Studera vid Aalto

Ansökning till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet, konstkandidat- och konstmagisterexamen (3 år + 2 år)

Ansökningen till Bachelor’s Programme in Design –kandidatprogram på engelska ordnas 3.-17.1.2024. Ansökningen rör studierna som börjar under hösten 2024. De sökande väljs för att avlägga både kandidat- och magisterexamen.
students-design-shop-installation

Urvalets tidtabell

Ansökan till Bachelor's Programme in Design -kandidatprogram ordnas en gång i året i vårens första gemensamma ansökan till högskolor.

Urvalets tidtabell 2024

13.12.2023 Förhandsuppgifterna publiceras
3.1.2024 kl. 8.00 Ansökningstid börjar
17.1.2024 kl. 15.00 Ansökningstid går ut
24.1.2024 kl. 15.00

Sista inlämningsdag för förhandsuppgifterna (alla sökande)

OCH

Sista inlämningsdag för pass eller identitetsbevis och (om nödvändigt) uppehållstillståndskort  

OCH

Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet för högskolestudier (sökande som har avlagt examen före våren 2024 och sökande som kommer att avlägga utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier, under våren 2024)

OCH

Sista inlämningsdag för språktestresultaten

24.1.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för ansökan om individuella arrangemang för intervjun
14.3.2024

Information skickas till de sökandena som klarat sig vidare via förhandsuppgifterna

Urvalsprovuppgifterna skickas till de sökande som gått vidare

28.3.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för urvalsprovuppgifterna
3.4.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet (sökande som avlägger IB- eller EB- examen under våren 2024 ska lämna in dokument som bevisar senaste vitsord, t.ex. predicted grades)
26.4.2024 Intervjuinbjudningarna skickas till de sökande senast
30.4.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för bilagor som bevisar behörighet (sökande som avlägger DIA-examen under våren 2024 ska lämna in slutliga vitsorden)
6.-10.5.2024 Intervjuer
31.5.2024 Resultaten publiceras senast
14.6.2024 Examen som bevisar behörighet måste vara avlagt senast (sökande som avlägger yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen under våren 2024)
11.7.2024 kl. 15.00 Sista inlämningsdag för examensbetyg  eller de slutliga vitsorden (sökande som under våren 2024 avlägger IB- eller EB-examen eller en utländsk examen, som ger behörighet till motsvarande högskolestudier)
11.7.2024 kl. 15.00 Sista dagen för mottagning av studieplats
30.7.2024 kl. 15.00 Antagning från reservplatser upphör
Augusti-september 2024 Studierna inleds med introduktion för nya studerande

Vem kan söka?

Alla sökande ska uppfylla villkoren för allmän högskolebehörighet och inom utsatt tid lämna in de obligatoriska bilagorna som påvisar behörighet att ansöka (se delen Ansökan och obligatoriska bilagor). Du är behörig att söka, om du har avlagt eller avlägger någon av de följande utbildningarna under ansökningsvåren:

 • Finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) eller Reifeprüfung-examen (RP) i Finland
 • En utländsk examen, som i landet i fråga ger behörighet till motsvarande högskolestudier, t.ex. high school diploma (på ansökningsblanketten: "övrig examen som avlagts annanstans än i Finland, och ger behörighet för högskolestudier i ifågavarande land")
 • Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
 • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) 

Dessutom är också de sökande behöriga:

 • som har beviljats studierätt för högskoleexamen i Finland
 • som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller har avlagt en utländsk examen som motsvarar minst kandidatexamen

Observera att vilken som helst studentexamen avlagd utomlands inte är det samma som International Baccalaureate Diploma (IB) och vilken som helst europeisk studentexamen inte är det samma som European Baccalaureate Diploma (EB). Både International Baccalaureate och European Baccalaureate är specialprogram och endast studenter som har studerat vid en skola som deltar i International Baccalaureate eller European Baccalaureate-programmen kan tilldelas ett IB eller EB Diploma (se länkarna ovan).

Antagningen till Bachelor’s Programme in Design görs på basis av förhandsuppgifter, urvalsprovsuppgifter och intervju.

Ansökningsalternativ och kvoter

Inom Aalto-universitetets konstnärliga område finns det bara ett kandidatprogram på engelska. Det finns 41 nybörjarplatser i Bachelor's Programme in Design år 2024.

Mera information om programmet (aalto.fi)Utbildning i Studieinfo (studieinfo.fi)

Hur ansöker jag?

Ansökan till Aaltos Bachelor's Programme in Design -kandidatprogrammet ordnas en gang om året i vårens första gemensamma ansökan via den nationella Studieinfo-tjänsten. Ansökan kan endast lämnas in under ansökningstiden 3-17.1.2024. I Studieinfo hittar du även hela Aalto-universitetets utbildningsutbud.

I vårens första gemensamma ansökan kan du söka till högst sex (6) olika ansökningsmål med samma ansökningsblankett. Du behöver inte i denna ansökan rangordna dina ansökningsmål i prioritetsordning och du kan erbjudas flera än en högskoleplats. Vänligen notera att du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin (Bestämmelsen om en högskoleplats).

Mera information gällande bestämmelsen om en högskoleplats (studieinfo.fi)

Observera att den första och andra gemensamma ansökan på våren är två helt separata ansökningsprocesser. Ansöker du även till utbildningar i vårens andra gemensamma ansökan (13-27.3.2024) så ska du separat fylla i ansökningsblanketten för vårens andra gemensamma ansökan under ansökningstiden.

Gemensam ansökan till högskolor (studieinfo.fi)

Obs! I ansökan våren 2024 kan du söka till högst ett ansökningsalternativ som leder till konstkandidatexamen vid Aalto-universitetet. Om du söker till det engelskspråkiga ansökningsalternativet Design kan du inte söka till de finsk- eller svenskspråkiga ansökningsalternativen inom området för konst vid Aalto-universitetet i vårens andra gemensamma ansökan. Valet av ansökningsalternativ är bindande och kan inte ändras efter ansökningstidens slut.

Urvalet

Antagningen till Bachelor’s Programme in Design består av flera skeden. Antagningen görs på basis av förhandsuppgifter, urvalsprovsuppgifter och en intervju. Efter varje skede kan sökande gallras bort.

De maximala poängen på 100 poäng bildas enligt följande:

 • Förhandsuppgifter, bedöms enligt skalan godkänd/underkänd
 • Urvalsprovsuppgifter
 • Intervju, som innefattas en separat urvalsprovsuppgift

Endast de sökande vars förhandsuppgifter är godkända kallas till övriga skeden av antagningen.

De sökande rangordnas på basis av totalpoängen från urvalsprovsuppgifterna och intervjun.

Ansökan och dess bilagor

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 1. Förhandsuppgifter (se mer information i delen Förhandsuppgifter)
 2. Bilagor som påvisar språkkunskaper (se mer information i delen Språkkrav)
 3. Pass eller annat identitetsbevis (samt översättning vid behov)
 4. Uppehållstillståndskort (vid behov)
 5. Bilagor som påvisar behörighet att ansöka (samt översättningar vid behov) 

Denna del har anvisningar för att lämna in pass eller annat identitetsbevis, uppehållstillståndskort samt bilagor som påvisar behörighet att ansöka. Läs anvisningarna noggrant och bifoga bilagorna till ansökan i Studieinfo inom utsatt tid. Skanna dokumenten i färg och spara dem i pdf-format. Bilagorna behöver inte vara bestyrkta.

Din ansökan avslås om du inte lämnar in bilagorna som krävs inom utsatt tid. Om vi behöver mer information om din ansökan eller om bilagorna du lämnat in kontaktar vi dig per e-post efter att ansökningstiden gått ut. 

Efter att du har skickat din ansökan får du en bekräftelse meddelande i din e-postadress. Du kan ändra ansökan och ladda upp bilagor i Min Studieinfo-tjänsten. Om du inte kan logga in till Min Studieinfo-tjänsten, kan du ändra din ansökan och ladda upp bilagor via länken i e-post-bekräftelsen. Du kan ändra din ansökan bara under ansökningstiden. Efter att ansökningstiden gått ut kan du ladda upp och ändra bilagor inom de bilaga specifika deadlines. Du kan se de bilaga specifika deadlines nedan och i ansökningsblanketten.

Anvisningar för hur man fyller i ansökningsblanketten (studieinfo.fi)

Språkkrav

Undervisningen inom kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design ordnas på engelska. Alla sökande ska därför bevisa tillräckliga språkkunskaper i engelska. Din ansökan avslås om du inte påvisar dina kunskaper i engelska inom utsatt tid.

Språkkunskaperna kan bevisas med ett officiellt språktestresultat eller med vitsordet i engelska i en finländsk studentexamen eller i en internationell studentexamen (IB-, EB- eller DIA-/RP-examen). Vitsord i engelska från andra examina godkänns inte för att påvisa språkkunskaper.Språktest behövs inte om den sökande har genomfört grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller avlagt en högskoleexamen på engelska i ett EU-/EES-land, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Dessa sökande ska bevisa sina språkkunskaper i engelska genom att lämna in sitt examensbetyg. Om utbildningen har genomförts i ett EU-/EES-land ska examensspråket anges på examensbetyget eller på ett annat officiellt dokument från skolan i fråga.

 • Om den examen som befriar den sökande från språktestet är samma examen som ger hen behörighet att ansöka, och den examen slutförs under våren 2024, är utsatt tid för att lämna in dokumenten fastställd i delen Ansökan och obligatoriska bilagor (beroende på examen som avläggs).
 • Om den examen som befriar den sökande från språktestet är en annan examen (än den som ger hen behörighet att ansöka) ska den examen vara fullständigt slutförd och examensbetyget inlämnat senast 24.1.2024.

Observera att när du bevisar dina språkkunskaper med ett officiellt språktest ska det officiella testresultatet vara Aalto-universitetet tillhanda senast 24.1.2024 kl. 15.00. Det är inte möjligt att lämna in språktestresultat efter utsatt tid.

Språkkunskaper i engelska kan bevisas på följande sätt

Andra test än de som är listade nedan godkänns inte. Om en sökande har flera testresultat beaktas det officiella testresultat som är bäst, förutsatt att resultatet är giltigt och inkommer inom tidsfristen. Det går inte att kombinera resultat från olika testgånger (till exempel TOEFL MyBest scores accepteras inte).

Läsårsavgifter och stipendier

I Finland uppbäras läsårsavgifter från studerande som inte är medborgare i länder som är EU- eller EES-medlemmar eller i Schweiz. Läsårsavgifterna gäller utbildning som ordnas på engelska och som leder till en examen.

Antagningsresultat

Antagningsresultat publiceras i Studieinfo-tjänsten senast 31.5.2024. Urvalets resultat ser du genom att logga in till Min studieinfo-tjänsten. Utbildningsstyrelsen skickar även ett elektroniskt resultatbrev till alla sökande. 

Mottagande av studieplats

Du får ett e-postmeddelande om du har fått en studieplats. Ta emot din studieplats inom utsatt tid för att inte gå miste om studieplatsen. Kom ihåg att du bara kan ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar under samma termin. Du tar emot studieplatsen bindande, vilket betyder att du inte senare kan ändra eller annullera mottagandet av studieplatsen. Då du tar emot platsen bindande annulleras dina övriga ansökningsönskemål automatiskt. Då du tar emot en studieplats är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

Läs viktig information om hur du tar emot en plats och anmäler dig till universitetet i Studieinfo.

Mottagande av studieplats och anmälning till högskolor - Studieinfo

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter och öppethållningstider för Aalto-universitetets ansökningsservice finns på sidan Kontaktuppgifter.

Ansökningsalternativ

Kampus Väre A Bloc umbrellas Image: Unto Rautio

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Design innebär inte enbart design av fysiska föremål utan även digitala upplevelser och abstrakta koncept, vilket breddar dess möjligheter att forma världen. Kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Design tar vara på dessa möjligheter och förbereder de studerande för att skapa framtidens produkter, tjänster och system på ett kreativt och kritiskt sätt.

Utbildningsutbud
 • Publicerat:
 • Uppdaterad: