Ghulam Yasin

Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
T304 Dept. Applied Physics
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Phone number
+358504414324

Research groups

  • NanoMaterials, Postdoctoral Researcher

Publications

Bimetallic-MOF Derived Carbon with Single Pt Anchored C4 Atomic Group Constructing Super Fuel Cell with Ultrahigh Power Density And Self-Change Ability

Lulu Chai, Jinlu Song, Anuj Kumar, Rui Miao, Yanzhi Sun, Xiaoguang Liu, Ghulam Yasin, Xifei Li, Junqing Pan 2024