Utbildningsutbud

Dokumentärfilm, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer. De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.
dok2

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

17.3.2021 – 31.3.2021

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2021

Mål för utbildningen

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former. I produktionen av övningar och övningsfilmer (BA-film) lär de sig behärska regi- och filmproduktionsprocessen och samarbeta med proffsen på de andra yrkesområdena inom film.

Vid sidan av att utvecklas som regissör är det viktigt att behärska de olika skedena samt de tekniska och produktionsrelaterade aspekterna av att skapa film. I examen ingår som slutarbete en kort dokumentärfilm, där den studerande svarar för manuskript och regi. Filmen görs i samarbete med de andra huvudämnen.

Den som fullgjort studierna i huvudämnet Dokumentärfilm kan:

  • arbeta självständigt som dokumentärfilmsregissör samt i tillämpade regissörsuppgifter, till exempel som regissör av dokumentära beställningsprogram.
  • identifiera sina starka sidor som dokumentärskapare.
  • identifiera och använda tillvägagångssätt, begreppsapparat, forskningsrön och konstnärliga uttrycksmedel i sin bransch.
  • förvärva den kunskap som behövs och komplettera sina färdigheter.
  • gå vidare med sina studier till magisterexamen.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst är en fortsättning på kandidatstudierna i dokumentärfilm. Den som utexaminerats från kandidatprogrammet i filmkonst kan fortsätta direkt till magisterprogrammet utan separat ansökan. Mer information om magisterprogrammet i magisterprogrammets sidor.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i dokumentärfilm är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet dokumentärfilm är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen består av studier i gemensamma ämnen, huvudämne, biämne samt valbara kurser vid Högskolan i konst, design och arkitektur. Undervisningen sker i form av verkstäder och föreläsningar. De studerande fördjupar sig i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.  Att analysera filmer, att dryfta villkoren för det egna mediet, att skriva och att reflektera är viktiga undervisningsformer som stöder det praktiska arbetet. Det är viktigt att känna till andra konstarter och experimentell och fiktiv film samt att sätta sig in i dokumentär framställning inom fältet för bildkonst och andra medier.  Inom ramen för kurser, verkstäder, övningsuppgifter samt övningsfilmsproduktioner utvecklas förmågan att iaktta och tolka verkligheten, beredskapen att möta människor, den kritiska reflektionen, experimentlustan samt förmågan att arbeta i grupp.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Mer information om magisterprogrammet i magisterprogrammets sidor.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

Kandidaterna i dokumentärfilm arbetar som självständiga dokumentärfilmsregissörer, med andra yrkesuppgifter i filmbranschen, som aktörer i filmbranschens finansieringssystem, filmlärare, filmjournalister samt i andra olika relaterade yrken inom till exempel nya medier, som journalister eller andra medie- eller tv-proffs.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

Mer information om magisterprogrammets karriärmöjligheter hittar du i magisterprogrammets sidor.

Internationalisering

Studerandena besöker internationella filmfestivaler både i Finland och utomlands och representerar sina filmer på dem.

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter kandidatstudier i dokumentärfilm kan den studerande fortsätta till magisterstudier utan separat ansökan. Den som avlagt en magisterexamen med huvudämnet dokumentärfilm kan söka till doktorandstudier.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat