Services

Övriga akademiska befattningar

Utöver professorer och lektorer arbetar även övrig akademisk personal vid Aalto-universitetet inom olika befattningar, med bl.a. titlarna Professor of Practice, Adjunct Professor och Post Doctoral Researcher. På den här sidan beskrivs akademiska befattningar som inte hör till tenure track-karriärsystemet eller lektorernas karriärsystem.
Main image

Enligt Aalto-universitetets strategi tryggar den övriga akademiska personalens befattningar den långsiktiga planeringen av undervisningen och forskningen samt tillräcklig rörlighet hos forskarna. 

Studerandes titlar rör grundexamens- och forskarstuderande som är anställda vid Aalto-universitetet. Vid Aalto-universitetet är dessutom principerna för beviljande av docentgrad till personer utanför universitetet fastställda.

Genom fastställandet av övriga akademiska befattningar kan institutioner/högskolor/universitetet anställa personer för specialändamål på olika grunder. På det här sättet förenhetligas övriga akademiska titlar och principer och förväntningar som rör dem.

Aalto-universitetets övriga akademiska befattningar och titlar presenteras i följande bild.

illustration of Aalto other academic positions

Kompetensutveckling

Man kan bekanta sig närmare med lösningar som rör kompetensutveckling på Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelu-sidorna (på finska)

Officiell beskrivning av övriga akademiska befattningar

Övrig akademisk personals befattningar beskrivs närmare på engelska i dokumentet Other Academic Positions. 

Utöver de ovan nämnda anvisningarna på Aalto-nivå har högskolorna kunnat ge egna anvisningar där anvisningarna och kriterierna på Aalto-nivå specificeras ur högskolans perspektiv.

Högskolespecifika Professor of Practice-anvisningar och kriterier

Beviljande av docenttitel

För beviljande av docenttitel har rektor 14.9.2012 fastställt separata anvisningar (principer och anvisningar för beviljande av titeln Adjunct Professor finns i Muut akateemiset tehtävät -anvisningarna).  

Utöver de ovan nämnda anvisningarna på Aalto-nivå har högskolorna kunnat ge egna anvisningar där anvisningarna och kriterierna på Aalto-nivå specificeras ur högskolans perspektiv.

Högskolespecifika Professor of Practice-anvisningar och kriterier

Beviljande av docenttitel

För beviljande av docenttitel har rektor 14.9.2012 fastställt separata anvisningar (principer och anvisningar för beviljande av titeln Adjunct Professor finns i Muut akateemiset tehtävät -anvisningarna).  

People in Dipoli stairs

HR Services

Human Resource Services support your work and managerial duties at Aalto. We are available to help at every stage of the employment relationship. On this page you can find links to employment related information and contact information of the HR Services.

Services
People biking in front of Väre and ABloc

Human Resource (HR) services contact details

Contact details to Human Resources (HR) services for Joint University services as well as for HR units at Schools and Departments.

Services
This service is provided by:

HR-tjänster

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: