Nyheter

Teknologie hedersdoktorer 2023

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde sju betydande aktörer inom vetenskap, teknik och samhället till hedersdoktorer. Hedersdoktorerna promoverades i ceremoniella promotion vid Aalto-universitetet 16.6.2023.
2023 Honorary Doctors
Promoverade hedersdoktorer. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Aalto-universitetets tekniska högskolor beviljade hedersdoktors titlar till sju betydande aktörer inom vetenskap, teknik och samhället. Hedersdoktor är den högsta utmärkelse ett universitetet kan bevilja, och promoveringen är universitets högtidligaste fest.  

Teknologie hedersdoktorer 2023:

Direktör Tuula Antola, Omnia
Professor emeritus Hubert Girault, EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Professor Minna Karstunen, Chalmers tekniska högskola
Forskningschef Jyri Kosola, Försvarsmakten
Professor Kurt Mehlhorn, Saarland University
Chef för klassifikationsavdelningen Ari Niemelä, Meyer Turku
L. Herbert Ballou professor Arto Nurmikko, Brown University

Tuula Antola
Tuula Antola. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Direktör Tuula Antola, Omnia, Finland

Tuula Antola är direktör för Esboregionens utbildningssamkommun Omnia. Hon har tidigare verkat som näringsdirektör för Esbo stad, i chefsbefattningar inom den privata sektorn och som co-grundare i tre startup företag. För tillfället fungerar hon som styrelseordförande för Omnia Education Partnerships Oy samt som styrelsemedlem i Wenhe Oy, Skills Finland rf och Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf AMKE. Hon är partner i Boardman Oy, ett nätverk för att stärka kunnandet i aktivt ägarskap och styrelsearbete i Finland. 

Antola är en professionelle ledare inom den offentliga samt privata sektorn och innehar tankesättet för en företagare och en innovationsaktivist. Som näringsdirektör för Esbo stad hade hon en betydande roll i stärkandet av det strategiska partnerskapet mellan Aalto-universitetet och Esbo stad, särskilt i utvecklandet av Otnäs campus och Aalto-universitetets ekosystem för entreprenörskap och innovation. Därtill har hon varit medlem för rådgivande nämnden av Aalto Sustainability Hub, och inom Aalto Design Factory -gemenskapen var hon känd som Business Fairy. 

Antola har diplomingenjörsexamen från avdelningen för träförädlingsteknik vid Aalto-universitetets företrädare Tekniska högskolan. Under sin studietid var hon verksam bland annat som sekreterare för internationella ärenden i Tekniska högskolans elevkår, i teekkariteatern samt i träförädlingsgillet. Antola är även en av grundarna till den fortfarande verksamma Board of European Students of Technology (BEST). Antola har slutfört Aalto Executive MBA -programmet och tjänstgjorde i ledningsgruppen för Aalto-universitetets alumnnätverk åren 2020–2022.

Hubert Girault
Hubert Girault. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Professor emeritus Hubert Girault, EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz

Hubert Girault är professor emeritus vid EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Girault är en världskänd forskare inom elektrokemi och har varit aktiv även inom bioanalytisk kemi, särskilt inom immunanalys, elektrofores, proteomik och masspektrometri. 

Girault tog doktorsexamen från University of Southampton, England, innan han blev lektor vid University of Edinburgh i Skottland. Han utnämndes till professor i fysikalisk kemi på EPFL, Schweiz år 1992 och har varit chef för Laboratoire d'Electrochimie Physique et Analytique sedan det grundades år 2009. Girault har haft många chefsbefattningar på EPFL och han har spelat en viktig roll i att reformera utbildningen där. Hans föreläsningsanteckningar har också legat till grund för en lärobok med titeln Electrochimie Physique et Analytique.

Professor Giraults vetenskapliga produktion kan kvantitativt sammanfattas som mer än 850 publikationer, mer är 31 000 citeringar och ett h-index på 92. Han har beviljats 20 patent och de flesta av dessa under licensavtal. Girault har också varit biträdande redaktör och medlem av redaktionen i ledande tidskrifter inom sitt område. Dessutom har han fått många internationella medaljer och priser inom sällskap för kemi. Girault har även varit grundande direktör, styrelsemedlem och medlem i vetenskapsrådet i flera företag. 

Professor Girault har fungerat som opponent till flera doktorsstuderande från Aalto och vice versa har flera från Aalto varit opponenter vid EPFL. Han har publicerat 50 gemensamma artiklar med Aalto-forskare. 

Minna Karstunen
Minna Karstunen. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Professor Minna Karstunen, Chalmers tekniska högskola, Sverige

Minna Karstunen arbetar som professor i geoteknik vid Chalmers tekniska högskola, i den internationellt ledande forskningsgruppen inom sitt område. Hon är en av världens kändaste experter i numeriska metoder inom geoteknik. Karstunens specialexpertis gäller byggandet av vägar, tunnlar och broar på mjuk lerig jord och på utvecklandet av materialmodeller på mjuk lera. 

Karstunen doktorerade vid Swansea University i Storbritannien 1998 och skapade där en framgångsrik akademisk karriär innan sitt flytt till Sverige för att bli professor. Karstunen har publicerat mer än 100 referensgranskade artiklar i de mest prestigefyllda tidskrifterna inom sitt område och hon har verkat i redaktionerna för publikationer, så som i tidskriften Geotechnique. 

Karstunen har främjat utvecklingen av sitt specialområde genom att organisera flera internationella konferenser och deltagit i de tekniska kommittéerna för branschens internationella organisation International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

Karstunen verkade åren 1999–2014 som docent på avdelningen för byggnads- och miljöteknik vid Tekniska högskolan och senare vid Aalto-universitetet. Samarbetet med Aalto-universitetet har fortsatt aktivt även efter detta. Karstunen har haft en viktig roll i säkrandet av finansieringen av flera nationella och EU-projekt, och dessa projekt har ytterligare förstärkt hennes samarbete med Aalto-universitetets institution för byggnadsteknik samt samtidigt möjliggjort flera avhandlingar. Som lärare har Karstunen deltagit i studenternas handledning och undervisat i numeriska metodkurser vid Aalto-universitetet. Lärarsamarbetet har stött den höga kompetensnivån hos forskare inom specialområdet geoteknik.

Jyri Kosola
Jyri Kosola. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Forskningschef Jyri Kosola, Försvarsmakten, Finland

Jyri Kosola ansvarar som forskningschef vid Försvarsmakten för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Kosola har en diplomingenjörsexamen och en licentiatexamen i teknik från Tekniska högskolan, där han studerade datateknik, digital teknik, dataöverföring och signalbehandling. 

Kosola har avlagt en generalstabsofficersexamen vid Försvarshögskolan och en påbyggnadsexamen i elektronisk krigföring vid Cranfield University i England. Kosola har varit i Försvarsmaktens tjänst i mer än 31 år och forskningschef sedan 2014.

Kosola har aktivt fungerat som en brobyggare mellan forskarvärlden och försvaret och har byggt upp ett finskt samarbetsnätverk inom försvarsteknologiernas område. Aalto-universitetet och Försvarsmakten har haft ett nära forskningssamarbete redan i två årtionden. Samarbetet har varit betydelsefullt såväl från forskningsresultatens som forskningsfinansieringens synpunkt. Teknologier som utvecklats i dessa samarbetsprojekt används också i stor utsträckning inom den finska IKT-branschen. 

Kosola har långsiktigt lyft fram de möjligheter och utmaningar som informationsteknologins utveckling medfört till Finlands försvar. Han har publicerat undervisningsmaterial om informationsteknologi sedan början av 1990-talet och hans publikationer har haft en stor betydelse för branschen. Kosola har startat omfattande forskningsprogram för utvecklandet av centrala IKT-teknologier för kommersiellt och försvarets bruk.

Kurt Mehlhorn
Kurt Mehlhorn. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Professor Kurt Mehlhorn, Saarland University, Tyskland

Kurt Mehlhorn är professor vid Saarland University och grundare av forskningsinstitutet Max Planck Institute for Informatics. Han var chef för Max Planck Institute for Informatics -forskningsinstitutet från 1990 till 2019. Mehlhorn anses vara pionjären inom algoritmforskning i Europa.

Mehlhorn har haft flera viktiga uppgifter och medlemskap inom vetenskap och forskning. Han har bland annat fungerat som biträdande direktör för Max Planck Society åren 2002-2008 och varit medlem i European Research Council åren 2016-2022. Mehlhorn är också författare till en mycket omläst lärobok i tre delar om datastrukturer och algoritmer. Hans vetenskapliga produktion omfattar elva böcker, sex mjukvarubibliotek och cirka tre hundra tidskrifts- och konferensartiklar. Mehlhorn har fått flera utmärkelser för sitt arbete – däribland Leibniz-priset, Humboldt-priset och Konrad Zuse-priset. 

Mehlhorn har haft en viktig roll i att stöda professorer från Aalto-universitetet i tidiga stadier av deras karriärer genom till exempel forskningsutvärdering, genom att vara värd för postdoc-studeranden eller andra besökare samt genom annan typ av forskningssamarbete. Dessutom har han genom forskningscentren som han grundat skapat omfattande internationella kontakter för Aalto-universitetets forskare. 

Ari Niemelä
Ari Niemelä. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Chef för klassifikationsavdelningen Ari Niemelä, Meyer Turku, Finland

Ari Niemelä är chef för klassifikationsavdelningen på Meyer-varvet i Åbo. Han hör till den internationella toppen inom fartygs strukturdesign och har utvecklat banbrytande vibrations- och hållfasthetsteknisk design, vilket har bidragit till att anseendet för Finlands varvsindustri ökat runtom i världen och möjliggjort genomförandet av krävande nya fartygskoncept. 

Niemelä tog diplomingenjörsexamen i skeppsbyggnad vid Tekniska högskolan år 1990. Efter examen arbetade han som klassificeringsingenjör på Deltamarin Ltd, som huvuddesigner på Kvaerner Masa Yards, som projektkoordinator på Aker Finnyards och som avdelningschef för den grundläggande skrovdesignavdelningen på STX Finland.

Niemelä har aktivt byggt upp ett samarbete mellan Meyer Åbo och Aalto-universitet, som lett till radikala industriella innovationer inom lyxkryssarbranschen. Detta har avsevärt också bidragit till den akademiska prestationen inom marinteknik i Aalto-universitet, vilket kan ses i rankingen i internationella jämförelser. Samarbetet har lett till ett partnerskapsavtal mellan Aalto-universitetet och Meyer Turku. Niemelä har på lång sikt främjat karriärerna för Aalto-universitetets unga professorer, doktorer och diplomingenjörer samt genomförandet av industriella magister- och doktorsexamina inom produktutvecklingen av kryssningsfartygsstrukturer vid Meyer Turku-varvet.

År 2010 tilldelades Niemelä av Teknikens akademiker TEK det Finländska ingenjörsarbetspriset för förtjänstfull innovation i hållfasthets- och vibrationstekniska designen av Oasis of the Seas-kryssningsfartygets skrov. Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskap utsåg Niemelä till Årets alumn år 2017. 

Arto Nurmikko
Arto Nurmikko. Bild: Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

L. Herbert Ballou Professor Arto Nurmikko, Brown University, United States

Arto Nurmikko är en L. Herbert Ballou University universitetsprofessor i teknik och fysik vid Brown University. Han fick sitt examen från University of California, Berkeley, med postdoktorala vistelser vid MIT och Hebrew University i Jerusalem. Nurmikkos forskningsområden omfattar elektroteknik, fysik och hjärnvetenskap, med särskild fokus på neuroteknik, nanofotonik och mikroelektronik. 

Nurmikko har beviljats flera bidrag av amerikanska byråer, bland annat Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) och National Institutes of Health (NIH). Han är medlem i American Physical Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers och Optical Society of America. Nurmikko innehar flera amerikanska patent, och han har mer än 400 publikationer inom flera områden. Han var medvinnare av Israel Brain Prize år 2013.

Nurmikkos bidrag till Aalto-universitetet och i synnerhet Högskolan för teknikvetenskaper har varit betydande. Han var ordförande för högskolans Scientific Advisory Board (SAB) i tio år från 2011 till 2020, och under den tiden rådgav SAB högskolan om en större förnyelse av avdelningsstrukturer som skolan genomförde 2015. Nurmikko var också besökare på institutionen för teknisk fysik 2008 och institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik 2016. Under hans gästande hade institutionerna stor nytta av hans expertis inom överbryggande fysik och neurovetenskap. 

Ytterligare information: Tatu Pohjola, e-post förnamn.efternamn (at) aalto.fi

Doctoral hats, 2016

Hedersdoktorer vid Aalto-universitetet

Alla promoverade hedersdoktorer vid Aalto-universitetet eller företrädande högskolorna av teknik, handel eller konstindustri.

Akademiska evenemang och traditioner
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Tredelad bild: gul blomma och texten Marsio till vänster, bild av Aino-Marsio-Aalto i mitten, Aalto-logotypen till höger
Campus, Universitetet Publicerat:

Marsio, Aalto-universitetets nya mötesplats för alla, slår upp dörrarna i september

Öppningsutställningarna kring temat Vi gör det omöjliga möjligt presenterar Aalto-gemenskapens lösningar för att skapa en hållbar framtid.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Publicerat:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.
Piano Top Loungessa
Campus, Samarbete, Studier, Universitetet Publicerat:

Studenterna bestämde: två gemensamma pianon anlände till campuset

Vinnaren av Aalto-universitetets studenternas inkluderande budget är gemensam piano.