Utbildningsutbud

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-produktion

Huvudämnet Film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den inriktning som studeranden har valt: självständigt audiovisuellt företagande, ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i filmbranschen, en djupare insikt i konstärligt ledarskap eller något annat fördjupat kunnande som planeras tillsammans med studeranden.
tuotanto2

Examen:

Konstmagister

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Mål för utbildningen

Huvudämnet Film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den inriktning som studeranden har valt: självständigt audiovisuellt företagande, ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i filmbranschen, en djupare insikt i konstärligt ledarskap eller något annat fördjupat kunnande som planeras tillsammans med studeranden.

Efter avslutade studier har studeranden färdigheter att leda och förverkliga högklassiga film- och tv-produktioner men också ett specialkunnande beroende på individuell inriktning, som gör det möjligt att arbeta i den föränderliga branschen och utveckla arbetsmetoderna på ett visionärt sätt.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet Film- och tv-produktion är på finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Examen kan i sin helhet avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Efter fullgjorda studier i huvudämnet kan studeranden arbeta självständigt som företagare samt som producent i en annans tjänst, i krävande expertuppdrag i offentliga och kommersiella organisationer inom filmproduktioner samt i självdefinierade uppgifter som förändringsagent i allt som tangerar film- och tv-produktion.

De utexaminerade etablerar sig som företagare i filmproduktion, manuskriptförfattare och får anställning vid televisionsbolag som producenter. Studeranden har möjlighet att i sin examen inkludera en praktikperiod antingen i en film- eller en tv-produktion. Studeranden kan också söka sig en yrkesverksam tutor-producent för att diskutera sitt arbete och sin karriär. Nära kontakter upprätthålls mellan studerandena och fältet.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll planeras i lärarnas och studerandenas gemensamma ISP-samtal. Utgångspunkgen är studerandens egen vilja att utveckla och rikta in sin yrkeskunskap på film- och tv-produktion, samt de helheter som byggs upp kring den. I början av magisterstudierna görs en plan upp över ungefärliga teman, framställningssätt och tidsplaner för de obligatoriska projekt som ska genomföras på skolan samt de rapporter och essäer som ska skrivas i anknytning till studierna.

Magisterstuderandena tar del i varandras fördjupningsområden och avlägger kurser i dem. 

Varje studerande bär själv huvudansvaret för att planera sina studier och sammanställa dem till en lämplig helhet. Studieplanen är individuell men görs alltid upp tillsammans med lärarna.

I magisterstudier ingår 30 sp institutets gemensamma obligatoriska kurser. Kurserna handlar om entreprenörsförmåga och färdigheter på arbetsplatsen, analytiska färdigheter och ger forskningsfärdigheter.

Studierna ska omfatta minst ett biämne, som rekommenderas att vara till exempel dokumentärfilm, manuskript och företagande. Eftersom varje magisterexamen i huvudämnet Film- och tv-produktion bygger på en plan, som görs upp i samarbete med studeranden, är det också möjligt att välja andra biämneshelheter utöver de rekommenderade.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

I magisterstudierna deltar producentstuderandena i internationella evenemang i filmbranschen. Studeranden har möjlighet att delta i studentutbyte eller göra internationell praktik. Institutionen har många internationella projekt som ger studeranden möjligheter till internationalisering. En stor del av undervisningen sker på engelska, eftersom studiemöjligheten är öppen också för utländska examens- och utbytesstuderande.

Ansökningsalternativets antagningsförfarande och bedömningsgrunder

Vad förutsätter vi av sökanden?

Ansökan till magisterprogrammet för filmkonst och huvudämnet Film- och tv-produktion riktas till magisterurvalet på utbildningsområdet för konst. Bedömningskriterier i urvalsprovet är analysförmåga, visioner, bildgestaltningsförmåga, uttrycks-, grupparbets- och interaktionsförmåga, självkännedom, kreativitet, motivation, allmänbildning, stresstålighet och lämplighet för branschen. De som väljs till magisterstuderande förutsätts dessutom vara förmögna att arbeta planmässigt och de ska lägga fram ett visionärt förslag till fördjupad inriktning och innehåll i sina studier.

Bedömningsgrunder

portfolio, motivationsbrev, tidigare studier och/eller tidigare yrkesverksamhet

I andra skedet bedöms de sökande enligt följande kriterier: intervju

Första skedet och obligatoriska ansökningsdokument

I första skedet av bedömningen utvärderar en urvalskommission ansökningarna på basis av ansökningsdokumenten. De ansökningsdokument som krävs räknas upp nedan. Observera också fordringarna för ansökningsdokument som nämns i allmänna ansökningsinstruktioner. Bifoga varje ansökningsdokument till det elektroniska ansökningsformuläret i PDF-formulär.

Portfolio

Sökanden kan lägga till skriftliga eller visuella verk i sin portfolio samt länkar till verk med rörliga bilder, där hen har haft en central konstnärlig eller produktionsrelaterad roll. Vid varje arbete vill vi gärna få en kort redogörelse för vilken den rollen har varit.

Den elektroniska portfolion, som ska innehålla förhandsuppgiften, ska laddas ned som en PDF-fil i ansökningssystemet innan hen skickar in sin ansökan.

CV

Det viktigaste med Cv:n är att visa att sökanden skaffat sig tillräckliga grundkunskaper om film- och tv-produktion genom att förteckna sina arbetserfarenheter inom branschen (arbetsuppgift, tidpunkt, arbetsgivare med kontaktuppgifter) samt utbildning (läroanstalt, examen/kurs, en länk till läroanstaltens undervisningsplan). Det kan vara bra om även annan erfarenhet och utbildning finns omnämnd.

Motivationsbrev

Vi hoppas att sökanden i motivationsbrevet ger uttryck för sina mål ifråga om de kunskaper och färdigheter hen vill få under studierna samt berättar hur hen tänker tillämpa dem under de fem år som närmast följer efter utexamineringen. Vidare hoppas vi att sökandena berättar om film- och tv-produktionens värld år 2024 och om hur personer specifikt som de klarar sig där med specifikt de lärdomar de fått på Aalto.

Max längd på motivationsbrevet är 4000 tecken.

Förhandsuppgift

Som förhandsuppgift ska till portfolion bifogas en imaginär affisch om en film, en Tv-serie eller någon annan audiovisuell produkt, som sökanden kommer att utföra år 2024.

Språket i ansökningsdokumenten

Ansökningsdokumenten ska lämnas in på något av följande språk: finska (svenska) eller engelska.

Andra skedet

En del av de sökande kallas till andra skedet.

Kallelsen till andra skedet skickas till sökanden senast 7 dagar på förhand.

 

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat