Utbildningsutbud

Signal Processing and Data Science - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

Vill du fördjupa dig inom signalbehandling och data science, vilket utgör kärnan i dagens digitala värld? Inom detta huvudämne lär du dig att utvinna användbar information, upptäcka mönster och göra förutsägelser utgående från stora mängder signaler eller data. Du får tillämpa dina kunskaper på den fysiska världen genom att skapa smartare och mer miljövänliga lösningar, produkter och system.
Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat. Kuva: Unto Rautio

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

I dagens värld finns ofta tillgång till enorma mängder data, men det är många gånger svårt att översätta detta till användbar information. Det finns en allt större efterfrågan på skickliga experter som har de verktyg som krävs för att samla in och tolka signaler och data. Huvudämnet Signal Processing and Data Science befinner sig i skärningspunkten mellan många aktuella utmaningar, från att förutse aktiemarknaden till att utveckla bättre medicinsk teknologi. I takt med att industrin förändras i en mer hållbar riktning får du vara med och skapa nya sätt att arbeta, till exempel genom att skapa mer effektiva algoritmer och på så sätt bidra till att minska energiförbrukningen hos de storskaliga beräkningar som behövs inom AI-system.

Som student får du ta del av forskning och undervisning i världsklass, och har efter examen tillgodogjort dig följande kunskaper och färdigheter:

 • En stark teoretisk och metodologisk grund inom modern signalbehandling och data science. De utexaminerade besitter kunskaper inom signal- och systemmodellering, datarepresentationer och optimering samt de färdigheter som behövs för att tillämpa praktisk signalbehandlingsteknik för multisensorsystem.
 • Avancerade färdigheter i programmering. De utexaminerade behärskar olika typer av programmeringsspråk och -verktyg och har förmåga att utforma, implementera, testa och underhålla praktiska system för signalbehandling.
 • Omfattande färdigheter i dataanalys. De utexaminerade har en ingående förståelse för egenskaperna hos olika typer av data och signaler samt hur dessa kan omvandlas till information genom maskininlärning.
 • Färdigheter i matematik och statistisk modellering. De utexaminerade behärskar matematiska modeller och bakomliggande statistiska antaganden, vilket tillåter dem att göra korrekta förutsägelser utgående från verkliga data.
 • Omfattande insikter i den senaste forskningen inom området. De utexaminerade drar nytta av den toppforskning som leds av professorer och forskare inom området och har de grunder som behövs för att inleda en forskarkarriär, om de så önskar.

Webinar | Signal Processing and Data Science

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Titta på inspelningen
Students working together on a laptop

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences – Signal Processing and Data Science är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Huvudämnet kan genomföras som antingen ett långt (60 studiepoäng) eller kort (40 studiepoäng) program. Studerande som genomför ett kort program ska också inkludera ett biämne (20–25 studiepoäng) på magisternivå. Studerande som genomför ett långt program kan inkludera ett valfritt biämne i sina fritt valbara studier.

Det första året lägger grunderna för signal- och systemmodellering samt dataanalys genom kurser som Signal Processing for Communications (5 studiepoäng), Statistical Signal Processing (5 studiepoäng) och Large Scale Data Analysis (5 studiepoäng). De studerande får också insikter i maskininlärning och algoritmer för konvex optimering. I takt med att studierna fortskrider fördjupas de studerandes insikter inom olika ämnesområden, och de kan utforma sina studier efter eget intresse.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Inriktningsalternativ

Huvudämnet Signal Processing and Data Science hör till programmet Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences. De studerande kan välja att inrikta sina studier på något specialområde med hjälp av ett biämne på magisternivå eller fritt valbara kurser. En studerande som är intresserad av till exempel biomedicinsk teknik och AI-baserad hälsoteknologi kan välja kurser inom dessa områden. Det finns också möjligheter att lära sig mer om financial engineering eller data science.

Nedan ges några exempel ur det breda kursutbudet:

 • Deep Learning (5 studiepoäng)
 • Audio Signal Processing (5 studiepoäng)
 • AI in health technologies (5 studiepoäng)
 • High-Throughput Bioinformatics (5 studiepoäng)
 • Kernel Methods in Machine Learning (5 studiepoäng)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Student Eeli Susan

Studeranden Eeli Susan: Huvudämnet Signal Processing and Data Science är en perfekt mix av teori och praktik

Eeli anser att magisterprogrammets breda kursutbud gör det möjligt att skräddarsy studierna enligt egna preferenser.

Nyheter

Internationell verksamhet

Studiemiljön i programmet har en starkt internationell prägel. Studierna genomförs i mångkulturella grupper och de studerande får goda färdigheter för en internationell karriär. Högskolan för elektroteknik erbjuder många olika möjligheter till studentutbyte och praktik över hela världen. Studerande kan få möjlighet att delta i forskningsprojekt som ägnar sig åt globala problem eller delta i en sommarkurs vid ett av Aaltos partneruniversitet, såsom EURECOM i Sophia Antipolis i Frankrike.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals studerande från utlandet årligen. Dessa studerande blir en del av Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många evenemang, festligheter och fritidsaktiviteter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter att ha slutfört studierna inom programmet kan du söka till doktorandprogram och därefter till postdoktjänster i Finland och utomlands.

Karriärmöjligheter

De utexaminerade från programmet har exceptionellt breda karriärmöjligheter. Eftersom behandling och överföring av signaler (till exempel bilder, tal och ljud, finansiella tidsserier eller mätningar från olika sensorsystem) är nödvändigt inom praktiskt taget alla områden kan utexaminerade från detta program få arbete i företag inom hälsoteknologi, finansiell matematik, informations- och kommunikationsteknik (IKT) eller data science/AI.

Exempel på vanliga yrkesbeteckningar:

 • Forskare, till exempel inom IKT
 • Forsknings- och utvecklingsingenjör
 • Dataforskare
 • Kapitalförvaltare
 • Grundare av företag

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder studerandes sysselsättning i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla undervisningsplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och säkrar på så vis instegspositioner redan före utexamineringen. Aalto har också en aktiv entreprenörsgemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag.

Unto Rautio

School of Electrical Engineering graduates in working life

School of Electrical Engineering Master's graduates are successful in finding jobs corresponding to their education. On this page you can find information on job titles, job sectors and career development of our graduates.

School of Electrical Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningsprojekt är väl integrerade i studierna i syfte att främja de studerandes färdigheter i vetenskapligt arbete. Exempel på forskningsområden:

 • Maskininlärning
 • Radarsignalbehandling
 • Trådlös kommunikation
 • Storskalig optimering
 • Statistisk signalbehandling

Läs mer om forskningen vid institutionen för kommunikations- och nätverksteknik.

Samarbete med andra aktörer

Utöver det breda kursutbudet vid Aalto-universitetet har de studerande möjlighet att inkludera kurser från andra finländska eller utländska universitet i sina studier. Programmet tar också regelbundet emot gästande studerande från andra universitet. Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt till sin natur och uppmuntrar till samarbete mellan olika vetenskapsområden.

Aalto-universitetet är välkänt för att förena ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och inte sällan även startupföretag.

 Äänen viivettä on tutkittu Suomen hiljaisimmassa huoneessa Otaniemessä sijaitsevassa kaiuttomassa huoneessa. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Department of Information and Communications Engineering

The department of Information and Communications Engineering has a strong focus in the ICT area varying from ICT technology to core electrical engineering and its basic phenomena.

Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Studera vid Aalto

Anvisningar för ansökan specifika för ansökningsalternativet


Ansökande måste uppfylla de allmänna behörighets- och språkkraven som är gemensamma för alla magisterprogram vid Aalto-universitetet. Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ.

Ansökningarna bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

Bedömningsgrunder

Bedömningsprocess och dokument som krävs

Bedömningsprocessen beskrivs under Process för bedömning av sökande. Utöver de obligatoriska dokumenten för ansökan ber detta ansökningsalternativ de ansökande lämna in också dokumenten under Begärda dokument.

Kontakt information

Högskolan för Elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: