joko 50 % tai 100 % lukuvuosimaksusta. 

Lue lisää Aallon lukuvuosimaksusta ja apurahoista täältä.

Opintojen rakenne

Kaksivuotisen Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä: 

  • pääaineopinnot (65 op) 
  • vapaasti valittavat opinnot (25 op) 
  • diplomityö (30 op) 

Kaikki ohjelman yhteiset opinnot ja pääaineen opinnot on tarkoitus suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin ja diplomityön tekemiseen. Voit yhdistellä tutkintoosi vapaavalintaisia opintoja joko Aallosta tai muista kotimaisista tai ulkomaisista yliopistoista, kunhan opinnot sopivat tutkintoosi ja mielenkiinnon kohteisiisi. 

Ohjelman opetusmenetelmät vaihtelevat luennoista energiajärjestelmien simulointiin ja yhteistyöprojekteihin yritysten ja Aallon muiden korkeakoulujen, kuten Kauppakorkeakoulun ja Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Kiinnostuksen kohteittesi ja tavoitteidesi perusteella voit valita kahdesta pääaineesta:

1. Electric Energy and Hydrogen Systems 

Tässä pääaineessa saat kattavan kuvan vetytaloudesta ja sen arvoketjusta. Erityisesti keskitytään vedyn rooliin vihreässä siirtymässä sekä vetytalouden ja sähkö- ja energia-alan väliseen synergiaan. 

Pääaineesta valmistuttuaan opiskelija osaa: 

  • suunnitella, kehittää ja optimoida monimutkaisia integroituja energiajärjestelmiä ja kehittää globaaleja ratkaisuja hiilineutraaliin yhteiskuntaan pääsemiseksi 
  • toimia epävarmoissa tilanteissa ja energiajärjestelmien nopeissa muutoksissa  
  • arvioida mahdollisien tulevien mullistavien energiatoimien roolia. 

2. Electric Components of Hydrogen Technology 

Tässä pääaineessa opiskelijat pääsevät kehittämään teknisiä ratkaisuja vedyn arvoketjuun – tuotannosta, kuljetuksesta, varastoinnista, muuntamisesta ja käytöstä aina sähkö- ja energia-alan kanssa vuorovaikuttamiseen. Pääpaino on sähkö- ja energia-alan tukemisella. 

Pääaineesta valmistuttuaan opiskelija osaa: 

  • luokitella ja arvioida vedyn arvoketjuun kuuluvia, sähkö- ja energia-alan hiilivapaaksi saattamiseen pyrkiviä tekniikoita, samoin kuin teollisia prosesseja. 
  • analysoida nykyisten ja uusien vetyteknologioiden toimivuutta ja vaikutuksia yhteiskuntaan 
  • analysoida vedyn roolia arvoketjun eri vaiheissa ja arvioida sen käyttäytymistä, yhteyksiä, säätelyä ja synergioita sähkö- ja energia-alalla. 
  • tunnistaa tapoja varastoida ja käyttää vetytuotteita ja vedyn sivutuotteita. 

Muutamia esimerkkejä ohjelman kursseista:

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tunnetaan kansainvälisestä opiskelu- ja tutkimusympäristöstään. Aaltoon tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Lisäksi monet professorimme ja tutkijamme ovat taustaltaan ja kokemukseltaan kansainvälisiä ja tuovat globaalit verkostonsa opiskelijoiden käyttöön.

Aallossa opiskelijat voivat kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan mm. seuraavilla tavoilla: 

  • suorittamalla osan tutkinnosta, kuten sivuaineen, ulkomailla vaihto-opiskelijana jossakin Aallon kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista.
  • valitsemalla sellaisia kursseja, joille on ominaista kulttuurienvälinen lähestymistapa, opiskelemalla vieraita kieliä ja/tai toimimalla kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijatuutorina.
  • suorittamalla harjoittelun tai tekemällä diplomityön ulkomailla.
  • osallistumalla kesäkursseille ulkomailla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelma antaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Vedyn merkitys tulevaisuuden energiajärjestelmissä tulee kasvamaan ja alan osaajien kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Pelkästään Suomeen tarvitaan suuri määrä vetyaiheisista koulutusohjelmista valmistuneita joka vuosi, jotta Suomi voisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Ohjelma antaa opiskelijoille tarvittavat tiedot ja taidot vedyn arvoketjun eri vaiheissa työskentelyyn aina tuotannosta ja varastoinnista siirtoon ja käyttöön. Valmistuneet voivat työllistyä mm. teknisiksi kehittäjiksi tai liiketoiminta-analyytikoiksi tai johtajiksi myöhemmin urallaan. Työnantajia voivat olla monet arvoketjun sidosryhmät kuten insinööritoimistot, konsulttifirmat ja palveluntarjoajat.

Tutkimuksen painopisteet

Sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimus on jo vuosia keskittynyt vihreään siirtymään ja globaaliin hiilineutraalien ratkaisujen tarpeeseen. Tutkimusaiheemme kattavat eri aiheita sähkö- ja energiajärjestelmien kehityksestä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Investoinnit huipputason tutkimustiloihin ja -laitteisiin varmistavat, että panostuksemme todella auttaa yhteiskuntia kehittymään.

Lisätietoa sähkötekniikan ja automaation laitoksen tutkimuksesta löytyy täältä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopistossa tieteenalojen välinen yhteistyö on tehty helpoksi – opiskelijat voivat valita tutkintoonsa yhdistelmän tiedettä, tekniikkaa, taloutta ja taidetta. Opiskelijat voivat täydentää opintojaan esimerkiksi Aallon muiden korkeakoulujen ja ohjelmien opinnoilla ja muiden, myös ulkomaisten yliopistojen tarjoamilla opinnoilla.

Vetytalouden teemoja käsitellään useilla kursseilla muissakin Aallon korkeakouluissa, mikä antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden saada laajan kuvan vedyn arvoketjusta. Nämä korkeakoulut myös osallistuvat Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems maisteriohjelman kurssien ja projektien järjestämiseen. Tämä monialaisuus synnyttää uusia ideoita ja luo ystävyyssuhteita, verkostoja ja toisinaan myös startup-yrityksiä.

Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems -maisteriohjelma tekee yhteistyötä myös yritysten kanssa mm. kurssiprojektien muodossa. Lisäksi Sähkötekniikan korkeakoulussa moni tekee diplomityönsä jollekin yritykselle.

Study-option-specific application instructions


Applicants to the programme must meet the general eligibility and language requirements that are common to all Master's programmes in Aalto University.

Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option. The applications to the Master’s Programme in Hydrogen and Electric Systems are evaluated based on the following criteria:

Evaluation criteria

Evaluation process and requested documents

The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Yhteystiedot

Hakuprosessia, hakudokumentteja ja kielitestejä koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen

[email protected]

Lisätietoja ohjelman sisällöstä ja opinnoista Sähkötekniikan korkeakoulussa saat koulun oppimispalveluista osoitteesta

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: