Koulutustarjonta

New Media - Art and Media, Master of Arts (Art and Design)

Teknologiantäyteisessä maailmassa on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia teknologian vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. New Media -pääaine tuo yhteen monikulttuurisen joukon opiskelijoita erilaisista taustoista ja eri osaamisprofiileilla. Heitä yhdistää intohimo tutkia, mitä mahdollisuuksia ja haasteita uudet ja kehittyvät digiteknologiat, kuten tekoäly ja laajennettu todellisuus tuovat viestinnälle, vuorovaikutukselle sekä taiteelle ja suunnittelulle. Tutkimalla uuden median kenttää eri aiheiden, kuten mediataiteen ja -kulttuurin, vuorovaikutussuunnittelun, laskennallisen luovuuden ja vuorovaikutteisen tarinankerronnan kautta pääaineesta valmistuneet oppivat ainutlaatuisia taitoja, joita he voivat käyttää uusissa ja kehittyvissä ammateissa laajalti digitaalisen median alalla. Pääaine pyrkii luomaan opiskelijan taiteelliselle, tekniselle ja ammatilliselle kehitykselle kannustavan ja rakentavan ympäristön, jossa on yhtä tärkeää oppia virheistä kuin onnistumisistakin. Opiskelijoita rohkaistaan menemään mukavuusalueidensa ulkopuolelle ja tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja taitoihin, jotta he ymmärtäisivät digitaalisen median luonteen paremmin.
A person looking at a project work on a round table

Tutkinto:

Taiteen maisteri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Teknologiantäyteisessä maailmassa on välttämätöntä ymmärtää ja tutkia teknologian vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. New Media -pääaine tuo yhteen monikulttuurisen joukon opiskelijoita erilaisista taustoista ja eri osaamisprofiileilla. Heitä yhdistää intohimo tutkia, mitä mahdollisuuksia ja haasteita uudet ja kehittyvät digiteknologiat, kuten tekoäly ja laajennettu todellisuus tuovat viestinnälle, vuorovaikutukselle sekä taiteelle ja suunnittelulle. Tutkimalla uuden median kenttää eri aiheiden, kuten mediataiteen ja -kulttuurin, vuorovaikutussuunnittelun, laskennallisen luovuuden ja vuorovaikutteisen tarinankerronnan kautta pääaineesta valmistuneet oppivat ainutlaatuisia taitoja, joita he voivat käyttää uusissa ja kehittyvissä ammateissa laajalti digitaalisen median alalla.

Pääaine pyrkii luomaan opiskelijan taiteelliselle, tekniselle ja ammatilliselle kehitykselle kannustavan ja rakentavan ympäristön, jossa on yhtä tärkeää oppia virheistä kuin onnistumisistakin. Opiskelijoita rohkaistaan menemään mukavuusalueidensa ulkopuolelle ja tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja taitoihin, jotta he ymmärtäisivät digitaalisen median luonteen paremmin.

New Media -pääaineesta valmistuneet opiskelijat:

 1. ymmärtävät nykyaikaisen mediakentän monitahoiset vaatimukset ja dynamiikan. He ymmärtävät digitaalisen median ja teknologian pirstaloitumisen sekä tämän vaikutuksen yhteiskuntaan.
 2. osaavat analysoida ja kritisoida sitä, miten teknologia muokkaa taidetta, suunnittelua, viestintää ja itseilmaisua. Ohjelmasta valmistuneet kyseenalaistavat ja arvioivat kriittisesti mediateknologian kehityssuuntia ja ymmärtävät vastuunsa ja tehtävänsä tulevaisuuden muovaajina.
 3. osaavat soveltaa ihmislähtöistä lähestymistapaa digitaaliseen suunnitteluun. Ohjelmasta valmistuneet osaavat ennakoida käyttäjien arvoja ja tarjota niitä vastaavia tuotteita ja palveluita siten, että ihminen on suunnitteluprosessin keskiössä.
 4. osaavat käyttää laajaa osaamistaan uuden median alalla ja syventäviä taitoja valitsemillaan erikoisaloilla. Ohjelmasta valmistuvat opiskelijat saavat laajan tietopohjan ja pääsevät kehittämään tutkimus- ja työtapojaan itselleen tärkeillä erikoisaloilla.
 5. osaavat käyttää digitaalisen taiteen ja suunnittelun taitojaan uusien kokemusten, palveluiden, työkalujen ja muiden luovien produktioiden toteuttamiseen. Ohjelmasta valmistuneet osaavat sekä käyttää että kehittää moderneja digitaalisen median työkaluja.
 6. osaavat kuvata ja arvioida, miten vuorovaikutusta, generatiivisuutta ja immersiota sovelletaan mediataiteessa ja digitaalisen median suunnittelussa. Ohjelmasta valmistuneet tunnistavat interaktiivisten ja generatiivisten järjestelmien tai käyttäjäkokemusten mahdollisuudet ja rajoitteet.
 7. osaavat miettiä ja arvioida kestävää kehitystä, representaatiota ja monimuotoisuutta digitaalisen median alalla. Ohjelmasta valmistuneet tunnistavat digitaalisen median infrastruktuurien aikaansaamat näkyvät ja piilotetut ympäristö-, kulttuuri- ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti. Opiskelija voi kirjoittaa maisteri opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

New Media -pääaineen opinnot painottuvat kehittyviin luoviin aloihin ja käytäntöihin sekä niihin liittyviin työkaluihin ja viestintäteknologioihin. Kursseilla käsitellään aikamme kuumimpia kysymyksiä, kuten sitä, miten tekoäly muuttaa luovia aloja ja yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Tieteellinen viestintä ja kirjoittaminen ovat osa opintoja, ja jatko-opintoja suunnittelevat voivat valita tutkimuspainotteisia kursseja.

Opetus on projektiluonteista ja yhdistää teorian ja käytännön. Ensimmäisenä lukuvuonna tutustutaan uuden median perusaiheisiin ja -työkaluihin. Ensimmäisen vuoden keväänä syvennytään eri erikoisaloihin syventävien seminaarien ja studiokurssien kautta. Ensimmäinen vuosi päättyy päättöprojektiin (”capstone project”), jossa opiskelijat tekevät joko yksin tai ryhmässä isomman projektityön, jolla osoittavat oppimaansa ja jossa reflektoivat opintojaan. Toisena vuonna keskitytään vapaasti valittaviin opintoihin, tutkimustaitoihin ja opinnäytteeseen.

New Media -pääaineen ydinteemat ovat seuraavat:

 • mediataide ja mediakulttuuri: Mediakulttuuria ja -taidetta tutkitaan ja sitä keskustellaan eri näkökannoilta, jotta opiskelijat oppivat ymmärtämään alan historiaa ja sosiokulttuurisia näkökulmia. Lisäksi opinnoissa käsitellään kestävää kehitystä, representaatiota, interaktiivisuutta ja immersiota tutkimuksen ja luovien käytänteiden kautta.
 • digitaalisen median suunnittelu: Uuden median opinnot esittelevät suunnittelun teorioita, metodologiaa ja käytännöllisiä näkökulmia ihmisten ja erilaisten järjestelmien väliseen vuorovaikutukseen, aina pöytätietokoneista sulautettuihin ja ubiikkeihin järjestelmiin.
 • laskennallinen luovuus: Opiskelijat tutustuvat koodiin luovana työkaluna eri tarkoituksissa. Ohjelmointia opetetaan eri tasoilla eikä sen osaamista vaadita pääaineeseen hakijoilta. Edistyneet koodaajat voivat kehittää taitojaan syventävissä studio-opinnoissa, vapaasti valittavissa opinnoissa ja omien projektien kautta.
 • keholliset käyttöliittymät ja digitaalinen valmistus: Digitaalisen median ja fyysisen maailman välistä yhteyttä tutkitaan käsinkosketeltavien ja kehollisten käyttöliittymien kautta. Digitaalista valmistusta käytetään prototyyppien ja interaktiivisten esineiden valmistukseen.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Taiteen ja median maisteriohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijamme voivat syventää haluamiensa aiheiden osaamista valitsemalla yksittäisiä studiokursseja tai seminaareja taustansa ja kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Omaa erikoistumista voi syventää myös vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voi olla 30 opintopisteen verran. Voit valita joko yksittäisiä kursseja tai suorittaa sivuaineen.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Se on työkalu, jolla opiskelija suunnittelee oman opintopolkunsa valitsemalla mahdollisimman hyvin omiin kiinnostuksenkohteisiin ja ohjelman vaatimuksiin sopivat kurssit. Lisäksi HOPS on hyödyllinen työkalu omien opintojen seurantaan. Parhaimmillaan HOPS näyttää, missä opiskelija on menossa opinnoissaan ja auttaa välitavoitteiden asettamisessa.

Kansainvälistyminen

New Media -pääaine antaa hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Suuri osa hakijoista, opiskelijoista, opettajista ja tutkijoista tulevat muualta kuin Suomesta, ja kaikki kurssit opetetaan englanniksi. Opiskelijoita ja tutkijoita kannustetaan verkostoitumaan kansainvälisesti. Heillä on myös mahdollisuus mennä opiskelijavaihtoon johonkin Aallon ulkomaiseen kumppaniyliopistoon.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävien tapahtumien, juhlien ja vapaa-ajan toiminnan kautta. Aktiivisten tuutorointiohjelmien ja tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi hakea tohtoriopintoihin.

Uramahdollisuudet

Valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen uraan. Heidän tulevaisuuden työkuvansa voivat liittyä digitaalisen median suunnitteluun ja tutkimukseen, mm. käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnitteluun (UI ja UX), informaatiomuotoiluun, interaktiiviseen tarinankerrontaan, mediataiteeseen, ohjelmistokehitykseen ja digitaaliseen animaatioon. Digitaalisen median ala on jatkuvassa muutoksessa, joten meiltä valmistuneet saavat usein määritellä itselleen aivan uudenlaisia tehtävänimikkeitä ja vastuita.

Tutkimuksen painopisteet

Uuden median tutkimus on luontaisesti monitieteistä ja keskittyy uusien muotojen ja tyylilajien kokeiluun näiden kehittyessä median ja tieto- ja viestintäteknologian yhtymäkohdissa.

New Media -pääaine kuuluu Aalto Media Labiin. Aalto Media Lab on poikkitieteellinen laboratorio, jossa tehdään kokeita ja tutkimusta kaikilla uuden median ja digitaalisen suunnittelun aloilla. Lisäksi siihen kuuluu neljä eri aloihin keskittyvää tutkimusryhmää:

Tutkimusryhmät tarjoavat usein maisteriopiskelijoille mahdollisuuksia toimia tutkimusapulaisena tutkimusprojekteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

New Media -pääaine sijoittuu taiteen, suunnittelun ja tekniikan rajapintaan ja saattaa yhteen näiden alojen lahjakkaita opiskelijoita. Aallossa on tilaa spontaanille monitieteisyydelle, joka synnyttää uusia ideoita, tuo inspiroituneita ihmisiä yhteen ja saa aikaan ystävyyssuhteita, verkostoja ja jopa startup-yrityksiä.

Opiskelijoita suositellaan lämpimästi valitsemaan sivuaineita tai vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia muista Aallon kouluista, jotta he saavat voivat hyödyntää Aallon monitieteisyyttä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja muissa kotimaisissa yliopistoissa joustavan opinto-oikeuden (JOO) avulla.

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet 2024

Hakijat, jotka täyttävät Aalto-yliopiston maisteriopintoja koskevat yleiset hakukelpoisuusvaatimukset, arvioidaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen hakukohteelle etukäteen määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti. Hakemukset taiteen ja median maisteriohjelman New Media -pääaineeseen arvioidaan seuraavien arviointiperusteiden mukaisesti

Haku maisterikoulutuksiin

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

Tämän hakukohteen edellyttämiä hakudokumentteja ja ohjelmassa opiskelemista koskevat kysymykset voi lähettää Aalto ARTSin oppimispalveluihin.

[email protected]

Hakijapalvelut

Hakuprosessia, pakollisia hakudokumentteja ja vaadittua englannin kielitaitoa koskevat kysymykset voi lähettää Aallon hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: