Utbildningsutbud

Film- och tv-manuskript, konstkandidat och konstmagister

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.
manuskript2

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Målet med huvudämnet Film- och tv-manuskript är att ge studerandena basfärdigheter i skrivteknik och produktion för arbete som manuskriptförfattare i olika film- och tv-produktioner.

Under kandidatstudierna fördjupar sig studeranden i alla skeden av film- och tv-produktion och i konstnärligt och produktionsrelaterat samarbete med andra filmkonststuderande. Studeranden blir bekant med yrkespraxis, konstnärliga uttrycksmedel, tekniska redskap och teoretiska begreppsapparater i sin bransch. Studeranden lär sig att formulera idéer och koncept och vidareutveckla och bearbeta dem till manuskript.

Centrala färdigheter som lärs ut är narrativt, innehållsmässigt och visuellt tänkande, dramaturgiska kunskaper, kommunikations- och samarbetsfärdigheter, insikter i produktionsrelaterade krav i planeringen av innehåll, kännedom om film- och tv-historia samt om den egna branschens traditioner och samtida inriktningar, insikter i forskning ur ett aktörsperspektiv samt förmåga till kritisk och analytisk reflektion.

 

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Magisterstuderandena i film- och tv-manuskript studerar för att utöva ett betydelsefullt konstnärligt arbete på hög nivå, och kan tillämpa kunskaperna i produktionsprocessen och grupparbetet. Studeranden lär sig de centrala teoretiska frågorna på området och får färdigheter för att bedriva forskning.

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i film- och tv-manuskript är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet film- och tv-manuskript är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

En manuskriptförfattare som avlagt konstkandidatexamen kan arbeta som manuskriptförfattare i professionella produktioner eller studera vidare för en högre högskoleexamen (konstmagister).  Film- och tv-manuskriptförfattare arbetar oftast som frilans i olika film-, tv- och av-produktioner. De tillämpar också sin yrkeskunskap i andra lämpliga branscher såsom radio, dokumentärfilm och innehållsproduktion för andra medier. Film- och tv-manuskriptförfattare kan också gästa andra yrkesområden inom visuell konst som till exempel regissörer eller producenter. Man kan ta grunderna i de här ämnena också som biämne.

Rekommenderade biämnen för film- och tv-manuskriptstuderande är studier i filmregi, filmklippning eller film- och tv-produktion. Andra biämnen som rekommenderas är till exempel studier i företagande, teaterkonst eller litteratur och filosofins grunder vid universitetet.

Titlar och uppgiftsbeteckningar

Den som tagit kandidatexamen kan arbeta till exempel som manusförfattare, producent, regissör, show-runner, dramaturg och biträdande producent

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

Studerande med film- och tv-manuskript som huvudämne riktar in sig på och får konstnärligt arbete i filmproduktioner (manusförfattare, manusförfattare-regissör, manusförfattare-producent), konstnärligt och produktionsrelaterat arbete inom tv-produktioner (tv-manusförfattare, script-och story-editor, show runner, producent, biträdande producent), som företagare och samhällsaktör (produktionsbolag, tv-kanaler, institutioner på området) samt lärare (universitet och yrkeshögskolor).

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

I film- och tv-manuskriptstudierna lär sig studeranden genom undervisningen på kurserna och de gradvis mer krävande övningsarbetena att behärska den konstnärliga och dramaturgiska helheten på sitt yrkesområde samt förstår manuskriptets betydelse som filmens eller tv-dramats kärna. De sätter sig in i manuskriptförfattarens arbete i småskaliga övningar samt i högskolans film- och tv-produktioner, där de studerar tillsammans med andra studerande i filmkonst. I övningsproduktionerna lär de sig yrkespraxis och färdigheter för manuskriptutveckling samt grupparbetsfärdigheter.

Utbildningen bygger på både teori och praktiska skrivövningar, arbete i smågrupper, personlig handledning och kollektivt lärande. Undervisningen syftar till att stödja en utveckling som överensstämmer med studerandens personliga starka sidor och konstnärliga vision.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2018-2020 (på finska).

 

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

Det viktiga i magisterstudierna i film- och tv-manuskript är ett målmedvetet projektarbete som syftar till att få till stånd ett grupparbete och en dynamisk process mellan det individuella arbetet, filmteamets olika sakkunniga och produktionsverksamheten.

Studeranden gör sitt examensarbete i form av ett manuskript som både konstnärligt och produktionsmässigt är konkurrenskraftigt och håller hög kvalitet. I anknytning till manuskriptet sammanställer studeranden även en forskningsdel, det vill säga problematiserar någon manuskriptrelaterad fråga som skribenten och studiegemenskapen anser vara viktig.

Magisterstuderande sätter sig in i film- och tv-manusförfattandets historia i teori och praktik samt via forskning, men får även en inblick i senaste verk och tillämpningar. Studeranden bedömer hur betydelsefulla och genomförbara såväl de egna som studiekamraternas film- och tv-serieprojekt är. Individuella projekt, grupparbeten, internationella studier samt samprojekt med andra konstnärliga och produktionsinriktade aktörer inom branschen ger färdigheter för olika uppgifter och positioner i arbetslivet. Biämneshelheterna (såsom filmregi, filmproduktion, filmklippning eller andra studier på universitetsnivå) ger studeranden en möjlighet till djupare insikt om hurdan generell och organisk karaktär filmen, televisionen och andra relaterade branscher har. Seminarier, olika studiehelheter, internationella verkstäder och utbildningsprojekt hjälper studeranden att se sina starka sidor samt skapa bra nätverk.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2018-2020 (på finska).

Internationalisering

Internationella, gästande lärare och studerande berikar undervisningen och ger möjligheter att skapa kontaktnät. De studerande deltar i internationella verkstäder, seminarier och filmfestivaler.

En del av studierna avläggs i form av internationella projekt, seminarier och verkstäder. Genom studentutbyte är det möjligt att under en längre tid stifta bekantskap med en internationell utbildnings- och verksamhetsmiljö. Skolan har ett omfattande, årligt samarbete med bland annat projektet Engage (Screen Academy Scotland at Edinburgh Napier University), National Film School Ireland at IADT, Baltic Film and Media School at Tallinn University) samt Screenwriting Research Network.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat