Koulutustarjonta

Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri, Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tarjoaa laaja-alaiset tiedot ja taidot liiketaloustieteissä. Kaupallinen tutkinto avaa lukuisia ovia yhteiskunnan kehittämiseen erityisesti liiketoiminnallisesta näkökulmasta.
Neljä opiskelijaa Kauppakorkeakoulun uuden rakennuksen aulassa juttelemassa ja opiskelemassa.
Hanki kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Aalto-yliopistossa – Euroopan johtavassa, kansainvälisessä ja monialaisessa yliopistossa.

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Kauppatieteet

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kauppakorkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Yhteiskunnan kehittämisen on oltava sekä ympäristön ja ihmisten kannalta kestävää että taloudellisesti kannattavaa. Liiketoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan lisäarvoa ja vaikuttaa siihen positiivisesti. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma valmistaa sinut juuri siihen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on hallussa:

 • Kokonaisvaltainen liiketaloustieteiden tuntemus. Peruskurssien ansiosta tunnet jokaisen pääaineen (johtaminen, laskentatoimi, tieto- ja palvelujohtaminen, markkinointi, rahoitus, taloustiede ja yritysjuridiikka) hyvin sekä teorian että käytännön tasolla.
 • Substanssiosaaminen valitsemassasi pääaineessa. Perehdyt yhteen pääaineeseen syvällisemmin ja saavutat sekä työelämän että jatkoksi suoritettavien maisteriopintojen vaatiman taitotason.
 • Kriittinen ja analyyttinen ajattelutapa. Tunnet keskeiset liiketoiminnan tunnusluvut ja pystyt tekemään taktisia ja strategisia ratkaisuja niihin perustuen. Osaat myös hyödyntää monipuolisesti data-analytiikkaa päätöksenteon tukena.
 • Teoreettinen osaaminen. Hahmotat laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia kuten liiketoiminnan taustalla vaikuttavia teorioita, ja periaatteita, jotka vaikuttavat sekä yksityisen että julkisen sektorin toiminnan taustalla.
 • Erinomaiset yhteistyötaidot. Pystyt ratkaisemaan ongelmia proaktiivisesti ja tarttumaan toimeen konkreettisin keinoin sekä monikulttuurisen tiimin johtajana että jäsenenä.
 • Vakuuttavat ilmaisutaidot. Kykenet toteuttamaan ideoitasi yrittäjähenkisellä asenteella ja viestimään niistä sekä kirjallisesti että suullisesti kaikille oleellisille sidosryhmille.
 • Kyky luoda parempaa globaalia yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintaa. Tunnet vastuullisen liiketoiminnan, kestävän kehityksen ja etiikan käsitteet sekä toimit niiden mukaisesti pyrkien lopputulokseen, joka on sekä yritystoiminnan että yhteiskunnan kannalta mahdollisimman positiivinen.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta valmistuessasi tunnet liiketoiminnan perusperiaatteet kattavasti ja pääaineopintojesi ansiosta yhden liiketoiminnan osa-alueen työelämän ja maisteriopintojen aloittamisen kannalta riittävän syvällisesti.

Opetuskieli

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman ensimmäisenä vuonna suoritettavien perusopintojen opetuskieli on suomi. Toisena vuonna opintoja jatketaan pääaineen, sivuaineen ja vapaasti valittavilla kursseilla, joista osa järjestetään suomeksi ja osa englanniksi.

Opintojen rakenne

Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Tämä tarkoittaa sitä, että kandidaattiohjelmaan valittu opiskelija suorittaa kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinnon ennen maisterin tutkinnon opintoja. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon järjestää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ja se koostuu kolmen vuoden mittaiseksi suunnitellusta, 180 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta:

 • Yhteiset liiketoimintaosaamisen opinnot (87 op) mukaan lukien viestinnän ja kielten opinnot (12 op)
 • Pääaineen opinnot (51 op)
 • Sivuaineen opinnot (18-30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (12-24 op)

Suurin osa kandidaatin tutkinnon suorittaneista jatkaa suoraan Kauppatieteiden maisterin tutkintoon, joka koostuu kahden vuoden mittaiseksi suunnitelluista, 120 opintopisteen laajuisista opinnoista.

Vapaavalintaisiin ja sivuaineopintoihin voit valita sinua kiinnostavia opintoja muista kauppatieteiden pääaineista tai vaihtoehtoisesti tekniikan ja taiteen aloilta. Sivuaineeksi voi valita myös kansainvälisen vaihto-opiskelujakson, joka on kaikkein suosituin vaihtoehto koulumme opiskelijoiden keskuudessa.

Lisätietoa kursseista ja tutkinnon rakenteesta löydät Opiskelijan oppaasta (aalto.fi)

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Kauppakorkeakoulussa opiskelu on yhdistelmä teoriapainotteisia luentoja ja niitä soveltavia harjoituksia, ryhmätöitä ja yritysyhteistyössä tehtäviä case-opintoja. Tutkinto on suunnattu päätoimisille opiskelijoille, ja opetusta järjestetään sekä lähiopetuksena että verkon kautta. Sisällöltään joustava opiskelu vaatii onnistuakseen sekä aktiivista itsenäistä työskentelyä että oma-aloitteista ryhmätyöskentelyä kurssikavereiden kanssa.

Ensimmäisenä vuonna suoritetaan suomeksi järjestettäviä kaikille yhteisiä opintoja, jotka johdattavat kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostavat pohjan myöhemmille opinnoille. Ensimmäisen vuoden päätteeksi opiskelijat valitsevat pääaineen, johon haluavat syventyä tarkemmin opinnoissaan.

Toisena vuonna opintoja jatketaan pääaineen opinnoilla, joista osa järjestetään suomeksi ja osa englanniksi. Kandidaatin tutkinnossa voi valita seitsemästä eri pääaineesta. Lisätietoa pääainevalinnasta löydät täältä (aalto.fi). Toisen opiskeluvuoden aikana ajankohtaiseksi tulee myös sivuainekokonaisuuden valinta. Sivuaineen voi suorittaa joustavasti minkä tahansa Aallon korkeakoulun tarjoamana. Sivuaineeksi voi valita myös kansaivälisen vaihdon, ja yli puolet opiskelijoistamme tekeekin niin.

Kolmantena vuonna opiskelijat viimeistelevät pääaineensa opinnot, joihin sisältyy opinnäytetyö (10 op). Se on pääaineeseen liittyvä tieteellinen tutkielma, jonka tavoitteena on kehittää valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Tämä tutkielma valmistaa opiskelijoita maisteriopintoihin, joista kerrotaan lisää alla kohdassa Jatko-opintomahdollisuudet.

Kandidaatintutkinnon pääaineet

Johtaminen
Johtamisen pääaineen opiskelijat ymmärtävät ihmisten johtamiseen, organisaatioiden uudistamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavat käsitteet ja työkalut. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelijat oppivat tarkastelemaan erilaisia organisaatioihin ja johtajuuteen liittyviä ilmiöitä sekä tietävät, miten organisaatioiden toimintaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan.

Johtamista opiskelleet saavat monipuoliset valmiudet toimia henkilöstöjohtamisen, liiketoiminnan kehittämisen ja organisaatioiden uudistamisen alueilla erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Johtamiseen erikoistuneet voivat työskennellä esimerkiksi rekrytoinnin, muutosjohtamisen ja projektijohtamisen parissa.

Laskentatoimi
Laskentatoimea opiskelleet sijoittuvat taloushallinnon tehtäviin sekä yrityksissä että julkisessa hallinnossa ja työtehtävät liittyvät yritysten kirjanpitoon, kustannuslaskentaan, budjetointiin, investointien suunnitteluun ja taloushallinnon tietojärjestelmiin.

Tieto- ja palvelujohtaminen
Tieto- ja palvelujohtamisen opinnot antavat pohjan johtaa ja kehittää esimerkiksi yritysten toimitusketjuja, operaatioita ja palveluita nopeasti muuttuvassa ympäristössä tietojärjestelmiä ja analytiikkaa apuna käyttäen. Pääaine antaa valmiudet ymmärtää ja kehittää kokonaisvaltaisesti yritysten ja toimitusketjujen päätöksentekoa, riskien hallintaa, tietojärjestelmiä ja datan hallintaa, tuotantoa sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuomista markkinoille.

Tieto- ja palvelujohtamista opiskelleet työskentelevät useiden alojen asiantuntijatehtävissä kuten data-analyytikkoina, toimitusketjun hallinnan asiantuntijoina, strategiakonsultteina, palvelumuotoilijoina tai yksityisyrittäjinä esimerkiksi tietojärjestelmien, logistiikan, markkinoinnin tai taloushallinnon aloilla.

Markkinointi
Markkinoinnin pääaine antaa opiskelijalle käsityksen erilaisten markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä sekä valmiudet hankkia markkinatutkimuksen avulla tietoa päätöksenteon tueksi. Markkinoinnin opiskelija oppii ymmärtämään, miten kehitetään kaupallisia strategioita, miten tunnistetaan ja suunnitellaan kilpailukeinoja ja miten nämä toteutetaan tehokkaasti.

Markkinointia opiskelleilla on valmiudet johtaa yrityksen tuotteiden tai brändin liiketoimintaa muun muassa tuotesuunnittelun, hinnoittelun, jakelukanavien ja markkinointiviestinnän (mainonnan ja myynninedistämisen) kautta.

Rahoitus
Rahoitusta pääaineenaan opiskelleet ymmärtävät yritysrahoituksen lähteisiin liittyviä menettelyitä, osaavat soveltaa rahoitusteorioita käytännön sijoitustoiminnassa ja käyttää tilastotiedettä rahoitusmarkkinoiden analysointiin. Opiskelijat saavat pohjan myös yritystoiminnan riskien analysointiin ja sijoituspäätösten vastuullisuusnäkökulmiin.

Rahoitusta opiskelleet työskentelevät tyypillisesti rahoitusalalla esimerkiksi pankeissa, pankkiiriliikkeissä, vakuutusyhtiöissä ja pääomasijoittajina. Muita tärkeitä työllistäjiä ovat liikkeenjohdon konsultointiyritykset, teollisuusyritykset, startupit ja julkiset instituutiot.

Taloustiede
Taloustieteen pääaine tarjoaa taidot taloustieteelliseen analyysiin ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta, alkaen mikrotasolta kuluttajien ja yritysten strategisesta vuorovaikutuksesta aina makrotason kansainvälisiin talouspoliittisiin kysymyksiin asti. Pääaineesta valmistuneet osaavat soveltaa mallintamista ja tilastollisia menetelmiä taloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen, syy- ja seurausvaikutusten todentamiseen, sekä taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen.

Taloustiedettä opiskelleet sijoittuvat työmarkkinoilla taloudellista asiantuntemusta ja analyyttistä ajattelukykyä vaativiin tehtäviin yrityksissä, rahoitussektorilla, tutkimuslaitoksissa, julkisessa hallinnossa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Yritysjuridiikka
Yritysjuridiikan pääaine antaa perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja talouden johtamisessa. Ydinsisältöjä ovat sopimusjuridiikka, yhtiöoikeus, työoikeus sekä verotukseen liittyvät kysymykset kuten Suomen verojärjestelmä, yritysverotus ja kansainvälinen verotus. Pääaineopinnot suorittaneet osaavat ratkaista ja analysoida liikejuridisia ongelmia ja etsiä niihin myös liiketaloudellisesti parhaat ratkaisut. 

Yritysjuridiikkaa opiskelleilla on laaja liikejuridiikan tuntemus, ja he työllistyvät erilaisiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä, järjestöissä ja viranomaisissa, joissa edellytetään sekä liiketaloustieteiden että liikejuridiikan osaamista.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opintojesi aikana, ja kansainvälinen liikkuvuus on luonteva osa kaikkien aaltolaisten elämää. Opiskelijana on helppo lähteä vaihtoon. Sinua opastetaan ja neuvotaan kohteen valinnassa ja vaihtoa tuetaan myöntämällä apurahoja. Opiskelijavaihto on integroitu tiiviisti koulutusohjelmiin, jotta kynnys vaihtoon lähtemiseen on mahdollisimman matala. Vuosittain noin 300 Kauppakorkeakoulun opiskelijaa lähtee vaihtoon eri puolille maailmaa noin 130 yhteistyöyliopistoon.

Voit myös hakeutua opiskelemaan CEMS Master's in International Management -tutkintoa (CEMS MIM), johon sisältyy opintojakso ulkomaisessa CEMS (The Global Alliance in Management Education) -yhteistyöyliopistossa. CEMS-verkostoon kuuluu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun lisäksi 29 muuta maailman johtavaa kauppakorkeakoulua.

Kauppakorkeakoululla on myös kaksoistutkintosopimukset usean ulkomaisen yliopiston kanssa. Kaksoistutkinto-ohjelma suoritetaan kahden lukuvuoden aikana siten, että opiskelijat opiskelevat yhden lukuvuoden Kauppakorkeakoulussa ja yhden lukuvuoden partneriyliopistossa. Valmistuva opiskelija saa kaksi tutkintoa: KTM-tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmastaan ja maisteritutkinnon partneriyliopistossa suorittamastaan maisteriohjelmasta.

Voit lähteä myös itsenäisesti opiskelemaan johonkin ulkomaiseen yliopistoon lukukaudeksi ja lukea opinnot hyväksi Kauppakorkeakoulussa suorittamiisi tutkintoihin. Näihin ns. free mover -opintoihin voit hakea apurahaa.

Aalto-yliopisto toivottaa tervetulleiksi tuhansia kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita vuosittain. He liittyvät mukaan Aallon monimuotoiseen yhteisöön sekä varsinaisten opintojen että lukuisten vapaa-ajan tapahtumien ja aktiviteettien kautta. Aktiivinen tutor-toiminta auttaa ulkomaisia opiskelijoita sopeutumaan Otaniemen arkeen ja Pohjoismaiseen kulttuuriin ja tarjoaa samalla suomalaisille opiskelijoille erinomaisen väylän heihin tutustumiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kandidaattiohjelmasta monet jatkavat suoraan maisteriopintoihin. Maisteriohjelmaan siirtymisen yhteydessä on mahdollista jatkaa samassa pääaineessa tai hakeutua eri aineeseen, mikäli täyttää halutun aineen kriteerit. Kauppakorkeakoulun tarjoamat maisteriohjelmat ovat:

 • Accounting
 • Business Analytics
 • Creative Sustainability
 • Economics
 • Finance
 • Global Management
 • Information and Service Management
 • International Design Business Management
 • Marketing
 • People Management and Organizational Development
 • Strategic Management in a Changing World
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Yritysjuridiikka

Maisteriohjelman jälkeen on mahdollisuus hakea nelivuotiseen Kauppakorkeakoulun tai muun korkeakoulun tohtoriohjelmaan, joka antaa valmiudet hakeutua akateemiselle uralle tai korkeatasoisiin yritystehtäviin.

Uramahdollisuudet

Maailma on täynnä toinen toistaan arvokkaampia ja yhteiskuntaa eteenpäin vieviä ideoita. Usein ongelmaksi kuitenkin muodostuu niiden taloudellinen kannattamattomuus, jonka ratkaisemisessa kauppatieteiden osaajat ovat avainasemassa. Tämä on hyvä esimerkki sekä liiketoiminnan kyvystä vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti että sen erittäin laajoista, poikkialaisista ja kansainvälisistä sovellusmahdollisuuksista.

Tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta tarjoaa sinulle työelämässä lukemattomia mahdollisuuksia elinkeino- ja liike-elämän palveluksessa, julkisella sektorilla, yrittäjänä ja tutkijana. Uralla suuntautuminen riippuu etenkin oman mielenkiinnon kohteista, mutta jonkin verran myös tutkintoon valitsemastasi pääaineesta. Työelämään siirtyminen alkaa usein jo opiskelun aikana, sillä kaupallisen alan osaajat ovat erittäin haluttua työvoimaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin ja sijoittuvat koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin – unohtamatta heidän erinomaista valmiuttaan yrittäjyyteen.

Suurin osa Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoista jatkaa pääaineensa osoittamaan maisteriohjelmaan – ja osa sieltä vielä tohtoriohjelmaan ja akateemiselle uralle. Toki myös kandidaatiksi valmistumista seuraava välitön työelämään siirtyminen ja pääaineen vaihtaminen maisteriopintoihin ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Lue lisää Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden työllistymisestä sekä urakehityksestä!

Tutkimuksen painopisteet

Kauppakorkeakoulussa tehdään korkealaatuista ja monialaista kauppatieteellistä tutkimusta, joka käsittelee yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita. Tutkimuksen painopisteitä ovat ohjanneet yhteiskunnassa ja talouselämässä tapahtuneet muutokset palvelu- ja tietoyhteiskunnan suuntaan, ja tutkijoillamme on myös vahvat siteet yhteiskuntaan. Tutkimus keskittyy muun muassa vastuulliseen yritystoimintaan, digitaalisiin liiketoimintamalleihin, rahoitusmarkkinoihin, kansainväliseen liiketoimintaan, matemaattisilla malleilla ja datalla tuettuun päätöksentekoon sekä tehokkaaseen tuotantoon ja toimitusketjuihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu tieteen, talouden, tekniikan ja taiteen aloja yhdistävänä monialaisen opiskelun edelläkävijänä. Eloisa kampus ja vapaavalinnaiset kurssit yhdistävät eri alojen opiskelijoita tehokkaasti. Tämä luonteeltaan usein varsin spontaani monialaisuus on omiaan synnyttämään uusia ideoita ja yhdistämään niistä innostuneita ihmisiä luoden ystävyyssuhteita, hyödyllisiä verkostoja ja lopulta jopa uusia yrityksiä.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma tukee monialaisia mahdollisuuksia ennen kaikkea joustavuuden kautta. Voit valita sekä sivuaineesi että useita vapaavalintaisia yksittäisiä kursseja tekniikan ja taiteen aloilta. Lisäksi KY:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) järjestämät aktiviteetit ovat luonteeltaan poikkitieteellisiä ja aloja yhdistävää toimintaa.

Kampus & Opiskelijaelämä

Aalto-yliopisto sijaitsee Otaniemessä, 10 minuutin metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Uutuuttaan hohtava kampus on kotoisa ja luonnonläheinen opiskeluympäristö yli 12 000 opiskelijalle. He tutustuvat toisiinsa sekä opiskelun että aktiivisen opiskelijatoiminnan merkeissä. Aalto-yliopiston yhteydessä toimii satoja erilaisia opiskelijakerhoja ja -järjestöjä, jotka järjestävät kulttuuriin, urheiluun ja muihin harrastuksiin liittyviä tapahtumia. Yliopiston arki on muutenkin täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan ja yhteistyöyritysten välillä.

Myös Kauppatieteiden kandidaattiohjelma toivottaa sinut tervetulleeksi innostavaan ja lämminhenkiseen opiskeluyhteisöön. Opiskelijajärjestömme Aalto-yliopiston Kauppatieteiden ylioppilaat (KY) tarjoaa lukemattomia eri harrastuksia, kokemuksia ja elinikäisiä ystävyyssuhteita opintojen vastapainoksi. Lisäksi jokaisella pääaineella on oma ainejärjestönsä, jonka kautta voi tutustua saman pääaineen opiskelijoihin myös kurssien ulkopuolella.

Hakuprosessi

Aalto-yliopiston kauppatieteellisen alan suomenkieliseen Kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan järjestetään haku kerran vuodessa. Syksyllä 2024 alkavien opintojen hakuaika on 13.-27.3.2024.

Tärkeimmät hakuun liittyvät päivämäärät:

 • 13.3.2024 - Hakuaika alkaa ja haku Opintopolussa aukeaa
 • 27.3.2024 - Hakuaika päättyy ja haku Opintopolussa loppuu
 • 27.5.2024 - Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään
 • 4.6.2024 - Kauppatieteen valintakoe
 • 4.7.2024 - Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään
 • 11.7.2024 - Opiskelupaikan vastaanoton määräaika

Lisätietoa valintaperusteista (opintopolku.fi)

Tutustu opiskelija- ja alumnitarinoihin

Kauppatieteen opiskelija poseeraa A-kyltin vieressä podcast-studiossa

Kauppistyypit ja uramyytit -podcast Spotifyssa (ulkoinen linkki)

Mikä on konsultti? Nukkuuko yrittäjät koskaan? Onko kaikilla rahoitusalalla toppaliivit? Näistä ja muista kauppatieteisiin ja työelämään liittyvistä myyteistä jutellaan Kauppiksen opiskelijan Tumen juontamassa videopodcastissa, joss vierailee eri ammattien edustajia.

Kuvassa Markus Puhakka seisoo puutarhamyymälässä, ja ympärillä näkyy viherkasveja.

Monenlaisia urapolkuja: Markus Puhakka kehittää puutarha-alan perheyrityksen liiketoimintaa ja nauttii, kun saa keväällä tarttua lapion varteen

Eräoppaan ammattiakin harkinnut Puhakka opiskeli Kauppakorkeakoulussa markkinointia ja kansainvälisen liiketoiminnan johtamista. Nyt hän yhdistää liiketoimintaosaamistaan puutarhurin töihin suomalaisessa puutarha-alan perheyrityksessä.

Uutiset
Kuvassa saara Hietanen seisoo Kauppakorkeakoulun aulassa portaiden edessä.

Monenlaisia urapolkuja: veroasiantuntija Saara Hietanen saa rakentaa parempaa maailmaa

Eläinrakas Hietanen kiinnostui jo yläasteella järjestöjen toiminnasta, mutta urapolku järjestömaailmaan ja vaikuttamistyön pariin kulki kansainvälisen tilintarkastusyrityksen kautta. Eläinten oikeuksien sijaan Hietanen päätyi edistämään vero-oikeudenmukaisuutta.

Uutiset
My story Matilde Pelkonen

Matilde Pelkonen, ekonomi ja tuleva kasvatuspsykologi

”Haluan jatkuvasti opiskella ja oppia uutta, etsiä merkitystä työhöni.”

Kampus
Kuvassa näkyvät kauppatieteiden opiskelijat Aino Piipponen, Joel Nurminiemi ja Milja Mieskolainen. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.

Opiskelijaksi 500 kilometrin päähän kotoa

Aino Piipposelle, Joel Nurminiemelle ja Milja Mieskolaiselle opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tarkoitti muuttoa satojen kilometrien päähän kotipaikkakunnalta. He suosittelevat valintaansa lämpimästi myös muille.

Uutiset
Kuvassa Eero Kaarsalo lukee Finlandia-palkinnon voittanutta kirjaa. Kuvan otti Tiina Leppänen.

Haaveet elokuvaohjaajan opinnoista vaihtuivat kauppatieteiden opiskeluun

Taidetta ja kulttuuria monipuolisesti harrastanut Eero Kaarsalo kirjoitti voitokkaan Pikku-Finlandia -kirjallisuusesseen ja sai opiskelupaikan Kauppakorkeakoulussa Erityiset saavutukset -valintaryhmän kautta.

Uutiset
Kuvassa näkyy Satu Rämö punaisessa mekossa. Taustalla näkyy kirjanjulkistamistilaisuuden rekvisiittaa.

Monenlaisia urapolkuja: Satu Rämö kirjoittaa huippusuosittuja dekkareita vastapainoksi digitaaliselle viestinnälle, jossa pitää olla lyhyt ja ytimekäs

Omannäköinen elämä kirjailijana ja viestintäalan yrittäjänä on Satu Rämölle mahdollista, koska kaupallinen osaaminen auttaa pitämään katteet kunnossa ja oman talouden hallinnassa.

Uutiset
Ninni Norra puhuu nikrofoniin. Etualan pöydällä näkyvät pienet Suomen ja EU:n liput.

Ninni Norra nappasi opiskelupaikan Kauppakorkeakoulussa erityiset saavutukset -valintaryhmän kautta

Erityiset saavutukset -valintaryhmässä tarvittava erityinen saavutus voi olla esimerkiksi yrittäjyyden, johtajuuden, vapaaehtoistoiminnan, urheilun, musiikin, taiteen tai tieteen/tekniikan aloilla saavutettu, saman ikäisten keskimääräiseen tasoon verrattuna erittäin merkittävä suoritus.

Uutiset
Kuvassa näkyy rahoituksen opiskelija Mirja-Liisa Kauppila. Kuvan otti Markus Havia.

Rahoituksen osaamisella voi tehdä myös paljon hyvää

Yhteisöllisyys ja erinomaiset työllistymismahdollisuudet viehättävät Mirja-Liisa Kauppilaa, joka on yksi harvoista naisista rahoituksen pääaineopiskelijana.

Uutiset

Seuraa meitä somessa!

Facebook, Instagram & X: @aaltobiz

Yhteystiedot

Kauppakorkeakoulun oppimispalvelut

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun oppimispalveluihin.

[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/ohjelmat/kauppatieteiden-kandidaattiohjelma

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hakijapalveluiden-yhteystiedot

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: