Koulutustarjonta

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tuotantotalous on yritysten ja muiden organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Tieteenala käsittelee organisaatioita teknis-taloudellisina sekä sosiaalisina järjestelminä. Sen tavoitteena on tehokkuus, taloudellisuus, kestävyys ja hyvinvointi. Tuotantotalouden hakukohteen opiskelijat oppivat ratkomaan ongelmia ja luomaan yrityksille arvoa ottaen huomioon kaikki yritystoiminnan kannalta olennaiset osat: teknologian, organisoinnin, asiakkaat, palvelut, tuotteet ja tuotannon.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Tuotantotalouden koulutusohjelma kouluttaa analyyttisiä ja uutta luovia osaajia, jotka pystyvät rakentamaan ja kehittämään teknologiapohjaista liiketoimintaa. Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden yhdistäminen yrityksen osaamiseen ja tuotantoon vaatii yritysten toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä. Tuotantotalouden ammattilaiselta se vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaista monimutkaisia pulmia. 

Aalto-yliopistossa opiskelijaa odottavat paitsi Suomen parhaat yrittäjyysopinnot, myös poikkeuksellinen yhteisöllisyys ja vertaistuki: opiskelijoiden ja alumnien muodostama verkosto on monelle opiskelijalle suuri voimavara ja inspiraation lähde. Haluamme myös rohkaista entistä enemmän naisopiskelijoita hakemaan ohjelmaamme – naiset ovat edelleen vähemmistössä teknologia-alalla sekä yritysten johtoportaissa, ja molemmissa tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista ja ajattelua. 

Tekniikan kandidaatiksi valmistuneella on: 

 • Luovat ongelmanratkaisutaidot. Opiskelija kykenee ratkomaan ongelmia ja luomaan arvoa kustannustehokkaasti, ihmisiä ymmärtäen ja luovuutta hyödyntäen.
 • Vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja. Opiskelija osaa hyödyntää analyyttistä, matemaattis-luonnontieteellisistä osaamistaan ja jäsentää yritystoiminnan, talouden, ja yhteiskunnan toimintaa.
 • Valmiudet kehittää ja johtaa yritysten teknis-taloudellisia järjestelmiä. Opiskelijalla on ymmärrys yritystoiminnan kannalta olennaisista osista ja siitä, miten niitä voi kehittää niin, että yritys menestyy nyt ja tulevaisuudessa.
 • Vahvat yrittäjyysvalmiudet. Opiskelija voi halutessaan valita henkilökohtaista johtajuutta kehittäviä opintoja ihmisten motivoinnista ja potentiaalin hyödyntämisestä. 

Opetuskieli

Tuotantotalouden hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi. 

Diplomi-insinöörin tutkinnossa (maisterin tutkinto) pääasiallinen opetuskieli on englanti. 

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tuotantotalous. 

Opintojen keskiössä on tutkimuspohjainen, ilmiölähtöinen oppiminen. Tuotantotalouden laitoksen kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus luo perustan arvostetulle opetukselle. Erilaiset projektityöt, yritysprojektit ja tieteelliset tutkimustehtävät edistävät opiskelijoiden aktiivista oppimista. Lisää opinnoista opiskelijoiden omin sanoin kerrottuna voit lukea tuotantotalouden kilta Prodekon sivuilta. 

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö 

 • Perusopinnot 65 opintopistettä: mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä pääaineeseen suuntaavia opintoja 
 • Pääaine 65 opintopistettä 
 • Sivuaine 25 opintopistettä: Tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta teknis-luonnontieteellisen sivuaineen. 
 • Vapaasti valittavat opinnot 25 opintopistettä 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. 

Opintoja on mahdollista suunnata omien mielenkiinnon kohteiden ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaan esimerkiksi sivuaineen ja valinnaisten opintojen kautta. Esimerkkejä mahdollisista painotuksista ovat systeemitieteet, tietotekniikka, kasvuyrittäjyys tai strateginen johtaminen. 

Tuotantotalouden pääaineopiskelijat jatkavat tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen tyypillisesti Industrial Engineering and Management -maisteriohjelmaan. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista myös vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora opinto-oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että on opiskellut kyseisen ohjelman sivuaineen ja kandidaatin tutkinto on suoritettu tietyllä keskiarvolla. 

Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy Opiskelijan oppaasta

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseensä. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat. Ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta opitut tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa. 

Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin, esimerkiksi: 

 • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon 
 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla 
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla 
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla 
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää 
 • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja yhdistysten kansainväliseen toimintaan 
 • tekemällä diplomityön ulkomailla 
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa 

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. 

Uramahdollisuudet

Tuotantotalouden diplomi-insinööreillä on monipuoliset valmiudet yrittäjän uralle sekä erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Jo opiskeluaikana on mahdollista saada jalansijaa työelämään niin halutessaan: yritykset järjestävät opiskelijoille runsaasti yritysesittelyitä ja yhteistyö alumnien kanssa on omiaan luomaan kullanarvoisia verkostoja. Osa opiskelijoista perustaa jo opiskeluaikana yrityksen, ja opiskelijoiden saatavilla on erilaisia neuvontapalveluita ja apua esimerkiksi riskirahoituksen saantiin.

Aallon tuotantotalouden alumnit ovat vahvasti edustettuina Suomen liike-elämässä. Opiskelu Aalto-yliopistossa valmentaakin menestykseen sekä opintojen että tiiviin yhteisön kautta. Valmistuneet työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin, kuten: 

 • liikkeenjohdon konsultti 
 • talousjohtaja 
 • operatiivinen johtaja 
 • projektipäällikkö 
 • henkilöstöjohtaja 
 • toimitusjohtaja 
 • myyntijohtaja 
 • markkinointipäällikkö 
 • tuotannon suunnittelija 
 • laatujohtaja 
 • tuotekehityspäällikkö 
 • investointipankkiiri 
 • yrittäjä 
 • pääomasijoittamisen asiantuntijatehtävät 
Unto Rautio

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Perustieteiden korkeakoulu
Students Jenna Liinamaa, Pihla Päivänsalo and Teemu Koskiahde from the Prodeko Guild.

Tuotantotalouden opiskelijat ja alumnit muodostavat ainutlaatuisen yhteisön

Tuotantotalouden opiskelijoiden, alumnien ja laitoksen tiivis yhteistyö huipentuu vuosittain Prodeko-seminaarissa.

Uutiset

Tutkimuksen painopisteet

Tuotantotalouden laitos tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja opetusta keskittyen teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamiseen ja muutokseen, jota tarkastellaan neljästä toisiaan täydentävästä perspektiivistä: operaatiot, organisaatioiden johtaminen, strategia, ja kasvuyrittäjyys. Laitoksella on hyvin vahva kokemus monitieteisestä tutkimuksesta yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tämä on keskeistä laitoksen tutkimuksen merkittävälle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat myös perustan arvostetulle opetuksellemme. 

Lisätietoa tutkimusryhmistä löydät Tuotantotalouden laitoksen sivuilta. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tuotantotalouden ohjelmalla on laajat ja aktiiviset kontaktit suomalaiseen liike-elämään, suomalaisiin päättäjiin sekä kansainväliseen tutkimukseen. Kursseilla on paljon vierailevia yritysedustajia ja johtavia asiantuntijoita, ja projekteja tehdään yhdessä sekä yritysten että muiden organisaatioiden kanssa. Laajat verkostot ja ohjelman hyvä maine auttavat myös opiskelijoiden omissa projekteissa. Tämän lisäksi Tuotantotalouden laitos, opiskelijat, sekä ohjelmasta valmistuneet alumnit muodostavat Suomessa ainutlaatuisen, tiiviin yhteisön, joka järjestää monipuolista ohjelmaa opintojen aikana ja sen jälkeen. 

Laitos kuuluu eurooppalaiseen tuotantotalouden ohjelmien Cluster-verkostoon, sekä pohjoismaiseen ScaIEM–verkostoon. Tuotantotalouden opiskelijoiden kilta, Prodeko, kuuluu eurooppalaiseen ESTIEM-järjestöön. Opiskelijat ovat menestyneet kärkisijoille ESTIEM:in järjestämässä vuosittaisessa TIMES -casekilpailussa, johon osallistuu noin 250 joukkuetta yli 60 teknillisestä yliopistosta 25 maasta. 

Tuotantotalouden hakukohteeseen valittu opiskelija voi valita yksittäisiä kursseja tai sivuaineen Aallon koko opintotarjonnasta. Lisäksi hän voi JOO-sopimuksen avulla suorittaa opintoja missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. 

Tutustu meihin

Ilona Hemming at Aalto University campus.

"Tutalaisesta voi tulla mitä vain, paitsi lääkäri tai lentäjä"

Ilona Hemming opiskelee kolmatta vuottaan tuotantotalouden (tuta) kandiohjelmassa.

Tuotantotalouden laitos
Niina Nurmi. Photo: Mikko Raskinen.

Niina Nurmi pureutuu tutkimuksessaan Zoom-uupumukseen ja hybridityöskentelyyn

Uutta johtamisen professoria kiinnostaa erityisesti työn muutos ja virtuaalisen työn johtaminen, ihmisten hyvinvointi ja sitoutuminen organisaatioon.

Uutiset
Aalto-yliopisto / Prodekon logo

Prodeko (ulkoinen linkki)

Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille:

[email protected]

Perustieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

Ohjelman sisältöä ja opintoja koskevat kysymykset voi lähettää Perustieteiden korkeakoulun oppimispalveluille:

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: