Nyheter

Forskningsprojektet undersöker lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger.
Wheelchair. Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016. Den definierar funktionsnedsättning ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Konventionen förbjuder diskriminering och definierar tillgänglighet som ett villkor för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt. Det innebär lika tillgång som andra till alla byggnader och byggda utomhusområden. FN:s konvention ålägger staterna att utveckla och övervaka tillämpning av miniminormer för tillgänglighet.

Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet, som trädde i kraft i Finland år 2018, är en del av det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett exempel på de miniminormer som konventionen kräver. I förordningen preciseras markanvändnings- och bygglagens krav av byggnadens tillgänglighet och tomt. Det finns dock ingen förordning som preciserar tillgängligheten till offentliga utomhusområden.

Det finns ingen helhetsbild av tillgängligheten för den byggda miljön. Utredningar har gjorts om bostadsbeståndets tillgänglighet, men det finns inte tillräckligt information om offentliga byggnaders och utomhusområdens tillgänglighet. Därför behövs mer information om lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön för att uppfylla FN:s konventions ålägganden på ett adekvat sätt.

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger. Dessutom innehåller projektet statistisk översyn av den byggda miljöns nuvarande tillgänglighet i Finland. I projektet jämförs situationen i Finland med internationella exempel på lagstiftning och tillvägagångssätt i den byggda miljön. Den internationella jämförelsen görs av Inclusive Design Research Center från Kanada.

Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt statade i mars. Resultaten publiceras i november 2021. Forskningen leds av professor Laura Arpiainen från Aalto-universitetets forskargrupp Sotera. Till arbetsgruppen hör tillgänglighetsexpert Satu Wäre-Åkerblom och som internationell expert, Dr. Vera Roberts från OCAD Inclusive Design Research Center i Toronto.

Mer information:

Laura Arpiainen, professor, Aalto-universitetet, tfn +358 50 465 2065, [email protected]

Satu Wäre-Åkerblom, tillgänglighetsexpert, Arkitektbyrå Åkerblom, tfn +358 50 384 1667
[email protected]

Niina Kilpelä, överarkitekt, Miljöministeriet, tfn +358 29 525 0019, [email protected]
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Kuvassa opiskelijoita kauppakorkeakoulun lukusalissa, Aalto-yliopisto/ Aino Huovio
Samarbete, Pressmeddelanden, Studier, Universitetet Publicerat:
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.