Koulutustarjonta

Kuvataidekasvatus - Taide ja Media, taiteen kandidaatti ja maisteri

Opinnot kuvataidekasvatuksen pääaineessa tarjoavat sinulle mahdollisuuden syventyä taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin.
Ihmisiä tutustumassa Designs for a Cooler Planet -näyttelyyn.

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Opinnot kuvataidekasvatuksen pääaineessa tarjoavat sinulle mahdollisuuden syventyä taiteelliseen ajatteluun suhteessa yhteiskunnan ja ympäristön muutoksiin sekä niihin vaikuttamiseen taidepedagogisen toiminnan keinoin.

Opinnoissa teoreettinen ajattelu ja taiteellinen toiminta yhdistyvät pedagogisten valmiuksien harjoittamiseen. Opetus perustuu yhteisöllisyyteen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon. Siinä painottuvat nykytaiteen toimintatapojen, kuvataidekasvatuksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä kulttuurisen ja sosiaalisen tasa-arvon edistämisessä.

Opiskelijalta edellytetään uteliaisuutta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja pedagogisia kysymyksiä kohtaan, kriittistä ajattelua sekä avoimuutta uusille näkökulmille. Opinnot mahdollistavat opiskelijalle monipuolisen ja monialaisen ammatillisen verkostoitumisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (25 op) antavat peruslähtökohdat kuvataiteen opettamiseen ja ohjaamiseen yleissivistävässä koulussa ja taiteen perusopetuksessa. Kuvataidekasvatuksen pääaineessa taiteen kandidaatin tutkinnon (180 op) suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin, jotka antavat kelpoisuuden kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin sekä valmiudet kuvataidealan opetustehtäviin muissa koulumuodoissa. Kuvataiteen opettajakelpoisuuksista ja kuvataidekasvatuksen pääaineesta valmistuneiden muista uramahdollisuuksista katso lisää: Kuvataidekasvatus, Taiteen maisteri (Aalto-yliopisto, Taiteen ja median maisteriohjelma) .

Kuvataidekasvatuksen pääaineesta kandidaatiksi valmistunut:

1. Tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa kuvataidekasvatuksen laajalla toimintakentällä. Hänellä on taidepedagogisessa toiminnassa vaadittavat taiteelliset, teoreettiset ja pedagogiset perusvalmiudet.

2. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidepedagogista toimintaa yleissivistävän koulun ja taiteen perusopetuksen konteksteissa.

3. Tiedostaa taidekasvatuksen potentiaalit suhteessa yhteiskunnallisiin ja ekologisiin kysymyksiin.

4. Kehittää taiteellista ja taidepedagogista ajatteluaan reflektiivisesti yhdessä muiden kanssa.

5. Ymmärtää tutkimusperustaisuuden taidekasvatuksen alan lähtökohtana ja hyödyntää monialaisuuden mahdollisuuksia. Hänellä on riittävät akateemiset valmiudet opintojen jatkamiseen maisteriohjelmassa.

Opetuskieli

Kuvataidekasvatuksen pääaineen opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Osa opetusmateriaaleista on englanninkielisiä. Sivuaine- ja valinnaisissa opinnoissa opiskelijan on mahdollista hakeutua englanninkielisille kursseille. Maisterivaiheen opinnot toteutetaan osittain yhdessä Taiteen ja Median maisteriohjelman muiden pääaineiden kanssa, jolloin opetuskieli on pääasiassa englanti.

Opintojen rakenne

Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu kuvataidekasvatuksen pääaineen opinnoista, valinnaisista ja sivuaineopinnoista, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteisistä taide- ja teoriaopinnoista sekä kandivaiheen opettajan pedagogisista (25 op) opinnoista, jotka järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston kanssa. joka voi painottua taiteellisesti tai pedagogisesti. Tutkintoon kuuluu myös taiteen ja median kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja (12 op). Opintoihin sisältyy 10 op:n laajuinen kandidaatin opinnäyte, joka voi painottua taiteellisesti tai pedagogisesti.

Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan (HOPS) riippuen opiskelijan on mahdollista hakeutua toisen opetettavan aineen, luokanopettajan tai erityisopettajan 60 op:n laajuisiin sivuaineopintoihin toiseen yliopistoon. Kuvataideopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) edellyttävät maisterin tutkinnon suorittamista kuvataidekasvatuksen pääaineessa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Taiteen ja median kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Pääaineessa ei ole erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja. Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) perusteella opiskelija voi valita opintoja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tai Aalto-yliopiston muiden korkeakoulujen laajasta sivuainetarjonnasta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus laajentaa monialaista osaamistaan hakeutumalla sivuaineopintoihin toiseen yliopistoon JOO-opintojärjestelmän kautta tai ns. kaksoiskelpoisuuden antaviin toisen opetettavan aineen opintoihin toisessa yliopistossa (ns. pitkä sivuaine). Sivuaineopintoja voi suorittaa myös ulkomaanvaihdossa.

Kansainvälistyminen

Kuvataidekasvatuksen pääaineella on laaja ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Kandidaattiopiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja tai ulkomailla suoritettuja työharjoittelujaksoja ja hän voi hakeutua 3-6 kk:n mittaiseen ulkomaanvaihtoon pääaineen lukuisiin vaihtoyliopistoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa suoraan kuvataidekasvatuksen maisteriopintoihin, jotka antavat kuvataiteen aineenopettajan pätevyyden. Opiskelija voi myös hakeutua valintakokeen kautta Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muun pääaineen maisteriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto kuvataidekasvatuksen pääaineessa antaa opiskelijalle monipuolisen pohjan opintojen jatkamiseen maisteriopinnoissa sekä muuhun ammatilliseen suuntautumiseen taidealoilla. Kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin vaaditaan kuvataidekasvatuksen pääaineessa suoritettu maisterin tutkinto. Pääaineesta valmistuneita toimii yhteiskunnassa laajasti myös muissa visuaalisen ja taidealan asiantuntija-, ohjaus- ja opetustehtävissä.

Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen pääaineesta valmistuneiden uramahdollisuuksista ja opettajakelpoisuudesta löydät lisätietoa kuvataidekasvatuksen maisteritutkinnon hakukohteen kuvauksesta: Kuvataidekasvatus, Taiteen maisteri (Aalto-yliopisto, Taiteen ja median maisteriohjelma).

Tutkimuksen painopisteet

Kuvataidekasvatuksen pääaineen tutkimuksen ja opetuksen yhteinen perusta muodostuu taidekasvatuksen ja -pedagogiikan, nykytaiteen sekä visuaalisen kulttuurin käytänteistä ja teorioista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataidekasvatuksen opiskelija pääsee ensimmäisestä opiskeluvuodestaan lähtien mukaan pääaineen ammatillisiin ja akateemisiin verkostoihin. Kursseja, opintoprojekteja ja opetusharjoittelujaksoja toteutetaan yhteistyössä koulujen, museoiden, järjestöjen sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Opiskelija voi hyödyntää Aalto-yliopiston eri laitosten ja korkeakoulujen laajaa opetustarjontaa, opiskelua toisessa yliopistossa JOO-opintojärjestelmän kautta sekä kuvataidekasvatuksen kansainvälisiä yhteyksiä ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Iida Jääskeläinen, kuvataiteen opettaja

”Koen tämänhetkisen työni todella merkityksellisenä – juuri nyt haluan käyttää aikani tähän.”

Tutustu Iidan tarinaan
My Story Iida Jääskeläinen

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: