Nyheter

Utexaminerade från Handelshögskolan anser att deras examen värdesätts av arbetsgivaren

Karriäruppföljningsenkäter ger värdefull information som bidrar till att förbättra undervisningen.
Four happy students in Aalto BIZ. Photo: Unto Rautio / Aalto University
Bild: Unto Rautio / Aalto-universitetet

Vid universiteten och högskolorna följer man noggrant karriärutvecklingen bland utexaminerade. Responsen från de karriäruppföljningsenkäter som skickats till magistrar med högre högskoleexamen ger värdefull information, som Handelshögskolan sedan kan utnyttja för att förbättra undervisningen. Informationen är också av vikt när skolan ska förnya sina ackrediteringar (internationella kvalitetsstämplar).

”Det är viktigt för oss att känna till hur undervisning och examen motsvarar de föränderliga kompetenskraven i arbetslivet. Likaså är det en värdefull del av våra studerandes studie- och karriärplanering att få bekanta sig med de utexaminerades karriärstigar. Responsen är också av betydelse för den finansiering universitetet erhåller från undervisnings- och kulturministeriet”, säger dekanus för Handelshögskolan Timo Korkeamäki.

Handelshögskolans karriär- och rekryteringstjänster samlar årligen in information om hur skolans alumner placerat sig i arbetslivet ett år respektive fem år efter examen.

Viktigt att kunna berätta om sin egen kompetens

Den senaste ettårsresponsen berör tills vidare personer som tog sin examen från Handelshögskolan år 2018, till vilka man skickade en enkät under hösten 2019. Enkäten skickades till 355 alumner vars kontaktuppgifter fanns i alumnregistret och av dem svarade 153 på enkäten.

De svarande ansåg att tidigare arbetserfarenhet, förmågan att tydligt berätta om sina egna färdigheter samt en ämnesövergripande examen hjälpte dem att få en första arbetsplats. Endast 3 procent av de svarande var arbetslösa arbetssökande vid svarstillfället. Bland dem som haft svårigheter med att sysselsätta sig var bristen på arbetserfarenhet, för få kontakter och nätverk samt oförmåga att ställa klara mål åt sig i arbetet faktorer som försvårade chanserna att sysselsätta sig.

Magistrar som nyligen avlagt examen hade med största sannolikhet funnit sin första arbetsplats via sociala mediekanaler (särskilt LinkedIn), via karriärportaler eller genom att svara på en annons i Aalto CareerWeb. Tre fjärdedelar av de svarande uppgav att de använt sig av arbetsplatsportalen Aalto CareerWeb och att de deltagit i karriär- och kontaktmässan ARENA (numera Aalto Talent Expo) som ordnas av Handelshögskolan och Hanken Svenska Handelshögskolan. Fler än var tredje hade besökt CV-kliniken eller på annat sätt fått karriärrådgivning av Handelshögskolans karriär- och rekryteringstjänster. Specialsakkunniga inom karriär- och rekryteringstjänsterna Tanja Makkonen och Annemari Rautio fick beröm av de svarande.

Förmågan att lära sig och tillämpa nya färdigheter framhävs i arbetslivet

Nätverket för de finländska universitetens karriär- och rekryteringstjänster Aarresaari genomför årligen en enkät bland magistrar som avlagt examen för fem år sedan. Hösten 2019 skickades enkäten till magistrar som utexaminerats från ett universitet 2014. Av de magistrar som år 2014 tog examen från Handelshögskolan svarade 31 procent på enkäten.

Av de svarande var 95 procent nöjda med sin examen med tanke på karriären och en lika stor andel var nöjda med sin karriär hittills. Färdigheter som de svarande värderade högst i sitt arbete var förmåga att lära sig och tillägna sig nytt, analytisk beredskap, förmåga till problemlösning samt självstyrning. Fem år efter utexamineringen var 54 procent av de svarande nöjda, 25 procent mycket nöjda och 15 procent rätt så nöjda med sin examen med tanke på karriären. Respondenterna upplevde att arbetsgivarna värdesätter deras ekonomie magisterexamen.

”Det gläder mig att så många av Handelshögskolans utexaminerade ekonomie magistrar har svarat på våra enkäter om arbetslivsplacering och karriäruppföljning och hjälper oss på så sätt att utveckla undervisningen. Ett varmt tack till alla enkätsvarande. Ur svaren i femårsenkäten kunde man utläsa bland annat att studerande behöver stödas både i att hantera stress och i att förbättra sina organiserings- och koordineringsfärdigheter samt sina projekthanteringsfärdigheter. Vi strävar efter att svara på dessa behov bättre framöver”, säger dekanus Timo Korkeamäki.

Text: Terhi Ollikainen

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.
Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.