Utbildningsutbud

Visual Communication Design - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext. Studierna ger dig färdigheter i informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift som hjälper dig att styra din designpraktik i riktning mot offentlighet, hållbarhet och en mångfald av kunskapsdomäner. Huvudämnet ger dig tid och utrymme att omdefiniera dig själv som designer med ett kontinuerligt stöd i form av gemenskap, samarbete och kamratlärande och genom att kombinera teori och praktik i studierna.
Visual Communication Design

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Huvudämnet Visual Communication Design (VCD) inom magisterprogrammet i konst och media erbjuder en internationell lärmiljö och utforskar nya arbetssätt inom visuell kommunikation. I studierna granskas rådande förhållanden ur ett kritiskt perspektiv och du får möjlighet att ompröva de etablerade begreppen inom grafisk design. Programmet hjälper dig att se din designpraktik i ett nytt ljus och placera den i en bredare samhälls- och miljökontext. Studierna ger dig färdigheter i informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift som hjälper dig att styra din designpraktik i riktning mot offentlighet, hållbarhet och en mångfald av kunskapsdomäner. Huvudämnet ger dig tid och utrymme att omdefiniera dig själv som designer med ett kontinuerligt stöd i form av gemenskap, samarbete och kamratlärande och genom att kombinera teori och praktik i studierna.

Efter att ha slutfört studierna inom programmet kan du

  • skapa och hantera designprojekt med hänsyn till fysisk och digital materialitet samt experimentera med data och beräkningselement i designprojekt vid behov
  • lösa komplexa problem gällande olika medier, estetik, kontexter, uttryck och konventioner vid kommunikation genom data, narrativ och/eller skrift
  • beskriva och kritiskt utvärdera traditionerna, referenserna och motiven bakom dina designval och -processer
  • beakta frågor som gäller representation, mångfald och hållbarhet i visuell kommunikation
  • skilja på din yrkesroll och din konsumentroll i digitala och nätbaserade miljöer
  • vara medveten om fungerande arbetssätt och dina rättigheter som kreativ yrkesutövare samt beakta ditt ansvar gentemot dig själv, dina kollegor, allmänheten och miljön
  • beakta alternativa designpraktiker och arbetssätt
  • fortsätta att diskutera, utvärdera och omdefiniera den samhälleliga betydelsen och de föränderliga parametrarna för arbete inom design av visuell kommunikation.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Genom att sätta dig in i olika typer av litteratur, skrift och diskussion kan du utvärdera den visuella kommunikationens roll i samhället och miljön samt de diskursiva och materiella aspekter som samspelar i din designpraktik. I studierna anläggs ett kritiskt perspektiv på aktuella politiska frågor, såsom representation, mångfald samt social och miljömässig rättvisa. Genom intensivkurser får du de verktyg och färdigheter som behövs i designprojekt, vare sig du riktar in dig på data, visuellt berättande eller typografi.

Genom omfattande studiokurser får du kompetens inom tre centrala delområden inom design av visuell kommunikation: informationsdesign, visuella narrativ samt typsnitt och skrift. I enlighet med din individuella studieplan kan du välja att antingen fördjupa eller bredda dina kunskaper och färdigheter inom dessa områden. Särskild vikt fästs också vid publicering, som spelar en central roll när det kommer till att bedriva självständig verksamhet och hålla kommunikationsdesignen nära allmänheten.

Kärnan i studierna består av seminarier, där du får stanna upp och reflektera över det du lärt dig tillsammans med andra. Under det första året ligger fokus på att reflektera kring din egen designpraktik och skapa en referensram genom att sammanställa ett personligt designarkiv. Under det andra året får du arbeta med ditt lärdomsprov. Studierna hjälper dig att uppdatera dina kunskaper och färdigheter oavsett om du siktar på professionell designverksamhet inom en tillämpat område eller som självständig utövare eller planerar fortsätta med doktorandstudier.

Under det andra studieåret i det tvååriga programmet ligger fokus på lärdomsprovet, som är en central del av dina studier. Under arbetet med ditt lärdomsprov får du hjälp och handledning under magisterseminariet samt av övervakaren av lärdomsprovet och handledaren för lärdomsprovet. Lärdomsprovet kan vara antingen ett designprojekt som baserar sig på praktisk verksamhet eller ett arbete som fördjupar sig i vetenskapliga metoder och teorier, men det innehåller alltid en skriftlig del med hänvisningar till litteratur. Ditt lärdomsprov är en möjlighet att både stärka och visa dina designfärdigheter och/eller teoretiska kunskaper inom ett specialområde och att positionera ditt arbete inom en specifik domän eller ett visst ramverk.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Magisterprogrammet i konst och media

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Internationell verksamhet

Du blir en del av en internationell gemenskap som består av studerande och personal med varierande bakgrund. Huvudämnet välkomnar regelbundet internationella gäster för att hålla föreläsningar, kurser och workshoppar. I enlighet med din individuella studieplan kommer du att ha möjlighet att tillbringa en termin som utbytesstuderande vid ett av Aaltos många utländska partneruniversitet eller göra praktik utomlands.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom magisterprogrammet kan du söka till doktorandstudier inom konst och design och rikta in dig på en akademisk karriär inom det framväxande området praktikforskning.

Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram inom konst, design och arkitektur: Doktorandprogram.

Karriärmöjligheter

Efter att ha utexaminerats från huvudämnet har du de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta professionellt inom design av visuell kommunikation, antingen genom att utveckla din egen verksamhet eller vid en etablerad designbyrå eller organisation. Du har också färdigheter att arbeta som art director eller design lead eller i någon motsvarande ledande position.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för konst och medias sidor.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Ansökningsalternativets bedömningsgrunder 2024

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till magisterprogrammet i konst och media – Visual Communication Design (VCD) bedöms på följande grunder.

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto
Man in sunny winter cityscape

Aarni Kapanen illustrates Dudes & Feelings podcasts

Fighting toxic masculinity with a podcast and the help of Visual Communication Design.

News
Muodon vaiktukset -artikkelin kuvitusta Aalto ARTSin The Long Read -verkkolehdessä

Form matters (extern länk)

Visual communication matters – it can promote our knowledge acquisition and help us to become better thinkers.

Följ oss!

Kontakt information

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

För frågor om de programspecifika ansökningsdokumenten eller studier inom programmet, kontakta lärandetjänsterna vid Aalto ARTS.

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: