Koulutustarjonta

Design, Bachelor of Arts, Master of Arts (Art and Design)

Muotoilu kattaa paitsi puhtaasti fyysisten esineiden myös digitaalisten kokemusten ja abstraktien käsitteiden muotoilun – mikä laajentaa muotoilun mahdollisuuksia muokata maailmaa. Englanninkielinen Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelma kannustaa opiskelijoita tarttumaan näihin mahdollisuuksiin ja antaa heille valmiudet muotoilla tulevaisuuden tuotteita, palveluja ja järjestelmiä luovasti ja kriittisesti. Opintojen aikana opiskelijoilla on tilaisuus määritellä itsensä luovina ammatinharjoittajina. Jokainen opiskelija löytää omat työtapansa ja suuntansa tutkiessaan erilaisia ongelmia, kehittäessään ratkaisuja ja luodessaan mahdollisuuksia.
Studies_Unto_Rautio
Get a Bachelor’s Degree in Design at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

3.1.2024 – 17.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €12000/v (kandidaattiopinnot) + €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3v + 2v)

Koulutuksen kuvaus

Muotoilu kattaa paitsi puhtaasti fyysisten esineiden myös digitaalisten kokemusten ja abstraktien käsitteiden muotoilun – mikä laajentaa muotoilun mahdollisuuksia muokata maailmaa. Englanninkielinen Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelma kannustaa opiskelijoita tarttumaan näihin mahdollisuuksiin ja antaa heille valmiudet muotoilla tulevaisuuden tuotteita, palveluja ja järjestelmiä luovasti ja kriittisesti. Opintojen aikana opiskelijoilla on tilaisuus määritellä itsensä luovina ammatinharjoittajina. Jokainen opiskelija löytää omat työtapansa ja suuntansa tutkiessaan erilaisia ongelmia, kehittäessään ratkaisuja ja luodessaan mahdollisuuksia.

Ohjelmasta valmistuva opiskelija osaa

 • tunnistaa ja luoda aineellisia, interaktiivisia ja spekulatiivisia vastauksia yhteiskunnan tuleviin ilmiöihin reflektiivisen muotoilun näkökulmasta
 • tunnistaa ja soveltaa muotoiluun ja digitaaliseen median uusia välineitä ja käytäntöjä sekä osallistua niiden luomiseen
 • luoda henkilökohtaisiin ja yhteiskunnan arvoihin pohjautuvia kaupallisia, julkisia ja oma-aloitteisia muotoiluehdotuksia sekä arvioida työnsä laajempia vaikutuksia ja keskustella niistä
 • suunnitella, toteuttaa ja organisoida omaa ammatillista toimintaansa monitieteisissä ympäristöissä ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • dokumentoida työprosessinsa ja niiden tulokset sekä visuaalisessa että kirjallisessa muodossa sekä asettaa ne olemassa olevien tietolähteiden ja tutkimustulosten luomaan kontekstiin.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on oikeus jatkaa opintojaan yhdessä viidestä kandidaattiohjelmaan liittyvästä maisteritason pääaineesta, joita muotoilun laitos ja taiteen ja median laitos tarjoavat.

Pääaineen kuvaus

Aallon taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on yksi maailman arvostetuimmista muotoilun korkeakouluista ja alan johtava oppilaitos Pohjois-Euroopassa. Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelman ytimessä on suomalaisen ja pohjoismaalaisen muotoilun henki: kehitämme ratkaisuja, jotka ovat ihmiskeskeisiä, yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ja ympäristön kannalta vastuullisia. Pohjoismaalaisesta muotoilu- ja mediakoulutusperinteestä ammentava kandidaattiohjelma kannustaa opiskelijoita löytämään oman identiteettinsä, työtapansa ja erikoisalansa muotoilijoina.

Valmistuneilla on:

 • Ammattimainen maailmankatsomus. Valmistuneilla on pitkälle virittynyt kontekstin taju, ja kysymykset ”mitä”, ”miten” ja ennen kaikkea ”miksi” ohjaavat heitä, kun he ehdottavat uusia tapoja muokata ympäröivää maailmaa.
 • Ainutlaatuinen ja henkilökohtainen ammatillinen identiteetti. Valmistuneet muovaavat itse oman identiteettinsä ja luovat tapansa toimia muotoilijoina ja media-alan ammattilaisina.
 • Kattavat muotoilu- ja mediataidot. Valmistuneet hallitsevat nykyaikaiset muotoilutyökalut, -menetelmät ja -prosessit. He osaavat myös tutkia muotoilua ja mediaa.
 • Ideointi- ja prototyyppitaidot. Valmistuneet kehittävät vahvoja ideoita, pystyvät herättämään ne henkiin ja toteuttamaan ratkaisunsa, olipa kyseessä sitten liike-elämään, kulttuuriin tai yhteiskuntaan liittyvä ongelma tai mahdollisuus.
 • Muotoilun eri alojen asiantuntijuus ja osaaminen. Valmistuneet osaavat suunnitella luovia tuotteita, palveluja ja järjestelmiä ja niiden yhdistelmiä.
 • Yhteistyö-, yhteiskehittämis- ja fasilitointitaidot. Valmistuneet kukoistavat työskennellessään erilaisten ihmisten, kulttuurien ja maailmankatsomusten parissa, minkä ansiosta heillä on monia eri uramahdollisuuksia.
 • Ymmärrys muotoilun vaikutuksista. Valmistuneet tuntevat vastuunsa toimia muotoilijoina kestävästi ja kunnioittaa ympäristöä ja yhteiskunnan arvoja.

Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelmasta valmistuvilla on vahva osaamisperusta, jonka turvin he pystyvät arvioimaan ympäröivää maailmaa ja muokkaamaan sitä parempaan suuntaan: pohtimaan, mitä voisi olla, ehdottamaan, miten sen voisi toteuttaa, sekä selittämään, miksi niin pitäisi olla.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä kandidaattiohjelmissa lukuvuosimaksu on 12 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelman järjestää Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Kolmivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:

 • Pääaineopinnot (111 op)
 • Yhteiset yleiset opinnot (26 op)
 • Sivuaineopinnot (vähintään 18 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (enintään 25 op)

Kahtena ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat suorittavat opintoja tiiviissä tahdissa virtaviivaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kolmantena lukuvuonna he profiloivat itseään ja syventyvät kandidaatintyön tekemiseen ja sivuaineopintojen suorittamiseen.

Opiskelijalähtöinen opetussuunnitelmamme kattaa myös muotoilun ja median yhä laajenevan luonteen ja roolin yhteiskunnassa. Koulutamme opiskelijoita etenkin analysoimaan ja ilmaisemaan muotoilun merkitystä käyttäjille, yrityksille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Ohjelma lähestyy muotoilua kokonaisvaltaisesti ja temaattisesti: aluksi pohditaan, millainen jokin laaja yhteiskunnallinen teema voisi olla, minkä jälkeen asiaa lähestytään tutkimalla, miten vallitsevia olosuhteita muuttava tuote, palvelu tai järjestelmä parantaisi tilannetta.

Teoria, omien taitojen kehittäminen ja käytännön tekeminen vaikuttavat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan halki koko opetussuunnitelman. Niiden kaikkien perustana on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä maailmanluokan muotoilun ja median tutkimus. Kurssit ja studiotyöt ovatkin yhdistelmä käytännön muotoilua, luentoja, seminaareja, työpajoja, ryhmäprojekteja, itsenäistä opiskelua ja kritiikkiä. Aiheet vaihtelevat strategisesta ja kestävästä muotoilusta tuotesuunnitteluun ja digitaaliseen kehittämiseen ja tuotantoon.

Esimerkkejä laajasta kurssivalikoimastamme:

 • Introductory Design Project (9 op)
 • Digital Service Design Project (9 op)
 • Design Futures (6 op)
 • Design and media cultures (3 op)
 • Strategic Identity and Design (6 op)
 • Sustainable Design (6 op)
 • Thematic Studio I & II (12 op)

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoilla on käytössään maailmanluokan tilat, joihin kuuluu aivan uusia studioita ja työpajoja fyysisiin projekteihin (tulostaminen, metalli, puu, jne.) ja digitaalisiin projekteihin (3D-tulostaminen, elektroniikka, verkko, jne.). Studioiden ja työpajojen esihenkilöt ja mestarit ovat omien alojensa asiantuntijoita ja tukevat opiskelijoita tarvittaessa. Opiskelijat tekevät tiivistä yhteistyötä myös opettajatiimien kanssa. Opettajat luovat opetustilanteita, joissa opiskelijoilla on mahdollisuus kukoistaa: kursseihin kuuluu rakentavaa palautetta, kritiikkiä, kommentteja ja avointa keskustelua.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä löytyy opinto-oppaan opetussuunnitelmasta (linkki alla). 

Muotoilun kandidaattiohjelma
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Opiskelu Aallossa
Bachelor's in Design Powerpoint slide

Opiskelijawebinaari | Kandidaattiopinnot Design-ohjelmassa (ulkoinen linkki)

Opiskelijat kertovat kokemuksistaan englanninkielisessä muotoilun kandidaattiohjelmassa opiskelusta (webinaari on englanniksi).

Suuntautumisvaihtoehdot

Bachelor’s Programme in Design -kandidaattiohjelmasta valmistuneilla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto jossain seuraavista ohjelmista tai pääaineista:

 • Muotoilun maisteriohjelma, Collaborative & Industrial Design
 • Creative Sustainability -maisteriohjelma
 • International Design Business Management -maisteriohjelma
 • Taiteen ja median maisteriohjelma, New Media
 • Taiteen ja median maisteriohjelma, Visual Communication Design

Kansainvälistyminen

Ohjelmaan valitut opiskelijat pääsevät osaksi kansainvälistä osaavien, luovien ja vastuullisten yksilöiden muodostamaa yhteisöä. Aallossa on opiskelijoita ja henkilökuntaa kaikkialta maailmasta, mikä avaa opiskelijoille yhteyksiä kansainvälisiin muotoilijaverkostoihin. Kannustammekin opiskelijoita rikastuttamaan matkaansa muotoilijoiksi hakemalla harjoitteluihin ja opiskelijavaihtoon ulkomaille. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla on vahvat siteet maailman johtaviin muotoilualan oppilaitoksiin ja yliopistoihin, mikä takaa opiskelijoille laajan valikoiman mahdollisuuksia.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Ohjelman henkilöstön, aktiivisten opiskelijatutoreiden ja tukipalvelujen ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopisto tarjoaa yliopisto-opinnoille rikkaan ympäristön: opiskelijat voivat ammentaa Aallon tarjonnasta siitä suorittamalla vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineita Aallon muissa korkeakouluissa ja ohjelmissa. Lisäksi kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, minkä ansiosta opiskelijoiden on mahdollista laajentaa opintojaan suorittamalla vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineita myös muista yliopistoista.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto Bachelor’s Programme in Design -ohjelmasta antaa opiskelijalle valmiudet luoda uraa yksityisellä, julkisella, kulttuurisella ja akateemisella sektorilla sekä tutkia erilaisia ongelmia ja mahdollisuuksia muiden muotoiluammattilaisten kanssa esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • Viestinnän suunnittelu
 • Digitaalinen suunnittelu ja mediasuunnittelu
 • Teollinen muotoilu
 • Vuorovaikutussuunnittelu
 • Tuotesuunnittelu
 • Palvelumuotoilu
 • Strateginen muotoilu
 • Kestävä muotoilu

Koska valmistuneet ovat tulevaisuuteen suuntautuneita muotoilijoilta, heidän odotetaan osoittavan toiminnassaan yrittäjähenkisyyttä ja itseohjautuvuutta sekä tutkivan uusien ja vasta syntymässä olevien muotoilun alojen mahdollisuuksia. Se on mahdollista esimerkiksi asiakastyössä muotoilukonsulttina, yrittäjänä tai jossain organisaatiossa työskentelevän tiimin jäsenenä.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat löytämään töitä Suomesta ja ulkomailta. Aallosta valmistuneet opiskelijat löytävät usein helposti mielenkiintoisia töitä valmistuttuaan.

Tutkimuksen painopisteet

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehtävä muotoilun ja median tutkimus edustaa alansa kansainvälistä huippua. Korkeakoulun tarjoama vahva tutkimusympäristö vaikuttaa monin tavoin kandidaattiohjelman sisältöön. Tutkimus tarjoaakin perustukset sille, miten koulutamme opiskelijoita vastaamaan uuden vuosisadan muotoiluhaasteisiin. Monet ohjelman opettajista ovat itsekin tuotteliaita tutkijoita, joita pidetään alansa kansainvälisinä huippuosaajina. Akateemiselle uralle haluavat opiskelijat saavat kandidaattiohjelmasta valmiudet maisteriopintoihin, jotka puolestaan antavat vahvan pohjan tohtoriopinnoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on jo pitkään toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita ja kursseja yhteistyössä Aallon ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Koululla on läheiset välit moniin yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin. Yritykset, voittoa tavoittelemattomat ja julkiset organisaatiot kääntyvät usein Aalto-yliopiston puoleen työstääkseen opiskelijoiden kanssa aitoja yhteiskunnallisia haasteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, sillä Aalto on Pohjoismaiden johtava muotoilualan korkeakoulu.

Haku Bachelor's Programme in Design -kandidaattiohjelmaan, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3v + 2v)

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: