Nyheter

Teknologie hedersdoktorer 2020 - 2022

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde tio betydande aktörer inom vetenskap och teknik till hedersdoktorer.
TechPromootio2019_tohtorinhatut

Aalto-universitetets tekniska högskolor beviljar hedersdoktors titlar till tio betydande aktörer inom vetenskap och teknik. Hedersdoktor är den högsta utmärkelse ett universitetet kan bevilja, och promoveringen är universitets högtidligaste fest.  

De blivande teknologie hedersdoktorerna 2020 är:

Professor Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, Lissabons universitet 
Professor Anjana Devi, Ruhruniversitetet i Bochum 
Professor Antti-Pekka Jauho, Danmarks Tekniska Universitet 
Professor emeritus Juan R. Mosig, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
VD Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

De blivande teknologie hedersdoktorerna 2022 är:

Vice VD Juha Kostiainen, YIT Group
CEO Mårten Mickos, HackerOne
Styrelsens ordförande Marjo Miettinen, Ensto Ab
Chair of the Strategic Advisory Board Jürgen Mlynek, European Union's Quantum Flagship program
VD Tuomas Tenkanen, Mobidiag Ltd

Teknologie hederdotorer 2020

Honorary Doctor 2020, Luisa Coutinho
Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida

Professor Maria Luísa Coutinho Gomes de Almeida, maskinteknik, Lissabons universitet, Portugal 

Professor Luísa Coutinho arbetar på institutionen för maskinteknik vid Lissabons universitet. Hon har varit VD för samarbetsorganisationen European Welding Federation sedan 1992. Hon har tilldelats flera internationella hedersomnämnanden och förtroendeuppdrag. Därtill har hon grundat fyra industriföretag och koordinerat samt deltagit i över 90 nationella och internationella vetenskapliga projekt, varav i 74 projekt överfördes teknologin till industrin. Vidare har hon publicerat över 140 artiklar i internationella publikationer och skrivit artiklar i nationella journaler samt pressmeddelanden. Hon har också intervjuats av flera nationella journaler. Coutinho har varit handledare för 18 doktorsavhandlingar och för över 100 slutarbeten på magisternivå. Med Europakommissionen har hon samarbetat sedan 1980-talet, till en början som bedömare av förslag till vetenskapliga projekt och senare som extern expert. Hon har hållit tal och föreläsningar, inklusive över 50 huvudanföranden, runt om i världen. 

Professor Luísa Coutinho har varit medlem i den vetenskapliga stödgruppen vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper. Tillsammans med forskare vid Aalto-universitetet har hon publicerat en bok och flera vetenskapliga artiklar. Hon har aktivt främjat samarbetet och rörligheten mellan Aalto-universitetet och institutionen för maskinteknik vid Lissabons universitetet sedan 2013.  

Honorary Doctor 2020, Anjana Devi
Anjana Devi

Professor Anjana Devi, oorganisk materialkemi, Ruhruniversitetet i Bochum, Tyskland 

Professor Anjana Devi är en framstående forskare inom atomskiktsdeponering (ALD) för tunn film, i synnerhet vad gäller att utveckla teknologin genom nya källmaterial. Hon har också aktivt fört samman forskare inom ALD och CVD (kemisk gasfasdeponering), till exempel genom att organisera gemensamma konferenser. Därtill har hon lett omfattande samarbetsprojekt som har sammanfört forskningsgrupper och företag inom ALD och CVD i EU och Tyskland.  

Professor Devi är en av Aalto-universitetets viktigaste internationella samarbetspartner vad gäller funktionella material och i synnerhet ALD. Aalto-universitetet och Ruhruniversitetet i Bochum har bedrivit aktivt samarbete vad gäller forskarutbyte sedan 2014 och samhandledning av doktorander sedan 2015. Tillsammans med forskare vid Aalto-universitetet har professor Devi publicerat flera artiklar i internationellt erkända publikationer. ALD-forskningen är ytterst aktuell och viktig för både Aalto-universitetet och Finland. Till exempel år 2018 tilldelades ALD-utvecklaren Tuomo Suntola Millennium-teknologipriset.  

Honorary Doctor 2020, Antti-Pekka Jauho
Antti-Pekka Jauho

Professor Antti-Pekka Jauho, teoretisk nanoteknologi, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark 

Professor Antti-Pekka Jauho är internationellt erkänd för sin forskning i kvantmekaniska transportfenomen och beräkningsfysik med inriktning på teoretisk modellering av elektroniska, optiska, mekaniska och transportmässiga egenskaper hos strukturer på nanonivå. Han har publicerat över 200 artiklar och en lärobok som används i stor omfattning. Sedan 2012 har han också lett det danska forskningscentret Center for Nanostructured Graphene.   

I över trettio år ha professor Jauho samarbetat aktivt med flera forskningsgrupper vid Tekniska högskolan och Aalto-universitetet. Åren 2007–2010 var han FiDiPro-professor (Finland Distinguished Professor) och deltog i synnerhet i forskningen vid toppenheten COMP (Centre of Excellence in Computational Nanoscience). Han har varit opponent eller förhandsgranskare för flera doktorsavhandlingar och medverkat som bedömare vid flera professorsrekryteringar vid Aalto-universitetet. Professor Jauho har medverkat i Finska Vetenskapsakademien som utländsk medlem sedan 2003. 

Honorary Doctor 2020, Juan Mosig
Juan R. Mosig

Professor emeritus Juan R. Mosig, institutet för elektroteknik, Écolepolytechniquefédérale de Lausanne (EPFL), Schweiz 

Professor emeritus Juan R. Mosig ledde laboratoriet för elektromagnetik och akustik vid EPFL åren 1999–2016. Genom hans förtjänst blev laboratoriet en av världens främsta enheter för elektromagnetik samt antenn- och rymdteknik. Därtill har han varit ordförande för EPFL Science Center och innehaft många andra uppdrag inom EPFL. Han har också varit med och grundat European Association on Antennas and Propagation (EurAAP). Professor Mosig har bedrivit teknikvetenskaplig forskning i flera årtionden och står bakom hundratals publikationer inom elektromagnetik, beräkningsmetoder, planarantenner, terahertztillämpningar och nya antennteknologier. 

Han har samarbetat med forskare inom radiovetenskap och elektromagnetik vid Aalto-universitetet sedan 1980-talet genom att vara opponent, ordna besök och delta i skapandet av internationella samarbetsnätverk.  

Honorary Doctor 2020, Tuula Teeri
Tuula Teeri

VD Tuula Teeri, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Sverige

Tuula Teeri är VD för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Sverige. Hon var Aalto-universitetets första rektor 2009–2017. Teeri visade vägen för det nygrundade Aalto-universitetet och ställde som ett av universitetets främsta mål att höja nivån på forskningen. Under hennes ledning tog Aalto-universitetet som första universitet i Finland i bruk karriärsystemet tenure track, samtidigt som satsningar gjordes på strategiskt samarbete med näringslivet, bland annat genom att universitetets forsknings- och innovationstjänster förnyades. 

Tuula Teeri disputerade inom enzymteknik vid Helsingfors universitet 1987 och har därefter innehaft forsknings- och ledningsuppdrag vid VTT och arbetat som professor och vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan i Sverige i 12 år. Hennes breda internationella samarbetsnätverk och hennes betydande roll för att främja utbildning, forskning och innovationer syns i de många förtroendeuppdrag och utmärkelser som hon fått. Bland annat tilldelades hon priset CASE Europe Leadership Award i Bryssel 2016. Teeri ledde European network of Leading Universities of Science and Technology 2016–2018. Hon har utvärderat flera universitet och medverkat i styrelsen för vetenskapliga råd vid flera universitet och i flera länder såväl som i ETLA, EVA och Vinnova. Därtill medverkade hon i styrelsen för det ansedda Marcus Wallenbergpriset 2011–2017.  

Teknologie hedersdoktorer 2022:

Honorary Doctor 2022, Juha Kostiainen
Juha Kostiainen

Vice VD Juha Kostiainen, YIT-koncernen

Juha Kostiainen är Vice VD för stadsutveckling vid YIT-koncernen. Han har tidigare haft ledningsuppdrag i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra och varit näringslivschef vid Tammerfors stad och verkställande direktör för Finn-Medi Ab. 

Kostiainen disputerade 2002 på en avhandling om stadsregioners konkurrenskraft. Han har skrivit tiotals vetenskapliga publikationer om stadsutveckling och bostadsutveckling. Han har lett ett flertal omfattande projekt inom stadsutveckling, forskat i dynamiken i stadsregioners konkurrenskraft och tillämpat forskningsresultaten i praktiken. Han deltar aktivt i den offentliga diskussionen om städer och har publicerat över 300 blogginlägg på sin blogg nokkelakaupunki.fi.  

Vid Aalto-universitetet har Kostiainen varit förhandsgranskare och opponent för doktorsavhandlingar samt handledare för ett flertal diplomarbeten. Han har främjat finansieringen av många avhandlingar och forskningsprojekt samt deltagit i att skriva vetenskapliga artiklar och suttit i ledningsgruppen för forskningsprojekt. Kostiainen är även en uppskattad föreläsare på många av Aalto-universitetets kurser. Han är docent inom strategisk utveckling av stadsregioner vid Tammerfors universitet.  

Mårten Mickos
Mårten Mickos

VD Mårten Mickos, HackerOne

Diplomingenjör Mårten Mickos är verkställande direktör för HackerOne. HackerOne är världens ledande tillhandahållare av etisk hackerverksamhet som erbjuder informationssäkerhet genom att samarbeta med världens bästa hackrare. Genom att hitta sårbarheterna i företagens IT-system kan säkrare informationsnätverk byggas upp.  

Åren 2001–2008 var Mickos verkställande direktör för MySQL AB, ett mjukvaruföretag inom öppen källkod. Företaget såldes till databasföretaget Sun Microsystems för en miljard dollar i början av 2008. 

Mickos är en aktiv samhällsdebattör känd för att bland annat förespråka ett öppet informationssamhälle samt främja teknologiskt företagande, jämställdhet, tolerans och diversitet. I sitt arbete befrämjar han unga studenter, företagare och kvinnliga ledare i områden som strategi, nyskapande kategorier, ledarskap, karriär och självutveckling. 

Han har mottagit många utmärkelser inom teknologibranschen och till exempel 2006 fick han priset ”Nokia Foundation Award” för att ha främjat användningen av öppen källkod.  

Mickos utexaminerades 1993 till diplomingenjör i teknisk fysik från Aalto-universitetets föregångare Tekniska högskolan. Han har aktivt deltagit i Aaltos alumnverksamhet och ofta uppträtt som talare på seminarier och studentevenemang. Företag ledda av Mickos har varit forskningsobjekt för undersökningar utförda vid Aalto-universitetet.  

Honorary Doctor 2022, Marjo Miettinen
Marjo Miettinen

Pedagogie doktor Marjo Miettinen, Ensto Ab

Pedagogie doktor Marjo Miettinen är styrelseordförande för Ensto Ab och styrelseledarmot för Ensto Invest Ab och Ensto Ab, där hon fungerat i olika ledningsuppdrag sedan 1988. Åren 2006–2014 fungerade hon som verkställande direktör för EM Group.  

Utöver sin företagskarriär är hon aktiv inom olika organisationer inom näringslivet och teknologibranschen. Hon är den första kvinnliga styrelseordföranden för Teknologiindustrin rf. Under Miettinens tid som ordförande har Teknologiindustrin verkat för att främja framtidens arbete och kunnande samt innovationer. Därtill är hon en av grundarna av nätverket Women in Tech Finland, vars mål är att uppmuntra kvinnor att söka sig till teknologibranschen. 

Hon är styrelsemedlem i Teknikakademien TAF, Näringslivets delegation EVA, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Solidium Ab och P2X Solutions Ab samt föreningen European Family Business. Hon är en av medlemmarna i Finlands forsknings- och innovationsråd. Därtill är hon styrelseordförande för Industrins och arbetsgivarnas centralförbund (TT). 

Miettinen genom de nyckelpositioner hon erhållit inom näringslivet och teknologibranschen befrämjat högteknologins och den högteknologiska forskningens ställning i det finländska samhället. Dessutom har hon varit en aktiv förespråkare för samarbetet mellan Aalto-universitetet och Ensto för utvecklingen av smarta elsystem. 

Honorary Doctor 2022, Jürgen Mlynek
Jürgen Mlynek

Strategiska kommitténs ordförande Jürgen Mlynek, Europeiska kommissionens Quantum Flagship-projekt

Jürgen Mlynek leder EU-initiativet Quantum Flagship, ett forsknings och innovationsinitiativ finansierat av den Europeiska komissionen. Mlynek är professor i experimentell fysik vid det ansedda Humboldt-Universität zu Berlin, där han fungerade som rektor 2000–2005. Från 2005 till 2015 ledde han Tysklands största forskningsorganisation Helmholtz Association of German Research Centres. Han fungerar som styrelseordförande för Trustees of the Falling Wall Foundation, stiftelsen för “Haus der kleinen Forscher” och William und Else Heraeus samt medlem i flertalet universitets- och vetenskapskomitteér. Mlynek har gjort banbrytande arbete inom experimentell kvantoptik, atomfysik och ytfysik. Han har varit med och byggt den första atominterferometern inom atomoptik.  

Mlynek har varit en Heisenberg Fellow vid Deutsche Forschungsgemeinschaft, en central tysk organisation för forskningsfinansiering och verkat som Vice President vid German Research Foundation åren 1996–2001. Han har mottagit betydande priser för sitt arbete som även uppmärksammats i de mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna, däribland Nature och Science.  

Mlynek har samarbetat med finländska forskare sedan 1970-talet. Även det pågående flaggskeppsprojektet Quantum Flagship innebär samarbete med ett flertal finländska forskningsgrupper. Han har aktivt bidragit till den vetenskapliga utbildningen av unga och erbjudit ett flertal postdoc-platser vid bland annat Humboldtuniversitetet. Därtill har många av hans tidigare studerande varit mycket aktiva i Finland, bland annat som opponenter vid disputationer och som gästande professorer.  

Honorary Doctor 2022, Tuomas Tenkanen
Tuomas Tenkanen

VD Tuomas Tenkanen, Mobidiag Ab

Tuomas Tenkanen är verkställande direktör för Mobidiag Ab, som utvecklar molekylärdiagnostik för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Sjukhuslaboratorier i Europa använder sig av Mobidiags analytik, liksom bland annat HUSLab i Finland. Mobidiag Ab är en föregångare inom bioteknik och såldes 2021 för en anselig summa till Hologic Inc.  

Tenkanens banbrytande arbete är kopplat till Aalto-universitetets fokusområden för forskningen som inkluderar biovetenskaper samt teknologi för hälsovård och välbefinnande. I arbetet kombineras kunnande inom enzymatik, diagnostisk utrustning och IT-branschen.  

År 1987 gjorde Tenkanen sitt diplomarbete för det biotekniska företaget Finnzymes. Företaget, som grundades i Otnäs vid den dåvarande fakulteten för kemi (numera en del av Aalto-universitetets högskola för kemiteknik), specialiserade sig på tillverkning av enzymer för DNA-forskning. Han ledde forskningen, produktutvecklingen och produktionen inom Finnzymes i Esbo fram till 2010, då företaget såldes till den amerikanska laboratoriejätten Thermo Fisher Scientific.  

År 2013 ledde Tenkanen fusionen av två finlänska och ett franskt företag som möjliggjorde koncentrationen av ett brett utbud av teknologier som möjliggjorde grunden för Mobidiag Ab:s framgång. 

Tenkanen har på ett betydande sätt främjat högteknologins och den högteknologiska forskningens ställning i det finländska samhället. Han har på ett föredömligt sätt förverkligat Aalto-universitetets vision för tvärvetenskapligt entreprenörskap där globalt betydande produkter och teknologier utvecklas på vetenskaplig grund. Som alumn har han dragit positiv uppmärksamhet till universitetet och framhävt betydelsen av tvärvetenskaplighet, teknologisk kompetens och entreprenörskap i arbetslivet.  

Doctoral hats, 2016

Hedersdoktorer vid Aalto-universitetet

Alla promoverade hedersdoktorer vid Aalto-universitetet eller företrädande högskolorna av teknik, handel eller konstindustri.

Akademiska evenemang och traditioner
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.