Utbildningsutbud

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Ekonomie kandidatprogram erbjuder övergripande kunskaper och färdigheter i företagsekonomi. En examen i merkantila ämnen öppnar dörrarna för utveckling av affärsverksamheten i synnerhet ur verksamhetsperspektiv.
Students at the new BIZ building by Unto Rautio

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

15.3.2023 – 30.3.2023

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Samhällsutvecklingen ska inte enbart vara hållbar ur miljö- och människoperspektiv, men den ska också vara ekonomiskt lönsam. Den primära avsikten med utövande av affärsverksamhet är att skapa mervärde i samhället och påverka samhället på ett positivt sätt. Ekonomie kandidat-programmet förbereder dig för just detta. Efter avlagd examen har du:

 • Heltäckande kunskaper om de företagsekonomiska vetenskaperna. Tack vare grundkurserna känner du bra till varje specialiseringsområde både i teorin och i praktiken.
 • Substanskunskap i det huvudämne som du har valt. Bekantat dig med ett specialiseringsområde mera ingående och uppnått den kunskapsnivå som krävs i arbetslivet och på magisternivå.
 • Kritiskt och analytiskt sätt att tänka. Kunskaper i de centrala nyckeltalen och kan hitta taktiska och strategiska lösningar utgående från dem.
 • Teoretiska kunskaper. En uppfattning om omfattande och komplexa helheter såsom teorier och principer som ligger bakom affärsverksamhet och som finns i bakgrunden till all verksamhet inom både den privata och den offentliga sektorn.
 • Utmärkta samarbetsfärdigheter.Förmåga att lösa problem reaktivt och vidta konkreta åtgärder både som ledare och medlem i ett mångkulturellt team.
 • Övertygande förmåga att uttrycka dig. Förmåga att förverkliga dina idéer med företagaranda och att kommunicera kring dem både skriftligen och muntligen med de relevanta intressenterna.
 • Förmåga att skapa ett bättre samhälle genom utveckling av affärsverksamheten. Du känner begreppen för ansvarsfull affärsverksamhet och etik samt strävar i enlighet med dem efter att nå ett slutresultat som är så positivt som möjligt för både företagsverksamheten och samhället.

När du utexamineras från ekonomie kandidat-programmet har du heltäckande kunskaper om principerna för affärsverksamhet och genom dina studier i ett huvudämne tillräckligt djupa kunskaper för arbetslivet och magistersstudier i ett delområde inom affärsverksamheten.

Undervisningsspråk

Grundstudierna i kandidat-programmet avläggs under första studieåret, undervisningsspråket är finska. Under andra studieåret fortsätter studierna med huvudämnes-, biämnes och valfria studier, en del av kurserna ordnas på engelska och andra på finska.

Studiernas uppbyggnad

Grundexamen vid handelshögskolan tas i två steg. Det här betyder att en studerande som har blivit antagen till kandidatprogrammet ska avlägga ekonomie kandidat-examen (EK) innan studierna på magisternivå kan inledas. Aalto-universitetets handelshögskola arrangerar studierna för ekonomie kandidat-examen och studierna består av en helhet på 180 studiepoäng, som har planerats ta tre år att avlägga.

 • Gemensamma studier i affärsverksamhet (87 sp) inräknade inklusive studier i språk och kommunikation (12 sp)
 • Huvudämnesstudier(51 sp)
 • Biämnesstudier (18 - 30 sp)
 • Valfria studier (12 - 24 sp)

Majoriteten av dem som har avlagt kandidatexamen fortsätter direkt med studier för Ekonomie magister. Magisterexamen består av en helhet på 120 studiepoäng, som har planerats ta två år att avlägga.

Du kan välja sådana studier som intresserar dig ur de övriga specialiseringsområdena inom ekonomi eller alternativt inom teknik och konst som valfria studier och biämnesstudier. Du kan också välja en period som internationell utbytesstuderande som biämne. Det här är det populäraste alternativet bland våra studerande.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Inriktningsalternativ

Studierna vid handelshögskolan är en kombination av föreläsningar med tyngdpunkten på teori och praktiska övningar, grupparbeten och case-studier i samarbete med olika företag. En del av studierna arrangeras på webben, men mängden närstudier är stor i synnerhet det första året. För att lyckas i de till sin natur mycket fria studierna som också till sitt innehåll är flexibla krävs det både aktivt, individuellt arbete och samarbete med kurskamraterna på eget initiativ.

Första året avlägger du gemensamma studier som arrangeras på finska. Den här helheten är en introduktion till grunderna i ekonomiska ämnen och den utgör en grund för framtida studier. I slutet av det första året väljer studerande ett huvudämne som de vill fördjupa sig i mera ingående i sina studier.

Andra året fortsätter studierna med studier i huvudämnet. En del av dessa studier går på finska och en del på engelska. Inom ramen för kandidatexamen kan man välja mellan sju olika huvudämnen. Mera information gällande val av huvudämne hittar du här (into.aalto.fi, på finska). Under det andra studieåret blir det också aktuellt att välja en biämnesstudiehelhet. Biämnesstudierna kan flexibelt avläggas vid vilken som helst av Aaltos högskolor. Man kan också välja internationellt utbyte som ett biämne och över hälften av våra studerande gör detta.

Under det tredje året slutför studerande studierna i sitt specialiseringsämne, inklusive slutarbetet (10 sp). Det här är en vetenskaplig studie i anknytning till specialiseringsområdet och målet är att utveckla färdigheterna att utföra vetenskaplig forskning. Den här studien förbereder studerande för studier på magisternivå. Mer information om magisters studierna hittar du under ”Möjlighet till fortsatta studier”.

Huvudämnen för kandidatexamen

Ledarskap
De som har studerat ledarskap får mångsidiga färdigheter att arbeta med olika sakkunniguppgifter inom verksamhetsutveckling, omstrukturering av organisationer och ledande av människor.

Redovisning
De som har studerat redovisning arbetar med ekonomiförvaltning i både företag och den offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna anknyter till företagens bokföring, kostnadsberäkning, budgetering, investeringsplanering och ekonomiförvaltningens informationssystem.

Informations- och servicemanagement
De som har studerat informations- och servicemanagement kommer att arbeta med sakkunniguppgifter inom flera branscher såsom analytiker, företagsledningskonsulter eller privatföretagare inom branscherna informationsteknik, logistik och hantering av leveranskedjor, marknadsföring eller ekonomiförvaltning.

Marknadsföring
De som har studerat marknadsföring kommer att arbeta som chefer, samordnare, linjechefer och konsulter med ansvar för produkter och produktområden samt med uppgifter inom produktutveckling och marknadsföringskommunikation.

Finansiering
De som har studerat finansiering arbetar inom finansieringsbranschen (bl.a. banker, bankirfirmor, placeringsfonder samt försäkringsbolag) samt som företagsledningskonsulter och i offentliga institutioner.

Ekonomi
De som har studerat ekonomi placerar sig på arbetsmarknaden i uppgifter som kräver ekonomisk sakkunskap och analytiskt tänkande i företag, inom finanssektorn, forskningsanstalter, den offentliga förvaltningen och internationella organisationer.

Företagsjuridik
De som har studerat företagsjuridik har omfattande kunskaper i lagstiftningen om ekonomiförvaltning och de arbetar med olika sakkunniguppgifter inom ekonomiförvaltning i företag och på bokförings- och revisionsbyråer.

Internationell verksamhet

Som studerande vid Aalto-universitetet har du utmärkta internationaliseringsmöjligheter under studietiden och internationell rörlighet är en naturlig del av livet för alla på Aalto. Det är lätt att åka på utbyte. Du får information och handledning vid valet av mål och studieutbytet får stöd genom beviljade understöd. För att tröskeln att åka som utbytesstuderande ska vara så låg som möjligt är utbytesstudierna tätt integrerade i utbildningsprogrammen. Årligen åker cirka 300 studerande från Handelshögskolan på utbyte vid cirka 130 samarbetsuniversitet runt om i världen.

Du kan också söka dig till studier för CEMS Master's in International Management examen (CEMS MIM), som inkluderar en studieperiod vid ett utländskt CEMS (The Global Alliance in Management Education) samarbetsuniversitet. Utöver Aalto-universitetets handelshögskola ingår 29 andra av världens ledande handelshögskolor i CEMS-nätverket.

Handelshögskolan har dessutom ingått avtal om dubbelexamina med flera utländska universitet. Studierna för en dubbelexamen avläggs under två studieår så att de studerande studerar ett år på Handelshögskolan och ett år vid ett partneruniversitet. Studerande utexamineras med två examina: EM examen från Aalto-universitetets handelshögskolas magisterprogram och en magisterexamen från det magisterprogram som avlagts vid partneruniversitetet.

Du kan också självständigt söka dig till något utländskt universitet för ett studieår och räkna studierna tillgodo i de examina som du avlägger vid Handelshögskolan. Du kan ansöka om understöd för dessa s.k. free mover-studier.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De ansluter sig till Aaltos mångdisciplinära gemenskap genom både studierna och ett stort antal fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiva tutorprogram arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen. Det här är naturligtvis också ett utmärkt sätt för dig att bättre lära känna utbytesstuderande.

Webinar | Ekonomie kandidatprogram

Studenter och professorer pratar om studier, studentlivet och hur man ansöker till Aalto.

Se på inspelning (på finska)
Students studying at School of Business

Möjlighet till fortsatta studier

Majoriteten av dem som har avlagt kandidatexamen fortsätter direkt med studier för Ekonomie magister. Det är möjligt att fortsätta inom samma huvudämne i magisters programmet eller att söka till ett annat huvudämne, förutsatt att man fyller kriterierna. Handelshögskolan erbjuder följande magisterprogram:

 • Accounting
 • Business Analytics
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Marketing
 • People Management and Organizational Development
 • Strategic Management in a Changing World
 • Yritysjuridiikka

Efter magisters programmet är det möjligt att söka till det fyraåriga doktorandprogrammet på Handelshögskolan. Programmet ger färdigheter till en akademisk karriär eller till avancerade uppgifter inom näringslivet.

Karriärmöjligheter

Världen är full av idéer, den ena värdefullare än den andra, som bär samhället framåt. Problemet med dem blir dock ofta att de är ekonomiskt olönsamma och det är för att lösa det här som experter från handelshögskolor spelar en nyckelroll. Detta är ett bra exempel på affärsverksamhetens förmåga att positivt påverka samhället och på de ofantligt breda tvärvetenskapliga och internationella tillämpningsmöjligheterna.

I arbetslivet erbjuder en examen från Aalto-universitetets handelshögskola dig otaliga möjligheter i näringslivets- och affärslivets tjänst, inom den offentliga sektorn, som företagare och som forskare. I vilken riktning din karriär tar dig beror främst på vad du är intresserad av, men i viss utsträckning också på ditt specialiseringsområde inom ramen för examen. Övergången till arbetslivet börjar ofta redan under studietiden eftersom de som har kunskaper i ekonomi är mycket efterfrågade både i Finland och utomlands. Efter utexamineringen är sysselsättningsläget väldigt bra och de utexaminerade arbetar med sakkunnig- och ledaruppgifter - utan att glömma deras utmärkta beredskap att bli företagare.

Majoriteten av de studerande som har gått Ekonomie kandidat-programmet fortsätter till det magisterprogram som huvudämnet visar, en del går därifrån vidare till doktorandprogrammet och en akademisk karriär. Det finns naturligtvis också de som övergår till arbetslivet genast efter avlagd kandidatexamen och också byte av huvudämne inför magistersstudierna är ett alternativ värt att beakta.

Läs mer om arbetshistoria och karriärutväkling för utexaminerade från Handelshögskolan (på finska)

Tyngdpunkter inom forskning

Vid Handelshögskolan bedrivs högklassig och tvärvetenskaplig forskning, som behandlar viktiga ämnen i samhället. Forskningens tyngdpunkter har valts på basen av samhällets och affärslivets förändringar mot ett service- och informationssamhälle. Forskarna har även starka band till samhället. Forskningen fokuserar på bl.a. hållbar företagsverksamhet, digitala affärsmodeller, finansmarknaderna, internationell affärsverksamhet, beslutsfattande med stöd av matematiska modeller och data, samt effektiv produktion och produktionskedjor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och frihet att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Ekonomie kandidat-programmet stöder framför allt genom sin flexibilitet ett stort antal olika alternativ. Du kan välja både ditt biämne och ett flertal valbara kurser inom teknik och konst. De aktiviteter som KY och Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) arrangerar är dessutom tvärvetenskapliga och bygger broar mellan branscherna

Campus & Studieliv

Aalto-universitetet finns i Otnäs, 10 minuter med metro från centrum av Helsingfors. Det splitternya campus-området är en hemtrevlig och naturnära studiemiljö för över 12 000 studerande. De bekantar sig med varandra både genom studierna och genom det aktiva studielivet. Det finns hundratals olika klubbar för studerande. Dessa arrangerar evenemang inom kultur, idrott och övriga hobbyer, i anknytning till Aalto-universitetet. Universitetsvardagen är också i övrigt full av intressanta möten mellan studerande, lärare, personal och samarbetsföretag.

Ekonomie kandidat-programmet önskar dig också välkommen i den här uppmuntrande och varmhjärtade studiegemenskapen. Som motvikt till studierna erbjuder vår studentorganisation Aalto-yliopiston Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) olika hobbyer, erfarenheter och livslånga vänskapsförhållanden. Varje specialiseringsområde har dessutom en egen ämnesorganisation där du kan bekanta dig med studerande som har samma huvudämne också utanför kurserna.

Ansökning

Antagningarna till bachelorprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från den 16 mars 2022 till den 30 mars 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 15.3.2022 – Ansökningstiden börjar och ansökningssystemet online öppnas
 • 30.3.2023 – Ansökningstiden slutar och ansökningssystemet online stängs
 • 29.5.2023 - Resultatet från betygsurval publiceras
 • 6.6.2023 - Urvalsprovet
 • 7.7.2023 - Antagningsresultaten publiceras
 • 14.7.2023 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Mera information om antagningskriterier (studieinfo.fi)

Bekanta dig med oss

Uusi Kauppakorkeakoulu_Aalto-yliopisto

New School of Business going up in the heart of the Aalto University campus

The new building will be complete before Christmas, and the School of Business will move in soon after, in early 2019.

News
Neljä Aallon opiskelijaa pelaamassa mölkkyä yllään opiskelijahaalarit ja -takit.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Följ oss

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Kontakt information

Handelshögskolas studietjänster

I frågor om Ekonomie kandidatprogrammet kan du ta kontakt med Aalto-universitetets handelshögskolas studietjänster.

[email protected]

https://into.aalto.fi/display/fikandibiz/Kauppatieteet

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/kontaktuppgifter-till-ansokningsservice

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat