Utbildningsutbud

Bildkonstpedagogik, konstkandidat och konstmagister

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet.
kuvataidekasvatus_kandi_kuva

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen

Lärandemål för kandidatstudierna i bildkonstpedagogik

Kandidatexamen ger studeranden grundläggande konstnärliga och pedagogiska kunskaper och färdigheter samt grundförutsättningar att bedriva forskning. Studerandena blir insatta i visuella, audiovisuella och multisensoriska uttrycksformer (som involverar flera sinnen) och i handledning i dem. De lär sig att betrakta företeelser såväl inom bildkonsten som inom annan visuell kultur ur ett pedagogiskt perspektiv samt blir insatta i att planera, genomföra och bedöma den bildkonstpedagogiska verksamheten inom olika lärmiljöer.

Från kandidatexamen kan studerandena fortsätta direkt till magistersstudierna i bildkonstpedagogik (120 sp).

Lärandemål för magisterstudierna i bildkonstpedagogik

I magistersstudierna fördjupar studerandena sitt konstpedagogiska och konstnärliga tänkande samt sin kännedom om företeelser inom visuell kultur och verksamhetsmetoder inom modern konst. Studerandena lär sig att planera och genomföra konstpedagogisk verksamhet genom att beakta förändringar i samhället och vår livsmiljö samt betydelsen av att bygga upp en kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid. De bekantar sig med de konstnärliga lärandeprocessernas dynamik och identifierar den konstnärliga verksamhetens sociala och kulturella potential för förändring. Studerandena lär sig att undersöka den konstpedagogiska verksamheten ur olika teoretiska och filosofiska perspektiv samt att i sitt arbete dra nytta av de möjligheter som den teknologiska utvecklingen, olika lärmiljöer och sektorsövergripande samarbete medför.

Ur utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik utexamineras bildkonstlärare med mångsidiga visuella, konstnärliga och pedagogiska färdigheter samt färdigheter att fungera som handledare för olika elev- och studerandegrupper och som experter inom sin bransch i olika samfund och organisationer, även på sektorsövergripande och internationell nivå. Studerande som utexamineras från magisterprogrammet har förmågan att utveckla konstbaserade pedagogiska metoder och lärmiljöer, är aktiva samhällspåverkare, och har förutsättningar för att söka sig till fortsatta studier inom branschen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidat- och magisterstudierna i bildkonstpedagogik är finska (svenska). En del av kurserna och kursmaterialet som ingår i examen är på engelska.

Ansökning till huvudämnet

Ansökning till huvudämnet bildkonstpedagogik sker genom antagningen till kandidatstudier i konst. En studerande som avlagt kandidatexamen kan fortsätta direkt till magisterstudierna i bildkonstpedagogik (120 sp).

Karriärmöjligheter

Magisterexamen i bildkonstpedagogik ger en bred lärarbehörighet samt behörighet att verka som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Du kan även rikta in dig på undervisnings-, handlednings-, expert- och utvecklingsuppgifter inom visuell framställning på andra skolstadier eller inom kultur- och socialsektorn, till exempel i museers och andra konstinstitutioners tjänst. Utexaminerade magistrar kan sysselsätta sig själva i egenskap av producent och planerare av tjänster och material för utbildnings- och kultursektorn. Personer som utexaminerats från utbildningsprogrammet arbetar bl.a. som bildkonstlärare, lektor i bildkonst, konstlärare, konstpedagog, planerarlärare, utbildare och museilektor.

Behörighet

Kandidatexamen i huvudämnet bildkonstpedagogik (180 sp) ger inte lärarbehörighet. Studeranden kan fortsätta direkt från kandidatexamen till magisterstudier i bildkonstpedagogik. Magisterexamen (120 sp) ger en bred lärarbehörighet i synnerhet för uppgifterna som ämneslärare i bildkonst i grundskolor och gymnasier. Tillsammans innehåller kandidat- och magisterexamina de studier i bildkonst som undervisningsämne (minst 120 sp) och pedagogiska studier för lärare (60 sp) som krävs för att få lärarbehörighet. Den lärarbehörighet som magisterexamen ger gäller endast inom det finländska skolsystemet.

Om lärarbehörigheten har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (A986/1998, A865/2005) och om utbildningen som ger lärarbehörighet har fastställts i förordningen om universitetsexamina (A794/2004).

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att ha avlagt magisterexamen kan studerandena söka sig till doktorandutbildning och rikta sig till en karriär som forskare.

Utbildningens innehåll

Studier i utbildningsprogrammet inom bildkonstpedagogik erbjuder dig en fin möjlighet att fördjupa dig i konstnärligt tänkande i relation till förändringar i samhälle och omgivning samt att påverka dessa genom konstpedagogisk verksamhet. Av dig som studerande förutsätts förutom grundläggande konstnärliga färdigheter även nyfikenhet om bildkonstens och den visuella kulturens mångsidiga företeelser samt pedagogiska frågor, kritiskt tänkande och öppenhet inför nya perspektiv. Förutom klasslärarbehörighet i bildkonst erbjuder studierna dig även möjligheten att bilda professionella nätverk både i Finland och utomlands.

Innehållet i kandidatexamen inom bildkonstpedagogik

I huvudämnet bildkonst fördjupar du dig i aktuella företeelser inom bildkonst, visuell kultur och konstpedagogik samt får du mångsidiga grundläggande kunskaper i visuell framställning. I undervisningen kombineras tvärvetenskapliga perspektiv med erfarenhetskunskap som uppkommer genom konstnärlig och pedagogisk praxis. Undervisningspraktik, ämnesdidaktiska studier och många olika studieprojekt ger dig beredskap att planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i skolor och andra miljöer.

Studierna lägger fokus på mångsidiga samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt förmågan att planera och reflektera över den egna lärandeprocessen både individuellt och som en del av en grupp. Under kandidatskedet lär du dig att utnyttja digitala lärmiljöer på ett mångsidigt sätt och får grundläggande kunskaper i forskning som du tillämpar i ditt lärdomsprov.

Innehållet i magisterexamen inom bildkonstpedagogik

I magisterprogrammet i bildkonstpedagogik granskas konstverksamhet och företeelser inom den visuella kulturen i relation till ekologiska, etiska, samhälleliga, teknologiska samt konst- och vetenskapsöverskridande frågor, med betoning på konstpedagogikens möjligheter att bygga en hållbar framtid. Undervisningen kombinerar typiskt aktuella flervetenskapliga perspektiv med den erfarenhetskunskap som utvecklas genom studerandens egen konstnärliga och pedagogiska verksamhet.

I magisterstudierna fördjupar du ditt tänkande om konstpedagogik, din kännedom om visuell kultur och dina färdigheter i att fungera som bildkonstlärare. Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera konstpedagogisk verksamhet i skolor och andra lärmiljöer samt att fungera som handledare för olika sociala och kulturella grupper. Du fördjupar ditt konstpedagogiska tänkande genom olika filosofiska, teoretiska och vetenskapsöverskridande perspektiv och bekantar dig med de uppfattningar om konst, lärande och människor som ligger bakom olika konstpedagogiska traditioner. Genom teoristudier och praktiska projekt lär du dig att dra nytta av den moderna konstens pedagogiska dimensioner och att känna till utgångspunkterna för och praxisen inom konstinstitutionernas pedagogiska verksamhet. I magisterstudierna fördjupar du dina växelverkans- och kommunikationsfärdigheter samt dina färdigheter i akademisk kommunikation.

Tilläggsinformation om innehållet i studierna hittar du i studieguiden 2018-2020 (på finska).

Studiestruktur

Studierna som leder till en kandidatexamen (180 sp) består av gemensamma kurser (34 sp), huvudämnesstudier i bildkonstpedagogik (81–91 sp) som innehåller ett lärdomsprov, pedagogik för lärare (25 sp), biämnesstudier (15–25 sp) och valbara kurser (15 sp).

Studeranden har, beroende på den individuella studieplanen, möjlighet att söka till ett annat universitet för biämnesstudier i ett annat ämne eller för att avlägga 60 sp som ger lärarbehörighet.

Magisterprogrammet i bildkonstpedagogik består av fördjupade studier i bildkonstpedagogik (85 sp) och pedagogik för lärare (35 sp).

Magisterstuderande väljer ett av följande fördjupade ämnen som stöder deras inriktning: Konstnärlig verksamhet och forskning; Konst, vardag och samhälle; Konst, miljö och en hållbar framtid eller Konst, vetenskap och teknologi. En del av magisterprogrammets fördjupade studier kan genomföras i samarbete med engelskspråkiga magisterprogram vid institutionen för konst.

Lärdomsprovet

Lärdomsprovet som ingår i kandidatexamen (10 sp) kan genomföras med pedagogisk inriktning eller konstinriktning och innehåller en skriftlig studie. Lärdomsprovet genomförs under det tredje studieåret i samband med lärdomsprovsseminariet. Ett lärdomsprov som genomförts i samband med en kandidatexamen inom ett annat ämne kan inte godkännas som lärdomsprov i konst.

Lärdomsprovet som ingår i magisterexamen (30 sp) kan genomföras med pedagogisk inriktning eller konstinriktning och innehåller en skriftlig studie. Lärdomsprovsseminariet och forskarstudierna i konst och konstpedagogik stöder arbetet med lärdomsprovet. I lärdomsprovet bevisar studerande sin teoretiska och praktiska kännedom om konstpedagogik samt sina färdigheter i vetenskapligt och konstnärligt tänkande.

Internationalisering

Utbildningsprogrammet i bildkonstpedagogik har ett aktivt och omfattande internationellt samarbetsnätverk. I kandidat- och magisterexamen kan det även ingå internationella samarbetsprojekt och kurser. I kandidatexamen kan man inkludera kurser som genomförts under internationellt studerandeutbyte och studieprojekt som genomförts som internationell arbetspraktik. En del av de valbara kurserna på magisternivå genomförs i samarbete med de engelskspråkiga magisterprogrammen vid institutionen för konst samt internationella partneruniversitet.

Samarbete

Studierna i bildkonstpedagogik genomförs i samarbete med andra finländska och utländska universitet, skolor, konstinstitutioner och andra samhällsaktörer. De pedagogiska studierna för lärare som ingår i kandidat- och magisterexamen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Tammerfors universitet (separat magisterprogram). Lärarpraktik ordnas i samarbete med skolor och andra samarbetspartner runt om i Finland.

Kandidatstuderande har möjlighet att söka till ett annat universitet för biämnesstudier om 60 sp som ger lärarbehörighet i ett annat undervisningsämne, klasslärarbehörighet eller speciallärarbehörighet. Studierna räcker minst ett läsår.

Vid Aalto-universitetet kan studerande kombinera studier inom tre olika branscher – konst, teknik och ekonomi – i sin examen. Genom universitetets interna rörlighet kan studerande ansöka om studierätt för enskilda kurser eller större helheter (t.ex. ett biämne) vid en annan högskola vid Aalto-universitetet.

Med stöd av det riksomfattande JOO-avtalet kan studerande ansöka om en tidsbegränsad rätt att genomföra studier som ingår i deras examen vid ett annat finländskt universitet.

Kriterier

Antagningen sker genom ett urvalsprov i två skeden.  I urvalsprovets andra skede ingår ett urvalsprov som räcker en dag vars syfte är att bedöma sökandens bildmässiga tänkande och lämplighet för branschen. Urvalsprovet innehåller bl.a. en intervju och förutsätter att sökanden deltar personligen.

Vid antagningen betonas visuellt tänkande, samarbetsfärdigheter samt motivation och lämplighet för branschen. Sökande förutsätts ha flytande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller finska.

Begränsningar gällande antagning av studerande och förutsättningar för studierna (SORA-lagstiftningen)

I syfte att främja säkerheten för minderåriga samt klient- och patientsäkerheten finns det begränsningar som gäller antagningen av studerande till utbildningsprogrammet för bildkonstpedagogik vid Aalto-universitetet.

Det förutsätts att studerande som antas till lärarutbildning med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna.

Bildkonstpedagogiks utbildningsprogram ser diversitet som ett centralt värde i intagning av studerande. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan, t.ex. behovet av särskilt stöd, är inte ett hinder för antagning som studerande bara utbildningen kan ordnas i enlighet med utbildningsprogrammet med rimliga åtgärder, till exempel specialarrangemang, och därtill möjliggöra för alla parter. Olika utgångspunkter ses som en resurs, som utvecklar det bildkonstpedagogiska utbildningsområdet i en mer socialt rättvis riktning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Av denna anledning ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i ansökningsskedet. Om den studerande i ansökningsskedet har undanhållit information gällande beslut om indragning av studierätt som kunde ha hindrat hen från att bli antagen kan universitetet häva hens studierätt.

Narkotikatestning och straffregisterutdrag under studietiden

En studerande kan under mycket begränsade omständigheter ombes visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kan komma i fråga i en situation där ett test är nödvändigt för att reda ut den studerandes funktionsförmåga och för att uppfylla vissa tilläggsvillkor i lagstiftningen.

Därtill kan en studerande som blivit antagen ombes uppvisa straffregisterutdrag för bedömning av hens studieförmåga. Ett sådant utdrag kan begäras endast av sådana studerande vars studier innehåller praktik eller andra uppgifter som innefattar arbete med minderåriga barn, och detta utdrag ska begäras innan praktiken eller uppgifterna inleds. I syfte att trygga säkerheten för minderåriga är det nödvändigt att säkerställa att en studerande som deltar i praktik inte har någon anteckning i straffregistret gällande vissa allvarliga brott (sexualbrott, mord, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat