Utbildningsutbud

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Ekonomie kandidatprogram erbjuder övergripande kunskaper och färdigheter i företagsekonomi. En examen i merkantila ämnen öppnar dörrarna för utveckling av affärsverksamheten i synnerhet ur verksamhetsperspektiv.
Students at the new BIZ building by Unto Rautio

Examen:

Ekonomie kandidat + magister

Ansökningsperiod:

13.3.2024 – 27.3.2024

Undervisningsspråk:

finska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Ansökan till kandidatutbildningar

Utbildningens beskrivning

Samhällsutvecklingen ska inte enbart vara hållbar ur miljö- och människoperspektiv, men den ska också vara ekonomiskt lönsam. Den primära avsikten med utövande av affärsverksamhet är att skapa mervärde i samhället och påverka samhället på ett positivt sätt. Ekonomie kandidat-programmet förbereder dig för just detta. Efter avlagd examen har du:

 • Heltäckande kunskaper om de företagsekonomiska vetenskaperna. Tack vare grundkurserna känner du bra till varje specialiseringsområde både i teorin och i praktiken.
 • Substanskunskap i det huvudämne som du har valt. Bekantat dig med ett specialiseringsområde mera ingående och uppnått den kunskapsnivå som krävs i arbetslivet och på magisternivå.
 • Kritiskt och analytiskt sätt att tänka. Kunskaper i de centrala nyckeltalen och kan hitta taktiska och strategiska lösningar utgående från dem.
 • Teoretiska kunskaper. En uppfattning om omfattande och komplexa helheter såsom teorier och principer som ligger bakom affärsverksamhet och som finns i bakgrunden till all verksamhet inom både den privata och den offentliga sektorn.
 • Utmärkta samarbetsfärdigheter.Förmåga att lösa problem reaktivt och vidta konkreta åtgärder både som ledare och medlem i ett mångkulturellt team.
 • Övertygande förmåga att uttrycka dig. Förmåga att förverkliga dina idéer med företagaranda och att kommunicera kring dem både skriftligen och muntligen med de relevanta intressenterna.
 • Förmåga att skapa ett bättre samhälle genom utveckling av affärsverksamheten. Du känner begreppen för ansvarsfull affärsverksamhet och etik samt strävar i enlighet med dem efter att nå ett slutresultat som är så positivt som möjligt för både företagsverksamheten och samhället.

När du utexamineras från ekonomie kandidat-programmet har du heltäckande kunskaper om principerna för affärsverksamhet och genom dina studier i ett huvudämne tillräckligt djupa kunskaper för arbetslivet och magistersstudier i ett delområde inom affärsverksamheten.

Undervisningsspråk

Grundstudierna i kandidat-programmet avläggs under första studieåret, undervisningsspråket är finska. Under andra studieåret fortsätter studierna med huvudämnes-, biämnes och valfria studier, en del av kurserna ordnas på engelska och andra på finska.

Studiernas uppbyggnad

Grundexamen vid handelshögskolan tas i två steg. Det här betyder att en studerande som har blivit antagen till kandidatprogrammet ska avlägga ekonomie kandidat-examen (EK) innan studierna på magisternivå kan inledas. Aalto-universitetets handelshögskola arrangerar studierna för ekonomie kandidat-examen och studierna består av en helhet på 180 studiepoäng, som har planerats ta tre år att avlägga.

 • Gemensamma studier i affärsverksamhet (87 sp) inräknade inklusive studier i språk och kommunikation (12 sp)
 • Huvudämnesstudier(51 sp)
 • Biämnesstudier (18 - 30 sp)
 • Valfria studier (12 - 24 sp)

Majoriteten av dem som har avlagt kandidatexamen fortsätter direkt med studier för Ekonomie magister. Magisterexamen består av en helhet på 120 studiepoäng, som har planerats ta två år att avlägga.

Du kan välja sådana studier som intresserar dig ur de övriga specialiseringsområdena inom ekonomi eller alternativt inom teknik och konst som valfria studier och biämnesstudier. Du kan också välja en period som internationell utbytesstuderande som biämne. Det här är det populäraste alternativet bland våra studerande.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Inriktningsalternativ

Studierna vid handelshögskolan är en kombination av föreläsningar med tyngdpunkten på teori och praktiska övningar, grupparbeten och case-studier i samarbete med olika företag. En del av studierna arrangeras på webben, men mängden närstudier är stor i synnerhet det första året. För att lyckas i de till sin natur mycket fria studierna som också till sitt innehåll är flexibla krävs det både aktivt, individuellt arbete och samarbete med kurskamraterna på eget initiativ.

Första året avlägger du gemensamma studier som arrangeras på finska. Den här helheten är en introduktion till grunderna i ekonomiska ämnen och den utgör en grund för framtida studier. I slutet av det första året väljer studerande ett huvudämne som de vill fördjupa sig i mera ingående i sina studier.

Andra året fortsätter studierna med studier i huvudämnet. En del av dessa studier går på finska och en del på engelska. Inom ramen för kandidatexamen kan man välja mellan sju olika huvudämnen. Mera information gällande val av huvudämne hittar du här (into.aalto.fi, på finska). Under det andra studieåret blir det också aktuellt att välja en biämnesstudiehelhet. Biämnesstudierna kan flexibelt avläggas vid vilken som helst av Aaltos högskolor. Man kan också välja internationellt utbyte som ett biämne och över hälften av våra studerande gör detta.

Under det tredje året slutför studerande studierna i sitt specialiseringsämne, inklusive slutarbetet (10 sp). Det här är en vetenskaplig studie i anknytning till specialiseringsområdet och målet är att utveckla färdigheterna att utföra vetenskaplig forskning. Den här studien förbereder studerande för studier på magisternivå. Mer information om magisters studierna hittar du under ”Möjlighet till fortsatta studier”.

Huvudämnen för kandidatexamen

Ledarskap
Studerande inom huvudämnet ledarskap förstår begrepp och verktyg som behövs för att leda människor, förnya organisationer och utveckla affärsverksamhet. Målet med studierna är att de studerande lär sig granska olika fenomen i anknytning till organisationer och ledarskap och vet hur man kan påverka verksamheten hos organisationer.

Studerande inom ledarskap får mångsidiga färdigheter att verka inom förvaltning av mänskliga resurser, utveckling av affärsverksamhet och förnyande av organisationer inom olika expertroller. Specialister inom ledarskap kan arbeta till exempel med rekrytering, förändringsledarskap och projektledning.

Redovisning
De som har studerat redovisning arbetar med ekonomiförvaltning i både företag och den offentliga sektorn. Arbetsuppgifterna anknyter till företagens bokföring, kostnadsberäkning, budgetering, investeringsplanering och ekonomiförvaltningens informationssystem.

Informations- och servicemanagement
Studierna i informations- och servicemanagement ger grunderna för att leda och utveckla till exempel leveranskedjor, verksamhet och tjänster hos företag i en snabbt föränderlig miljö med hjälp av datasystem och analys. Huvudämnet ger färdigheter att holistiskt förstå och utveckla beslutsfattning, riskhantering, datasystem och hantering av data, produktion samt lansering av nya produkter och tjänster hos företag och leveranskedjor.

Utexaminerade från informations- och servicemanagement jobbar som experter inom många områden. Exempel på roller är dataanalytiker, expert inom hantering av leveranskedjor, strategikonsulter, tjänstedesigner eller egenföretagare inom t.ex. datasystem, logistik, marknadsföring eller ekonomisk förvaltning.

Marknadsföring
Huvudämnet marknadsföring ger de studerande en uppfattning om hur olika marknader fungerar och om kundbeteende samt färdigheter att genom marknadsundersökningar inhämta information för att stöda beslutsfattande. Studerande inom marknadsföring lär sig förstå hur kommersiella strategier utvecklas, hur konkurrensmedel identifieras och planeras och hur de tillämpas effektivt.

Studerande som läst marknadsföring har färdigheter att leda ett företags produkter eller varumärke bland annat genom produktplanering, prissättning, distributionskanaler och marknadsföringskommunikation (reklam och sales promotion).

Finansiering
Studerande med finansiering som huvudämne förstår metoder i anknytning till företagsfinansiering, kan tillämpa finansieringsteorier på praktisk placeringsverksamhet och använda statistik för att analysera finansmarknader. De studerande får även grunderna för att analysera risker inom företagsverksamhet och för hållbarhetsperspektiv i placeringsbeslut.

Utexaminerade med finansiering som huvudämne arbetar i regel inom finansieringsbranschen till exempel i banker, investmentbanker, försäkringsbolag och som kapitalinvesterare. Andra viktiga arbetsgivare är konsultföretag inom affärsledning, industriföretag, startupföretag och offentliga institutioner.

Ekonomi
Huvudämnet ekonomi erbjuder färdigheter för ekonomisk analys och formar en helhetsbild av ekonomi, från mikronivå i form av strategisk växelverkan mellan konsumenter och företag till makronivå i form av internationella finanspolitiska frågor. Utexaminerade från huvudämnet kan tillämpa modellering och statistiska metoder för att förstå ekonomiska fenomen, bevisa orsak och verkan-effekter samt lösa ekonomiska problem.

Företagsjuridik
Huvudämnet företagsjuridik ger grundläggande kunskap om rättsliga normer som styr företagsverksamhet och deras betydelse i att leda företagsverksamhet och ekonomi. Kärninnehållet utgörs av avtalsrätt, bolagsrätt, arbetsrätt samt frågor om beskattning såsom Finlands skattesystem, företagsbeskattning och internationell beskattning. Studerande som genomfört huvudämnesstudierna kan lösa och analysera affärsrättsliga problem och även hitta de företagsekonomiskt bästa lösningarna på dem. Utexaminerade från företagsjuridik har bred kännedom om ämnet och jobbar som olika slags experter i företag, organisationer och myndigheter som förutsätter kunnande inom både företagsekonomi och företagsjuridik.

Internationell verksamhet

Som studerande vid Aalto-universitetet har du utmärkta internationaliseringsmöjligheter under studietiden och internationell rörlighet är en naturlig del av livet för alla på Aalto. Det är lätt att åka på utbyte. Du får information och handledning vid valet av mål och studieutbytet får stöd genom beviljade understöd. För att tröskeln att åka som utbytesstuderande ska vara så låg som möjligt är utbytesstudierna tätt integrerade i utbildningsprogrammen. Årligen åker cirka 300 studerande från Handelshögskolan på utbyte vid cirka 130 samarbetsuniversitet runt om i världen.

Du kan också söka dig till studier för CEMS Master's in International Management examen (CEMS MIM), som inkluderar en studieperiod vid ett utländskt CEMS (The Global Alliance in Management Education) samarbetsuniversitet. Utöver Aalto-universitetets handelshögskola ingår 29 andra av världens ledande handelshögskolor i CEMS-nätverket.

Handelshögskolan har dessutom ingått avtal om dubbelexamina med flera utländska universitet. Studierna för en dubbelexamen avläggs under två studieår så att de studerande studerar ett år på Handelshögskolan och ett år vid ett partneruniversitet. Studerande utexamineras med två examina: EM examen från Aalto-universitetets handelshögskolas magisterprogram och en magisterexamen från det magisterprogram som avlagts vid partneruniversitetet.

Du kan också självständigt söka dig till något utländskt universitet för ett studieår och räkna studierna tillgodo i de examina som du avlägger vid Handelshögskolan. Du kan ansöka om understöd för dessa s.k. free mover-studier.

Aalto-universitetet välkomnar årligen tusentals internationella examens- och utbytesstuderande. De ansluter sig till Aaltos mångdisciplinära gemenskap genom både studierna och ett stort antal fritidsevenemang, aktiviteter och fester. Aktiva tutorprogram arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till vardagen i Otnäs och den nordiska kulturen. Det här är naturligtvis också ett utmärkt sätt för dig att bättre lära känna utbytesstuderande.

Möjlighet till fortsatta studier

Majoriteten av dem som har avlagt kandidatexamen fortsätter direkt med studier för Ekonomie magister. Det är möjligt att fortsätta inom samma huvudämne i magisters programmet eller att söka till ett annat huvudämne, förutsatt att man fyller kriterierna. Handelshögskolan erbjuder följande magisterprogram:

 • Accounting
 • Business Analytics
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Marketing
 • People Management and Organizational Development
 • Strategic Management in a Changing World
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Yritysjuridiikka

Efter magisters programmet är det möjligt att söka till det fyraåriga doktorandprogrammet på Handelshögskolan. Programmet ger färdigheter till en akademisk karriär eller till avancerade uppgifter inom näringslivet.

Karriärmöjligheter

Världen är full av idéer, den ena värdefullare än den andra, som bär samhället framåt. Problemet med dem blir dock ofta att de är ekonomiskt olönsamma och det är för att lösa det här som experter från handelshögskolor spelar en nyckelroll. Detta är ett bra exempel på affärsverksamhetens förmåga att positivt påverka samhället och på de ofantligt breda tvärvetenskapliga och internationella tillämpningsmöjligheterna.

I arbetslivet erbjuder en examen från Aalto-universitetets handelshögskola dig otaliga möjligheter i näringslivets- och affärslivets tjänst, inom den offentliga sektorn, som företagare och som forskare. I vilken riktning din karriär tar dig beror främst på vad du är intresserad av, men i viss utsträckning också på ditt specialiseringsområde inom ramen för examen. Övergången till arbetslivet börjar ofta redan under studietiden eftersom de som har kunskaper i ekonomi är mycket efterfrågade både i Finland och utomlands. Efter utexamineringen är sysselsättningsläget väldigt bra och de utexaminerade arbetar med sakkunnig- och ledaruppgifter - utan att glömma deras utmärkta beredskap att bli företagare.

Majoriteten av de studerande som har gått Ekonomie kandidat-programmet fortsätter till det magisterprogram som huvudämnet visar, en del går därifrån vidare till doktorandprogrammet och en akademisk karriär. Det finns naturligtvis också de som övergår till arbetslivet genast efter avlagd kandidatexamen och också byte av huvudämne inför magistersstudierna är ett alternativ värt att beakta.

Läs mer om arbetshistoria och karriärutväkling för utexaminerade från Handelshögskolan (på finska)

Tyngdpunkter inom forskning

Vid Handelshögskolan bedrivs högklassig och tvärvetenskaplig forskning, som behandlar viktiga ämnen i samhället. Forskningens tyngdpunkter har valts på basen av samhällets och affärslivets förändringar mot ett service- och informationssamhälle. Forskarna har även starka band till samhället. Forskningen fokuserar på bl.a. hållbar företagsverksamhet, digitala affärsmodeller, finansmarknaderna, internationell affärsverksamhet, beslutsfattande med stöd av matematiska modeller och data, samt effektiv produktion och produktionskedjor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och frihet att välja valbara kurser i hela universitetet samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskaplighet föder nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och då och då startupföretag.

Ekonomie kandidat-programmet stöder framför allt genom sin flexibilitet ett stort antal olika alternativ. Du kan välja både ditt biämne och ett flertal valbara kurser inom teknik och konst. De aktiviteter som KY och Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) arrangerar är dessutom tvärvetenskapliga och bygger broar mellan branscherna

Campus & Studieliv

Aalto-universitetet finns i Otnäs, 10 minuter med metro från centrum av Helsingfors. Det splitternya campus-området är en hemtrevlig och naturnära studiemiljö för över 12 000 studerande. De bekantar sig med varandra både genom studierna och genom det aktiva studielivet. Det finns hundratals olika klubbar för studerande. Dessa arrangerar evenemang inom kultur, idrott och övriga hobbyer, i anknytning till Aalto-universitetet. Universitetsvardagen är också i övrigt full av intressanta möten mellan studerande, lärare, personal och samarbetsföretag.

Ekonomie kandidat-programmet önskar dig också välkommen i den här uppmuntrande och varmhjärtade studiegemenskapen. Som motvikt till studierna erbjuder vår studentorganisation Aalto-yliopiston Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) olika hobbyer, erfarenheter och livslånga vänskapsförhållanden. Varje specialiseringsområde har dessutom en egen ämnesorganisation där du kan bekanta dig med studerande som har samma huvudämne också utanför kurserna.

Ansökning

Antagningarna till bachelorprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2024 pågår från den 13 mars 2024 till den 27 mars 2024.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 13.3.2024 – Ansökningstiden börjar och ansökningssystemet online öppnas
 • 27.3.2024 – Ansökningstiden slutar och ansökningssystemet online stängs
 • 27.5.2024 - Resultatet från betygsurval publiceras
 • 4.6.2024 - Urvalsprovet
 • 4.7.2024 - Antagningsresultaten publiceras
 • 11.7.2024 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Mera information om antagningskriterier (studieinfo.fi)

Berättelser från Handelshögskolan

Kuvassa Markus Puhakka seisoo puutarhamyymälässä, ja ympärillä näkyy viherkasveja.

Various career paths: Markus Puhakka develops a family-run horticultural business and enjoys gardening in the spring

Puhakka, who also considered the profession of a wilderness guide, studied marketing and international business management at the School of Business. Now he combines his business expertise with garden work in a Finnish family business specialising in horticulture.

News
Kuvassa saara Hietanen seisoo Kauppakorkeakoulun aulassa portaiden edessä.

Various career paths: tax expert Saara Hietanen is building a better world

Saara Hietanen became interested in organisational activities in upper secondary school through her love for animals, but only started a career in organisations and advocacy work after working in an international auditing company. Instead of animal rights, Hietanen ended up promoting fair taxation.

News
My story Matilde Pelkonen

Matilde Pelkonen, MSc (Econ.) and future Educational Psychologist

‘I want to keep learning and looking for purpose in what I do.'

Campus
Kuvassa näkyvät kauppatieteiden opiskelijat Aino Piipponen, Joel Nurminiemi ja Milja Mieskolainen. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.

Opiskelijaksi 500 kilometrin päähän kotoa

Aino Piipposelle, Joel Nurminiemelle ja Milja Mieskolaiselle opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tarkoitti muuttoa satojen kilometrien päähän kotipaikkakunnalta. He suosittelevat valintaansa lämpimästi myös muille.

Uutiset
Kuvassa Eero Kaarsalo lukee Finlandia-palkinnon voittanutta kirjaa. Kuvan otti Tiina Leppänen.

Haaveet elokuvaohjaajan opinnoista vaihtuivat kauppatieteiden opiskeluun

Taidetta ja kulttuuria monipuolisesti harrastanut Eero Kaarsalo kirjoitti voitokkaan Pikku-Finlandia -kirjallisuusesseen ja sai opiskelupaikan Kauppakorkeakoulussa Erityiset saavutukset -valintaryhmän kautta.

Uutiset
Kuvassa näkyy Satu Rämö punaisessa mekossa. Taustalla näkyy kirjanjulkistamistilaisuuden rekvisiittaa.

Olika karriärvägar: Satu Rämö skriver superpopulära deckare som motvikt mot den digitala kommunikationen, där man måste uttrycka sig kort och koncist

Ett liv på egna villkor som författare och företagare i kommunikationsbranschen är möjligt, eftersom det kommersiella kunnandet hjälper henne att hålla vinstmarginalen i skick och ekonomin under kontroll.

Nyheter
Ninni Norra puhuu nikrofoniin. Etualan pöydällä näkyvät pienet Suomen ja EU:n liput.

Ninni Norra fick en studieplats på Handelshögskolan via urvalsgruppen särskilda meriter

Som en särskild merit kan betraktas en prestation inom exempelvis entreprenörskap, ledarskap, frivilligverksamhet, idrott, musik, konst eller vetenskap/teknik vilken är på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal.

Nyheter
Kuvassa näkyy Edvin Ingman Kauppakorkeakoulun portaikon lähellä.

Aalto on nappipaikka, jossa voi kehittää sekä kaupallista että taiteellista puoltaan

Lukio-opiskelijoiden tiede- ja taideprojekteja tukevan yhdistyksen perustaminen poiki Edvin Ingmanille opiskelupaikan Kauppakorkeakoulun Erityiset saavutukset -valintaryhmässä.

Uutiset
Kuvassa näkyy rahoituksen opiskelija Mirja-Liisa Kauppila. Kuvan otti Markus Havia.

Rahoituksen osaamisella voi tehdä myös paljon hyvää

Yhteisöllisyys ja erinomaiset työllistymismahdollisuudet viehättävät Mirja-Liisa Kauppilaa, joka on yksi harvoista naisista rahoituksen pääaineopiskelijana.

Uutiset

Följ oss på sociala medier!

Facebook, Instagram och X: @aaltobiz

Kontakt information

Handelshögskolas studietjänster

I frågor om Ekonomie kandidatprogrammet kan du ta kontakt med Aalto-universitetets handelshögskolas studietjänster.

[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/ohjelmat/kauppatieteiden-kandidaattiohjelma

Aalto-universitetets ansökningsservice

I frågor om ansökning kan du ta kontakt med Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/kontaktuppgifter-till-ansokningsservice

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: