Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.
Picture of Aalto University

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

5.12.2023 – 7.6.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Välj doktorandutbildning vid Högskolan för teknikvetenskaper

Vi utökar forskningsgränserna med beslutsamhet genom att skapa ny kunskap och en djupare förståelse. Vi matchar högteknologiska avancemang inom forskning och teknik med samhällsbehov, vilket resulterar i långtgående inverkan som möjliggörs med nya kombinationer av kärnvetenskaper. Vi utbildar ansvarstagande och mångsidiga experter till att bli framtidens ledare och visionärer.

Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete
Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Doktorandutbildning
A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Grundläggande information om doktorandutbildning

Sök till oss!

Till doktorandstudier i teknikvetenskaper kan du söka året runt (med undantag av juli). Se noggrannare ansökningstider nedan.

Innan du lämnar in ansökan ska du kontakta ansvarsprofessorn för det forskningsområde som du är intresserad av och komma överens om handledningen. Den sökande ska försäkra sig om att det egna forskningsintresset sammanfaller med ansvarsprofessorns och en eventuell forskningsgrupps intressen.

Ansökningstider

Gäller även de som söker till doktorandstudier på deltid, med undantag för de som söker inom forskningsområden vid produktionsekonomi.

2024

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
11.1.2024 25.1.2024
30.1.2024 15.2.2024
7.3.2024 21.3.2024
11.4.2024 25.4.2024
7.5.2024 23.5.2024
4.6.2024 20.6.2024
8.8.2024 22.8.2024
12.9.2024 26.9.2024
3.10.2024 24.10.2024
29.10.2024 14.11.2024
3.12.2024 19.12.2024

Sökanden till forskningsområden vid produktionsekonomi

 1. Till doktorandstudier på heltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi kan du söka en gång om månaden (se ansökningstidningen ovanför).
 2. Till doktorandstudier på deltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi kan du söka två gånger per år, se nedan.

Ansökningstiden till doktorandstudier på deltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi 2024:

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
18.3.–11.4.2024 23.5.2024
21.8.–12.9.2024 24.10.2024

Behandling av ansökningar

Ansökningen behandlas på forskarutbildningsrådets följande möjliga möte, då alla obligatoriska dokument har lämnats in. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Ofullständiga ansökningar förkastas, ifall inte ansökan har kompletterats inom utsatt tid. Studierätten börjar efter att dekanen har beviljat studierätt och den sökande har tagit emot studieplatsen. Den sökande skall inom två veckor ta emot den erbjudan studieplatsen och starten på studierätten kan inte skjutas upp.*

*Bestämmelsen om en högskoleplats

I enlighet med bestämmelsen om en högskoleplats kan en sökande ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar samma termin vid en yrkeshögskola eller ett universitet i Finland. Bestämmelsen om en högskoleplats omfattar alla utbildningar som leder till högskoleexamen. Bestämmelsen gäller både gemensam ansökan, separata ansökningar och ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen (licentiat, doktor) vid ett universitet.

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till examen, även om du inom ramen för olika antagningar skulle erbjudas flera studieplatser.

Behörighet att ansöka

Den allmänna behörigheten för universitetsstudier fastställs i universitetslagen (Universitetslag 558/2009, 37 §) och i Aalto-universitetets antagningsgrunder 2022. Till studier som leder till en vetenskaplig forskarexamen inom doktorandprogrammet i teknikvetenskap antas sökande som har avlagt:

 • lämplig högre högskoleexamen i Finland,
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen i Finland eller
 • lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Universitetet kan kräva att den som antas till studier som leder till vetenskaplig eller konstnärlig forskarexamen genomför behövliga kompletterande studier för att inhämta de färdigheter som behövs i utbildningen.

Godkännande av utländska examina som grund för forskarexamen

Förutsättningen för att en examen som avlagts utomlands ska ge behörighet att ansöka är att den ska ge behörighet till motsvarande studier i landet i fråga. Utgångpunkten för godkännande av examina som har avlagts utomlands är i regel att högskolestudiernas målsatta tid är minst fyra år, att studierna inkluderar ett lärdomsprov för högre högskoleexamen eller motsvarande och att studierna enligt högskolans bedömning ger tillräckliga färdigheter för att avlägga doktorandstudier vid högskolan. Den allmänna riktlinjen för godkännande av europeiska examina som grund för en doktorsexamen är en kombination av högskoleexamina som har avlagts i enlighet med Bolognaprocessen (3 + 2 år).

Behörigheten att ansöka på basis av en högskoleexamen som avviker från ovannämnda struktur avgörs från fall till fall. I dessa fall beaktas i synnerhet vilka färdigheter examen i fråga ger för doktorandstudier.

Godkännande av högre yrkeshögskoleexamen som grund för forskarexamen

För sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen i Finland överväger högskolan från fall till fall den sökandes förutsättningar att framgångsrikt avlägga forskarsexamen. Om högskolan anser att en sökande som har avlagt högre yrkeshögskoleexamen kan uppnå förutsättningarna för att avlägga forskarexamen bestäms det kompletterande studier för den sökande så att förutsättningarna för forskarstudier uppfylls. Antalet kompletterande studier får dock inte överstiga 60 ECTS. Om antalet kompletterande studier blir för stort, kommer den sökande att instrueras att genomföra en högskoleexamen på universitetsnivå innan hen ansöker om rätten till forskarexamen. Vid bedömningen av villkoren för forskarutbildning och förskrivning av kompletterande studier tar högskolan hänsyn till att omfattningen av högre yrkeshögskoleexamina är 60-90 ECTS, medan omfattningen av en högskoleexamen vid universitetet är 120 ECTS.

Samma principer tillämpas på sökande som har avlagt en examen som motsvarar högre yrkeshögskoleexamen utomlands som på sökande som har avlagt en yrkeshögskoleexamen i Finland.

Antagningsgrunder

Den akademiska bedömningen av den sökande görs av ansvarsprofessorn för det forskningsområde inom vilket den sökande önskar bedriva sina doktorandstudier. Den sökande bedöms också av forskarutbildningsrådet. Ytterligare, alla sökanden till forskningsområden vid produktionsekonomi bedöms av institutionen för produktionsekonomi.

Vid bedömningen av den sökande beaktas följande kriterier:

Innehållet i den tidigare examen/examina:

 1. tillräckliga kunskaper inom det forskningsområde hen söker till. Kunskaperna kan ha förvärvats till exempel genom huvudämnesstudier eller fördjupade studier inom ramen för högre högskoleexamen.
 2. tillräckliga kunskaper som stöder avhandlingsarbetet och skrivandet av doktorsavhandlingen.

Vid behov kan högskolan ställa särskilda krav på förkunskaper för den sökande. Dessa kunskaper kan förvärvas till exempel genom att delta i kurser som ingår i högre högskoleexamen.

Studieframgång (på skalan 1-5):

 1. Vitsordet för lärdomsprovet ska vara minst 4/5.
 2. Det vägda medeltalet för de kurser som ingår i den högre högskoleexamen som ligger till grund för doktorsexamen (bortsett från lärdomsprovet) ska vara minst 3,5/5; ELLER
 3. Medeltalet för det huvudämne som ligger till grund för forskarexamen ska vara minst 3,0/5 om den sökande har avlagt högre högskoleexamen i enlighet med examensstadgan 1995 eller tidigare (varvid lägre och högre högskoleexamen inte var separata).

Undantag från ovannämnda kriterier kan göras enbart av speciella orsaker på basis av ett skriftligt motiverat utlåtande av ansvarsprofessorn. Doktorandprogrammet omber utlåtandet från ansvarsprofessorn.

Övriga bedömningskriterier:

 1. kvalitet och internationell uppskattning av den sökandes examen och universitet
 2. forskarpotential, tidigare forskningserfarenhet, arbetserfarenhet inom forskning, konferenspresentationer, tidningsartiklar o.s.v.
 3. forskningsområdets lämplighet: forskningens inriktning med tanke på institutionens tyngdpunktsområden så att tillräcklig handledning och ansvarsprofessorns genuina intresse kan garanteras
 4. forskningsplanen: forskningsämnets teoretiska och praktiska nyhetsvärde samt forskningsplanens genomförbarhet (kvalitet, realism, metodologi o.s.v.)
 5. tidsanvändning and resurser for doktorsstudierna: tillgänglig realistisk tid och resurser för att genomföra studierna på fyra år.
 6. universitetets handledningsresurser inom forskningsområdet
 7. andra orsaker framlyfta av den sökande

Bedömningen av sökande till forskningsområden vid produktionsekonomi:

Alla sökanden till forskningsområden vid produktionsekonomi bedöms både av ansvarsprofessorn och av institutionen för produktionsekonomi. Doktorandprogrammet omber utlåtandet från institutionen. Prioritering kommer att ges till sökande som har utmärkt akademisk prestation och starka motiveringar för doktorandstudier vid institutionen.

Påvisande av språkkunskaper

Den sökande väljer vilket av ansökningsalternativets undervisningsspråk som hen påvisar sina kunskaper i.

Kunskaper i ett inhemskt språk påvisas i enlighet med rekommendationerna till antagningsgrunder
för universitet.

Kunskaper i engelska påvisas på något av följande sätt:

 1. Den sökande har avlagt högskoleexamen på finska, svenska eller engelska i Finland.
 2. Den sökande har avlagt högskoleexamen på engelska i ett EU/EES-land, Australien, Sydafrika, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Förenade kungariket eller USA under vistelse i landet.
 3. Den sökande har fått sin skolutbildning på engelska i ett EU/EES-land, Australien, Sydafrika, Kanada, Schweiz, Nya Zeeland, Förenade kungariket eller USA under vistelse i landet.
 4. Den sökande har genomfört en MBA, EMBA eller DBA inom Aalto Executive Education.
 5. Den sökande har genomfört helheten CEMS Master in International Management. 
 6. Den sökande lämnar in sitt resultat från ett språktest i engelska (se närmare information nedan).

För punkterna 1–3 ska minst hälften av examen ha genomförts i ett sådant land och vid en sådan högskola som uppfyller kraven för att den studerande ska befrias från språktestet. Examensspråket ska tydligt framgå av examensbetyget eller en bilaga till det, av ett utdrag ur studieregistret eller ett annat officiellt dokument från högskolan i fråga. Om examen har avlagts på flera språk ska andelen studier som genomförts på engelska tydligt framgå av bilagan.

I punkterna 1–2 ska högskoleexamen som påvisar språkkunskaperna vara en minst treårig lägre högskoleexamen, en minst ettårig högre högskoleexamen eller en doktorsexamen. Högskolan ska vara en erkänd del av landets officiella nationella utbildningssystem. Högskolan ska ingå i en förteckning över de högskolor som har rätt att utfärda examen i landet eller i en lista över erkända högskolor som upprätthålls av en internationell organisation (t.ex. UNESCO). 

I punkterna 1 och 2 ska högskolan vara en erkänd del av landets officiella nationella utbildningssystem. 

Godkända språktest i engelska och minimikrav i antagningen till doktorandutbildning:

 1. IELTS
  1. Academic: 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
  2. Indicator (Academic): 6.5 och för den skriftliga delen 5.5
 2. TOEFL
  1. IBT (Internet-based Test): 92 och för den skriftliga delen 22
  2. iBT® Special Home Edition: 92 och för den skriftliga delen 22
  3. PDT (Paper-delivered Test): läsförståelsedelen 22, hörförståelsedelen 22 och den skriftliga delen 24
 3. C1 Advanced (tidigare Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B eller C
 4. C2 Proficiency (tidigare Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C eller Level C1
 5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 och för den skriftliga delen 54
 6. För IELTS- och TOEFL-testens del godkänns också de webbaserade språktesten TOEFL iBT® Home Edition och IELTS Indicator (Academic).

Vidare krävs inte språktest i engelska i antagningen till doktorandprogrammet i teknikvetenskap i följande fall:

 • Sökande vems ansvarsprofessorn skriver ett utlåtande över tillräckliga kunskaper i engelska.

Skicka in testresultatet

Endast officiella rapporter på testresultatet godkänns.

 • Ladda upp en kopia (PDF-fil) av IELTS poängrapporten i ansökningssystemet. Testresultatet kommer att verifieras av Aalto-universitetet direkt från testproducenten.
 • TOEFL testresultaten måste skickas till Aalto-universitetet direkt från testproducenten. Be att din officiella poängrapport skickas från testproducenten till Aalto-universitetet med rapporteringskoden 7364. Inofficiella poängrapporter som skickas av den sökande godkänns inte. Poängrapporter som skickas med Aalto-universitetets rapporteringskod verifieras i testproducentens databas. Poängen finns tillgängliga inom 1-2 veckor efter att den sökande beställt rapporten.
 • PTE poängen skickas via testproducentens elektroniska resultattjänst. Den sökande skall logga in på sitt eget PTE-konto och skicka resultaten via det elektroniska systemet till Aalto-universitetet. Testproducenten meddelar per e-post när poängrapporten har skickats till universitet.
 • En kopia av C1 Advanced eller C2 Proficiency poängrapporten (PDF-fil) laddas upp i ansökningssystemet. I ansökningssystemet anges även den sökandes ID-nummer (t.ex. ABC123456) och referensnummer (t.ex. 173YU0034522). Den sökande skall logga in i testproducentens system och dela resultatet med Aalto-universitetet. Resultatet verifieras elektroniskt.

Språktestets giltighetstid

Språktestet måste vara giltigt åtminstone den dagen då forskarutbildningsrådet håller sitt möte där den sökandes ansökning behandlas.

Mera information on språktesterna finns på testproducenternas nätsidor:


Ansökningsblankett och bilagor

 1. Innan den sökande lämnar in ansökningsblanketten, måste hen kontakta en professor (ansvarsprofessor) som ansvarar för det tilltänkta forskningsområdet.
 2. Läs anvisningarna för ansökan noggrant och förbered alla behövliga bilagor
 3. Registrera dig i systemet (Studieinfo.fi), fyll i ansökan, bifoga alla obligatoriska bilagor and skicka in ansökan.

Elektronisk ansökan om forskarstudier(Studieinfo.fi)

I början av ansökningsblanketten, välj Doktorandprogrammet i teknikvetenskap (Doctoral Programme in Science) som ditt studieprogram (”Add study programme”).

Obligatoriska bilagor (skannade i PDF-format)

 1. Examensbetyg (gäller inte sökande som utexaminerats från Aalto-universitetet eller dess föregångare)
 2. Studieprestationsutdrag
 3. Curriculum vitae (cv) innehåller en publikationsförteckning och en redogörelse för övrig vetenskaplig verksamhet.
 4. Forskningsplan som innehåller en tidtabell för förverkligandet och en finansieringsplan
 5. Preliminär studieplan, inkl. 40 ECTS teoretiska studier
 6. Handledningsplan
 7. Finansieringsplan, ett fritt formulerat dokument som innehåller följande information:
  • Finansieringskällan, mängden finansiering och början- och slutdatum för finansiering
 8. En kopia av passets namnsida eller ID-kort
 9. Intyg över språkkunskaper (om det krävs, se ovan och på ansökningsblanketten)

Studieplanen, forskningsplanen och handledningsplanen ska godkännas och skrivas under av både den sökande och ansvarsprofessorn. Genom sin underskrift förbinder sig ansvarsprofessorn för forskningsområdet till att vara den sökandes ansvarsprofessor.
 

Av sökande som har avlagt högre högskoleexamen någon annanstans än vid Aalto-universitetet (eller någon av de högskolor som grundat Aalto) krävs dessutom:

 1. Officiella verifiade kopior av examensbetyg och studieprestationsutdrag
  • examensbetyg över högre högskoleexamen (inkl. alla bilagor till betyget, även Diploma Supplement från europeiska universitet)
  • officiellt studieprestationsutdrag över kurser som ingår i examen
  • officiella översättningar av dessa om de inte är på finska, svenska eller engelska i original
  • Bifoga dessa i form av skannade kopior i den elektroniska ansökan i Studieinfo, och vänligen skicka officiella verifierade papperskopior enligt instruktionerna nedan. De officiella verifierade papperskopiorna av ditt examensbetyg och alla de därtill hörande bilagorna måste skickas till doktorandprogrammet, innan din ansökan kan behandlas.
 2. Ett engelskspråkigt sammandrag av lärdomsprovet för högre högskoleexamen
 3. Vid behov ett intyg över behörighet för forskarstudier och en officiell översättning om dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska i original.

*Högre högskoleexamen som avlagts i Finland:

 1. Om den sökande har avlagt sin examen i Finland efter 1.1.2003 och har en finländsk personbeteckning kontrollerar Aalto-universitetet examen och studieprestationerna elektroniskt i en nationell databas.
 2. Om den sökande har avlagt examen före 1.1.2003 eller saknar finländsk personbeteckning, skicka de officiellt verifierade kopiorna av ditt examensbetyg med alla därtill hörande bilagor till Kitta Peura, Doktorandprogrammet i teknikvetenskap, PB 15500, 00076 AALTO.

*Högre högskoleexamen som avlagts utomlands:

 1. Vänligen skicka de officiellt verifierade kopiorna av ditt examensbetyg med alla därtill hörande bilagor till Kitta Peura, Doktorandprogrammet i teknikvetenskap, PB 15500, 00076 AALTO.
 2. Om din högre högskoleexamen är avlagd i något av följande länder: Australien, Bangladesh, Eritrea, Sydafrika, Etiopien, Ghana, Indonesien, Indien, Iran, Irland, Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, Malaysia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Nya Zeeland, Storbritannien eller USA, vänligen följ de landspecifika kraven. Läs om kraven på nätsidan för landspecifika krav och skicka de verifierade kopiorna och även de officiella översättningarna per post (Kitta Peura, Doktorandprogrammet i teknikvetenskap, PB 15500, 00076 AALTO) eller per epost ([email protected]), ifall de verifierade kopiorna bör skickas elektroniskt enligt de landspecifika kraven. VÄNLIGEN SKICKA INTE de officiellt verifierade kopiorna till Aaltos ansökningsservice, som det instrueras på nätsidorna för landspecifika krav.

Officiella verifierade kopior och översättningar

En officiella verifierad kopia har officiellt bestyrkts av den högskola som har utfärdat examen eller av notarius publicus. Endast kopior av officiella originaldokument är giltiga. Om kopian består av flera sidor ska varje sida vara bestyrkt på framsidan. Varje sida ska vara försedd med den bestyrkande myndighetens underskrift, namnförtydligande och stämpel samt datum. Underskrifterna och stämplarna som bestyrker kopiorna ska alltid vara i original. En kopia av en bestyrkt kopia godkänns inte. Det räcker inte med ett omnämnande om att kopian är officiell (t.ex. en stämpel med texten ”True copy”).

En översättning är officiell om den har gjorts av den högskola som utfärdat examen eller en auktoriserad översättare. En översättning som gjorts av en auktoriserad översättare ska vara försedd med översättarens stämpel och underskrift.

Översättningen ska vara i original eller en officiellt bestyrkt papperskopia av originalöversättningen. En vanlig kopia räcker inte. Utöver översättningen ska du lämna in officiellt bestyrkta papperskopior av originalhandlingarna på originalspråket. Det räcker inte med enbart översättningen.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutioner vid högskolan i teknikvetenskaper

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Green plastic triangle on a white board,

Institutionen för datateknik

Institutionen för datateknik bedriver forskning och utbildning i världsklass inom modern datavetenskap för att främja framtida forskning och teknik och vårt framtida samhälle. Arbetet kombinerar grundforskning med innovativa tillämpningar.

PML Research Group in Department of Computer Science

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

Illustration of combined TMS and EEG methods

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: