Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-scenografi

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.
Film Producing

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Mål för utbildningen

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet.

Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Ett centralt mål för magisterutbildningen i film- och tv-scenografi är att stöda de personliga målen som studerande med olika bakgrund har ställt för sig samt att bygga på yrkesskickligheten och ge stöd inför inriktningen av studierna.  Samtidigt är målet att de studerande sporras att föra fram sin personliga infallsvinkel inom den helhet som det konstnärliga samspelet utgör.

Den som fullgjort sina studier i Film- och tv-scenografi kan:

 • verka i egenskap av scenograf inom krävande film- och tv-produktioner
 • behärska omfattande konstnärliga helheter
 • regissera och motivera arbetsgrupperna som ska genomföra planerna
 • fördjupa sitt personliga konstnärliga uttryck
 • bredda sitt kunnande allt efter utvecklingen inom branschen och nya krav (så som digital scenografi, nya former av berättande inom film och tv)
 • utveckla nya arbetsformer med hjälp av experimentellt och undersökande, forskningsinriktat arbete
 • förnya branschen tillsammans med andra konstnärligt ansvariga inom film/tv-produktioner
 • fortsätta sina studier med forskarutbildning som leder till konstdoktorsexamen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i scenografi är på finska, medan en betydande del av undervisningen i huvudämnet Film- och tv-scenografi ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Studieavgifter

15000€ per år för studerande från länder utanför EU/EES som studerar i engelskspråkiga ansökningsalternativ. Mer information om Läsårsavgifter och Stipendier sidan (aalto.fi).

Karriärmöjligheter

Utbildningen förbereder studeranden särskilt för arbete som scenograf inom film och tv-branschen. Utbildningen ger det kunnande som behövs för att arbeta med olika slags uppgifter kring utformningen av rum och bild, i egenskap av konceptplanerare, utställningsplanerare och planerare av mässor, uppgifter inom digital och grafisk design.  En film- och tv-scenograf kan också omsätta sitt kunnande på andra områden inom den framställande konsten, till exempel i olika slags produktioner inom scenkonsten.

Det ingår 30 sp fritt valbara studier i examen. De fritt valbara studierna gör det möjligt för studeranden att berika sin examen i enlighet med sina intressen och sin inriktning eller att fördjupa sitt kunnande inom ett önskat område.

Studeranden kan också söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

De som har examen arbetar i många slags uppgifter i branschen: scenografiplanerare, scenograf, Art Director, Set Designer, Scenic Designer, Production Designer, konceptplanerare, utställningsplanerare, inredningsdesigner, forskare, lärare.

Fortsatta studiemöjligheter

Studeranden kan söka sig till forskarstudier som leder till konstdoktorsexamen.

Utbildningens innehåll

I magisterskedet ingår studier inom specialområden inom film- och tv-scenografin, forskningsinriktade studier som utvecklar ett begreppsligt, dvs. konceptuellt tänkande och förhållningssätt till scenografin. Dessutom ingår produktioner som ger uttryck för den konstnärliga gestaltningen.

Det är möjligt att i såväl utbildningsprogrammet i filmkonst som programmet i scenografi studera med inriktning på forskning, vilket innebär en introduktion i forskarstudier.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Studerande uppmuntras avlägga en del av sina studier i internationella utbytesprogram eller i praktik utomlands samt att delta i internationella undervisningsevenemang. Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät.

En avsevärd del av magisterstudierna avläggs på engelska.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna till Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-scenografi bedöms enligt följande kriterier.

Steg I

Konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet

Vad bedöms?

Prov på konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet eller uppgifter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

För att kunna studera film- och tv-scenografi ska den sökande ha en grundläggande förståelse för ansvaret som rollen professionell scenograf för med sig. Tidigare erfarenhet av professionellt filmskapande, långfilmer, kortfilmer, tv-drama eller tidigare utbildning som för med sig en förståelse av vad det innebär att arbeta som scenograf.

Vi söker ihärdigt efter sökande som kan hantera grunderna i de visuella, operationella och produktionsmässiga aspekterna av film och tv-produktioner. Det är dock möjligt att påbörja studier vid vårt magisterprogram utan tidigare kandidatstudier från en filmskola. I sådana fall ska den sökande tydligt presentera sin professionella karriär och bifoga en portfolio med exempel på sitt arbete, som även ska uppfylla konstnärliga förväntningar.  Portfolion används för att bedöma den sökandes erfarenhet och konstnärliga insikter i scenografstudier och scenografarbete.

Hur påvisas kompetenserna?

Portfolio

 

Tidigare studier

Vad bedöms?

Tidigare studiers innehåll och mängd i förhållande till ansökningsalternativets krav/innehåll.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

En kandidatexamen inom området eller motsvarande kunskap behövs för att den sökande ska kunna antas.

För att kunna studera film- och tv-scenografi ska den sökande ha en grundläggande förståelse för ansvaret som rollen professionell scenograf för med sig.

Den sökande ska ha grundläggande kunskaper om de olika faserna av preproduktion, filmning och postproduktion. För att klara sig i magisterskedet ska de antagna ha åtminstone grundläggande utbildning eller erfarenhet inom områdena ovan, eftersom vi i magisterskedet fokuserar på att fördjupa kunskaper som de sökande redan lärt sig under kandidatstudierna.

I ansökan beaktas även sökande utan examen eller med examen inom ett annat område

Hur påvisas kompetenserna?

Studieprestationsutdrag, examensbevis

 

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett brev där du förklarar varför du sökte till just detta område och med information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Beskriv dina styrkor och intressen, kreativa mål och annat som relaterar till ditt arbete.

Motivationsbrevet ska innehålla en del där du kort beskriver vad för jobb du förväntar dig att du kommer att arbeta med i framtiden.

Hur påvisas kompetenserna?

Motivationsbrev

 

Andra kompetensområden

Vad bedöms?

Arbetserfarenhet och andra väsentliga kunskaper/meriter.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

Ett CV som noggrant beskriver den sökandes roll i verken som presenteras.  CV:t används för att bedöma den sökandes roll och erfarenheter i arbetslivet och under tidigare studier.

Hur påvisas kompetenserna?

CV

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

 

Steg II

Lämplighet

Vad bedöms?

Programmets lämplighet för den sökande, motivation och engagemang i studierna/kommunikationsförmåga.

Vad förutsätter vi av den sökande/Vilka är ansökningsalternativets krav?

 

I intervjun bedöms den sökandes allmänna kunskaper om grupparbete och filmskaparprocessen samt hens förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Hur påvisas kompetenserna?

Intervju

 

Antagningsförfarande

De sökande bedöms först enligt Aaltos allmänna behörighetskrav. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt de bedömningskriterier som har bestämts på förhand för varje ansökningsalternativ.

Antagningsprocessen består av två steg för de sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven. 

Steg I

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det första steget:

 • konstnärlig verksamhet och/eller designverksamhet
 • tidigare studiers relevans
 • lämplighet/motivationsbrev
 • andra kompetensområden.

Endast de ansökningar som rankas högst i den preliminära bedömningen kallas till det andra antagningssteget.

Steg II

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier under det andra steget:

 • Lämplighet/intervju.

I intervjun bedöms den sökandes allmänna kunskaper om grupparbete och filmskaparprocessen samt hens förmåga att analysera visuell konst i största allmänhet.

Efter bedömningen väljs de bästa sökande baserat på gemensam bedömning av samtliga kriterier från steg I och II.

Bilagor som krävs för ansökningsalternativet

Dokumenten som begärs av samtliga sökande listas på Aalto-universitetet webbplats (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Dessutom ombeds alla sökande att tillhandahålla följande dokument specifika för ansökningsalternativet:

Portfolio

Portfolion (en enskild pdf-fil) är ett prov på den sökandes konstnärliga produktion. Portfolion ska vara väl avvägd och på ett heltäckande vis visa upp din tidigare professionella och/eller konstnärliga verksamhet. Du kan presentera dina verk som skisser, tekniska ritningar och/eller fotografier.

Den elektroniska portfolion ska laddas upp som en pdf-fil i ansökningssystemet innan du skickar in din ansökan. Portfolion kan delvis bestå av länkar till lösenordskyddade eller öppna videofiler (på Vimeo, YouTube o.s.v.) Lösenordet ska ingå i portfolion om filen är skyddad. Verken i portfolion ska vara uppställda i en lista som innehåller titlarna och/eller temana, produktionsmetoderna och materialen samt storleken, formatet, året och syftet med produktionerna och medlemmar av arbetsgruppen. Listan måste även specificera när och var verken har ställts ut, framförts eller publicerats.

Den maximala filstorleken är 1,0 GB.  Namnge filen enligt följande: Portfolio-efternamn-förnamn.pdf. Om din portfolio innehåller lösenordskyddade videolänkar, inkludera lösenordet i din portfolio. Om du inte lämnar in din portfolio via den elektroniska ansökningsblanketten inom tidsfristen avslås din ansökan.

CV

Ett CV (som en pdf-fil) med dina personuppgifter, din utbildning, din arbetserfarenhet, utställningar, publikationer, artiklar, priser, stipendier, studieresor och förtroendeuppdrag.

Ansökningsalternativet beaktar inte rekommendationsbrev.

Motivationsbrev

Skriv ett brev på högst 4 000 tecken (ca en A4-sida) där du förklarar varför du sökte till just detta område och med information om dina intressen på området samt dina målsättningar för och förväntningar på studierna vid Högskolan för konst, design och arkitektur. Beskriv dina styrkor och intressen, kreativa mål och annat som relaterar till ditt arbete.

Motivationsbrevet ska innehålla en del där du kort beskriver vad för jobb du förväntar dig att du kommer att arbeta med i framtiden.

Ansökningsdokumentens språk

Finska, svenska eller engelska.

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat