Nyheter

AllWell?-enkäten besvarades av 38 % år 2023

Vårens AllWell?-enkät om välbefinnande i studierna genomfördes 15.2–1.3.2023. Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande. Samplet bestod i år av cirka 4 350 studerande. Av dessa svarade 38 % på enkäten. AllWell tackar alla som svarade på enkäten!
AllWell 2022 Center

Resultat

Genom AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I vårens enkät förblev andelen studerande som löper risk för utmattning i studierna på nästan samma nivå som i fjol. I år löper 23 % av respondenterna risk för utmattning i studierna medan motsvarande procentandel 2022 var 24 %. Risken för utmattning i studierna har enligt AllWell?-resultaten ökat under pandemitiden och ingen nedgång kunde ännu skönjas i resultaten för detta år. 

Upplevelserna av kamratstöd i studierna var märkbart positivare i år än i fjol. År 2022 upplevde 34 % att de blev utan kamratstöd, i år var motsvarande procentandel 19 %. Av de studerande som besvarade enkäten i år upplever sig 69 % höra till någon grupp som anknyter till studierna, 13 % kan inte säga, och 18 % upplever sig inte höra till någon grupp som anknyter till studierna. 

Upplevelserna av samordningen i undervisningen fortsätter sin positiva utveckling liksom de föregående år. Med samordning i undervisningen avses i enkäten att kursernas undervisningsmetoder, innehåll och bedömning är sinsemellan konsekventa så att de tillsammans stöder lärandemålen som ställts upp för kurserna. I de öppna svaren framkom också önskningar om mera respons på kursarbeten och tentamina och inspelade föreläsningar och möjligheter till distansstudier för att studierna ska löpa smidigt. Jämnare fördelning av kurserna och arbetsbördan under läsåret fördes i många svar fram som något som kan främja välbefinnandet i studierna. 

Följande steg 

Alla studerande som besvarade enkäten har fått återkoppling på sina svar. Syftet med återkopplingen är att hjälpa de studerande att stärka sin uppfattning om sig själv som studerande och ge dem tips för att förbättra sin studieförmåga och sitt välbefinnande. Högskolorna och ledarna för utbildningsprogrammen kommer åt att granska resultaten för sin egen högskola och sitt eget program i rapporten för ledare för utbildningsprogram och de erbjuds stöd för att utveckla undervisningen på basis av resultaten i AllWell?-enkäten. Alla med Aalto staff -användarkonto har tillgång till AllWell?-resultaten i Power BI

Resultaten behandlas vid tillställningar som ordnas av högskolorna och programmen under våren och nästa höst. Målet är att använda resultaten i utvecklingen av undervisningsplanerna, programmen och undervisningen. AllWell?-resultaten ger oss viktig information om hur de studerande mår och hur universitetets verksamhet och tjänster kan utvecklas för att bättre motsvara de studerandes behov. Tack än en gång till alla studerande som svarade på enkäten!

AllWell?

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.