Nyheter

Hållbart investerande är inte nog i kampen mot klimatförändringen

Professor Vesa Puttonen och kandidat i naturvetenskaper Tatu Puttonen konstaterar i sin nya bok om hållbart investerande att politikerna inte kan lägga ut sitt ansvar för bekämpningen av klimatförändringen på kapitalförvaltare och investerare. Boken har publicerats i Aalto-universitetets publikationsserie.
Kuvassa vasemmalla näkyy Tatu Puttonen ja oikealla Vesa Puttonen.
Med sin nya bok siktar Tatu (till vänster) och Vesa Puttonen på att väcka diskussion om hållbart investerande. Bilderna: Tatu Puttonen och Evelyn Kask/Aalto-universitetet.

Hållbart investerande har blivit mycket populärt och temat klimatförändring har ytterligare ökat dess popularitet. Vesa Puttonen, professor i finansiering och Tatu Puttonen, kandidat i naturvetenskaper, påpekar att hållbart investerande dock är förenat med för uppskruvade förväntningar, och kapitalförvaltningssektorn kan inte rädda världen från klimatförändringen. Boken som far och son skrivit om ämnet har publicerats i Aalto-universitetets publikationsserie Handel och Ekonomi.

"För företagens hållbarhet har man utvecklat nya mätare, vilka ger ett skenbart exakt ESG-poängtal (Environment, Social and Governance). Poängtalet beror dock av klassificeraren, och olika klassificeringsinstitut kan ge ett och samma företag olika ESG-värden. Det finns inte något enda riktigt sätt att bestämma ett företags hållbarhet, och man kan med fog fråga enligt vilka kriterier en investerare borde ta sina investeringsbeslut om hen vill investera hållbart", säger Vesa Puttonen.

Många exempel från praktiken

Hållbart investerande har traditionellt marknadsförts som ett alternativ med god avkastning och låg risk, men i och med att dess popularitet ökat kraftigt har prisen på bolag med högt ESG-poängtal stigit. Samtidigt har den förväntade avkastningen sjunkit, och det är inte längre motiverat att investera i bolag med högt ESG-poängtal i förhoppning om hög avkastning.

"I vår bok visar vi med flera praktiska exempel hur svårt och kontroversiellt det är att beakta hållbarhet i investeringsverksamhet", berättar Vesa Puttonen.

Boken tar också ställning till investerares, kapitalförvaltares och politikers roll i bekämpningen av klimatförändringen. Enligt boken kan politikerna inte lägga ut sitt ansvar för bekämpningen av klimatförändringen på kapitalförvaltare och investerare. Politikerna får inte heller utgå från att företagen ska göra investeringar som motverkar klimatförändringen om dessa inte är ekonomiskt lönsamma, utan de måste skapa sådana gemensamma spelregler att det är lönsamt för företagen att göra från miljöns synpunkt hållbara investeringar.

"Hållbart investerande räcker inte till i kampen mot klimatförändringen. Investeringskollektivet skapar visserligen sin egen taxonomi om hållbarhet men det ger inte nödvändigtvis det optimala resultatet från miljöns synpunkt sett. Politikerna måste göra förorening av miljön så dyr att företagen gör allt för att minska sina koldioxidutsläpp."

Målet att väcka diskussion

Idén att tillsammans skriva en bok om hållbart investerande uppstod när Vesa och Tatu Puttonen diskuterade ett ämne som yrkesmässigt förenade dem. De skrev boken i synnerhet för investerare och kapitalförvaltare som är intresserade av hållbarhet, men på grund av ämnets vikt ville de publicera den i Aalto-universitetets publikationsserie, där den fritt kan läsas av envar som är intresserad av ämnet.

"Klimatförändringen är en reell utmaning som berör oss alla. Finansvärlden vill gärna göra gällande att den har verktygen för att lösa problemet, och budskapet har vuxit i styrka under senare år. En noggrannare analys visar dock att verktygen är bristfälliga och till och med vilseledande. Vi är medvetna om att vårt budskap inte nödvändigtvis är vad finansvärlden vill höra. Det oaktat hoppas vi att vår bok ska väcka diskussion om hållbarhet och om vilken roll var och en har exempelvis i kampen mot klimatförändringen", säger Vesa Puttonen.

Vesa Puttonen, professor i finansiering, är expert på hållbart investerande på grund av sitt forsknings- och undervisningsarbete men också genom sitt arbete i bland annat Statens Pensionsfond, Kyrkans pensionsfond och i Sitras placeringskommittéer. Tatu Puttonen har utexaminerats som kandidat i naturvetenskaper från programmet Naturresurser och miljö vid Jyväskylä universitet och studerar för närvarande på Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper vid Helsingfors universitet.

Länk till boken Puttonen Vesa och Puttonen Tatu. Vastuullinen sijoittaminen teoriassa ja käytännössä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2021:https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/110203/isbn9789526405285.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mer information:

Professor Vesa Puttonen
Aalto-universitetets Handelshögskola, lnstitutionen för finansiering
[email protected]
040 709 0284

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tua Hindersson-Söderholm in front of Harald Herlin Learning Centre, our library building.
Utnämningar Publicerat:

Tua Hindersson-Söderholm är vår ny servicechef för biblioteksmaterial

Tua Hindersson-Söderholm har en lång erfarenhet från Hanken Svenska Handelshögskolans bibliotek.