Koulutustarjonta

Elokuvaleikkaus, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin.
leikkaus3

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

18.3.2020 – 1.4.2020

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoite kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua. Opiskelija perehtyy oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkauksen kandidaattiopintojen aikana opiskelijalle muodostuu hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Opetuksen kokonaistavoitteena on teorian siirtäminen käytännön harjoituksiin ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ajattelun tuottaminen. Tutkimuksellista ajattelua opiskellaan erityisesti perusteellisten elokuva-analyysien avulla. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.

Koulutuksen tavoite maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen maisteritason pääaine on jatkoa elokuvaleikkauksen kandidaattiopintoihin. Pääaineen kandidaattiopinnot muodostavat erinomaisen perustan maisteriopintojen harjoittamiselle.

Elokuvaleikkauksen tekniset, ilmaisulliset ja ammatilliset perusteet sekä tutkimuksellisen ajattelun pohja on luotu taiteen kandidaatin tutkinnon aikana. Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteena on kehittää opiskelijasta katsomisen ja näkemisen asiantuntija sekä tarinankertoja ja taiteilija. Pitkän dokumentin ja pitkän fiktioelokuvan rakenteen ja ilmaisun hallitseminen on opetuksen keskiössä. Maisterintutkinnossa on myös mahdollista erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon, animaatioon ja kokeelliseen elokuvaan. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet jatko-opintoihin.

Maisteriopintojen tavoitteena on, että opiskelija löytää oman työskentelytapansa ja pystyy suunnittelemaan ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisesti leikkausprosessin aikana isoissa tuotannoissa. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ominaisuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Lisätietoa opetuskielistä

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Uramahdollisuudet 

Uramahdollisuudet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen taiteen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hallita lyhyen elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelu tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta taiteen kandidaatiksi valmistuneet voivat toimia leikkausassistentteina ja pääleikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. Valmistuneet ovat sijoittuneet juuri näihin tehtäviin eri tuotanto- tai tv-yhtiöissä tai toimivat itsenäisinä tekijöinä ja yrittäjinä.

Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen avulla leikkaajaopiskelija voi suuntautua esimerkiksi digitaalisen jälkikäsittelyn ja animaation opintoihin. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen (ELOn) omista pääaineista sivuaineiksi soveltuvat esimerkiksi  ohjauksen, käsikirjoituksen ja osittain tuotannon, äänen ja kuvauksen opinnot. Suositeltavia sivuaine- tai vapaasti valittavia opintoja ovat myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian kurssit ja Kuvataideakatemian tila-aika -linjan kurssit. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Tehtävänimikkeitä

Elokuvaleikkauksen pääaineesta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi elokuvaleikkaajana (alueena lyhyt fiktiivinen elokuva, lyhyt dokumentaarinen elokuva, tv-sarjat, animaatio), elokuvaleikkaajan assistenttina, assistenttina elokuva-alan jälkitöissä, mainos- ja tilauselokuvan sekä musiikkivideoiden leikkaajana, elokuva-alan yrittäjänä tai liikkuvan kuvan esitystoiminnan sovellusten (teatteri, performanssit) asiantuntijana ja suunnittelijana.

Uramahdollisuudet maisteriohjelmassa

Taiteen maisterin tutkinto elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineessa antaa opiskelijalle valmiudet hallita pitkän elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa.

Valmistuneet voivat toimia pääleikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. Valmistuneet ovat sijoittuneet juuri noihin tehtäviin eri tuotanto- tai tv-yhtiöissä tai toimivat itsenäisinä tekijöinä ja yrittäjinä. He pystyvät leikkaamaan vaativimpiakin materiaaleja missä päin maailmaa hyvänsä, riippuen heidän omasta kielitaidostaan ja suhteistaan. Valmistuneet voivat myös hakeutua jatko-opintoihin ja ryhtyä tutkijoiksi tai opettajiksi. Suurin osa suomalaisten pitkien teatterielokuvien leikkaajista on ELO/elokuvaleikkaukselta valmistuneita. Elokuvaleikkauksen maisterit voivat myös valmistua digitaalisen jälkituotannon tehtäviin.

Aallon kauppakorkeakoulusta voidaan suositella yrittäjyysopintoja. Suositeltavia sivuaineopintoja on Taideyliopistolta Teatterikorkeakoulun dramaturgian kurssit ja Kuvataideakatemian tila-aika –linjan kurssit. Erityisen kiinnostuksen omaaville voi suositella Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun ohjelmointikursseja, mikä voi pätevöittää esimerkiksi peliteollisuuden palvelukseen. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Tehtävänimikkeitä

Taiteellisesti päävastuullinen elokuvaleikkaaja, alueena pitkät ja lyhyet fiktiiviset, dokumentaariset ja animaatioelokuvat; elokuvan dramaturgi; leikkauskonsultti; visuaalisten efektien suunnittelija ja toteuttaja; elokuva-alan yrittäjä

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Pääaineessa opetetaan elokuvan rakenteita, elokuvaleikkauksen perusteorioita, elokuvaleikkauksen välineistön hallintaa ja elokuva-analyysiä. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaus on tarinankerrontaa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Pääaineessa syvennetään tietoutta elokuvan rakenteista ja elokuvaleikkauksen teorioista. Opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa elokuvallista tietämystään kuvauksen ja äänisuunnittelun suuntaan ja valita Aalto- ja Taideyliopiston yhteistyöalustalta omaa erikoistumistaan tukevia opintoja. Harjoitustuotannoissa syvennetään leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen. Opiskelija syventää tietämystään oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaajalla tulee olla hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.  Maisteriopinnoissa pääpaino on suurien kokonaisuuksien ja pitkän muodon hallitsemisessa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Räätälöidyt sivuainekokonaisuudet tukevat opiskelijan kehittymistä. Hän voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuosien 2018-2020 opinto-oppaasta.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Tutkintorakenteeseen on sisällytetty pakolliset festivaalikäynnit Tampereen kansainvälisille elokuvajuhlille sekä Euroopan merkittävimmille dokumentaarisen elokuvan festivaaleille, Amsterdamin IDFA:an (International Documentary Film Festival Amsterdam). Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta. Maisteriopiskelijat osallistuvat School of Sound -symposiumiin Lontoossa.

Haku suomen- ja ruotsinkieliseen kandidaattikoulutukseen

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu