Nyheter

Sju nya teknologie hedersdoktorer promoveras vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetets tekniska högskolor utfärdar hedersdoktorsgraden till betydande påverkare inom vetenskap, teknologi och arkitektur.

Hedersdoktorerna promoveras vid den solenna doktorspromotionen den 15 juni 2018 i Otnäs, Esbo.

Det här är fjärde gången som de tekniska högskolorna ordnar en gemensam doktorspromotion. De arrangerande högskolorna är Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik, samt institutionen för arkitektur i Högskolan för konst, design och arkitektur. Doktorer inom det tekniska området promoverades för första gången i Finland den 12 maj 1934.

Blivande hedersdoktorer:

  • Professor Jon Crowcroft  
  • Generaldirektör Lea Kauppi
  • Arkitekt Kaarina Löfström
  • Professor Hüseyin Şehitoğlu 
  • Professor John Shawe-Taylor
  • Styrelseordförande Risto Siilasmaa
  • Professor Ichiro Terasaki    

Professor Jon Crowcroft

Jon Crowcroftär professor i nätverkande system vid universitet i Cambridge. Hans vetenskapliga huvudmeriter finns inom området multimedia och gruppkommunikation. Crowcrofts arbete i utvecklingen av internet har varit banbrytande. Det arbete han utförde på 1980-talet med satellitförbindelsetekniker skapade grund för de regionala bredbandsnätverken. Han har utvecklat ljud- och videostandarder för IP-nät. Opportunistiska nät hör till hans nyaste forskningsobjekt. Han är känd för sin entusiasm, kreativitet och fördomsfrihet i forskarsamfunden som finns kring internet-, multimedia- och nätverkssystem. Crowcroft har samarbetat mycket med professorer och forskningsgrupper på Aalto-universitetet och samarbetet har gett upphov till många vetenskapliga publikationer. Han har varit opponent och värd för Aalto-universitetets professorer som gjort sabbatsgästbesök på hans hemuniversitet och varit partner i EU-projekt.

Generaldirektör Lea Kauppi

Lea Kauppiär agronomie- och forstdoktor i limnologi. Kauppi har verkat som generaldirektör för Finlands miljöcentral, en flervetenskaplig forskningsinstitution, allt sedan dess grundande år 1995. Lea Kauppi har lång erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan miljövetenskap och miljöpolitik. Hon har främjat uppkomsten av internationella, flervetenskapliga strategiska forskningsgrupper inom området för miljöforskning med uppgift att försöka lösa stora miljöutmaningar såsom klimatförändringen. Hon har bidragit till att utveckla metoder för att främja cirkulär ekonomi och utvärdera miljöns tålighet. Hon har vidare medverkat i utvärderingen av EU:s ramprogram och medverkat i olika paneler för utvärdering av forskningsinstitut och forskningsprogram i Europa. Hon har innehaft många nationella och internationella förtroendeuppdrag. Samarbetet med många forskningsgrupper inom Tekniska högskolan och senare inom Aalto-universitetet är även värt ett omnämnande.

Arkitekt Kaarina Löfström

Kaarina Löfström har gjort en lång, framgångsrik och mångsidig karriär i sin arkitektbyrå och som arkitekt för byggnadssektionen inom den tekniska avdelningen på Valio.  Hon har utformat kontors- och industribyggnader samt forskningsinstitut. Hennes produktion visar att hon behärskar omfattande byggnadshelheter intill minsta detalj och använder sig fördomsfritt av form och material. Hennes produktion har visats på utställningar och presenterats i arkitekturpublikationer såväl i Finland som utomlands. Löfström har i sin arkitektur förhållit sig ambitiöst till utvecklingen av människovänliga arbetsmiljöer. Exempel på hennes planeringsverksamhet är Innopoli 1 och 2 i Otnäs. Den förstnämnda belönades med Stålkonstruktionspriset år 2001. Hon har verkat som huvudarkitekt i den grundliga renoveringen av kemiteknikens byggnad vid Aalto-universitetet. Kaarina Löfström har tilldelats statens treåriga konstnärsstipendium 1996 samt det statliga priset för byggnadskonst 2001. Hon arbetade länge på Tekniska högskolan som speciallärare i utveckling av arbetsmiljön. Löfström har i sin läraruppgift påverkat utvecklingen av den finländska arbetsmiljön genom den yngre arkitektgenerationen.

Professor Hüseyin Şehitoğlu 

Hüseyin Şehitoğlu verkar som professor i solidmekanik vid universitetet i Illinois (at Urbana-Champaign)) Hans forskningsobjekt är materialens användbarhet och modellering i krävande förhållanden.  I sitt hemuniversitet har han arbetat som direktör för avdelningen för maskinteknik. Han uppskattas som sakkunnig i karriärfrågor som berör professorer inom området ingenjörsvetenskaper.  Han är känd för att ha utvecklat utbildningen, i synnerhet forskarutbildningen. Han har fört fram nya och utmanande forskningsområden och i den egenskapen har han betonat ett strategiskt tänkesätt i universitetets verksamhet och betydelsen av en långsiktig forskningsstrategi vid universitetet.  Professor Şehitoğlu har från första början arbetat som medlem av och ordförande för den vetenskapliga delegationen på Aalto-universitetet.  Han har även forskat i samarbete med Aalto-universitetets forskare i materialteknik.

Professor John Shawe-Taylor

John Shawe-Taylor  arbetar som professor i datateknik vid University College London (UCL). Där arbetar han även som direktör för avdelningen för datateknik  Shawe-Taylor har särskilt påverkat analysen och utvecklingen av algoritmer för maskinell inlärning som baserar sig på statistisk inlärningsteori. Hans arbete har bidragit till den nya utvecklingen i maskinell inlärning som skett genom kärnfunktionsmetoder och stödvektormaskiner samt tillämpningen av dessa infartsvinklar på nya områden, såsom t.ex. maskinellt seende, textanalys samt hjärnavbildning.   Shawe-Taylor har idkat ett mångsidigt samarbete med Aalto-universitetet. Han har aktivt medarbetat i den vetenskapliga delegationen. Han har bidragit till att Aalto-universitetet har utvecklat ett starkt nätverk kring maskinell inlärning (Machine Learning). Han har aktivt utvecklat forskningssamarbetet med forskarna på Aalto-universitetet, handlett studerande och gett ut gemensamma publikationer.

Styrelseordförande Risto Siilasmaa

Risto Siilasmaa har fungerat som ordförande för ledningsgruppen på Nokia Abp från 2012. Hän är också grundare av och ordförande för F-Secure Abp. Risto Siilasmaa hör till de mest betydande påverkarna inom det finländska näringslivet och kunskapsekonomin.  Siilasmaa är en av de ledande visionärerna i Finland i fråga om de socioekonomiska förändringar som den digitala omvälvningen för med sig och en föregångare, exempelvis som förespråkare för och användare av MOOCs. I Siilasmaas karriär och person kombineras ekonomisk och samhällelig förmåga med förmåga till förnyelse och entreprenörsanda som baserar sig på hans kunnande i högteknologi och företagsekonomi. Siilasmaa är en aktiv placerare inom området teknologi och ett centralt stöd och en mentor för den gemenskap av uppstartsföretag och entreprenörskap som vuxit upp kring Aalto-universitetet. Risto Siilasmaa verkade som ordförande för Aalto-universitetets finansieringsanskaffningskampanj, Framtiden görs nu, åren 2014–2017.

Professor Ichiro Terasaki

Ichiro Terasakiarbetar som professor i materialfysik och funktionella material på avdelningen för fysik vid Nagoya University. Terasaki verkar inom området för experimentell materialfysik, inom området för den kondenserade materians fysik och i synnerhet med övergångsmetalloxiders elektriska konduktivitet, organiska elektriska ledare och legeringar. Terasaki har långvariga samarbetsrelationer med TKK och senare med Aalto-universitetet. Han har bidragit starkt till att universitetet har fungerande, interaktiva samarbetsrelationer inom utbildning och forskning i funktionella material. Han har gästat Aalto-universitetet ett flertal gånger. Han har gett föreläsningar och hållit seminarier. På motsvarande sätt har vi från Aalto-universitetets sida gästat hans hemuniversitet. Han har gjort en synnerligen aktiv insats i forskningssamarbetet kring nya skräddarsydda termoelektriska oxidmaterial i den finsk-japanska forskningen kring funktionella material. Han har kraftigt bidragit till Aalto-universitetets framgång inom detta område.

Besluten om 2018 års promotion av hedersdoktorer har tagits i Aalto-universitetets tekniska högskolors akademiska kommittéer. Enligt styrelsens gällande stadgar kan en högskola i samband med en promotion eller vid ett annat tillfälle utfärda doktorsgraden samt tillhörande gradbetäckningar till en person som på basis av sina framgångar inom vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet eller inom främjande av vetenskap, konst eller annan kulturell verksamhet anses som värdig av en sådan hedersbevisning.

Tilläggsinformation på website http://ceremonyweek.aalto.fi/se

Ansvarig för arrangemangen kring promotionen är Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Dekanus, professor Gary Marquis

Tfn 040 7201 093
[email protected]

Projektledare
Tatu Pohjola
Tfn. 050 5760 125
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Aalto Thesis Database kan nu användas även utanför lärcentret

Tillgången till elektroniska lärdomsprov förbättras för studerande och personalen vid Aalto-universitetet.
Kuvituskuva: SCIn kristallikukat
Pris och utmärkelser Publicerat:

URA-stiftelsen beviljade studiestipendium till 19 tävlingsidrottande studerande från Aalto

Stipendiet uppgår till 1 500 eller 3 000 euro för hela läsåret.