Utbildningsutbud

Film- och tv-manuskript, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.
manuskript2

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

16.3.2022 – 30.3.2022

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar
Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2022

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Målet med huvudämnet film- och tv-manuskript är att göra den studerande bekant med konsten att skriva manus och ge skrivtekniska och produktionsmässiga färdigheter för arbete som manusförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Under de tre år långa studierna fördjupar sig den studerande i de olika skedena av film- och tv-produktion och i konstnärligt och produktionsmässigt samarbete tillsammans med andra filmkonststuderande. Den studerande får kännedom om arbetssätt, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begrepp inom sitt område. Den studerande lär sig att omvandla idéer till färdiga manus.

Centralt för undervisningen är narrativt, innehållsligt och visuellt tänkande, dramaturgiska färdigheter, kommunikations- och samarbetsfärdigheter, insikter i produktionsrelaterade krav i planeringen av innehåll, kännedom om film- och tv-historia och om traditioner och samtida inriktningar inom den egna branschen, insikter i forskning ur ett aktörsperspektiv samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Målet med magisterstudierna är att stärka den studerandes konstnärliga färdigheter och förmåga att konstruera ett personligt uttryckssätt för det filmiska berättandet. Den studerande lär sig att tillämpa sina kunskaper i produktionsmässiga process- och grupparbeten och behärskar ett långsiktigt, självständigt arbetssätt. Hen blir bekant med helheten för film- och televisionsproduktion, de olika möjliga arbetsrollerna och uppgifterna för manusförfattare samt branschens praxis och avtal. Den magisterstuderande sätter sig in i manusförfattandets centrala teoretiska frågor och har färdigheter att bedriva forskning. Om hen så önskar kan den studerande betona antingen film- eller tv-arbete.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-manuskript är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i huvudämnet film- och tv-manuskript är finska (svenska). En del av studierna sker på engelska. Examen kan avläggas på engelska.

Karriärmöjligheter

Film- och tv-manuskriptförfattare arbetar oftast som frilans i olika film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i andra lämpliga branscher såsom radio, dokumentärfilm och innehållsproduktion för andra medier.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Filmmanusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent, manusförfattare för tv (head of drama i ett produktionsbolag, showrunner, konceptutvecklare, huvudmanusförfattare, avsnittsförfattare, script editor, manusförfattare för reality-tv), olika dramaturgiska expertuppdrag, utvärderingsuppdrag för finansiering, företagare, lärare eller utbildare.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

I film- och tv-manuskriptstudierna lär sig studeranden genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga och dramaturgiska helheten på sitt yrkesområde samt förstår manuskriptets betydelse som filmens eller tv-dramats kärna. De sätter sig in i manuskriptförfattarens arbete i småskaliga övningar samt i högskolans film- och tv-produktioner, där de studerar tillsammans med andra studerande i filmkonst. I övningsproduktionerna lär de sig yrkespraxis och färdigheter för manuskriptutveckling samt grupparbetsfärdigheter.

Utbildningen bygger på både teori och praktiska skrivövningar, arbete i smågrupper, personlig handledning och kollektivt lärande. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens personliga starka sidor och konstnärliga vision.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Magisterstudierna i film- och tv-manuskript omfattar fördjupade studier i manusförfattande, fritt valbara studier och gemensamma studier för magisterprogrammet i filmkonst. Den studerande kan om hen så önskar strukturera sina studier så att tyngdpunkten antingen ligger på film eller tv och välja kurser ur kursutbudet i enlighet med det.

I de fördjupade studierna i huvudämnet blir den studerande insatt i manusförfattande för olika genrer och former av film och television. Stegvis avancering och återkoppling enligt yrkesbranschens praxis är en del av arbetssättet under kurserna i att skriva manuskript i både individuella projekt och grupparbeten. De teoretiska studierna i manusförfattande stöder skrivarbetet och öppnar upp för ett mer omfattande perspektiv över branschens traditioner och framtid. Utbildningens grundtanke är att möjliggöra utvecklingen av den studerandes personliga uttryck och den egna personligheten som aktör. De fritt valbara studierna som hör till den studerandes individuella studieplan utformas för att stöda detta huvudsakliga mål. Fritt valbara studier kan väljas inom det egna huvudämnet eller de andra huvudämnena som erbjuds vid Aalto-universitetet eller andra universitet. I de gemensamma studierna inom filmkonst lär den studerande känna helheten för branschen inom film- och televisionsproduktion, dess olika arbetsbeskrivningar och praxis både ur ett konstnärligt och produktionsmässigt perspektiv. Till de gemensamma studierna hör även teoretiska studier som motiverar till att diskutera heltäckande konstnärliga utmaningar och som anknyter till forskning ur ett aktörsperspektiv.

Den studerande utarbetar ett lärdomsprov inom magisterstudierna som antingen är ett högkvalitativt konstnärligt manuskript som skapas som ett självständigt projekt eller genom att agera som manusförfattare till en gemensam filmkonstnärlig lärdomsprovsfilm i en studerandegrupp. Till lärdomsprovet hör också en forskningsdel där den studerande behandlar ett ämne om manuskript som är betydelsefullt för den studerande själv och yrkesbranschen.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på finska).

Internationalisering

Internationella gästföreläsare, projekt, seminarier, verkstäder och deltagande i festivaler är en del av huvudämnesstudierna. Studentutbyte gör det möjligt att under en längre tid bekanta sig med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Doktorandprogrammet i konst, design och arkitektur erbjuder doktorandstudier inom områdena för arkitektur, film och scenografi, media, design och konst. Den målsatta studietiden är fyra år.

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst. Forskningsorienteringen baserar sig på en givande dialog mellan teori och praktik. Du hittar mer information om institutionens forskning och forskningsgrupper här: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-filmkonst-och-scenografi

Samarbete med andra aktörer

Institutionen för filmkonst samarbetar med Konstuniversitetet, i synnerhet Teaterhögskolan. Institutionen har nära band till aktörer inom filmområdet.

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat