Doktorandutbildning

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år.

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Läs mer
Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Instruktioner och datum för ansökan

Instruktioner och datum för ansökan finns på doktorandprogrammens webbplatser. Kontakta Doktorandutbildningstjänster om du har mera frågor om ansökan.

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Aalto ARTS

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.

Picture of Aalto University

Doktorandprogrammet i ingenjörsvetenskaper

Doktorandprogrammet består av sju forskningsområden som innefattar planläggning och trafikteknik, fastighetsekonomi, geoinformatik, byggteknik, vatten- och miljöteknik, maskinteknik och energiteknik. Doktorsutbildningen sker vid högskolans samtliga institutioner: institutionen för maskinteknik, institutionen för byggnadsteknik och institutionen för byggd miljö.

Aalto ENG

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Doktorandprogrammet i kemiteknik består av 6 forskningsområden. Institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemi och materialvetenskap och institutionen för kemiteknik och metallurgi ansvarar tillsammans för programmet.

Doctoral students in the lab

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

Aalto Doctoral Programme in Business, Economics and Finance is a four-year, English-language doctoral programme with three specialization areas: Business, Economics and Finance.

Four students studying together. Three of them have their computer and one is having papers in front of them.

Doktorandprogrammet i elektroteknik

Det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i elektroteknik erbjuder de utexaminerade möjligheter att arbeta inom flera forskningsområden, från traditionell elektroteknik till energi, välfärdsteknologi, nanovetenskaper och kommunikationsteknik. Doktorandprogrammet utgår från en gedigen matematisk och naturvetenskaplig grund.

Aalto ELEC

Aalto har en underbar gemenskap och infrastruktur för att bedriva forskning.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022

Jag känner mig verkligen säker på min yrkeskompetens och kunskap efter att ha avslutat doktorandprogrammet.

Enkät för utexaminerade doktorer 2022
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Doktorer utexaminerade från Aalto-universitetet i arbetslivet

Aalto-universitetets karriärtjänster följer karriärutvecklingen och placeringen i arbetslivet hos utexaminerade doktorer.

Samarbete
Promootiohatut pöydällä

Företag behöver doktorer – från kärnkompetenser till helhetshantering

Doktorandstudier är en väg till självutveckling och praktisk problemlösande forskning. Med doktorer får företag multidisciplinära experter som inte är rädda för att ta på sig stora utmaningar.

Nyheter

Finland Fellowships

Läs mera på engelska

Allmän behörighet och antagningskriterier

De allmänna behörighetskriterierna för en doktorandutbildning anges i finsk lag (37 § i universitetslagen, 558/2009) och omfattar alla finländska universitet.

För att vara behörig för doktorandutbildning måste studenten:

  • ha en relevant magisterexamen från ett universitet
  • ha en relevant magisterexamen från en yrkeshögskola, eller
  • ha lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Oftast har en godkänd magisterexamen avlagts i enlighet med principerna i Bolognaprocessen (3+2 år). En examen som avlagts utomlands i ett land som inte följer Bolognaprocessen måste omfatta minst 4 års studier och en magisteravhandling.

Den examen som utgör basen för doktorandstudierna ska ge studenten tillräckliga kunskaper och färdigheter för  doktorandstudier i det valda programmet. Universitetet kan kräva att en antagen student fullföljer nödvändiga extra studier för att uppfylla detta krav.

Studenten ska också uppfylla de fastställda kraven på språkfärdigheter som behövs för doktorandutbildningen.

Allmänna urvalskriterier

De centrala kriterierna för att bedöma potentiella doktorander omfattar den sökandes akademiska arbete och potential för doktorandstudier, forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet samt den sökandes förutsättningar att slutföra studierna inom den målsatta studietiden.

Den tidigare examens lämplighet som grund för doktorsexamen liksom forskningsplanens lämplighet för programmets forskningsprofil tas också med i bedömningen. Tillgången på handledare för avhandlingen är av stor vikt vid valet av doktorander.

Kontakta oss

Kontakta Doktorandutbildningstjänster om du har mera frågor om ansökan.

TechPromootio2014_hattu

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: