Koulutustarjonta

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tuotantotalouden diplomi-insinöörit ratkovat laajoja ja monimutkaisia yritystoiminnan kysymyksiä luovasti, analyyttisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Opit tunnistamaan olennaiset asiat yksityiskohdista ja näkemään kokonaisuudet sekä teknologiassa että liiketoiminnassa.
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + diplomi-insinööri

Hakuaika:

17.3.2021 – 31.3.2021

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Tuotantotalous tarkastelee yritysten taloudellista ja tuotannollista toimintaa kokonaisuutena. Tuotantotalous on erityisesti kiinnostunut yritysten kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja johtamisesta, jossa yhdistyvät kaikki yritystoiminannan kannalta olennaiset osat: teknologia, organisointi, asiakkaat, tuotteet ja tuotanto. Tuotantotalouden opinnoissa yhdistyykin insinööriosaaminen, kauppatieteet, sekä ihmisten johtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvä osaaminen.

Osana tuotantotalouden opintoja opit ratkomaan ongelmia luomalla arvoa kustannustehokkaasti, ihmisiä ymmärtäen ja luovuutta hyödyntäen. Saat monipuoliset taidot ja työkalut, joilla ymmärrät yrityselämän mahdollisuuksia ja haasteita, yritysstrategioita, operaatioiden ja ihmisten johtamista, kustannuslaskentaa ja laatua. Tutkinnossa yhdistyvät tuotantotalous, perusopintojen vankka matemaattis-luonnontieteellinen perusta, sekä sivuaineiden tuoma ymmärrys muista insinööritieteen alueista. Tuotantotalous on yksi Aallon monipuolisimmin eri tieteenaloja yhdistävistä ja vapaimmin rakennettavista ohjelmista, ja meillä pystyt suuntaamaan tutkintoasi merkittävästi oman mielenkiintosi mukaan.

Opinnot sopivat sinulle, jos sisälläsi asuu ongelmanratkaisija, joka on kiinnostunut sekä laajoista kokonaisuuksista että monipuolisesti taloudesta, yritystoiminnasta ja yhteiskunnasta. Jos haluat hyödyntää analyyttistä, matemaattis-luonnontieteellisistä osaamistasi, mutta olet myös valmis kohtaamaan ongelmia, joita ei pysty ratkaisemaan yksin ja joiden ratkaiseminen vaatii myös muiden vakuuttamista ongelmien ja niiden ratkaisuiden merkityksestä, tuotantotalous on sinua varten.

Koulutuksen sisältö

Tuotantotalouden kandidaattiohjelman opinnot rakentuvat perusopinnoista (65 op), pääaineopinnoista (65 op) sekä sivuaine- ja vapaasti valittavista opinnoista (molemmat 25 op).  Sivuaineopintoihin tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta teknis-luonnontieteellisen sivuaineen.

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden hakukohteeseen valitut opiskelijat suorittavat tekniikan kandidaatin tutkinnon Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa pääaineenaan tuotantotalous.

Teknistieteellisen kandidaattiohjelman (180 op, 3 vuotta) sisältö

 • Perusopinnot 65 opintopistettä: mm. matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia, tuotantotaloutta, kieliopintoja sekä pääaineeseen suuntaavia opintoja
 • Pääaine 65 opintopistettä, ks. alla
 • Sivuaine 25 opintopistettä: tuotantotalouden pääaineopiskelija valitsee tekniikan koulujen kandidaattitason sivuainetarjonnasta teknis-luonnontieteellisen sivuaineen.
 • Vapaasti valittavat opinnot 25 opintopistettä

  Lisätietoja opetuskielistä

  Tuotantotalouden hakukohteessa opetuskieli on pääosin suomi, osin myös englanti. Osa opetuksesta on tarjolla myös ruotsiksi.

  Uramahdollisuudet

  Tuotantotalouden koulutusohjelma kouluttaa analyyttisiä ja uutta luovia osaajia, jotka pystyvät kehittämään globaalien teknologiayritysten toimintaa. Ratkaisukeskeinen koulutus antaa monipuoliset valmiudet yrittäjän uralle tai erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin yritysjohdon, operaatioiden johtamisen, strategisen suunnittelun, yritystalouden, markkinoinnin, myynnin, henkilöstöjohtamisen, konsultoinnin, logistiikan, laatujohtamisen ja riskien hallinnan tehtävissä.

  Unto Rautio

  Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

  Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

  Perustieteiden korkeakoulu

  Opinnäytetyö

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäyte, kandidaatintyö, joka laaditaan koulusivistyskielellä pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Kandidaatintyö on osa 10 opintopisteen opintokokonaisuutta, johon sen lisäksi kuuluvat kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte.

  Kandidaatintyön ja seminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii

  • hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman.
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti.
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti.
  • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Tekniikan kandidaatin tutkintoa (TkK, 180 op, 3 vuotta) suorittamaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI, 120 op, 2 vuotta). Tekniikan kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen diplomi-insinöörin tutkintoa. Molempien tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista vaihtaa ohjelmaa tietyin edellytyksin joko Perustieteiden korkeakoulun sisällä tai muihin Aallon tekniikan alan korkeakoulujen ohjelmiin. Joihinkin DI-ohjelmiin on suora oikeus ja toisiin DI-ohjelmiin siirtymiselle voi olla ehtona, että kyseisen ohjelman sivuaine on suoritettu ja kandidaatin tutkinto suoritettu tietyllä keskiarvolla.

  Lisää tietoa maisteriohjelmaan jatkamisesta löytyy Into-portaalista.

  Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

  Tutkimuksen painopisteet

  Tuotantotalouden laitos tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja opetusta keskittyen teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamiseen ja muutokseen, jota tarkastellaan neljästä toisiaan täydentävästä perspektiivistä: operaatiot, organisaatioiden johtaminen, strategia, ja kasvuyrittäjyys. Laitoksella on hyvin vahva kokemus monitieteisestä tutkimuksesta yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tämä on keskeistä laitoksen tutkimuksen merkittävälle yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus ja tiiviit yhteydet elinkeinoelämään luovat myös perustan arvostetulle opetuksellemme.

  Pääaineen valinta

  Pääaine on tuotantotalous.

  Kansainvälistyminen

  Toimintaympäristö Aalto-yliopistossa on kansainvälinen, laitosten henkilökunta on kansainvälistä, myös kandidaatintutkinnossa kursseja suoritetaan kansainvälisessä opiskelijajoukossa.

  Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa on tavoitteena, että jokainen opiskelija kansainvälistyy jollakin tavalla opintojensa aikana. Opiskelu ulkomailla on sijoitus tulevaisuuteen ja omaan itseensä. Se on myös meriitti, jota työnantajat arvostavat. Akateemisen hyödyn lisäksi ulkomailla opiskelu antaa henkistä ja kulttuurista pääomaa, suhdeverkoston ympäri maailman, kielitaitoa sekä ennen kaikkea uusia näkökulmia omaan koulutusalaan. Ulkomailla opiskelun ja elämisen kautta oppimasi tiedot ja taidot eivät ole tarpeen ainoastaan kansainvälisellä uralla vaan myös suomalaisissa työpaikoissa.

  Aalto-yliopiston opiskelija voi kansainvälistyä monin eri tavoin:

  • lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon
  • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla esim. Stanford Summer School
  • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
  • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
  • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
  • toimimalla tuutorina Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
  • tekemällä diplomityön ulkomailla
  • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa

  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

  Tuotantotalouden laitoksella on laajat ja aktiiviset kontaktit suomalaiseen liike-elämään sekä kansainväliseen tutkimukseen. Kursseilla on paljon vierailevia yritysedustajia ja johtavia asiantuntijoita, ja projekteja tehdään yhdessä yritysten kanssa. Laajat verkostot ja ohjelman hyvä maine auttavat myös opiskelijoiden omissa projekteissa. Tämän lisäksi Tuotantotalouden laitos, opiskelijat, sekä ohjelmasta valmistuneet alumnit muodostavat Suomessa ainutlaatuisen, tiiviin yhteisön, joka järjestää monipuolista ohjelmaa opintojen aikana ja sen jälkeen.

  Laitos kuuluu eurooppalaiseen tuotantotalouden ohjelmien Cluster-verkostoon, sekä pohjoismaiseen ScaIEM–verkostoon. Tuotantotalouden opiskelijoiden kilta, Prodeko, kuuluu eurooppalaiseen ESTIEM-järjestöön.

  Aalto-yliopiston sisäisessä liikkuvuudessa opiskelija voi hakea opinto-oikeutta toiseen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta yksittäiselle kurssille tai kokonaisuuteen (esimerkiksi sivuaine). Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

  Yhteystiedot

  Ohjelmaan hakemiseen ja hakuasiakirjoihin liittyvät kysymykset voi lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluille osoitteeseen [email protected] Tietoa opiskelijavalinnoista löytyy tekniikan alan hakusivuilta.

  Tuotantotalouden opintojen sisällön osalta voi ottaa yhteyttä suunnittelija Tarja Timoseen, [email protected], 0505603078.

  Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

  Tutustu meihin

  Aalto-yliopisto / Prodekon logo

  Prodeko

  Tuotantotalouden kilta Prodeko toimii tuotantotalouden opiskelijoiden yhdyssiteenä Tuotantotalouden laitokseen, Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan ja yritysmaailmaan.

  Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu