Koulutustarjonta

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.
Picture of Aalto University

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

7.6.2023 – 4.12.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Loading table of contents

Tohtoriohjelman tavoitteet

Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden tohtoreita tieteen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoriohjelmasta valmistuvilla tohtoreilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa tieteellisissä tutkimus- ja opetustehtävissä sekä tietoyhteiskunnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä.

Tohtoriohjelmasta vastaavat Perustieteiden korkeakoulun laitokset, joiden tarjoamat tutkimusalat perustuvat vahvoihin tutkimustraditioihin ja kansainväliseen huippututkimukseen. Perustieteiden korkeakoulu toimii aktiivisesti myös tohtorikoulutusverkostoissa.

Opintojen sisältö

Tohtorinkoulutus rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle, joka muodostaa vankan perustan sekä opetukselle että kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tutkimustyötä tukevat opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin tohtorikoulutettavan tavoitteiden mukaisesti. Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat ovat erittäin korkeatasoisia ja sisältävät usein artikkeleita kansainvälisissä huippujulkaisuissa.

Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Tohtorin tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 1. opinnäyte eli väitöskirja
 2. tutkimusalan opinnot 20-35 ECTS
 3. yleiset tutkimusvalmiusopinnot 5-20 ECST

Opetuskieli & tutkintokieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi tehdä myös suomeksi tai ruotsiksi.

Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa (tutkintokieli). Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto. Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut.

Pää- ja sivutoiminen jatko-opiskelu

Aalto-yliopistoon valittavat tohtorikoulutettavat määritellään päätoimisiksi tai sivutoimisiksi opiskelijoiksi. Tohtorikoulutettava ei voi itse muuttaa päätoimisuuttaan tai sivutoimisuuttaan. Mikäli opiskeluintensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi tehdä perustellun hakemuksen pää-/sivutoimisuutensa muuttamiseksi.

Päätoimiset tohtorikoulutettavat suunnittelevat jatko-opintonsa siten, että tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljän vuoden kuluessa jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä. Päätoimisiin jatko-opintoihin hakevalla tulee olla jatko-opintoihin osoitettu rahoitus vähintään 6 kuukaudeksi (esim. työnantajan rahoitus, projektirahoitus tai apuraha). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevän tulee liittää hakemukseen työnantajan (esimiehen) todistus päätoimisesta opiskelumahdollisuudesta (vähintään 80% työajasta voidaan käyttää jatko-opintoihin).

Sivutoimisia tohtorikoulutettavia  ovat ne henkilöt, joiden osalta yllä esitetyt päätoimisen tohtorikoulutettavan edellytykset eivät täyty. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset tohtorikoulutettavat, joilla on päätoimi muualla kuin Perustieteiden korkeakoulussa. Sivutoimiset tohtorikoulutettavat suunnittelevat opintonsa siten, että tohtorin tutkintoon kuluva aika on enintään kahdeksan vuotta.

Sivutoimiseksi hakevien kohdalla suositellaan keskustelua siitä, liittyykö tutkimus läheisesti hakijan omaan työhön ja millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on tukea intensiivisiä tohtoriopintoja työn ohessa.

Anna Cichonska tietää, miten datatiede voi tehdä terveydenhuollosta parempaa

Cichonska on palkittu väitöskirjastaan peräti kahdesti ja nyt hän auttaa kehittämään ennaltaehkäisevää lääketiedettä datatieteen avulla.

Lue lisää
Anna Cichonska by the sea photo Matti Ahlgren Aalto University

Alumni Juulia Suvilehto tutkii sosiaalista käyttäytymistä ja koskemista korona-aikana

Tutkimus on yhteispohjoismainen, ja kyselyyn voi edelleen osallistua. Suvilehto tutkii myös nuorten sosiaalista yksinäisyyttä. Naistenpäivänä Suvilehto haluaa kiittää mahtavia naispuolisia roolimalleja ja kiinnittää huomiota siihen, että yleisesti ottaen naiset pitävät huolta yhteisöjen hyvinvoinnista.

Lue lisää
Juulia Suvilehto. Photo: Aleksandre Asatiani.

Opintojen rahoitus

Lahjakkaimmilla tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus saada laitoksen myöntämää rahoitusta tai muuta projektirahoitusta tai apurahaa. Rahoituksesta keskustellaan aina ensisijaisesti tohtoriopintojen vastuuprofessorin kanssa.

Katso avoimet tohtorikoulutettavien työpaikat Aalto-yliopistossa

Hae meille!

Perustieteiden tohtoriohjelmaan on jatkuva haku (hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa). Tarkemmat hakuajat näkyvät alla.

Ennen hakemuksen jättämistä jokaisen hakijan tulee ottaa yhteyttä tutkimusalastaan vastaavaan professoriin sopiakseen hakijan opintojen mahdollisesta ohjaamisesta. Hakijoiden tulee varmistaa, että heidän kokemuksensa ja tutkimusintressinsä ovat yhtenevät mahdollisen tutkimusryhmän ja vastuuprofessorin kanssa.

Hakuajat

Koskee kaikkia muita hakijoita, paitsi tuotantotalouden tutkimusalan sivutoimisia hakijoita.

2023

Hakuaika päättyy Päätös opinto-oikeudesta tehdään
12.1.2023 26.1.2023
26.1.2023 16.2.2023
9.3.2023 23.3.2023
4.4.2023 20.4.2023
4.5.2023 25.5.2023
1.6.2023 22.6.2023
10.8.2023 24.8.2023
14.9.2023 28.9.2023
5.10.2023 26.10.2023
2.11.2023 16.11.2023
30.11.2023 21.12.2023

2024

Hakuaika päättyy Päätös opinto-oikeudesta tehdään
11.1.2024 25.1.2024
30.1.2024 15.2.2024
7.3.2024 21.3.2024
11.4.2024 25.4.2024
7.5.2024 23.5.2024
4.6.2024 20.6.2024
8.8.2024 22.8.2024
12.9.2024 26.9.2024
3.10.2024 24.10.2024
29.10.2024 14.11.2024
3.12.2024 19.12.2024


Tuotantotalouden tutkimusalan hakijat:

 1. Päätoimiset hakijat voivat hakea tuotantotalouden tutkimusalalle kerran kuussa (pois lukien heinäkuu). Määräajat hakemuksille ovat samat kuin muiden tutkimusalojen hakijoille, katso ylläoleva taulukko. 
 2. Sivutoimiset hakijat voivat hakea tuotantotalouden tutkimusalalle kaksi kertaa vuodessa, katso alla.

Tuotantotalouden tutkimusalan sivutoimisten hakijoiden hakuaikataulu 2023 ja 2024:

Hakuaika Päätös opinto-oikeudesta tehdään
13.3.–4.4.2023 25.5.2023
21.8.–14.9.2023 26.10.2023
18.3.–11.4.2024 23.5.2024
21.8.–12.9.2024 24.10.2024


Hakemusten käsittelyajat

Hakemus käsitellään seuraavassa mahdollisessa tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat hakudokumentit on saatu. Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Puutteelliset hakemukset hylätään, mikäli hakemusta ei ole täydennetty annetussa määräajassa.

Opiskeluoikeus alkaa sen jälkeen, kun dekaani on myöntänyt opiskeluoikeuden ja hakija on ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan. Hakijalla on 2 viikkoa aikaa ottaa vastaan tarjottu opiskelupaikka, eikä opiskeluoikeuden alkamista voi siirtää.

Yhden opiskelupaikan sääntö

1.8.2016 alkaen hyväksytty hakija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (yliopistolaki 558/2009).

Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Hakukelpoisuus

Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa (Yliopistolaki 558/2009, 37§) ja Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteissa vuodelle 2022.

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin, Sähkötekniikan tohtoriohjelmassa voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

 • soveltuvan suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan suomalaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ulkomaisten tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi

Ulkomailla suoritetun tutkinnon/koulutuksen kohdalla hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että sen tulisi antaa asianomaisessa maassa kelpoisuus vastaaviin opintoihin. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen lähtökohtana on pääsääntöisesti vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin sisältyy pro gradu –tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen Sähkötekniikan korkeakoulussa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä.

Mikäli hakijan tutkinto tai koulutus poikkeaa edellä kuvatusta, mutta antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin tutkinnon tai koulutuksen antaneessa maassa, tulee hakijan toimittaa todistus jatko-opintokelpoisuudestaan koulutuksen antaneesta maasta. Nämä hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Ylempien AMK-tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi

Suomessa tai ulkomailla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon soveltuvalla alalla suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat opiskelijan jatko-opintojen aloittamisen.

Valintakriteerit

Hakijan akateemisen arvioinnin suorittaa se jatko-opintojen tutkimusalan vastaava professori (vastuuprofessori), joka vastaa hakijan toivomasta tutkimusalasta. Hakijaa arvioi myös tohtorinkoulutusneuvosto.Tuotantotalouden tutkimusalan hakijoiden akateemisesta arvioinnista vastaavat sekä vastuuprofessori että tuotantotalouden laitos.

Hakijan arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat kriteerit

Aikaisemman tutkinnon/tutkintojen sisältö:

 1. riittävät perustiedot haetulta tutkimusalalta, hankittuna esimerkiksi pääaineen opinnoissa tai syventävän tason opinnoissa osana maisteriopintoja
  • tarvittaessa korkeakoulu asettaa hakijalle esitietovaatimuksia, joita voi suorittaa esimerkiksi tekemällä maisteritason kursseja.
 2. riittävät perustiedot tukemaan väitöskirjatyön tekemistä ja väitöskirjan kirjoittamista

Opintomenestys

 1. maisteritutkinnon opinnäytetyö on arvosteltu vähintään arvosanalla 4/5, jos arvosteltu numeerisesti
 2. maisterintutkintoon sisältyvät kurssit (ilman opinnäytettä), on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,5/5
 • TAI mikäli maisterintutkinto on suoritettu vuoden 1995 tai aikaisemman tutkintosäännön mukaan (jolloin kandidaatti- ja maisterintutkintoa ei erotettu): maisterintutkinnon pääaineen kurssit on suoritettu vähintään keskiarvolla (painotettu keskiarvo) 3,0/5

Yllä mainituista arvosanarajoista voidaan poiketa vain erityisestä syystä vastuuprofessorin perustellun kirjallisen lausunnon perusteella. Tohtoriohjelma pyytää lausunnon vastuuprofessorilta.

Muut arviointikriteerit:

 1. hakijan yliopiston tutkinnon laatu ja kansainvälinen arvostus
 2. tutkijapotentiaali, aikaisempi tutkimuskokemus: työkokemus tutkimuksen parissa, konferenssiesitelmät, lehtiartikkelit
 3. tutkimusaiheen soveltuvuus: tutkimuksen suuntautuminen laitoksen painopistealueille riittävän ohjauksen ja vastuuprofessorin aidon tutkimusintressin takaamiseksi
 4. tutkimussuunnitelma: aiheen teoreettinen ja käytännöllinen uutuusarvo; tutkimussuunnitelman toteutettavuus (laatu, realistisuus, suunnitelmallisuus jne.)
 5. ajankäyttö ja resursointi jatko-opintoihin: jatko-opintoihin käytettävissä oleva realistinen aika opintojen loppuunsaattamiseksi neljässä vuodessa
 6. yliopiston ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella
 7. muut hakijan esittämät perustelut

Tuotantotalouden tutkimusalan hakijoiden arviointi:

Tuotantotalouden tutkimusalan hakijoiden akateemisesta arvioinnista vastaavat sekä vastuuprofessori että tuotantotalouden laitos. Tohtoriohjelma pyytää arviointilausuntoa laitokselta. Etusijalla ovat hakijat, joilla on erinomainen opintomenestys sekä vahvat edellytykset tohtoriopintoihin laitoksella.

Kielitaitovaatimukset

Menestyksekkäällä hakijalla pitää olla erinomaiset suomen, ruotsin, tai englannin kielen taidot. Hakija valitsee millä edellä olevista kielistä hän osoittaa kielitaitonsa.

Kotimaisen kielen taito osoitetaan Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteiden 2023 mukaisesti (Kotimaisen kielen taidon osoittaminen valinnoissa).

Jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitaidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2023):

 1. Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 2. Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa kyseisessä maassa oleskellen.
 3. Hakija on saanut koulusivistyksensä englannin kielellä EU-/ETA-maassa Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa.
 4. Hakija on suorittanut Aalto Executive Educationin MBA:n, EMBA.:n tai DBA:n.
 5. Hakija toimittaa hyväksytyn kielitestituloksen, katso alla.

Kohdissa 1–3 vähintään puolet tutkinnosta tulee olla suoritettu sellaisessa maassa ja korkeakoulussa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista. Jos tutkinto on suoritettu useammalla kielellä, liitteistä täytyy käydä selkeästi ilmi englanniksi suoritettujen opintopisteiden määrä.

Lisäksi Perustieteiden tohtoriohjelman jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa:

 • Hakijoilta, joiden vastuuprofessori arvioi englannin kielen kielitaidon riittäväksi jatko-opintoihin. Vastuuprofessorin tulee toimittaa perusteltu kirjallinen lausunto hakijan kielitaidosta tohtoriohjemalle. Tohtoriohjelma pyytää lausunnon vastuuprofessorilta.

Jatko-opiskelijavalinnassa hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat: (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2023)

 1. IELTS
  1. Academic: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5 tai
  2. Indicator (Academic) online test: 6.5 ja kirjoitusosio 5.5
 2. TOEFL
  1. iBT (Internet-based Test): 92 ja kirjoitusosio 22 tai
  2. iBT® Special Home Edition: 92 ja kirjoitusosio 22 tai
  3. PDT (Paper-delivered Test): lukemisosio 22, kuunteluosio 22 ja kirjoitusosio 24
 3. C1 Advanced (aik. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)): A,B tai C
 4. C2 Proficiency (aik. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)): A,B,C tai Level C1
 5. Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 ja kirjoitusosio 54

Muita englanninkielen testejä ei hyväksytä. Jos hakija on tehnyt usean kielitestin, paras voimassa oleva testitulos joka on saapunut tohtoriohjelmaan määräaikaan mennessä, huomioidaan. Hakija ei voi kuitenkaan yhdistää tuloksia eri testipäiviltä (esim. TOEFL MyBest scores ei kelpaa).

Englannin kielitestituloksen toimittaminen

Kielitodistukseksi hyväksytään vain virallinen raportti kielitestistä.

 • IELTS-testistä liitetään kopio virallisesta testiraportista (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Testitulos tarkistetaan testijärjestäjän sähköisestä varmennuspalvelusta.
 • TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijan toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset varmennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.
 • PTE-tulokset toimitetaan testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen ja lähettää järjestelmässä tuloksensa Aalto-yliopistoon. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse, kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.
 • C1 Advanced- tai C2 Proficiency -kielitestistä liitetään tulosraportin kopio (pdf-muodossa) hakujärjestelmään. Hakujärjestelmään tulee merkitä testintekijän ID-numero (esim. ABC123456) ja viitenumero (Reference number, esim. 173YU0034522). Testintekijän tulee kirjautua kielitestijärjestelmään ja jakaa tuloksensa Aalto-yliopistoon. Tulokset varmennetaan sähköisesti.

Testituloksen voimassaolo

Kielitestituloksen tulee olla voimassa vähintään sinä päivänä jolloin tohtorinkoulutusneuvosto käsittelee hakijan hakemusen.

Lisätietoa kielitesteistä testijärjestäjien sivuilta:

Sähköinen hakulomake ja liitteet

 1. Ennen hakemuksen jättämistä, hakijan tulee olla yhteydessä jatko-opintojensa  tutkimusalasta ja väitöskirjan ohjauksesta vastaavaan professoriin (vastuuprofessoriin)
 2. Lue hakuohjeet huolella ennen hakemuksen jättämistä ja valmistele kaikki tarvittavat liitteet
 3. Rekisteröidy sähköiseen hakujärjestelmään (Opintopolku.fi), täytä hakemus, liitä kaikki tarvittavat dokumentit ja lähetä hakemus.
   

Sähköinen jatko-opintohakemus(Opintopolku.fi)

Valitse hakulomakkeelta hakukohteeksi Sähkötekniikan tohtoriohjelma (kohdasta "Lisää hakukohde").

Pakolliset liitteet kaikille hakijoille (skannattuina pdf-muodossa):

 1. Tutkintotodistus (ei koske Aalto-yliopistosta tai sen edeltäjistä valmistuneita opiskelijoita)
 2. Virallinen opintosuoritusote
 3. Curriculum vitae (CV), sisältää julkaisuluettelon ja selvityksen muusta tieteellisestä toiminnasta
 4. Tutkimussuunnitelma sisältäen toteuttamisaikataulun
 5. Opintopisteytetty suunnitelma, sis. 40 ECTS teoreettisia opintoja
 6. Ohjaussuunnitelma(SCI:ssä jokaiselle opiskelijalle tulee nimetä varavastuuprofessori. Varavastuuprofessorin on oltava Tenure Track -professori opiskelijan omasta koulusta)
 7. Rahoitussuunnitelma, vapaamuotoinen dokumentti, joka sisältää seuraavat tiedot:
 8. Kopio passin tai henkilökortin nimisivusta
 9. Osoitus kielitaidosta (jos vaadittu, katso ohje ylempää ja hakulomakkeelta)

Opintopisteytetyn suunnitelman, tutkimussuunnitelman, rahoitussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman tulee olla sekä hakijan että vastuuprofessorin hyväksymiä ja allekirjoittamia. Allekirjoittamalla nämä dokumentit tutkimusalasta vastaava professori sitoutuu toimimaan hakijan vastuuprofessorina.

Muualla kuin Aalto-yliopistossa (tai Aallon perustajayliopistossa) ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta hakijalta vaaditaan lisäksi:

 1. Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta:
  • ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistus (sis. todistuksen kaikki liitteet, myös Diploma Supplementin eurooppalaisista yliopistoista)
  • virallinen opintorekisteriote tutkintoon sisältyvistä kursseista
  • viralliset käännökset näistä, mikäli alkuperäiset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
  • liitä nämä skannattuina kopioina sähköiseen hakemukseen Opintopolussa, ja noudata alla olevia ohjeita oikeaksi todistettujen kopioiden toimittamiseen.* Sinun tulee lähettää oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen ennen kuin hakemuksesi voidaan käsitellä. Huomioithan, että oikeaksi todistettuja kopioita ei palauteta hakijalle.
 2. Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen englanninkielinen tiivistelmä
 3. Tarvittaessa todistus jatko-opintokelpoisuudesta (katso Hakukelpoisuuskohtaa ylempänä tällä sivulla) sekä virallinen käännös tästä, ellei alkuperäinen dokumentti ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä

*Ulkomailla suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

 1. Lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Peura, Perustieteiden tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO. Jos hakijan maisterintutkinto on suoritettu maassa, joka ei ole maakohtaisten vaatimusten listalla, hakija voi oikeaksi todistettujen paperikopioiden toimittamisen sijasta tulla näyttämään yllä mainitut alkuperäiset tutkintoasiakirjat Kitta Peuralle.
 2. Jos ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu jossakin näistä maista: Australia, Bangladesh, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Indonesia, Intia, Iran, Irlanti, Kamerun, Kanada, Kenia, Kiina, Malesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Sudan, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta tai Yhdysvallat, noudathan maakohtaisia vaatimuksia. Lue vaatimuksista maakohtaiset vaatimukset –sivulta, ja lähetä vaaditut oikeaksi todistetut kopiot sis. viralliset käännökset postitse (Kitta Peura, Perustieteiden tohtoriohjelma, PL15500, 00076 AALTO) tai sähköpostitse ([email protected]), mikäli oikeaksi todistetut kopiot tulee maakohtaisten vaatimusten mukaan toimittaa elektronisesti. Jos käytät postituksessa kuriiripalvelua, lähetäthän dokumentit osoitteeseen Kitta Peura, Perustieteiden tohtoriohjelma, Maarintie 8, 02150 Espoo, Suomi. ETHÄN LÄHETÄ oikeaksi todistettuja kopioita Aallon Hakijapalveluihin, kuten maakohtaiset vaatimukset –sivulla ohjeistetaan.  

*Suomessa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot:

 1. Jos tutkintosi on suoritettu Suomessa 1.1.2003 jälkeen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus, Aalto-yliopisto varmentaa tutkintosi ja opintosuoritukset sähköisesti kansallisesta tietokannasta.
 2. Jos tutkintosi on suoritettu ennen 1.1.2003 tai sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, lähetä oikeaksi todistetut kopiot ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta kaikkine liitteineen osoitteeseen Kitta Perua, Perustieteiden tohtoriohjelma, PL 15500, 00076 AALTO.

Oikeaksi todistetut kopiot ja viralliset käännökset

Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia jäljennöksiä. Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista asiakirjoista. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun etupuolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Jäljennökset oikeaksi todistavien leimojen ja allekirjoitusten tulee aina olla alkuperäisiä, kopioita ei hyväksytä. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

Käännös on virallinen, jos sen on tehnyt tutkinnon myöntänyt korkeakoulu tai virallinen kielenkääntäjä. Virallisen kielenkääntäjän käännöksissä tulee olla kääntäjän alkuperäinen leima ja allekirjoitus.

Käännösten tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja paperikopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkät kopiot eivät kelpaa. Käännösten lisäksi tulee toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot alkuperäisistä asiakirjoista alkuperäiskielellä, pelkkä käännös ei riitä.

Kun lähetät asiakirjalähetyksen (esim. oikeaksi todistettuja kopioita) Suomeen:

 • Lähetä asiakirjalähetys kirjeenä. Älä lähetä sitä pakettina.
 • Älä ilmoita kirjeelle arvoa, kun lähetät sen. Älä ilmoita edes esimerkiksi passista viranomaisille maksettua määrää kuten leimaveroa tai lähetykselle otetun vakuutuksen arvoa.
 • Jos lähetysmaa vaatii lähettäjää ilmoittamaan asiakirjalähetykselle arvon, se on nolla (euroa tai muuta valuuttaa).
 • Ilmoita lähetyksen tavarankuvaukseksi esimerkiksi asiakirjat (documents).

Kansainvälinen opiskeluympäristö

Kansainvälistyminen on kiinteä osa korkeakoulun tohtorinkoulutusta niin tohtorikoulutettavien rekrytoinnissa kuin heidän koulutuksessaan. Perustieteiden korkeakoululla on myös tiiviit yhteydet lukuisiin tieteenalojensa kärkiyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Aalto-yliopisto kannustaa tohtorikoulutettaviaan lähtemään ulkomaille opintojensa aikana, sillä liikkuvuus edistää tohtorikoulutettavien uramahdollisuuksia. Vierailu toiseen ulkomaalaiseen yliopistoon ja tutkimusyksikköön merkitsee usein tiedon ja osaamisen jakamista, uusien ideoiden luomista, kansainvälisten verkostojen laajentamista sekä oman ammattitaidon kehittämistä.

Tutkimusyhteistyö

Tohtorinkoulutusverkostot tekevät koulutusyhteistyötä seminaarien, kurssien, kesäkoulujen ja tapahtumien merkeissä, auttavat opiskelijoita verkostoitumaan keskenään ja tarjoavat heille vertaistukea.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Laitokset

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, soveltava matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

Green plastic triangle on a white board,

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

Low Temperature Laboratory

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikka yhdistää kaikkia aloja. Tietotekniikan laitoksella perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

Mahine Learning researchers working at Department of Computer Science in Aalto University

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Students of Aalto University

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Tutkimme ihmisaivojen, -mielen ja -elimistön dynaamisia toimintoja.

Researcher setting braing imaging receptors to a voluntary subject

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: