Kauppatieteiden kandidaattiohjelma, Otaniemen kampus

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa sinulle innostavan ja lämminhenkisen opiskeluyhteisön, jonne olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

20.3.2019 - 3.4.2019

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteellinen ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 3.4.2019
Lue lisää

Koulutuksen tavoite

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa sinulle innostavan ja lämminhenkisen opiskeluyhteisön, jonne olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

Kauppatieteiden kandidaatin (180 op, 3 vuotta) ja maisterin (120 op, 2 vuotta) tutkinnot antavat sinulle laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä. Opinnoissasi voit valita oman suuntasi monesta eri kauppatieteellisestä erikoistumisalueesta. Opintoihin sisältyy teoreettisia opintoja sekä muun muassa yritysyhteistyössä tehtäviä case-opintoja. Valmistuttuasi sinulla on hyvät mahdollisuudet sijoittua lukuisiin erityyppisiin työtehtäviin, sillä tutkinnot antavat sinulle erinomaiset valmiudet työelämään.

Moni Kauppakorkeakouluun tullut yllättyy iloisesti siitä, kuinka monipuolisia asioita kauppatieteiden ala kattaa, ja kuinka antoisa opiskelijayhteisö on. Opiskelukavereihisi pääset kurssien lisäksi tutustumaan myös KY:n eli Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden toiminnassa. KY tarjoaa lukemattomia eri harrastuksia, kokemuksia ja elinikäisiä ystävyyssuhteita opintojen vastapainoksi.

Aalto-yliopistossa sinulla on myös ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää tutkintoihisi tekniikan ja taiteen opintoja Aalto-yliopiston muista korkeakouluista oman mielenkiintosi mukaan. Tämän lisäksi voit sisällyttää tutkintoihisi ulkomailla vaihdossa suoritetun sivuaineen.

Tutustu myös Aalto-yliopiston tarjoamiin englanninkielisiin kauppatieteiden kandidaattiohjelmiin: International Business (Mikkelin kampus) ja Economics (Otaniemen kampus). 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmista saat lisätietoa täältä.

Lisätietoja opetuskielistä

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma on suomenkielinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen vuoden opinnot ja menetelmäopinnot ovat suomeksi. Siksi opiskelijoilla on oltava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa.

Osa erikoistumisalueiden kursseista suoritetaan englanniksi, ja sinun on myös mahdollista valita kokonaan englanninkielinen erikoistumisalue ja sivuaine.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettavat maisteriopinnot suoritetaan englanniksi. Tästä poikkeuksena on Yritysjuridiikan maisteriohjelma, joka on suomenkielinen.

Pääaineen valinta

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa erikoistumisalue valitaan ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Tällöin olet jo ehtinyt suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuden (60 op), joka kattaa kaikkien erikoistumisalueiden perusteiden kurssit. Näin olet valintaan mennessä tutustunut kaikkiin erikoistumisalueisiin ja osaat valita itsellesi mieluisimman.

Erikoistumisalueita on seitsemän:

 • Johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Tieto- ja palvelujohtaminen
 • Markkinointi
 • Rahoitus
 • Taloustiede ja
 • Yritysjuridiikka.

Lisätietoa erikoistumisalueen valinnasta löydät Intosta.

Maisteriohjelmaan voit hakea samalla, kun valmistut kandidaatiksi. Mahdollisia maisteriohjelmia ovat:

 • Accounting
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Entrepreneurship and Innovation Management
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Management and International Business
 • Marketing ja
 • Yritysjuridiikka.

Uramahdollisuudet

Tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta tarjoaa sinulle työelämässä lukemattomia mahdollisuuksia elinkeino- ja liike-elämän palveluksessa, julkisella sektorilla, yrittäjänä ja tutkijana.

Valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin ja sijoittuvat koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat mm. analyytikko, konsultti, projektipäällikkö, controller, myyntipäällikkö, tilintarkastaja, HR-asiantuntija, markkinointisuunnittelija ja toimitusjohtaja.

Työpaikka ja tehtävänimike riippuvat osittain valitsemastasi kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueesta ja maisteriohjelmasta. Alla on esimerkkejä tehtävistä, joihin eri erikoistumisalueista ja maisteriohjelmista voi suuntautua. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että oma urapolkusi voi johtaa myös aivan eri suuntaan oman mielenkiintosi mukaan.

 • Johtamista opiskelleilla on monipuoliset valmiudet toi­mia liiketoiminnan kehittämisen, organisaatioiden uudistamisen ja ihmisten johtamisen alueilla eri­laisissa asiantuntijatehtävissä.
 • Laskentatoimea opiskelleet sijoittuvat taloushallinnon esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa. Työtehtävät liittyvät yritysten kirjanpitoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin, investointien suunnitteluun ja taloushallinnon tietojärjestelmiin.
 • Tieto- ja palvelujohtamista (ent. liiketoiminnan teknologia) opiskelleet toimivat useiden alojen asiantuntijatehtävissä, kuten liikkeenjohdon konsultteina tai yksityisyrittäjinä tietotekniikan, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.
 • Markkinointia opiskelleet sijoittuvat yrityksiin tuotteista ja tuotealueista vastaaviin päällikkö-, koordinointi-, linjajohto- ja konsulttitehtäviin sekä tuotekehityksen ja markkinointiviestinnän tehtäviin.
 • Rahoitusta opiskelleet työskentelevät rahoitusalalla (mm. pankeissa, pankkiiriliikkeissä, sijoitusrahastoissa sekä vakuutusyhtiöissä) sekä liikkeenjohdon konsultointiyrityksissä ja julkisissa instituutioissa.
 • Taloustiedettä opiskelleet sijoittuvat työmarkkinoilla taloudellista asiantuntemusta ja analyyttistä ajattelukykyä vaativiin tehtäviin yrityksissä, rahoitussektorilla, tutkimuslaitoksissa, julkisessa hallinnossa ja kansainvälisissä järjestöissä.
 • Yritysjuridiikkaa opiskelleilla on laaja taloushallinnon lainsäädännön tuntemus. He työllistyvät erilaisiin taloushallinnon asiantuntijatehtäviin yrityksissä sekä kirjanpito- ja tilintarkastustoimistoissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa. 

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opinnot alkavat kaikille yhteisillä liiketoimintaosaamisen perusteiden opinnoilla (60 op), jotka suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tämän jälkeen opiskelijat valitsevat, mihin erikoistumisalueeseen he haluavat keskittyä ja mitä sivuaineita he haluavat opiskella. Nämä opinnot (120 op) suoritetaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Erikoistumisalueita ovat johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, yritysjuridiikka, rahoitus, taloustiede sekä tieto- ja palvelujohtaminen. Tutkintoon voi myös yhdistää tekniikan ja taiteen opintoja Aalto-yliopiston muista korkeakouluista.

Keskeistä kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa on erityisesti

 • kokonaisvaltainen liiketaloustieteiden tuntemus
 • valitsemaasi erikoistumisalueeseen keskittyminen
 • laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottaminen
 • kriittinen, analyyttinen ja eettinen ajattelu
 • monikulttuurinen toimintaympäristö
 • rakentava ja positiivinen työskentely ryhmissä
 • yrittäjähenkisyys ja
 • itsensä ilmaiseminen kirjallisesti ja suullisesti.

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle. Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Yhteiset opinnot (60 op): liiketoimintaosaamisen perusteet
 • Erikoistumisalueen aineopinnot (60 op)
 • Sivuopintokokonaisuus (24–30 op)
 • Kieli- ja viestintäopinnot (18 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (18–30 op)

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Syventävät opinnot (84 op): oman koulutusohjelman opinnot
 • Sivuopintokonaisuus (24 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (12 op)
Kauppatieteiden kandidaatintutkinnon rakenne

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon aineopintoihin sisältyy tutkielma, jonka laajuus on 10 opintopistettä. Sen tavoitteena on kehittää valmiuksiasi tieteellisen tutkimuksen tekemiseen: tutkimustehtävän määrittämiseen, tutkimusaineiston hankkimiseen ja käyttämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen.

Maisterin tutkintoa varten laadit pro gradu -tutkielman, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Sen tarkoituksena on osoittaa valmiuttasi tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyäsi tieteelliseen viestintään.

Tutkielmien yhteydessä osallistut tutkielmaseminaariin, jonka tarkoituksena on tukea tutkielman tekoa. Seminaari koostuu seminaaritapaamisista, tutkielman laatimisesta, tutkielman esittämisestä seminaariryhmälle ja toisen opiskelijan tutkielman opponoinnista.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opintojesi aikana, ja kansainvälinen liikkuvuus on luonteva osa kaikkien aaltolaisten elämää. Opiskelijana on helppo lähteä vaihtoon. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala. Vuosittain noin 300 Kauppakorkeakoulun opiskelijaa lähtee vaihtoon eri puolille maailmaa noin 150 yhteistyöyliopistoon.

Voit myös hakeutua opiskelemaan CEMS Master's in International Management -tutkintoa (CEMS MIM), johon sisältyy opintojakso ulkomaisessa CEMS (The Global Alliance in Management Education) -yhteistyöyliopistossa. CEMS-verkostoon kuuluu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun lisäksi 29 muuta maailman johtavaa kauppakorkeakoulua.

Kauppakorkeakoululla on myös kaksoistutkintosopimukset usean ulkomaisen yliopiston kanssa. Kaksoistutkinto-ohjelma suoritetaan kahden lukuvuoden aikana siten, että opiskelijat opiskelevat yhden lukuvuoden Kauppakorkeakoulussa ja yhden lukuvuoden partneriyliopistossa. Valmistuva opiskelija saa kaksi tutkintoa: KTM-tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmastaan ja maisteritutkinnon partneriyliopistossa suorittamastaan maisteriohjelmasta.

Voit lähteä myös itsenäisesti opiskelemaan johonkin ulkomaiseen yliopistoon lukukaudeksi ja lukea opinnot hyväksi Kauppakorkeakoulussa suorittamiisi tutkintoihin. Näihin ns. free mover -opintoihin voit hakea apurahaa.

Valintakriteerit

Hakuaika suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan on 20.3.−3.4.2019. Lue lisää valintakriteereistä täältä.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut

Otakaari 1, 02150 Espoo

Sähköposti: hakijapalvelut[at]aalto.fi

Puhelin: +358 40 353 8105

Seuraa meitä

Facebook, Instagram, Snapchat & Twitter: @aaltobiz

Tutustu meihin

Uusi Kauppakorkeakoulu_Aalto-yliopisto

Uusi Kauppakorkeakoulu nousee Aalto-yliopiston kampuksen sydämeen

Uusi rakennus valmistuu ennen joulua ja Kauppakorkeakoulu muuttaa siihen vuoden 2019 alkupuolella.

Uutiset
Students at Aalto

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika on päättynyt

Edellinen hakujakso päätyi 3.4.2019
Lue lisää
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu