Koulutustarjonta

Elokuvaleikkaus - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin.
leikkaus3

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

16.3.2022 – 30.3.2022

Opetuskieli:

suomi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Hakuaika on päättynyt

Koulutuksen kuvaus

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä. Elokuvaleikkaus on tarinankerrontaa.

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua. Opiskelija perehtyy oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkauksen kandidaattiopintojen aikana opiskelijalle muodostuu hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Opetuksen kokonaistavoitteena on teorian siirtäminen käytännön harjoituksiin ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ajattelun tuottaminen. Tutkimuksellista ajattelua opiskellaan erityisesti perusteellisten elokuva-analyysien avulla. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.

Opetuskieli

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetuskielet maisteriohjelmassa

Elokuvataiteen maisteriohjelman elokuvaleikkauksen pääaineen opetuskieli on suomi. Osa opinnoista opetetaan englannin kielellä. Tutkinto on suoritettavissa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne kandidaattiohjelmassa

Pääaineessa opetetaan elokuvan rakenteita, elokuvaleikkauksen perusteorioita, elokuvaleikkauksen välineistön hallintaa ja elokuva-analyysiä. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Ensimmäisen vuoden opinnot sisältävät runsaasti Elokuva- ja lavastustaiteen yhteisiä opintoja. Elokuvailmaisun kursseilla elokuvatuotannon, käsikirjoituksen, ohjauksen, kuvauksen ja äänityksen perusteet käydään läpi. Kursseilla tehdään pieniä harjoituselokuvia, joissa voidaan toimia eri tehtävissä. Opintoihin kuuluu elokuvan historian ja elokuva-analyysin kursseja. Elokuvaleikkauksessa käytettäviin ohjelmistoihin tutustutaan alustavasti.

Toisen vuoden kandidaattiopinnot sisältävät erikoistumista elokuvaleikkauksen eri alueisiin. Elokuvaleikkauksessa ja muussa jälkituotannossa käytettäviin ohjelmistoihin tutustutaan perusteellisemmin. Kursseilla käydään elokuvanteon ja elokuvaleikkauksen teorioita syvällisesti. Opiskelijat analysoivat uusia ja vanhoja, fiktiivisiä ja dokumentaarisia sekä eri genrejä edustavia elokuvia. Elokuvan ääntä opetetaan elokuvan kokonaisuuden sekä erityisesti jälkituotannon kannalta. Toisen vuosikurssin keväällä valmistaudutaan taiteen kandidaatin tutkinnon taiteellisen osan tekoon.

Kolmannen vuoden syksyllä leikataan kandidaatin tutkinnon taiteelliseen osaan kuuluva elokuva, joka voi olla fiktiivinen, dokumentaarinen tai molemmat. Kolmannen vuoden aikana suoritetaan sivuaine ja kirjoitetaan kandidaatin tutkinnon kirjallinen osa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne maisteriohjelmassa

Elokuvaleikkauksen pääaineesta maisteriksi valmistuva pystyy käsittelemään pitkän muodon elokuvan rakenteen ja hallitsemaan suuret materiaalimäärät, sekä aikatauluttamaan oman työskentelynsä suhteessa tuotannon vaatimuksiin. Hän ymmärtää visuaalisten efektien tekemisen edellytykset ja pystyy suhteuttamaan digitaalisen jälkityön omaan työskentelyynsä. Toisaalta hänellä on mahdollisuus erikoistua digitaalisen jälkituotannon ja visuaalisten efektien suunnittelijaksi, tekijäksi ja asiantuntijaksi. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen, tai käyttää visuaalisen dramaturgian taitojaan muilla kerronnan ja viestinnän alueilla.

Elokuvaleikkauksen pääaineen maisteriopinnoissa opiskelija syventää taitojaan ja näkemystään dramaturgiassa ja elokuvaleikkauksessa. Opetus muodostuu erilaisten vaihtuvien teemojen ympärille rakentuvista työpajoista ja luentokokonaisuuksista, sekä lajin teorian syventävistä opinnoista.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) muotoutuu jokaiselle opiskelijalle erikseen hänen kiinnostuksensa mukaan. Räätälöidyt sivuainekokonaisuudet tukevat opiskelijan kehittymistä. Hän voi erikoistua esimerkiksi varsinaiseen elokuvaleikkaukseen, jälkituotantoon, digitaalisiin efekteihin tai lähteä tutkimukselliseen suuntaan.

Maisteriopintoihin sisältyy laitoksen yhteisiä pakollisia kursseja 30 op verran. Nämä kurssit käsittelevät yrittäjyys- ja työelämätaitoja, analyyttisiä taitoja sekä antavat tutkimuksellisia valmiuksia.

Elokuvaleikkauksen maisteriohjelmassa voi ottaa kursseja kokeellisesta elokuvasta, arkistomateriaalin käytöstä sekä taiteen teorioista ja filosofioista.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät lukuvuoden 2022-2024 opinto-oppaasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

-

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys näkyy ja toteutuu koulutuksessa siten, että opiskelijaa kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa tai työharjoittelussa. Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Tutkintorakenteeseen on sisällytetty festivaalikäynnit Tampereen kansainvälisille elokuvajuhlille sekä Euroopan merkittävimmille dokumentaarisen elokuvan festivaaleille, Amsterdamin IDFA:an (International Documentary Film Festival Amsterdam). Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa pääaineen opetusta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Elokuvataiteen maisterin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Uramahdollisuudet kandidaattiohjelmassa

Elokuvaleikkauksen taiteen kandidaatin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hallita lyhyen elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelu tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Elokuvaleikkauksen pääaineesta taiteen kandidaatiksi valmistuneet voivat toimia leikkausassistentteina ja pääleikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa.

Sivuaineen ja vapaasti valittavien opintojen avulla leikkaajaopiskelija voi täydentää elokuvakerronnan opintojaan. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Uramahdollisuudet maisteriohjelmassa

Elokuvaleikkauksen Taiteen maisterin tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet hallita pitkän elokuvan luova leikkausprosessi sekä fiktiivisen että dokumentaarisen elokuvan alueella. Omintakeinen ja itsenäinen ajattelu edellyttää katsojan kokemusten syntymekanismien ymmärtämistä. Itsetuntemus ja tietoisuus omasta taiteellisesta ominaislaadusta ja työskentelyprosessista ovat edellytys yhteistyölle erilaisten ohjaajien kanssa.

Valmistuneet voivat toimia taiteellisesti vastaavana leikkaajina fiktiivisissä, dokumentaarisissa ja animaatioelokuvissa. He pystyvät leikkaamaan vaativimpiakin materiaaleja missä päin maailmaa hyvänsä, riippuen heidän omasta kielitaidostaan ja suhteistaan. Valmistuneet voivat myös hakeutua jatko-opintoihin ja ryhtyä tutkijoiksi tai opettajiksi. Suurin osa suomalaisten pitkien teatterielokuvien leikkaajista on ELO/elokuvaleikkaukselta valmistuneita. Elokuvaleikkauksen maisterit voivat myös valmistua digitaalisen jälkituotannon tehtäviin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla tuetaan opiskelijan omia tavoitteita.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä voi olla taiteellisesti päävastuullinen elokuvaleikkaaja, alueena pitkät ja lyhyet elokuvat ja tv-sarjat; elokuvan dramaturgi; leikkauskonsultti; visuaalisten efektien suunnittelija ja toteuttaja; elokuva-alan yrittäjä. Elokuvaleikkaukselta valmistuneita on toiminut myös tuotannollisissa tehtävissä, käsikirjoittajina ja ohjaajina sekä peliteollisuuden palveluksessa ja digitaalisten alustojen suunnittelijoina.

Tutkimuksen painopisteet

-

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ELOlla on yhteistyötä Taideyliopiston, erityisesti Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä on alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa (Suomen elokuvasäätiö ja elokuva-alan eri järjestöt).

Haku kandidaattikoulutuksiin
Taiteiden alan ennakkotehtävät 2022

Contact information

ARTS Admissions

[email protected]

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu